Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia vat

 • 28.09.2007Przekazanie przedsibiorstwa do spki osobowej nie podlega opodatkowaniu VAT
  Pytanie podatnika: Czy powstanie obowizek sporzdzania korekty podatku naliczonego przy zakupie towarw i materiaw, ktre zostan wydane w ramach czynnoci niepodlegajcej opodatkowaniu?
  • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opaty z tytuu wieczystego uytkowania
   Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sd Administracyjny, rozpoznajcy skarg kasacyjn Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w W. z dnia 5 padziernika 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzj wyej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarw i usug ustalonej opaty rocznej z tytuu uytkowania wieczystego gruntw nalecych do Skarbu Pastwa, przedstawi do rozstrzygnicia skadowi siedmiu sdziw Naczelnego Sdu Administracyjnego zagadnienie prawne budzce powane wtpliwoci.
   • 21.09.2007Moment zaliczenia do KUP wydatku na wynagrodzenie za usug factoringu
    Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z zawarciem umowy factoringu stanowi koszty bezporednio czy te porednio zwizane z uzyskaniem przychodu i czy mona zaliczy je w ciar kosztw uzyskania przychodu 2006 r.?
    • 14.09.2007Prawo do odliczenia w momencie otrzymania oryginau, czy duplikatu faktury?
     Pytanie podatnika: Czy kwot podatku VAT tj. 12 760 z z faktury VAT nr x z dnia 30.06.2004 r., ktrej duplikat otrzymaa 29.12.2006 r. moe rozliczy jako podatek naliczony w poz. 47 deklaracji VAT-7 za miesic grudzie 2006 lub stycze 2007 czyli w miesicu otrzymania duplikatu faktury lub miesicu nastpnym, czy moe powysza kwota podatku VAT powinna zosta rozliczona poprzez korekt deklaracji VAT-7 za miesic czerwiec 2004 roku?
     • 13.09.2007Jak ustali warto pocztkow samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym
      Istot umowy leasingu operacyjnego jest to, e leasingobiorca za odpatnoci uywa towaru stanowicego wasno leasingodawcy. Form wynagrodzenia za prawo do uywania przedmiotu leasingu jest czynsz (rata). Umowa leasingu operacyjnego obok swej istoty zawiera jeszcze regulacje dotyczce opcji wykupu przedmiotu leasingu. Regulacje te zawarte s w oglnych warunkach umowy. Uregulowania prawne dopuszczaj moliwo przeniesienia przez leasingodawc (finansujcego) na korzystajcego, po upywie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego, wasnoci rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych, bdcych przedmiotem zawartej umowy leasingu. Mowa tu o tzw. opcji wykupu, ktra z punktu widzenia prawa podatkowego po stronie nabywcy rodka trwaego wywouje skutki podobne do zakupu nowego rodka trwaego. Podkreli jednak naley, e po zakoczeniu waciwej umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca ma jedynie moliwo nabycia przedmiotu umowy leasingu. Opcja wykupu nie jest obowizkowa, jest jedynie propozycj leasingodawcy dla leasingobiorcy, a to oznacza, e leasingobiorca moe, ale nie musi z niej skorzysta.
      • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
       Prawo zobowizaniowe dopuszcza moliwo zmiany podmiotw w zobowizaniu, przy czym zmiana moe dotyczy zarwno osoby wierzyciela, jak i osoby dunika. Przepisy prawa zobowizaniowego dopuszczaj moliwo zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelnoci (cesji) i w drodze wstpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelnoci uregulowane s Ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umow, na mocy ktrej dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoj wierzytelno na osob trzeci, bdc nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguy umowa ta moe by wykonywana bez zgody dunika, niemniej dunik powinien by zawiadomiony o cesji, aby mg przekazywa wiadczenie do rk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelnoci na cesjonariusza przechodz wszelkie prawa i obowizki z ni zwizane. Cesja moe by zastosowana rwnie w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystajcy ma prawo scedowa prawa i obowizki wynikajce z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowizkw wynikajcych z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
       • 31.08.2007Dodatkowe badanie techniczne a odliczenie VAT przy zakupie paliwa do pojazdu
        Pytanie podatnika: Czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego i wpisanie o nim adnotacji do dowodu rejestracyjnego, dokonane rednio kilkanacie tygodni pniej od dnia nabycia samochodu powoduje, e strona nie moe pomniejszy podatku nalenego o podatek VAT naliczony od nabytego w midzyczasie (tj. przed uzyskaniem zawiadczenia potwierdzajcego uprawnienie do odliczania podatku VAT przy zakupie paliwa do pojazdu i wpisaniu o nim adnotacji do dowodu rejestracyjnego) paliwa wykorzystywanego do ww. samochodw?
        • 30.08.2007Kontrola w podatku VAT
         Pytanie: Spka ma zapowiedzian kontrol podatkow w zakresie prawidowoci rozlicze z budetem pastwa podatku od towarw i usug. Na co osoby kontrolujce mog zwrci szczegln uwag?
         • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztw, nie odliczysz VAT
          Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie oddali skarg Jzefy na decyzj Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymujcej w mocy decyzj Urzdu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarw i usug od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
          • 27.08.2007Koszty zwizane z podwyszeniem kapitau zakadowego
           Pytanie podatnika: Czy w zwizku z wydatkami poniesionymi na potrzeby podwyszenia kapitau akcyjnego, przysuguje Stronie prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatkw poniesionych na zakup usug w zakresie ksigowoci, doradztwa prawnego oraz podatkowego, obsugi notarialnej?
           • 23.08.2007Remanent likwidacyjny spki dla celw rozliczenia podatku VAT
            Pytanie podatnika: Czy przedmiotow nieruchomo naley wykaza w remanencie likwidacyjnym spki i opodatkowa podatkiem VAT, a jeeli tak to w jakiej wysokoci?
            • 16.08.2007Dostawa nieruchomoci na rzecz wasnych udziaowcw
             Pytanie podatnika: Czy dostawa przedmiotowej nieruchomoci na rzecz wasnych udziaowcw dokonana przez Spk jawn na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, bdzie korzystaa z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania?
             • 09.08.2007Prawie wszystko o ewidencji przebiegu pojazdu
              W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu wydatki ponoszone przez podatnika – z tytuu uywania samochodw osobowych, ktre nie s rodkami trwaymi ani nie s uytkowane na podstawie umowy leasingu – nie stanowi kosztu uzyskania przychodw.
              • 09.08.2007Dodatkowe zobowizanie podatkowe w podatku od towarw i usug
               Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy skorygowane zostan deklaracje podatkowe VAT-7 za okresy przed dniem 1 maja 2004 r. na podstawie przepisw prawa obowizujcych po tej dacie, to czy istniej podstawy prawne (w przypadku wydania decyzji okrelajcej zobowizanie podatkowe w prawidowej wysokoci) do ustalenia dodatkowego zobowizania podatkowego w wysokoci odpowiadajcej 30 % kwoty zanienia tego zobowizania?
               • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
                Wykorzystywanie samochodw w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej wie si z ryzykiem wypadkw komunikacyjnych, strat wynikajcych z kradziey, likwidacji na skutek utraty przydatnoci gospodarczej w wyniku zdarze losowych. Wszystkie z tych zdarze prowadz do powstania finansowych strat w majtku firmy. Nie zawsze jednak straty te bd mogy znale odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W zwizku z faktem, e niejednokrotnie straty zwizane z uytkowaniem samochodu w firmie s bardzo kosztowne, warto by przedsibiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarwno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka uytkowania samochodu w dziaalnoci gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
                • 31.07.2007Przekazanie przedsibiorstwa a podatek VAT
                 Pytanie podatnika: Czy przekazanie przedsibiorstwa osoby fizycznej do spki cywilnej bdzie podlegao wyczeniu z opodatkowania podatkiem od towarw i usug, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i nie bdzie rodzio adnych konsekwencji podatkowych?
                 • 30.07.2007Czy dopuszczalne jest odliczenie VAT z faktury od niezarejestrowanego kontrahenta?
                  Przepisy prawa wsplnotowego nie przewiduj ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez podmiot niezarejestrowany, a skoro tak to zasadnym jest odmwienie zastosowania przepisu prawa krajowego zawierajcego takie ograniczenie, tj. art. 88 ust. 3a pkt. 1 lit. a ustawy o VAT — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                  • 30.07.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz VI
                   Dokumentowanie wydatkw podlegajcych odliczeniu od dochodu – ulga na Internet, odsetkowa i nowe technologie  W myl art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pn. zm.) podstaw obliczenia podatku stanowi dochd pomniejszony m.in. o kwot wydatkw poniesionych przez podatnika z tytuu uytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) bdcym miejscem zamieszkania podatnika, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z. Odliczeniu podlegaj jednak tylko wydatki z tytuu uytkowania sieci Internet, zatem ulga ta nie obejmuje wydatkw na podczenie do sieci czy te na zakup urzdze umoliwiajcych korzystanie z Internetu. Prawo do ulgi przysuguje w zwizku z uytkowaniem Internetu w lokalu (budynku) bdcym miejscem zamieszkania podatnika. Zatem nie dotyczy opat za uytkowanie Internetu w lokalach uytkowych zajmowanych dla potrzeb prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
                   • 25.07.2007Jakie stawki VAT naley stosowa do dostawy zestawu dwch produktw?
                    Jeeli przedmiotem dostawy by zestaw dwch produktw, pomidzy ktrymi brak byo zwizku umoliwiajcego uznanie takiego zestawu za jedn rzecz, w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, w szczeglnoci za na uznanie produktu promowanego za cz skadow rzeczy albo przynaleno, to organy podatkowe nie mogy uzna, e przedmiotem dostawy jest jeden towar, w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy o VAT — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                    • 25.07.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz IV
                     Dokumentowanie wydatkw podlegajcych odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej
                     • 20.07.2007Zwrot nadwyki podatku naliczonego nad nalenym po zakoczeniu dziaalnoci
                      Podatnik, ktry skorzysta z prawa do obnienia podatku nalenego i w rozliczeniu za dany miesic wykaza kwot zwrotu rnicy podatku oraz prowadzi w danym okresie rozliczeniowym zarejestrowan dziaalno gospodarcz, naby prawo do zwrotu rnicy podatku nalenego, za pniejsze wykrelenie podatnika z rejestru nie pozbawia go „dobrze nabytego prawa”. Sprzeczne z mechanizmem funkcjonowania podatku od towarw i usug jest pozbawienie okrelonego podmiotu prawa do zwrotu nadwyki podatku naliczonego nad nalenym, gdy uzyska to prawo w okresie, kiedy by podatnikiem (prowadzi zarejestrowan dziaalno gospodarcz) — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w odzi.
                      • 20.07.2007Nieodpatne przekazywanie towarw w ramach dziaa promocyjnych
                       Pytanie podatnika: Czy Spka ma obowizek naliczania podatku VAT nalenego od towarw przekazywanych nieodpatnie w ramach dziaa majcych na celu promocj Spki, jej znakw handlowych oraz jej usug i towarw?
                       • 20.07.2007Orzecznictwo: Sprzeda nakadw i VAT
                        Przedmiotem skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, sygn. akt I SA/Gl 1095/04 z dnia 28 lutego 2005 r., moc, ktrego uchylono zaskaron przez Przedsibiorstwo Handlowo Usugowe „D.” Sp. z o.o. decyzj tego organu z dnia 30 czerwca 2004 r. w przedmiocie podatku od towarw i usug za kwiecie 2003 r.
                        • 19.07.2007Orzecznictwo: Spr o wydatki i darowizn kocieln
                         Zaskaronym wyrokiem z dnia 16 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1399/03 Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg na decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie Orodek Zamiejscowy z dnia 24 czerwca 2003 r., ktra na podstawie art. 21 § 3 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) oraz art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90.poz. 416 ze zm.), po rozpatrzeniu odwoania zoonego przez Grzegorza i Danut B od decyzji wydanej w dniu 25 kwietnia 2003 r. przez Drugi Urzd Skarbowy w Koszalinie, okrelajcej wysoko zobowizania z tytuu podatku dochodowego od osb fizycznych za 1999 r. utrzymano w mocy decyzje organu pierwszej instancji.
                         • 18.07.2007Opracowanie ZRP na temat poprawy jakoci regulacji prawnych
                          W ramach dziaa podjtych przez Komisj Trjstronn ds. Spoeczno-Gospodarczych Zwizek Rzemiosa Polskiego bierze udzia w pracach nad projektem Umowy Spoecznej „Gospodarka — Praca — Rodzina — Dialog”. Poniej przedstawiamy opracowany przez ZRP pakiet postulatw z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego, prowadzcych do ograniczenia barier administracyjnych i poprawy otoczenia regulacyjnego dziaalnoci maych i rednich przedsibiorstw. Wprowadzenie ich w ycie wsparoby dziaalno przedsibiorstw, a w przypadku niektrych — zlikwidowaoby paszczyzn moliwych sporw z aparatem skarbowym, wynikajc z nieprecyzyjnych regulacji prawnych. Przedsibiorcom przywrcioby natomiast stabilizacj, tak potrzebn dla rozwijania dziaalnoci gospodarczej.
                          • 17.07.2007Faktury wysyane za porednictwem poczty elektronicznej
                           Pytanie podatnika: Spka wniosa o potwierdzenie, e na gruncie obowizujcych przepisw prawa umoliwienie pobrania przez nabywc towarw i usug oryginau faktury VAT (w postaci pliku PDF) z serwera Spki i jego wydrukowanie lub wysanie nabywcy poczt elektroniczn oryginau faktury VAT, jej pobranie z serwera pocztowego a nastpnie wydrukowanie czyni zado wymogowi wystawienia faktury VAT, okrelonego w art. 106 ustawy o VAT.
                           • 13.07.2007Orzecznictwo: Faktura wystawiona przez nieistniejcy podmiot
                            Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 1.02.2005 r. o sygn. akt SA/Rz 1157/03 oddalajcy skarg Przedsibiorstwa ;E. Spka z o.o. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 25.06.2003 r. w przedmiocie podatku od towarw i usug.
                            • 05.07.2007Orzecznictwo: Duga batalia z fikcyjnymi fakturami w tle
                             Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2005 r., sygn. I SA/Bk 320/05 Wojewdzki Sd Administracyjny w Biaymstoku uchyli decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Biaymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r., nr IS.ZPP-4408/133/03/04, nadto za stwierdzi, e decyzja ta „nie moe by wykonywana w caoci” i zasdzi od organu na rzecz skarcej - Spka jawna „J.” w S. kwot 9 216 z tytuem zwrotu kosztw postpowania sdowego.
                             • 02.07.2007Projekt zmian w VAT – termin odliczenia podatku naliczonego
                              Interpelacja nr 7307 do ministra finansw w sprawie przeduenia terminu odliczenia naliczonego podatku VAT
                              • 26.06.2007Zoenie korekty a rozpoczcie biegu terminu na dokonanie zwrotu podatku VAT
                               Pytanie podatnika: Czy zoenie przez Spk korekty deklaracji VAT w terminie do 60 dni liczc od dnia zoenia deklaracji za miesic, w ktrym wykazano nadwyk podatku naliczonego nad nalenym do zwrotu bezporednio na rachunek bankowy powoduje przeduenie podstawowego terminu zwrotu?
                               • 25.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                                Dokumentowanie wydatkw w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinnoci jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniaych zdarze, skutkujcych okrelonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieci si w definicji kosztw uzyskania przychodw zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), z uwzgldnieniem art. 23 ustawy.
                                • 22.06.2007Ustanowienie odrbnej wasnoci lokalu
                                 Pytanie podatnika: Czy ustanowienie przez podatnika VAT odrbnej wasnoci lokalu jest opodatkowane podatkiem VAT?
                                 • 20.06.2007Spka jako podatnik podatku od czynnoci cywilnoprawnych
                                  Opodatkowanie spki podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych moe wynika z dwch rodzajw zdarze. Z jednej strony spka moe by podatnikiem tego podatku - jak kada osoba fizyczna, osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej - z tytuu dokonania okrelonych przez ustaw czynnoci o charakterze „uniwersalnym” (o ile nie bdzie podlega z tego tytuu podatkowi VAT). Z drugiej strony, pewne czynnoci objte podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych s specyficzne tylko dla spek. Na nich skoncentrujemy si w niniejszym artykule.
                                  • 15.06.2007Czy sprzeda rodkw trwaych powoduje obowizek dokonania korekty VAT?
                                   Sprzeda rodkw trwaych, ktre byy wykorzystywane przez podatnika do czynnoci opodatkowanych, nie powoduje obowizku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu, niezalenie od tego, czy ta sprzeda jest opodatkowana, czy te zwolniona od podatku — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Olsztynie.
                                   • 12.06.2007Skutki braku zawiadczenia potwierdzajcego spenienie dodatkowych warunkw technicznych
                                    Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wyrnia dwie kategorie samochodw: samochody osobowe oraz samochody ciarowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 40 teje ustawy samochd osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie wicej ni 9 osb cznie z kierowc oraz ich bagau. Z kolei samochd ciarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu adunkw; okrelenie to obejmuje rwnie samochd ciarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu adunkw i osb w liczbie od 4 do 9 cznie z kierowc — wynika to z art. 2 pkt. 42 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                                    • 11.06.2007Przekazanie produktw rolnych na cele dziaalnoci gospodarczej
                                     Pytanie podatnika: Czy podatnik, ktry prowadzc restauracj i hotel, wykorzystuje produkty ze swojego gospodarstwa rolnego ma prawo wystawia faktury VAT RR i odlicza wykazany w nich podatek naliczony oraz czy warto netto produktw rolnych wykazana na fakturze VAT RR jest dla niego kosztem uzyskania przychodu w pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej?
                                     • 05.06.2007Wydatki zwizane z uytkowaniem najtego samochodu i koszt uzyskania przychodw
                                      Zarwno w maej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej, jak i w potnej firmie moemy spotka si sytuacj, kiedy to przedsibiorstwo nie posiada nabytych na wasno samochodw, a korzysta z aut przyjtych do uytku w drodze umowy najmu.
                                      • 04.06.2007Czy mona odliczy podatek z faktur otrzymanych przed rejestracj dla celw VAT?
                                       Zakaz odliczenia podatku przez podatnikw w stosunku do zakupw dokonanych przed formaln rejestracj dla celw podatku VAT jest niezgodny z VI Dyrektyw VAT. Mimo e art. 88 ust. 4 ustawy o VAT wyklucza prawo odliczania podatku naliczonego podatnikowi niezarejestrowanemu jako podatnik VAT czynny, uzyskuje on prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed momentem rejestracji, jeli speni warunek okrelony w art. 96 ust. 1 ustawy, a wic gdy takiej rejestracji dokona — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                       • 31.05.2007Sprzeda dziaek z majtku osobistego nie podlega VAT
                                        Sprzeday kilku lub wicej dziaek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, jeeli dziaki te stanowi majtek osobisty podatnika VAT i nie su prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie mona uzna za dziaalno gospodarcz w rozumieniu VI Dyrektywy VAT. Jeeli podatnik nie naby dziaek w celu ich dalszej odsprzeday, ale naby je jako osoba fizyczna w drodze darowizny od rodzicw i w zwizku z tym dziaki te stanowi jego majtek osobisty, ich sprzeda nie podlega opodatkowaniu VAT — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                        • 29.05.2007Wycofanie samochodu z dziaalnoci gospodarczej na prywatne potrzeby przedsibiorcy i podatek VAT
                                         Zarwno przekazywanie prywatnego majtku przedsibiorcy na potrzeby firmy, jak i przekazywanie firmowego majtku na potrzeby wasne s czynnociami czsto spotykanymi w praktyce gospodarczej. Tego typu rozwizanie mona zaobserwowa szczeglnie wrd przedsibiorcw prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz. Rozpoczynajc, czy te ju prowadzc firm, podatnicy decyduj si czsto na wprowadzenie do majtku przedsibiorstwa swojego prywatnego samochodu. Podobnie podatnik moe wycofa z majtku firmy pojazd i przeznaczy go na swoje prywatne potrzeby. Podatnik ma prawo wycofa z prowadzonej dziaalnoci zarwno prywatne samochody uprzednio przekazane na potrzeby przedsibiorstwa, jak i auta firmowe nabyte w trakcie prowadzenia dziaalnoci.
                                         • 23.05.2007TK: Podatnicy dokonujcy przedpaty na rzecz rolnika mogli odliczy VAT
                                          Pozbawienie moliwoci odliczenia podatku VAT podatnikw dokonujcych przedpaty przed wystawieniem faktury VAT RR na rzecz rolnika ryczatowego jest niezgodne z Konstytucj.
                                          • 22.05.2007Emisja akcji a odliczenie VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy Podatnikowi przysuguje prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego z tytuu wydatkw poniesionych na emisj akcji?
                                           • 21.05.2007Kolizja drogowa samochodu firmowego
                                            Kolizja drogowa samochodu firmowego niesie za sob okrelone skutki podatkowe. W zwizku z kolizj, niezalenie od tego, czy nastpia ona z naszej winy (bd z winy naszego pracownika), czy te z winy osb trzecich i to my jestemy poszkodowani, bdziemy zmuszeni dokona naprawy samochodu i ponie zwizane z tym koszty. Ponadto albo otrzymamy, albo bdziemy musieli wypaci odszkodowanie, przy czym w wikszoci przypadkw odszkodowanie z tytuu obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej (OC) wypaci ubezpieczyciel. Poniej zostan omwione zagadnienia podatkowe zwizane z kolizj samochodu firmowego, z zastrzeeniem, e stanowi on rodek trway.
                                            • 18.05.2007Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu (3)
                                             Kontynuujemy rozwaania na temat ustalania wartoci pocztkowej samochodu. Dzisiaj o przypadkach nabycia samochodu w postaci wkadu niepieninego, w razie otrzymania w zwizku z likwidacj osoby prawnej i w nabytego w razie zmiany formy prawnej, poczenia albo podziau podmiotw dokonywanych na podstawie odrbnych przepisw.
                                             • 16.05.2007Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu (1)
                                              Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu bdcego rodkiem trwaym ma z punktu widzenia podatku dochodowego zasadnicze znaczenie. Zgodnie z art. 22h ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwan dalej ustaw o PIT) odpisw amortyzacyjnych dokonuje si od wartoci pocztkowej rodkw trwaych wprowadzonych do ewidencji rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych.
                                              • 15.05.2007Odliczenie podatku VAT w TK
                                               22 maja 2007 r. o godz. 10.00 Trybuna Konstytucyjny rozpozna skarg konstytucyjn Zakadu Przetwrstwa Owocw i Warzyw "Vortumnus" sp. z o.o. dotyczc odliczenia podatku VAT.
                                               • 14.05.2007Kiedy samochd mona uzna za rodek trway?
                                                Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych nie zawieraj bezporedniej definicji rodkw trwaych. Niemniej termin ten mona zdefiniowa na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (zwanej dalej ustaw o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji rodkw trwaych wynikajcej z art. 22a ust. 1, czyli stanowicych wasno lub wspwasno podatnika, nabytych lub wytworzonych we wasnym zakresie, kompletnych i zdatnych do uytku w dniu przyjcia do uywania.
                                                • 11.05.2007Przyspieszony zwrot rnicy podatku VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy faktury i dokumenty celne powinny by zapacone w caoci na dzie zoenia deklaracji VAT-7, czy tez opacenie nalenoci z tytuu faktur zakupu i dokumentw celnych musi nastpi najpniej w dniu upywu 25-dniowego terminu do dokonania przyspieszonego zwrotu rnicy podatku?
                                                 • 30.04.2007Nowa dyrektywa VAT (7) - Stawki w nowej dyrektywie VAT
                                                  Stawki podatku VAT okrelone zostay w tytule VIII „Stawki” dyrektywy 2006/112/WE Rady Europy z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wsplnego systemu podatku od wartoci dodanej (Dz. U. UE. L Nr 347) (art. 167 do art. 192).
                                                  • 30.04.2007Gara i odsetki od kredytu mieszkaniowego
                                                   Czy wydatki na spat odsetek od kredytu mieszkaniowego, ktrym w czci zosta sfinansowany zakup lokalu mieszkalnego wraz z przynalenym do tego lokalu pomieszczeniem gospodarczym, garaem, udziaem we wsplnych czciach budynku i udziaem we wasnoci gruntu, podlegaj w caoci odliczeniu od podstawy opodatkowania?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 46 ] . [ 47 ] . [ 48 ] . [ 49 ] . [ 50 ] . [ 51 ] . [ 52 ] . [ 53 ] . [ 54 ] . [ 55 ] nastpna strona »