Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia vat

 • 20.03.2019Co daje faktura pro forma?
  Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, za faktur uznawany jest dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierajcy dane wymagane ustaw i przepisami wydanymi na jej podstawie. Faktura – jak mówi art. 106e ust. 1 powoanej ustawy – powinna zawiera m.in.:
  • 20.03.2019Odwrotne obcienie VAT usugi budowlanej wraz z materiaem
   Odwrotne obcienie to szczególnego rodzaju procedura, która polega na przerzuceniu obowizku rozliczenia VAT na nabywc i zdjcie go ze sprzedawcy. Sprzedawca wystawia faktur bez VAT z adnotacj, „odwrotne obcienie” z kolei nabywca nalicza VAT przynaleny danej transakcji majc prawo do jego odliczenia.
   • 20.03.2019Prawo i termin odliczenia VAT z duplikatów faktur
    Pytanie: Czy Wnioskodawca moe odliczy VAT od zakupu nieruchomoci, w miesicu grudniu 2018 r., lub dwóch nastpnych okresach rozliczeniowych, z duplikatów faktur VAT otrzymanych od sprzedawcy w dniu 12 grudnia 2018 r.; w fakturach VAT duplikat ani w fakturach pierwotnych nie zosta podany numer NIP?
    • 19.03.2019Rozliczenie wydatków na zakup roweru
     To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
     • 19.03.2019Festyn zakadowy a przychód pracownika
      Pytanie: Spóka co roku organizuje festyn zakadowy. Czy w zwizku: a) z udziaem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwizane z tym obowizki patnika lub obowizki informacyjne w stosunku do uczestników?
      • 18.03.2019Wpis w dowodzie rejestracyjnym decyduje o penym odliczeniu VAT
       Do momentu, kiedy podatnik uzyska odpowiedni adnotacj w dowodzie rejestracyjnym, potwierdzajc wykonanie dodatkowego badania technicznego, stwierdzajcego spenienie wymaga dla pojazdów samochodowych okrelonych w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o VAT, nie przysuguje prawo do odliczenia 100%, a jedynie 50% kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych, nabycia paliwa oraz innych zakupów dotyczcych eksploatacji. Prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przysuguje dopiero od dnia, w którym podatnik uzyska zawiadczenie i adnotacj o spenieniu tych wymaga.
       • 11.03.2019NSA. Zuywanie subowego paliwa do celów prywatnych wymaga ewidencji na kasie
        Z uzasadnienia: Zuycie paliwa nalecego do przedsibiorstwa przez pracowników, na ich cele osobiste, podlega bdzie obowizkowi ewidencjonowania za pomoc kasy rejestrujcej. (...) Trudnoci z ustaleniem rzeczywistej iloci zuytego paliwa nie daj podstawy do wyczenia zastosowania art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.
        • 11.03.2019Odliczenie VAT z faktury za opat wstpn przy braku zoenia VAT-26
         Pytanie: Umow leasingow Wnioskodawca podpisa 29 padziernika 2018. 30 padziernika Wnioskodawca przela na konto leasingodawcy rodki pienine na poczet czynszu inicjalnego (wpata wstpna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak równie jego rejestracja nastpiy 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszcza, e zgoszenia do urzdu skarbowego musi dokona przed dat faktycznego odbioru pojazdu. Czy w zwizku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca moe odliczy 100% VAT wynikajcego z faktury za opat wstpn?
         • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
          Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
          • 06.03.2019Rezygnacja ze zwolnienia VAT take po wpacie zaliczki
           Pytanie: Czy po dokonaniu wpat zaliczek na poczet dostawy nieruchomoci (do których zastosowano stawk „VAT - zwolnienie”) oraz podpisaniu przedwstpnej umowy sprzeday, strony bd mogy w przyszoci przed dokonaniem dostawy i podpisaniem umowy ostatecznej, zoy owiadczenie waciwemu naczelnikowi urzdu skarbowego, e wybior opodatkowanie dostawy budynku i w jakim terminie takie owiadczenie powinno zosta zoone?
           • 05.03.2019Podatki od OZE po zmianach
            Art. 4 ust. 9 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ródach energii stanowi, i wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a take pobieranie tej energii z sieci nie s wiadczeniem usug ani sprzeda w rozumieniu ustawy o VAT. Przepis ten zosta uchylony, poniewa sta w sprzecznoci z przepisami dotyczcymi podatku VAT, gdzie ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT okrelajca ramy unijnego systemu VAT, nie przewidyway adnych szczególnych preferencji dla tego rodzaju dziaalnoci - wyjanio Ministerstwo Finansów.
            • 04.03.2019NSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu osobowego: Ewidencja przebiegu musi by
             Z uzasadnienia: Sposób w jaki wnioskodawca stara si wyeliminowa ryzyko uycia samochodu do uytku prywatnego (oklejenie samochodu informacjami dotyczcymi spóki i prowadzonej przez ni dziaalnoci) nie moe zapewni tego, e pojazd ten bdzie wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Wpyw zaopatrzenia pojazdu w tego rodzaju informacje handlowe na rozpoznawalno firmy i potencjalne zwikszenie z tego tytuu jej przychodów nie ma w tym zakresie zasadniczego znaczenia.
             • 27.02.2019Czy podatnik wykrelony z rejestru VAT moe rozliczy ten podatek?
              Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, naczelnik urzdu skarbowego wykrela z urzdu podatnika z rejestru jako podatnika VAT, bez koniecznoci zawiadamiania, w nastpujcych przypadkach:
              • 26.02.2019Czy podatnik wykrelony z rejestru VAT moe rozliczy ten podatek?
               Zgodnie z art. 96 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, naczelnik urzdu skarbowego wykrela z urzdu podatnika z rejestru jako podatnika VAT, bez koniecznoci zawiadamiania, w nastpujcych przypadkach:
               • 19.02.2019Czynnoci sprawdzajce wedug projektu nowej Ordynacji podatkowej
                Projekt nowej Ordynacji podatkowej, który znajduje si obecnie na etapie opiniowania, okrelany jest jako innowacyjne podejcie do podatków w Polsce. Jednak nie wszystkie zapisy dokumentu s rewolucyjne. Cz z nich jest zaledwie drobn korekt obowizujcych ju przepisów. Jako przykad przytaczane s przepisy dotyczce czynnoci sprawdzajcych. Czy projekt zmieni cokolwiek w tej kwestii?
                • 19.02.2019Odliczenie VAT od usug cateringowych
                 Pytanie: Wnioskodawca w ramach dziaalnoci gospodarczej organizuje szkolenia z bezpiecznej jazdy. Szkolenia odbywaj si w godzinach od 8-18-tej, w zwizku z tym Wnioskodawca ponosi m.in. koszty wyywienia uczestników szkole. Czy od kosztów wyywienia w postaci zakupu produktów spoywczych tj.: kiebasa, pieczywo, musztarda, woda, kawa, herbata, cukier, soki lub gotowych posików w postaci obiadu (catering - koszt okoo 20 - 30 z) Wnioskodawca moe odliczy podatek VAT naliczony w fakturach zakupu? 
                 • 18.02.2019Odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika
                  Majc na uwadze, e czynnoci udokumentowane wskazanymi we wniosku fakturami byy opodatkowane waciw stawk podatku VAT a podatnik nabyte od kontrahenta towary wykorzystywa do czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, za okresy gdy dokonujc dostaw towarów na rzecz podatnika, kontrahent zachowywa si jak podatnik podatku VAT, pomimo e nie figurowa w rejestrze podatników VAT czynnych - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                  • 15.02.2019Ulga z tytuu zakupu kasy fiskalnej
                   Podatnicy, którzy rozpoczynaj ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kas rejestrujcych w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 700 z.
                   • 14.02.2019Obowizek podatkowy u maych podatników VAT
                    Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) maym podatnikiem jest podmiot:  u którego warto sprzeday wraz z kwot podatku nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty odpowiadajcej równowartoci 1 200 000 euro,  prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze, z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi (wraz z podatkiem) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty odpowiadajcej równowartoci 45 000 euro.
                    • 13.02.2019Obowizek korekty odliczenia VAT w razie wystpienia niedoboru towaru
                     Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, na podatnikach spoczywa obowizek przeprowadzenia inwentaryzacji skadników majtku na ostatni dzie kadego roku obrotowego. W jej wyniku moe by stwierdzony jeden z dwóch rodzajów niedoboru: zawiniony bd niezawiniony. Pojcia te nie zostay zdefiniowane, lecz interpretacj tych terminów znale mona w orzecznictwie administracyjnym.
                     • 13.02.2019Obowizek podatkowy u maych podatników VAT
                      Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) maym podatnikiem jest podmiot:  u którego warto sprzeday wraz z kwot podatku nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty odpowiadajcej równowartoci 1 200 000 euro,  prowadzcy przedsibiorstwo maklerskie, zarzdzajcy funduszami inwestycyjnymi, zarzdzajcy alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, bdcy agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadczc usugi o podobnym charakterze, z wyjtkiem komisu – jeeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usugi (wraz z podatkiem) nie przekroczya w poprzednim roku podatkowym wyraonej w zotych kwoty odpowiadajcej równowartoci 45 000 euro.
                      • 13.02.2019Opodatkowanie VAT darowizny przedsibiorstwa na rzecz syna
                       Pytanie: Wnioskodawca planuje przekaza cae przedsibiorstwo swojemu synowi aktem darowizny sporzdzonym aktem notarialnym. Po podpisaniu umowy darowizny u notariusza i przekazaniu przedsibiorstwa synowi, Wnioskodawca zamierza zlikwidowa swoj dziaalno gospodarcz, a syn bdzie kontynuowa t dziaalno pod swoj firm. Jak naley rozliczy te darowizn w zakresie podatku VAT? 
                       • 12.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                        Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
                        • 12.02.2019Obowizek korekty odliczenia VAT w razie wystpienia niedoboru towaru
                         Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, na podatnikach spoczywa obowizek przeprowadzenia inwentaryzacji skadników majtku na ostatni dzie kadego roku obrotowego. W jej wyniku moe by stwierdzony jeden z dwóch rodzajów niedoboru: zawiniony bd niezawiniony. Pojcia te nie zostay zdefiniowane, lecz interpretacj tych terminów znale mona w orzecznictwie administracyjnym.
                         • 11.02.2019Dodatkowe oznaczenia na fakturze VAT
                          Faktura jest jednym z dwóch dokumentów, które potwierdzaj sprzeda towaru lub wykonanie usugi przez vatowca (tym drugim jest paragon fiskalny). Jest ona wystawiana dla podmiotów prowadzcych dziaalno gospodarcz lecz równie osobom fizycznym jej nieprowadzcej lecz wycznie na ich danie. Zasady wystawiania faktur uregulowane zostay w art. 106a-108, art. 116 ust. 1-3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug oraz rozporzdzeniu Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.
                          • 08.02.2019Sprzeda uywanego budynku - zwolnienie z podatku VAT
                           Dostawa budynków, budowli lub ich czci jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usug. Wykluczenie z tego zwolnienia nastpuje, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzeday budynku, budowli lub ich czci upyn okres krótszy ni 2 lata.
                           • 07.02.2019Firmowy samochód uywany tylko prywatnie. Czy mona odliczy VAT?
                            Pytanie: W 2014 r. Wnioskodawca kupi samochód ciarowy X. Od zakupu zosta odliczony VAT. W 2014 r. auto zostao przerobione i zarejestrowane jako auto osobowe. X pozosta na stanie firmy Wnioskodawcy. Obecnie samochód uywany jest do celów prywatnych, to jest w promieniu kilkunastu kilometrów. Czy mona odliczy podatek VAT od kosztów eksploatacji auta uywanego wycznie dla celów prywatnych - nie zwizanych z dziaalnoci gospodarcz?
                            • 06.02.2019Firmowy samochód uywany tylko prywatnie. Czy mona odliczy VAT?
                             Pytanie: W 2014 r. Wnioskodawca kupi samochód ciarowy X. Od zakupu zosta odliczony VAT. W 2014 r. auto zostao przerobione i zarejestrowane jako auto osobowe. X pozosta na stanie firmy Wnioskodawcy. Obecnie samochód uywany jest do celów prywatnych, to jest w promieniu kilkunastu kilometrów. Czy mona odliczy podatek VAT od kosztów eksploatacji auta uywanego wycznie dla celów prywatnych - nie zwizanych z dziaalnoci gospodarcz?
                             • 05.02.2019Z jakich faktur podatnik nie odliczy VAT
                              Z zaoenia VAT jest podatkiem neutralnym co polega na tym, i jego ekonomicznego ciaru nie ponosz jego podatnicy, lecz konsumenci. Konsekwencj tej zasady jest uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego. Wynika ono z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug dajcego vatowcom prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zakresie w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do czynnoci opodatkowanych. Aby odliczenie takie byo moliwe zakup musi by odpowiednio udokumentowany. S jednake przypadki, i nie zawsze i nie kada otrzymana faktura pozwala z tego uprawnienia skorzysta.
                              • 05.02.2019Odliczenie wydatków na okulary w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                               Pytanie: Wnioskodawczyni jest matk 24 letniej córki, która jest osob niepenosprawn. Jedn z przyczyn niepenosprawnoci jest choroba narzdu wzroku (oznaczenie 04-O). Niepenosprawno istnieje od 7 roku ycia. Czy zakup rodka pomocniczego, tj. okularów korekcyjnych moe by w zeznaniu podatkowym za 2018 rok odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
                               • 04.02.2019Z jakich faktur podatnik nie odliczy VAT
                                Z zaoenia VAT jest podatkiem neutralnym co polega na tym, i jego ekonomicznego ciaru nie ponosz jego podatnicy, lecz konsumenci. Konsekwencj tej zasady jest uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego. Wynika ono z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug dajcego vatowcom prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zakresie w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do czynnoci opodatkowanych. Aby odliczenie takie byo moliwe zakup musi by odpowiednio udokumentowany. S jednake przypadki, i nie zawsze i nie kada otrzymana faktura pozwala z tego uprawnienia skorzysta.
                                • 04.02.2019Wynajem przez maonków mieszkania z garaem - VAT i kasa fiskalna
                                 Pytanie: Maonkowie nabyli do wspówasnoci majtkowej lokal mieszkalny z garaem w stanie deweloperskim. Lokal i gara zostan wynajte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a gara jako pomieszczenie uytkowe. Czy podatnik moe sam bez ony rozlicza naleny podatek VAT? Czy podatnikowi przysuguje prawo odliczenia VAT od zakupu garau? Czy podatnikowi przysuguje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrujcej?
                                 • 31.01.2019Czy faktura od podatnika nie bdcego czynnym vatowcem daje prawo do odliczenia?
                                  Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, nie stanowi podstawy do odliczenia podatku naliczonego faktura wystawiona przez podmiot nieistniejcy. W myl art. 96 ust. 1 teje ustawy podmioty wykonujce dziaalno gospodarcz maj obowizek przed dniem wykonania pierwszej czynnoci opodatkowanej zoy naczelnikowi urzdu skarbowego zgoszenie rejestracyjne (VAT-R). Jest to wycznie obowizek formalny, nie statuuje on zgaszajcego jako podatnika VAT. Status podmiotu jako podatnika VAT jest zaleny od wykonywania czynnoci, które maj znamiona dziaalnoci gospodarczej. Nieuprawnione jest wic utosamianie podmiotu niezarejestrowanego z nieistniejcym.
                                  • 30.01.2019Przedsibiorca na zwolnieniu lekarskim a prawo do odliczenia VAT
                                   Skoro bdc na zwolnieniu lekarskim, vatowiec nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, zada trzeba pytanie, czy w takim stanie prawnymi i faktycznym moe on dokonywa odliczenia podatku naliczonego za okres przebywania na zwolnieniu.
                                   • 30.01.2019Kiedy zorganizowana cz przedsibiorstwa a kiedy nieruchomo przedmiotem sprzeday
                                    Jest to istotne ze wzgldu na objcie transakcji waciwym dla niej podatkiem. Czynno polegajca na sprzeday zorganizowanej czci przedsibiorstwa w ogóle nie podlega opodatkowaniu VAT. Zdarzenie to zostao cakowicie wyczone spod dziaania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Mówi o tym art. 6 pkt 1 tej ustawy. Oznacza to, e nie e nie wystpi konieczno zapaty podatku nalenego a z drugiej strony nie zaistnieje prawo do odliczenia. W miejsce VAT pojawi si podatek od czynnoci cywilnoprawnych. Jeeli natomiast okazaoby si, e przedmiot zbycia stanowi nieruchomo transakcja taka bdzie podlegaa VAT z moliwoci zwolnienia w okrelonych okolicznociach.
                                    • 30.01.2019Zwrot VAT z faktury zaliczkowej otrzymanej przed rejestracj dziaalnoci
                                     Pytanie: Czy Wnioskodawczyni moe ubiega si o zwrot podatku naliczonego wynikajcego z otrzymanych ju faktur zaliczkowych, a potem z faktury kocowej dotyczcych zakupu lokalu niemieszkalnego wraz z wyposaeniem w sytuacji gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykona czynnoci opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub wiadczenia usug poza terytorium kraju?
                                     • 29.01.2019Przedsibiorca na zwolnieniu lekarskim a prawo do odliczenia VAT
                                      Skoro bdc na zwolnieniu lekarskim, vatowiec nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, zada trzeba pytanie, czy w takim stanie prawnymi i faktycznym moe on dokonywa odliczenia podatku naliczonego za okres przebywania na zwolnieniu.
                                      • 28.01.2019Sposób rozliczania VAT w dziaalnoci nierejestrowanej
                                       Dziaalno nierejestrowana to nowo w polskiej rzeczywistoci gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z 6 czerwca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, dziaalno nierejestrowan moe prowadzi osoba fizyczna. Nazwa pochodzi std, i dla jej legalnego wykonywania zbdna jest rejestracja w CEIDG, urzdzie skarbowym oraz GUS. W myl ww. przepisu za dziaalno gospodarcz nie jest uznawana dziaalno takich osób o ile przychód naleny z tej dziaalnoci nie przekracza w adnym miesicu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. ustalono na 2250 z, zatem kwota ta wynosi aktualnie 1125 z.
                                       • 28.01.2019Czy faktura od podatnika nie bdcego czynnym vatowcem daje prawo do odliczenia?
                                        Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, nie stanowi podstawy do odliczenia podatku naliczonego faktura wystawiona przez podmiot nieistniejcy. W myl art. 96 ust. 1 teje ustawy podmioty wykonujce dziaalno gospodarcz maj obowizek przed dniem wykonania pierwszej czynnoci opodatkowanej zoy naczelnikowi urzdu skarbowego zgoszenie rejestracyjne (VAT-R). Jest to wycznie obowizek formalny, nie statuuje on zgaszajcego jako podatnika VAT. Status podmiotu jako podatnika VAT jest zaleny od wykonywania czynnoci, które maj znamiona dziaalnoci gospodarczej. Nieuprawnione jest wic utosamianie podmiotu niezarejestrowanego z nieistniejcym.
                                        • 23.01.2019WSA. Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na przewodnika naley uprawdopodobni
                                         Z uzasadnienia: Z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika, e skoro wysoko wymienionych w tym przepisie wydatków si ustala, nie moe to oznacza, e ich wysoko nie podlega weryfikacji. (…) osoba ponoszca ten wydatek nie ma obowizku posiadania dokumentów potwierdzajcych w sposób bezporedni jego poniesienie, niemniej jednak winna ona uwiarygodni i uprawdopodobni skorzystanie z przewodnika i opacenie tej usugi w okrelonej wysokoci, co moe uczyni w sposób najbardziej dla siebie dogodny.
                                         • 22.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Odliczenie ulgi internetowej
                                          Podatnik, który po raz pierwszy z ulgi internetowej korzysta w zeznaniu za 2017 rok lub nie korzysta z niej wcale, a w roku podatkowym paci za uytkowanie sieci Internet, ma prawo, po spenieniu dodatkowych warunków, odliczy od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytuu wydatki.
                                          • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Odliczenie ulgi internetowej
                                           Podatnik, który po raz pierwszy z ulgi internetowej korzysta w zeznaniu za 2017 rok lub nie korzysta z niej wcale, a w roku podatkowym paci za uytkowanie sieci Internet, ma prawo, po spenieniu dodatkowych warunków, odliczy od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytuu wydatki.
                                           • 18.01.2019NSA: Samochody demonstracyjne a odliczenie VAT
                                            Z uzasadnienia: Wykorzystywanie w jakim odcinku czasowym samochodu do prezentacji towaru powoduje niemono uznania, e suy on wycznie do odprzeday. Sam fakt podwójnego wykorzystania samochodu, tj. do demonstracji i dopiero po zakoczeniu tej funkcji do sprzeday wyklucza uznanie, e by on uyty wycznie do odsprzeday.
                                            • 15.01.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
                                             Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
                                             • 15.01.2019WSA. Korekta VAT od inwestycji w obcym rodku trwaym
                                              Z uzasadnienia: Skarcej przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego o podatek naliczony od wydatków poniesionych na nakady na sie, ujtych w ewidencji rodków trwaych, jako inwestycje w obcych rodkach trwaych. Jednake w wyniku rozwizania umowy prawo to ustao. Nakady na sie poczynione przez skarc zatrzyma waciciel sieci, w konsekwencji pozostawione w caoci nakady, od których odliczono podatek naliczony oczywicie nie bd ju suy czynnociom opodatkowanym, albowiem w tej sytuacji dochodzi do zmiany przeznaczenia dokonanego ulepszenia. W konsekwencji skarca zobowizana jest do dokonania korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym rodku trwaym, która nie zostaa zamortyzowana.
                                              • 15.01.2019Odliczenie VAT od zakupu i przystosowania mieszkania do dziaalnoci
                                               Pytanie: Wnioskodawcy zamierza naby wasnociowy lokal mieszkalny na rynku pierwotnym (od dewelopera), który ma by w caoci przeznaczony do wykonywania w nim dziaalnoci. Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwao prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikajcego z faktury dokumentujcej zakup lokalu przeznaczonego do dziaalnoci opodatkowanej podatkiem VAT oraz z faktur dokumentujcych zakup materiaów budowlanych, wyposaenia, usug wykonawców robót budowlanych, przeznaczonych do przystosowania ww. lokalu do prowadzenia dziaalnoci?
                                               • 14.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
                                                Podatnik, który ma na utrzymaniu osob niepenosprawn, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bd na cele uatwiajce wykonywanie czynnoci yciowych, moe w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
                                                • 11.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
                                                 Podatnik, który ma na utrzymaniu osob niepenosprawn, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bd na cele uatwiajce wykonywanie czynnoci yciowych, moe w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
                                                 • 10.01.2019Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materiay i usugi mona odliczy?
                                                  Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponoszcy wydatki na realizacj przedsiwzicia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga bdzie polegaa na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsiwzicia, jednak w wysokoci nieprzekraczajcej 53 000 z.
                                                  • 04.01.2019Kiedy sprzeda majtku prywatnego bdzie opodatkowana VAT?
                                                   Z uzasadnienia: Dzierawa przez Wnioskodawc dziaki powoduje, e traci ona charakter majtku prywatnego. Wykorzystywanie przez Wnioskodawc w sposób cigy dla celów zarobkowych tej nieruchomoci powoduje, e dziaka ta jest wykorzystywana w prowadzonej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej, a nie wycznie w ramach majtku osobistego.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 56 ] nastpna strona »