Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

faktura telefon

 • 07.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
  Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
  • 28.02.2020Ulga internetowa w PIT za rok 2019
   Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowizuj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporzdzimy zeznanie za rok 2019. Moe si bowiem okaza, e mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
   • 27.02.2020Opata recyklingowa od reklamówek po zmianach
    Od 1 wrzenia 2019 r. opacie recyklingowej podlegaj wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjtkiem bardzo lekkich toreb (tzw. zrywek). Opat naley wnosi do 15 dnia miesica nastpujcego po kwartale, w którym zostaa pobrana. Oznacza to, e opat za pierwszy kwarta 2020 r. naley zapaci do 15 kwietnia 2020 r. Przy czym, opat recyklingow pobieran od klientów od 1 wrzenia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. trzeba uregulowa do 15 marca 2020 r. Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. przedsibiorcy musz prowadzi ewidencj nabytych i wydanych toreb foliowych - w postaci papierowej lub elektronicznej.
    • 27.02.2020Ulga internetowa w PIT za rok 2019
     Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowizuj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporzdzimy zeznanie za rok 2019. Moe si bowiem okaza, e mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
     • 29.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
      Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
      • 28.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
       Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
       • 10.12.2019Powstanie obowizku podatkowego w VAT po likwidacji dziaalnoci
        Mimo, e ju podatnik nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, z chwil powstania obowizku podatkowego, ma/bdzie mia obowizek rozliczenia podatku VAT z tytuu wykonanej usugi i dokonania zapaty podatku nalenego z tego tytuu, natomiast podatnik nie ma podstaw do wystawienia faktury, zoenia do urzdu skarbowego deklaracji VAT-7 oraz przekazania kserokopii deklaracji kontrahentowi - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
        • 05.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
         Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
         • 04.11.2019Obowizkowy split payment ju obowizuje
          Mechanizm podzielonej patnoci (MPP), czyli split payment, polega na tym, e patno za towar lub usug zrealizowana przez nabywc specjalnym przelewem – tzw. komunikatem przelewu, nie trafia w caoci na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwot netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek sprzedawcy, a kwota podatku VAT - na jego rachunek VAT. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej patnoci jest obowizkowy, gdy transakcja: wynosi powyej 15 tys. z brutto,  sprzedawca i odbiorca s podatnikami VAT,  dotyczy tzw. towarów i usug wraliwych (okrelonych w zaczniku nr 15 do ustawy o VAT).
          • 24.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
           Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
           • 23.10.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
            Ju 1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 
            • 09.10.2019NSA. Sprzedawca nie musi wrcza paragonu do rki klienta
             Z uzasadnienia: Skoro kupujcy nie ma obowizku odbioru wydrukowanego dokumentu fiskalnego, to obowizkiem sprzedawcy (podatnika) jest jedynie zaoferowanie mu jego odbioru. Podatnik ewidencjonujcy sprzeda ma zatem obowizek wydrukowania paragonu w czasie i miejscu dokonania transakcji oraz poinformowania (w dowolnej, skoro ustawa i akt wykonawczy nie wskazuj formy) kupujcego o tym, e taki dokument zosta wydrukowany, jest dostpny dla kupujcego w miejscu dokonania sprzeday i moe on ten dokument odebra.
             • 06.09.2019Biaa lista i podzielona patno – nowe obowizki przedsibiorców
              Od 1 wrzenia podatnicy maj dostp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. biaej listy. Nowe rozwizanie co do zasady ma uatwi weryfikacj kontrahentów i tym samy zwikszy pewno obrotu gospodarczego. Jednake w ocenie wikszoci podatników „biaa lista” bardziej suy fiskusowi ni przedsibiorcom. Pojawiaj si obawy, e podatnicy mimo rzetelnego pacenia podatków w nowej rzeczywistoci s mnie bezpieczni. Pomimo obcienia ich dodatkowymi uciliwymi obowizkami, wrasta ryzyko zakwestionowania ich rozlicze podatkowych.
              • 05.09.2019Biaa lista i podzielona patno – nowe obowizki przedsibiorców
               Od 1 wrzenia podatnicy maj dostp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. biaej listy. Nowe rozwizanie co do zasady ma uatwi weryfikacj kontrahentów i tym samy zwikszy pewno obrotu gospodarczego. Jednake w ocenie wikszoci podatników „biaa lista” bardziej suy fiskusowi ni przedsibiorcom. Pojawiaj si obawy, e podatnicy mimo rzetelnego pacenia podatków w nowej rzeczywistoci s mnie bezpieczni. Pomimo obcienia ich dodatkowymi uciliwymi obowizkami, wrasta ryzyko zakwestionowania ich rozlicze podatkowych.
               • 03.09.2019Podatki 2019. Obowizkowy split payment. Jakich towarów i usug bdzie dotyczy?
                1 listopada br. obowizujce obecnie szczególne rozwizania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obcienia oraz mechanizm odpowiedzialnoci podatkowej nabywcy (w obecnej formie), bd zastpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej patnoci (MPP). Obowizkowy split payment bdzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug wymienionych obecnie w zaczniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie take transakcje, których przedmiotem s m.in. wgiel i produkty wglowe, czci i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery. Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw, która 29 sierpnia br. zostaa podpisana przez Prezydenta i czeka ju tylko na ogoszenie w Dzienniku Ustaw.
                • 14.08.2019WSA. Wykrelenie z rejestru VAT za skadanie pustych deklaracji
                 Z uzasadnienia:  W wietle art. 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usug konieczne jest umoliwienie podmiotowi obowizanemu z tytuu podatku zoenia wyjanie (...) Bezskuteczno poszukiwania kontaktu mailowego lub telefonicznego z Podatnikiem, wobec efektywnoci skomunikowania si z nim za pomoc poczty wiadczy bowiem o uniemoliwieniu zoenia wspomnianej osobie wyjanie i - co za tym idzie - o przedwczesnym usuniciu jej z rejestru podatników podatku od towarów i usug.
                 • 02.08.2019MF: Mechanizm odwrotnego obcienia VAT 
                  1. Mechanizm odwrotnego obcienia polegajcy na przesuniciu obowizku rozliczenia podatku od towarów i usug z dostawcy na nabywc dotyczy towarów wymienionych w zaczniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usug w sytuacji gdy:
                  • 30.07.2019NSA. Fakturowanie: Usug kompleksow mona rozbi na kilka wiadcze
                   Z uzasadnienia: Prawidowo materialnoprawna faktury zachodzi, jeeli odzwierciedla ona w sposób prawidowy zdarzenie gospodarcze (...) Ujcie przez podatnika w fakturze w osobnych pozycjach kilku rónych wiadcze skadajcych si usug kompleksow nie stanowi przeszkody dla zastosowania procedury odwróconego obowizku podatkowego, okrelonej w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usug.
                   • 18.07.2019VAT mara: Towar nowy, ale uywany
                    Osoby, zajmujce si kupnem i sprzeda rónego rodzaju przedmiotów od osób fizycznych czasem wchodz w posiadanie towaru handlowego, który jest fabrycznie nowy. Posiada oryginalne opakowanie, pen lub ograniczon gwarancj producenta, nigdy nie by przez pierwotnego posiadacza uywany. Nabywcy, podatnicy VAT, kupujc ten towar nie zyskuj prawa odliczenia podatku - sprzedawca nie wystawia przecie faktur VAT. Aby odsprzeda miaa sens ekonomiczny, konieczne jest zastosowanie do rozliczenia podatku procedury VAT mara. Czy jednak mona j zastosowa w sytuacji sprzeday towaru nowego, skoro ustawa o VAT mówi o tej procedurze w odniesieniu do towaru uywanego? Oto (korzystne dla podatnika) rozstrzygnicie KIS w takiej wanie sprawie.
                    • 01.07.2019WSA. Odwrotne obcienie VAT przy usudze najmu
                     Z uzasadnienia: Jakkolwiek gdyby uzna, e wspomniane prace budowlane stanowi odrbn usug w rozumieniu art. 8 ust. 1 Uptu, to jeli dotycz przedmiotu umowy najmu, maj charakter wycznie uboczny i pomocniczy wzgldem zasadniczego wiadczenia. Tym samym, otrzymane za te usugi wynagrodzenie stanowi element zapaty z tytuu wiadczonej usugi najmu, która w ramach wiadczenia kompleksowego ma charakter dominujcy (...) stwierdzenie, i Skarca nie wykonuje na rzecz najemców usug budowlanych na zasadzie art. 8 ust. 2a Uptu wyklucza zatem moliwo uznania, e podmioty, od których te usugi nabywa dziaaj w charakterze podwykonawców. Skoro tak, to mechanizm tzw. "odwrotnego obcienia" nie znajdzie zastosowania w tej sprawie.
                     • 27.06.2019Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                      Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                      • 10.06.2019NSA. VAT mara: Jak dokumentowa dostaw towarów uywanych
                       Z uzasadnienia: Fakt, e nabycie byo dokumentowane fakturami "procedura mary - towary uywane", a skarcy odsprzedawa nabyte telefony jako uywane, pozostaje tu bez znaczenia. Formalne ujcie obrotu ww. towarem nie przesdza bowiem o jego faktycznym stanie. Ponadto prowadzona dla celów sprzeday w systemie VAT-mara ewidencja nie potwierdzaa, by przedmiotem odsprzeday byy telefony uywane, ju tylko z tego powodu, e dowody sprzeday przez skarcego telefonów komórkowych (bez identyfikacji rodzaju sprzedawanego telefonu) nie byy powizane z dowodami zakupu telefonów, których skarcy w ogóle nie ujmowa w ewidencji.
                       • 06.05.2019Przedsibiorcy naduywaj rekompensaty za opónienie w patnoci
                        Krajowy ustawodawca jest zwizany prawem unijnym – nie jest moliwe na gruncie prawa polskiego uzalenienie prawa do rekompensaty 40 euro tytuem kosztów odzyskiwania nalenoci od czasu opónienia. Na podstawie analizy obecnego funkcjonowanie tej instytucji, MPiT dostrzego natomiast nastpujce zagadnienia wymagajce interwencji ustawodawcy: moliwo kumulowania rekompensat, brak zrónicowania rekompensaty w zalenoci od wysokoci dochodzonego wiadczenia pieninego, dochodzenie przez podmioty publiczne rekompensaty, w sytuacji gdy jej kwota (równowarto 40 euro) jest równa albo nawet wiksza od nalenoci gównej.
                        • 25.03.2019Rejestracja VAT. Fiskus pyta o kontrahentów: Weryfikacja czy ju inwigilacja?
                         Kade zoone przez podatnika do organu podatkowego zgoszenie rejestracyjne VAT-R, wszczyna postpowanie, którego celem jest rejestracja podatnika VAT. Podlega ono równie procedurom wynikajcym zarówno z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usug jak równie rozporzdze i dyrektyw Rady (UE). Z tego te powodu pytania kierowane s do podmiotów, które zoyy wniosek o zarejestrowanie. Celem tych pyta jest przede wszystkim weryfikacja zawartych w dokumentacji danych, przekazywanych do urzdu skarbowego w trakcie prowadzonego postpowania rejestracyjnego - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                         • 18.02.2019Odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika
                          Majc na uwadze, e czynnoci udokumentowane wskazanymi we wniosku fakturami byy opodatkowane waciw stawk podatku VAT a podatnik nabyte od kontrahenta towary wykorzystywa do czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, za okresy gdy dokonujc dostaw towarów na rzecz podatnika, kontrahent zachowywa si jak podatnik podatku VAT, pomimo e nie figurowa w rejestrze podatników VAT czynnych - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                          • 22.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Odliczenie ulgi internetowej
                           Podatnik, który po raz pierwszy z ulgi internetowej korzysta w zeznaniu za 2017 rok lub nie korzysta z niej wcale, a w roku podatkowym paci za uytkowanie sieci Internet, ma prawo, po spenieniu dodatkowych warunków, odliczy od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytuu wydatki.
                           • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Odliczenie ulgi internetowej
                            Podatnik, który po raz pierwszy z ulgi internetowej korzysta w zeznaniu za 2017 rok lub nie korzysta z niej wcale, a w roku podatkowym paci za uytkowanie sieci Internet, ma prawo, po spenieniu dodatkowych warunków, odliczy od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytuu wydatki.
                            • 28.12.2018NSA: Organ podatkowy nie moe dyskredytowa wniosków dowodowych
                             W orzecznictwie sdów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, e w sytuacji, gdy wniosek dowodowy dotyczcy istotnych okolicznoci sprawy zosta zoony w toku postpowania podatkowego, organ podatkowy nie moe dania jego przeprowadzenia nie uwzgldni, skoro okolicznoci, które miay by stwierdzone przez zgoszone dowody, nie byy stwierdzone za pomoc innych dowodów.
                             • 27.12.2018NSA: Uczestnik karuzeli VAT nie ma prawa do odliczenia podatku
                              Podatnik, który wiedzia lub powinien by wiedzie o tym, e nabywajc towar uczestniczy w transakcji wykorzystywanej do popenienia oszustwa w podatku od wartoci dodanej, dla celów dyrektywy VAT powinien zosta uznany za osob biorc udzia w tym oszustwie, bez wzgldu na to, czy czerpie on korzyci z odsprzeday dóbr. W rzeczywistoci w takiej sytuacji podatnik pomaga sprawcom oszustwa i staje si w konsekwencji jego wspósprawc.
                              • 05.12.2018Wydatki na mieszkanie w PKPiR
                               Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno, która obejmuje handel nieruchomociami na wasny rachunek. Wnioskodawca naby z rynku wtórnego od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci mieszkanie w celu jego dalszej odsprzeday (lokal stanowi towar handlowy). Lokal ten wymaga ponoszenia nakadów budowlano-remontowych. Czy koszty zwizane z usugami remontowymi powinny by klasyfikowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 - jako pozostae wydatki, czy te w kolumnie 10 - jako zakup towarów handlowych i materiaów?
                               • 30.10.2018Termin odliczenia VAT z faktur za media
                                Dostawcy gazu, wody, energii elektrycznej itd. stosuj tzw. prognozy. Jaki dokument stanowi podstaw do obnienia podstawy podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przez dostawc mediów? Czy bdzie liczy si fakt wystawienia faktury, czy te faktyczna dostawa i/lub korzystanie z usugi dostawy mediów? - interpelacja poselska.
                                • 29.10.2018Termin odliczenia VAT z faktur za media
                                 Dostawcy gazu, wody, energii elektrycznej itd. stosuj tzw. prognozy. Jaki dokument stanowi podstaw do obnienia podstawy podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przez dostawc mediów? Czy bdzie liczy si fakt wystawienia faktury, czy te faktyczna dostawa i/lub korzystanie z usugi dostawy mediów?
                                 • 25.10.2018NSA: Naleyta staranno i karuzela VAT - istotny dla poredników wyrok NSA
                                  Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadzc faktyczn dziaalno gospodarcz dochowa naleytej starannoci kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie mia oraz nie móg mie wiadomoci uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie moe zosta pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujcych nabycie towarów.
                                  • 24.08.2018NSA: Nieprawidowe okrelenie towaru na fakturze nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia
                                   Teza: Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) naley rozumie w ten sposób, e jeeli przedmiotem dostawy nie jest ten towar, który zosta wskazany na fakturze, a inny, nie ma podstaw do odmówienia prawa do odliczenia podatku z caej faktury, lecz tylko tej czci podatku, która nie odpowiada rzeczywistoci, co oznacza, e podatnikowi – z uwagi na zasady neutralnoci i proporcjonalnoci – przysuguje prawo do odliczenia podatku w czci odpowiadajcej rzeczywistej wartoci transakcji.
                                   • 03.08.2018Informacja podsumowujca w obrocie krajowym
                                    Obowizek sprawozdawczy w postaci informacji podsumowujcej w obrocie krajowym przewidziany zosta w art. 101a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Dotyczy on podatników dokonujcych dostawy towarów lub wiadczcych usugi, dla których podatnikiem jest nabywca okrelony w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 powoanej ustawy. Czyli do skadania informacji podsumowujcych w obrocie krajowym zobowizani s czynni podatnicy VAT dokonujcy sprzeday objtej mechanizmem odwrotnego obcienia w obrocie krajowym.
                                    • 30.07.2018Informacja podsumowujca w obrocie krajowym
                                     Obowizek sprawozdawczy w postaci informacji podsumowujcej w obrocie krajowym przewidziany zosta w art. 101a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Dotyczy on podatników dokonujcych dostawy towarów lub wiadczcych usugi, dla których podatnikiem jest nabywca okrelony w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 powoanej ustawy. Czyli do skadania informacji podsumowujcych w obrocie krajowym zobowizani s czynni podatnicy VAT dokonujcy sprzeday objtej mechanizmem odwrotnego obcienia w obrocie krajowym.
                                     • 10.07.2018Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                      Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                                      • 02.07.2018Naleyta staranno - MF wyjania
                                       Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Zostaa przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania naleytej starannoci przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, e transakcja, w wyniku której nabyli towar, suy oszustwu w zakresie VAT.
                                       • 29.06.2018Naleyta staranno - MF wyjania
                                        Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Zostaa przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania naleytej starannoci przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, e transakcja, w wyniku której nabyli towar, suy oszustwu w zakresie VAT.
                                        • 15.06.2018VAT: Prawidowy sposób ewidencji w kasie i udostpniania faktury przy usugach mobilnych
                                         Wysanie faktury w formacie PDF (faktura elektroniczna) na wskazany przez nabywc e-mail zgodnie z jego daniem oznacza, e dokument zosta nabywcy udostpniony (przydzielony) i w odniesieniu do faktury elektronicznej wiadczy o tym, e wypeniony zosta warunek, o którym mowa w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy, tj. wydano faktur nabywcy.
                                         • 07.06.2018Zwolnienie z podatku VAT moe dotyczy tylko czci sprzedawanego budynku
                                          Jeli do pierwszego zasiedlenia doszo wycznie w stosunku do czci budynku i od tego zasiedlenia min okres 2 lat, to dostawa wycznie tej czci budynku bdzie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usug.
                                          • 23.05.2018„Prezenty” z Chin na celowniku fiskusa
                                           W kwestii tzw. "prezentów" o wartoci do 45 euro Ministerstwo Finansów wyjania, e w przypadku zakupów towarów dokonanych w sklepie internetowym (Aliexpress), które s nastpnie importowane do Polski, nie ma zastosowania przepis art. 52 ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem zwolniony jest od podatku VAT import towarów umieszczonych w przesyce wysyanej z terytorium pastwa trzeciego przez osob fizyczn i przeznaczony do osoby fizycznej przebywajcej na terytorium kraju tylko jeeli spenione s wymienione w tym przepisie warunki. Samo wskazanie na przesyce „gift”, „prezent” nie uprawnia jeszcze do takiego zwolnienia.
                                           • 15.05.2018NSA. Nabycie innego towaru ni na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                                            Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug naley rozumie w ten sposób, e jeeli przedmiotem dostawy nie jest ten towar, który zosta wskazany na fakturze, a inny, nie ma podstaw do odmówienia prawa do odliczenia podatku z caej faktury, lecz tylko tej czci podatku, która nie odpowiada rzeczywistoci, co oznacza, e podatnikowi - z uwagi na zasady neutralnoci i proporcjonalnoci - przysuguje prawo do odliczenia podatku w czci odpowiadajcej rzeczywistej wartoci transakcji - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                            • 08.05.2018Naleyta staranno w VAT: Miaa by lista, s wytyczne dla skarbówki
                                             Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we wspópracy ze stron spoeczn wypracoway wskazówki pomocne urzdnikom skarbowym w ocenie dochowania naleytej starannoci w VAT przez przedsibiorców. Dokument, „Metodyka w zakresie oceny dochowania naleytej starannoci przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", przedstawiono 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu z przedstawicielami przedsibiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach, wzili udzia minister finansów prof. Teresa Czerwiska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Bana oraz wiceminister finansów Pawe Gruza.
                                             • 02.05.2018Naleyta staranno w VAT: Miaa by lista, s wytyczne dla skarbówki
                                              Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa we wspópracy ze stron spoeczn wypracoway wskazówki pomocne urzdnikom skarbowym w ocenie dochowania naleytej starannoci w VAT przez przedsibiorców. Dokument, „Metodyka w zakresie oceny dochowania naleytej starannoci przez nabywców towarów w transakcjach krajowych", przedstawiono 25 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów. W spotkaniu z przedstawicielami przedsibiorców, którzy uczestniczyli w konsultacjach, wzili udzia minister finansów prof. Teresa Czerwiska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Bana oraz wiceminister finansów Pawe Gruza.
                                              • 19.04.2018Wystawianie faktur zbiorczych VAT
                                               Uproszczenie w zakresie fakturowania polegajce na moliwoci wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odrbnych dostaw towarów lub usug wykonanych w cigu miesica obowizuje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Stao si to dziki zmianie zapisu w rozporzdzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z pón.zm.). Stanowia ona implementacj art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.Urz. L 347/1), dajcego pastwom czonkowskim UE uprawnienie do umoliwienia podatnikom sporzdzenia faktury zbiorczej obejmujcej kilka odrbnych dostaw towarów lub usug.
                                               • 18.04.2018Wystawianie faktur zbiorczych VAT
                                                Uproszczenie w zakresie fakturowania polegajce na moliwoci wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odrbnych dostaw towarów lub usug wykonanych w cigu miesica obowizuje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Stao si to dziki zmianie zapisu w rozporzdzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usug (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z pón.zm.). Stanowia ona implementacj art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz.Urz. L 347/1), dajcego pastwom czonkowskim UE uprawnienie do umoliwienia podatnikom sporzdzenia faktury zbiorczej obejmujcej kilka odrbnych dostaw towarów lub usug.
                                                • 23.03.2018Kontrakt menederski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarzdu
                                                 Z uzasadnienia: Jest oczywistym, e moliwo swobodnego zorganizowania (wybór wspópracowników, struktury niezbdne do wykonywania zada, godziny pracy), jak te brak zintegrowania w przedsibiorstwie czy w administracji stanowi elementy typowe dla dziaalnoci wykonywanej w sposób samodzielny. Jednake poddanie si niektórym dyrektywom jak te pewnej kontroli czy wadzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy równie w stosunku pracy nie wykluczaj charakteru samodzielnego dziaalnoci.
                                                 • 21.03.2018Ulga internetowa w PIT za rok 2017
                                                  Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowizuj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporzdzimy zeznanie za rok 2017. Moe si bowiem okaza, e mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
                                                  • 02.03.2018Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                                   Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »