Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia vat

 • 12.10.2010Orzecznictwo: Premia pienina – kolejny korzystny dla podatnikw wyrok
  Tezy: Za usug w rozumieniu art. 8 ust.1 u.p.t.u. nie mona uzna osignicia przez nabywc towarw obrotw w okrelonej wysokoci i dokonywanie terminowych patnoci za dostaw towarw.
  • 11.10.2010Odliczenie podatku z faktury wystawionej na poczet zaliczki
   Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej na poczet przyszej zaliczki nie moe nastpi za okres rozliczeniowy wczeniejszy od tego, w ktrym powstaje obowizek podatkowy z tytuu otrzymania zaliczki – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
   • 08.10.2010Kolejne kasy fiskalne bez odliczenia
    Pytanie podatnika: Spka prowadzi dziaalno gospodarcz na terenie caej Polski w zakresie sprzeday detalicznej. W ramach prowadzonej dziaalnoci, sukcesywnie otwiera nowe placwki handlowe, w ktrych prowadzi sprzeda towarw podlegajc obowizkowi ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych. W konsekwencji, kadorazowe otwarcie nowej placwki oznacza dla niej konieczno zakupu odpowiedniej liczby kas rejestrujcych. Czy Spce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych do jej nowych placwek handlowych?
    • 07.10.2010WSA: Dokumentowanie obcienia najemcw lokali kosztami mediw
     Z uzasadnienia: wiadczenia "odsprzeday" dostawy towarw i wiadczenia usug zwizanych z udostpnieniem mediw przez podatnika najemcom lokali nie mog by uznane za element wiadczenia jednolitego jakim jest wiadczenie najmu. Bdnie organ uzna, e do podstawy opodatkowania z tytuu najmu naley wlicza nie tylko naleny czynsz, ale take nalene opaty za dostarczone media. Nie mona rwnie przyj, e te dwa wiadczenia s ze sob powizane w sposb cisy. W sytuacji bowiem, gdy w umowie najmu strony odrbnie ureguloway kwesti wynagrodzenia za moliwo korzystania z cudzej rzeczy (art. 659 § 1 K.c.) od opat za inne wiadczenia ze strony wynajmujcego, tj. z tytuu udostpnienia mediw, to czynsz najmu nie obejmowa opat za ewentualne inne wiadczenia wynajmujcego na rzecz najemcy.
     • 06.10.2010WSA: Wydanych nagrd nie trzeba ewidencjonowa w kasie fiskalnej
      Z uzasadnienia: W wietle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarw i usug - w brzmieniu obowizujcym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, na cele wice si z tym przedsibiorstwem, nawet jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zwizku z nabyciem tych towarw. Zatem, czynno nieodpatnego wydania nagrd przez spk uczestnikom programu lojalnociowego nie stanowi dostaw towarw i nie ma obowizku ewidencjonowania jej za pomoc kas rejestrujcych.
      • 05.10.2010Odliczenie VAT przy zakupie samochodw – niekorzystne przepisy przejciowe do koca 2012 roku
       Interpelacja (nr 17758) do ministra finansw w sprawie odliczenia podatku VAT od zakupu samochodw i innych pojazdw samochodowych przez przedsibiorcw
       • 05.10.2010Zgoda na ograniczenie odlicze VAT od pojazdw firmowych
        W Dzienniku Urzdowym UE ukazaa si decyzja wykonawcza Rady Wsplnot Europejskich z 27 wrzenia tego roku, ktra upowania Polsk do ograniczenia do 60 proc. prawa do odliczenia podatku VAT nalenego od zakupu samochodw wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej. Rozwizanie to skrytykowali Pracodawcy RP. Ich zdaniem jest ono niekorzystne dla przedsibiorcw, poniewa rnicuje ich sytuacj. Zmiana bolenie dotknie take bran motoryzacyjn.
        • 01.10.2010Koniec z wykorzystywaniem subowych samochodw?
         Zapytanie nr 7720 do ministra finansw w sprawie zaostrzenia opodatkowania uywania samochodw subowych do celw prywatnych
         • 29.09.2010Rzd zaakceptowa projekt budetu na 2011 r.
          Dochody budetu pastwa na poziomie 273,3 mld z, wydatki - nie wicej ni 313,5 mld, a deficyt - do 40,2 mld z – zakada przyjty przez Rad Ministrw projekt przyszorocznego budetu. Wedug rzdu PKB w 2011 r. wzronie realnie o 3,5 proc., inflacja wyniesie 2,3 proc., wynagrodzenia w gospodarce narodowej zwiksz si realnie o 1,4 proc., zatrudnienie w gospodarce - o 1,9 proc., a spoycie ogem - o 2,2 proc. Przychody z prywatyzacji w 2011 r. zaplanowano na poziomie 15 mld z.
          • 27.09.2010Poyczka jako czynno sporadyczna w rozumieniu VAT
           Przy bardzo nieostrych granicach podlegajcego wykadni pojcia „incydentalnych (pomocniczych) transakcji finansowych” nie powinien decydowa jeden wskanik, punkt odniesienia czy te jedno tylko kryterium, ale ich caoksztat wyznaczajcy miejsce, znaczenie i zakres danych transakcji w caoksztacie dziaalnoci gospodarczej podatnika. Chodzi wic zasadniczo o to, aby tego rodzaju transakcje (przy obliczaniu proporcji stosowanej do odliczenia podatku naliczonego) nie znieksztacay obrazu i istoty dziaalnoci danego podmiotu (czynnoci opodatkowane i zwolnione) rzutujcych na zakres prawa do odliczania podatku naliczonego. O ocenie sporadycznoci dokonywanych transakcji nie decyduje wpis do stosownego rejestru, ale faktyczny charakter czynnoci – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
           • 27.09.2010Tylko usugi wiadczone przez Poczt Polsk s zwolnione z VAT
            Interpelacja nr 17667 do ministra finansw w sprawie opodatkowania usug pocztowych podatkiem od towarw i usug
            • 27.09.2010Brak rejestracji dla potrzeb VAT nie pozbawia odliczenia
             Pytanie podatnika: Dziaalno firmy rozpoczta 01.01.2010 r. Rejestracja firmy zlecona zostaa kancelarii prawnej z zaoeniem, e od pierwszego dnia dziaalnoci Spka jest czynnym podatnikiem VAT. Deklaracje VAT-7 wobec tego za wszystkie okresy miesiczne poczwszy od stycznia 2010 zostay zoone do US. Podatek naleny po odliczeniu podatku naliczonego zosta rwnie odprowadzony do US. Waciciel nie by wiadomy, e VAT-R nie zosta zoony do czasu otrzymania pisma z US w maju br. o braku rejestracji. W nastpstwie czego zosta zoony VAT-R z okreleniem daty rezygnacji ze zwolnienia na dzie 01.01.2010 z prob o przywrcenie terminu zoenia rezygnacji ze zwolnienia. Czy mona uzna za prawidowe odliczenie podatku VAT naliczonego w deklaracjach VAT-7 zoonych przed rejestracj w charakterze podatnika VAT czynnego?
             • 23.09.2010Zapata podatku VAT z faktury na rachunek urzdu skarbowego wykonawcy
              Pytanie podatnika: Czy dopuszczalne jest, aby na wyrane pisemne wskazanie nowego wykonawcy cz jego nalenoci w wysokoci podatku VAT wynikajcego z obciajcych Wnioskodawc faktur za wykonane roboty budowlane, byy kierowane przez Wnioskodawc - patnika faktur bezporednio na rachunek, waciwego dla dostawcy usugi, urzdu skarbowego jako zapata podatku VAT za okrelony okres ze wskazaniami identyfikacji zobowizania i numerem NIP dostawcy?
              • 21.09.2010WSA: Sprzeda nakadw a moliwo odliczenia VAT
               Z uzasadnienia: Kontrahent jako waciciel wydzierawianego gruntu sta si wacicielem z mocy prawa wybudowanego budynku na tym gruncie, to tym samym brak byo dostawy towaru podlegajcego opodatkowaniu podatkiem VAT, a w rezultacie brak podatku naliczonego, ktry mgby podlega odliczeniu. Nie ulega wtpliwoci, e czynno polegajca na zwrocie poniesionych nakadw za zapat sumy odpowiadajcej ich wartoci stanowi w wietle art. 8 ust. 1 ustawy VAT wiadczenie usug i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug. Jednak odliczenie przez kontrahenta podatku naliczonego wynikajcego z faktury dokumentujcej wiadczenie usugi polegajcej na przeniesieniu poniesionych nakadw nie mona utosamia z prawem odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu budynku, gdy jak wyej wskazano nabycie to nastpio z mocy prawa.
               • 16.09.2010Konieczno posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygujcej narusza przepisy unijne
                Z uzasadnienia: Art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarw i usug jest sprzeczny z prawem wsplnotowym. Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygujcej przez nabywc, od ktrego uzaleniona jest moliwo obnienia podstawy opodatkowania (w konsekwencji obnienie podatku nalenego) stanowi rodek krajowy naruszajcy w nadmiernym stopniu cele i tre Dyrektywy 112. Brak spenienia tego warunku powoduje obcienie ciarem VAT podatnika, niezalenie od jego rzeczywistej sytuacji podatkowej. Stanowi to naruszenie podstawowych zasad podatku VAT takich jak proporcjonalno, neutralno czy opodatkowanie konsumpcji.
                • 16.09.2010Podwyka VAT: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 9 wrzenia 2010 r. - wykaz zmian
                 Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug dotycz stawek podatku VAT. Od stycznia 2011 r. na nieprzetworzon ywno oraz ksiki i czasopisma specjalistyczne wprowadza si najnisz, zezwolon prawem Unii Europejskiej stawk VAT w wysokoci 5 %. Ponadto, majc na uwadze to, aby przecitna stawka na ywno nie wzrosa, obniona zostanie z 7 % do 5 % stawka na podstawowe produkty ywnociowe. Projekt wprowadza rwnie najistotniejsz zmian w okresie objtym przez ww. Wieloletni Plan Finansowy Pastwa, jak jest tymczasowe (na 3 lata, tj. do 31 grudnia 2013 r.) podwyszenie wszystkich stawek VAT o 1 pkt procentowy z uwagi na obecny stan finansw publicznych i stwierdzony deficyt strukturalny. Wzrost stawek nie obejmie podstawowych produktw ywnociowych, a take ksiki i czasopisma specjalistyczne. Poniej przedstawiamy wykaz zmian zawartych w ww. projekcie.
                 • 15.09.2010Kiedy sprzeda samochodu oznacza korekt VAT
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi samochd, z tytuu nabycia ktrego odliczy podatek w wysokoci 6.000 z. Samochd zosta sprzedany w dniu 27 sierpnia 2009 r., za przy sprzeday Wnioskodawca skorzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Nabyty przez Wnioskodawc samochd osobowy, by wykorzystywany ponad p roku. Warto samochodu przekraczaa 15.000 z, rodek trway by wykorzystywany na potrzeby prowadzonej dziaalnoci, ktra stanowi dziaalno opodatkowan. W zwizku z tym samochd suy sprzeday opodatkowanej. Czy jest konieczny zwrot podatku VAT w zwizku ze sprzeda samochodu osobowego?
                  • 14.09.2010VAT: Pozostawienie ulepsze w wynajmowanym lokalu nie jest usug
                   Pytania podatnika: 1. Czy podatek od towarw i usug odliczony w momencie ponoszenia nakadw powinien zosta skorygowany zgodnie z dyspozycj art. 91 ustawy o VAT? 2. Czy w omawianej sprawie mamy do czynienia z nieodpatnym przekazaniem poniesionych nakadw na lokal, w zwizku z tym pozosta niezamortyzowan cz naley opodatkowa VAT nalenym?
                   • 14.09.2010Zachowek nie ma wpywu na wysoko podatku od sprzeday nieruchomoci
                    Pytania podatnika: 1. Czy od podatku dochodowego odlicza si koszt biura nieruchomoci, koszt remontu i podatek od spadku? 2. Czy w podatku dochodowym naley uwzgldni wysoko wypaconego zachowku w wysokoci 110.000 z, ktry de facto zmniejsza dochd Wnioskodawczyni wynikajcy ze sprzeday mieszkania?
                    • 10.09.2010Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osb prawnych
                     Interpelacja nr 17122 do ministra finansw w sprawie rozwiza podatkowych zawartych w ustawie o sporcie
                     • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 9 wrzenia 2010 r. – wykaz zmian (cz II)
                      Do spisu treci wykazu zmian Do czci III 11. Obrt: Kwota nalena to take wiadczenia nalene od osoby trzeciej Zmiana doprecyzowujca, ktra wskazuje (za dyrektyw 2006/112/WE), i w kwocie nalenej mieszcz si rwnie wiadczenia nalene od osb trzecich.
                      • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 9 wrzenia 2010 r. – wykaz zmian (cz III)
                       Do spisu treci wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotw zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usuniciu zapisu, zgodnie z ktrym zwrot podatku dla podmiotw zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wycznie podmiotw niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisw dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., ktra to dyrektywa nie wie prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celw podatku w pastwie czonkowskim, w ktrym podmiot ten wystpuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spenienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzeday w tym pastwie czonkowskim.
                       • 09.09.2010Odliczanie VAT od aut z kratk: Prawa nabyte nie bd dotyczyy zakupu paliwa
                        Interpelacja nr 17299 do ministra finansw w sprawie planw likwidacji penego odliczenia podatku VAT od samochodw z kratk
                        • 06.09.2010Metoda kasowa w opodatkowaniu przedsibiorcw niekorzystna dla budetu
                         Interpelacja nr 16658 do prezesa Rady Ministrw w sprawie podjcia dziaa zmierzajcych do eliminacji zatorw patniczych w relacjach midzy przedsibiorcami
                         • 03.09.2010MF: Nie bdzie 0-proc. stawki VAT od darowizn rzeczowych dla powodzian
                          Interpelacja nr 17017 do ministra finansw w sprawie opodatkowania 0-procentow stawk podatku VAT wszystkich darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsibiorcw jako pomoc dla osb, ktre ucierpiay w wyniku powodzi w 2010 r.
                          • 01.09.2010Upowanienie pracownika biura outsourcingowego do wystawiania i odbioru faktur
                           Pytania podatnika: 1. Czy w rozumieniu przepisw o VAT pracownik biura outsourcingowego moe by upowaniony do wystawienia faktury VAT dokumentujcej dostaw towaru w imieniu dostawcy towaru? 2. Czy w rozumieniu przepisw o VAT pracownik biura outsourcingowego moe by upowaniony do odbioru faktury VAT dokumentujcej nabycie towaru w imieniu odbiorcy towaru (klienta biura)? 3. Czy w rozumieniu przepisw o VAT, jest moliwe upowanienie tego samego pracownika biura outsourcingowego do wystawienia faktury VAT dokumentujcej dostaw towarw w imieniu dostawcy towaru i jednoczenie do odbioru tej samej faktury w imieniu odbiorcy towaru? 4. Czy w rozumieniu przepisw o VAT pracownik biura outsourcingowego upowaniony do odbioru faktury VAT w imieniu odbiorcy towaru, powinien bezwzgldnie odnotowa fakt odebrania faktury poprzez jej podpisanie wraz z umieszczeniem daty jej odbioru? 5. Czy sposb odbioru faktury przez penomocnika, czyli pracownika biura outsourcingowego (sposb opisany w pkt 4 stanu faktycznego), jest rwnoznaczny z otrzymaniem przez podatnika faktury z tytuu nabycia towarw w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT?
                           • 30.08.2010Warunki skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przy sprzeday lokali mieszkalnych i uytkowych
                            Ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupw poczynionych przed rejestracj, pod warunkiem e wystpuj przesanki wiadczce o tym, e zakupione towary i usugi bd wykorzystywane do biecej lub przyszej dziaalnoci opodatkowanej. Ustawodawca narzuci podatnikom chccym dokona odliczenia podatku VAT od poczynionych naby obowizek rejestracji jako podatnik VAT czynny. Fakt nieskorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia zwizany z brakiem rejestracji jako podatnika VAT nie moe przesdzi o zwolnieniu z opodatkowania przy sprzeday lokali mieszkalnych i uytkowych – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gdasku.
                            • 26.08.2010Upominki i prezenty dla kontrahentw, a obowizki podatkowe w VAT i PIT
                             Skutecznym dziaaniem majcym na celu wsparcie sprzeday przedsibiorcy jest prowadzenie akcji promocyjnych, polegajcych choby na bezpatnym przekazywaniu przez przedsibiorc upominkw, gadetw firmowych czy te prezentw dla kontrahentw. Dziaania takie su take ksztatowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz umacnianiu wizi pomidzy klientem a firm poprzez budowanie lojalnoci klientw wobec danego przedsibiorcy. Tego typu nieodpatne przekazania upominkw i prezentw powoduj szereg konsekwencji podatkowych w zakresie podatku od towarw i usug (dalej: VAT) oraz podatku dochodowego od osb fizycznych (dalej: PIT), w zwizku z wystpieniem tzw. nieodpatnych wiadcze na rzecz kontrahentw.
                             • 25.08.2010MF o rozbienoci w terminach: Nie mona porwnywa sytuacji organw podatkowych do sytuacji podatnikw
                              Interpelacja nr 16400 do prezesa Rady Ministrw w sprawie barier rozwoju przedsibiorczoci
                              • 24.08.2010Korekta deklaracji VAT i jej skutki w podatku dochodowym
                               Tezy: Przepis art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) nakazuje - bez wprowadzania dodatkowych uwarunkowa - zaliczy do przychodw naliczony podatek VAT, w czci uprzednio zaliczonej do kosztw uzyskania przychodw, w przypadku pniejszego obnienia lub zwrotu tego podatku. Prowadzi to do wniosku, e w kadym przypadku dokonania korekty deklaracji w podatku od towarw i usug, wskutek czego zwrcony zostanie podatek VAT, zaliczony uprzednio do kosztw uzyskania przychodw, podatnik jest obowizany tene zwrcony podatek zaliczy do przychodw. Wycza to obowizek wstecznej korekty deklaracji w podatku dochodowym od osb prawnych, w zakresie kosztw uzyskania przychodw.
                               • 24.08.2010KUP: Dokumentowanie wydatkw poniesionych przez pracownikw
                                Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracownikw spki w zwizku z wykonywaniem przez nich obowizkw subowych, udokumentowane: 1. paragonami fiskalnymi podpisanymi przez tych pracownikw, 2. fakturami wystawionymi na pracownikw, 3. biletami lotniczymi wystawionymi na pracownikw, 4. biletami kolejowymi i biletami dotyczcymi przejazdw za granic, podpisanymi przez tych pracownikw, 5. owiadczeniami pracownikw zawierajcymi informacje o wydatku, celu jego poniesienia, przyczynach braku odpowiedniej dokumentacji i podpisy tych pracownikw, bd stanowi dla spki koszt uzyskania przychodu?
                                • 23.08.2010Nieodpatne przekazanie drogi gminie a VAT
                                 Z uzasadnienia: Nie mona zgodzi si ze stanowiskiem Ministra Finansw, e art. 7 ust. 2 u.p.t.u., w brzmieniu obowizujcym po dniu 1 czerwca 2005 r., obejmuje opodatkowaniem take nieodpatne przekazanie towarw (w tym wypadku drogi) na cele zwizane z prowadzonym przedsibiorstwem. Przepis ten dotyczy opodatkowania towarw przekazanych na cele inne ni zwizane z prowadzonym przedsibiorstwem. Z kolei, okoliczno, e infrastruktura drogowa bdzie zwizana z wykonywaniem zada wasnych jednostek samorzdu terytorialnego, nie zmienia faktu, e droga bdzie wykorzystywana na potrzeby przedsibiorstwa.
                                 • 20.08.2010Odliczenia VAT od firmowych samochodw: ZRP przeciw ograniczeniom
                                  Niekorzystne i prowadzce do nierwnoci podatkowej przedsibiorcw – tak Zwizek Rzemiosa Polskiego ocenia planowane przez Ministerstwo Finansw ograniczenie odlicze VAT od samochodw i paliwa wykorzystywanego do ich napdu. Rozwizanie takie znalazo si w projekcie zaoe nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o transporcie drogowym. ZRP przypomina, e zgodnie z wyrokiem Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej, naleay obj moliwoci penego odliczania VAT (w tym take od kosztw zakupu paliwa) wszystkie kategorie samochodw wykorzystywanych w dziaalnoci gospodarczej.
                                  • 20.08.2010Darowizna firmowego samochodu na rzecz ony prowadzcej dziaalno gospodarcz
                                   Pytanie podatnika: Czy po stronie ony, jak i ma powstaj jakie obowizki na gruncie podatku od towarw i usug?
                                   • 17.08.2010Korekta podatku VAT w przypadku darowizny na rzecz powodzian
                                    Zapytanie nr 7409 do ministra finansw w sprawie zwolnienia z podatku VAT darowizny materiaw budowlanych na rzecz powodzian
                                    • 16.08.2010Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej przysuguje za miesic zapaty
                                     W wietle art. 86 ust. 10 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej na poczet przyszej zaliczki nie moe nastpi za okres rozliczeniowy wczeniejszy od tego, w ktrym na podstawie art. 19 ust. 11 u.p.t.u. powstaje obowizek podatkowy z tytuu otrzymania zaliczki.
                                     • 10.08.2010Owiadczenie spedytora upowania do zastosowania 0% stawki VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy podpisane owiadczenie spedytora moe by uznane za dokument, o ktrym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy od podatku od towarw i usug i w konsekwencji moe dawa prawo zleceniodawcom Spki L. do zastosowania preferencyjnej stawki 0% dla wewntrzwsplnotowej dostawy, bdcych w posiadaniu take kopii faktury oraz specyfikacji sztuk adunku?
                                      • 05.08.2010Stawka VAT dla lekarzy; nie bdzie zmiany zwolnienia na 0%
                                       Interpelacja nr 16064 do ministra finansw w sprawie objcia usug zdrowotnych zerow stawk podatku VAT w miejsce krzywdzcego grup zawodow lekarzy zwolnienia z podatku VAT
                                       • 05.08.2010Wniesienie aportem budynkw biurowych a zwrot VAT w terminie 25 dni
                                        Pytania podatnika: 1. Czy zaoona przez Wnioskodawc Spka Komandytowo-Akcyjna (lub inna spka osobowa) bdzie miaa prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze VAT wystawionej przez Wnioskodawc i dokumentujcej odpatn dostaw towarw przez Wnioskodawc? 2. Czy prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturze otrzymanej od Wnioskodawcy przysuguje w rozliczeniu za miesic jej otrzymania lub w cigu kolejnych dwch miesicy? 3. Czy Spka Komandytowo-Akcyjna (lub inna spka osobowa), ktra zoy wniosek o wczeniejszy zwrot rnicy podatku VAT, jest uprawniona do otrzymania zwrotu w terminie 25 dni od dnia zoenia rozliczenia (na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, jeeli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikaj z faktury dokumentujcej aport?
                                        • 03.08.2010Podatek VAT 2011: W przyszym roku czekaj nas spore zmiany
                                         Ministerstwo Finansw opublikowao w biuletynie informacji publicznej projekt zaoe do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o transporcie drogowym. Z lektury zaoe wynika, i w 2011 roku czekaj nas spore zmiany – zarwno dotyczce bardzo duej grupy osb (np. kwestia odlicze VAT od samochodw), jak i odnoszce si do wskich grup podatnikw.
                                         • 27.07.2010Likwidacja dziaalnoci i podatek VAT (1)
                                          W poprzednich odcinkach omwilimy ju konsekwencje podatkowe zwizane z likwidacj dziaalnoci prowadzonej samodzielnie w podatku dochodowym od osb fizycznych – zarwno dla osb opacajcych go na zasadach oglnych, jak i w formach zryczatowanych. Zajmiemy si teraz skutkami podatkowymi likwidacji dziaalnoci w podatku VAT. Podatnicy likwidujcy dziaalno i nieznajcy przepisw dotyczcych VAT (lub znajcy je niewystarczajco) naraaj si na dotkliwe skutki finansowe.
                                          • 26.07.2010Refakturowanie usug transportu na rzecz podmiotw krajowych i zagranicznych
                                           Pytania podatnika: 1. W ktrym momencie powstaje obowizek podatkowy w przypadku refakturowania usug? 2. W ktrym momencie nastpuje wykonanie usugi bdcej przedmiotem refakturowania?
                                           • 19.07.2010Jak rzd zachci modych ludzi do zakadania wasnych przedsibiorstw
                                            Interpelacja nr 16310 do ministra finansw w sprawie pomocy przedsibiorcom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz
                                            • 14.07.2010Konserwatywne zaoenia do projektu budetu na 2011 r.
                                             Rzd zachowuje ostrono, przygotowujc zaoenia budetu pastwa na przyszy rok. Ministrowie postanowili, e projekt dochodw i wydatkw pastwa bdzie oparty na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym, co umoliwi ograniczenie wystpienia „potencjalnych negatywnych ryzyk i innych niekorzystnych zjawisk”.
                                             • 14.07.2010Prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie duplikatu faktury VAT
                                              Pytanie podatnika: W 2009 r. zakupia Pani wraz z mem dziaki rekreacyjne od Agencji Nieruchomoci Rolnych. Dziaki zostay nabyte w celu budowy w przyszoci maego orodka rekreacyjnego, celem prowadzenia w nim dziaalnoci gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarw i usug. Nabycie przedmiotowego gruntu zostao udokumentowane aktem notarialnym, w ktrym jako nabywc okrelono maonkw - maonkowie nie posiadaj rozdzielnoci majtkowej. Sprzedawca wystawi rwnie faktur VAT, dokumentujc t transakcj. Faktury tej nigdy Pani nie otrzymaa i nie posiada wiedzy, co si z ni stao. Zakup tego gruntu nie zosta te zaksigowany w prowadzonych w zwizku z dziaalnoci gospodarcz ewidencjach. W zwizku z zauwaonym brakiem zoya Pani wniosek do sprzedawcy o wystawienie duplikatu przedmiotowej faktury. Czy przysuguje Pani prawo do odliczenia podatku od towarw i usug na podstawie duplikatu faktury?
                                              • 09.07.2010Zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usug z tzw. rajw podatkowych niezgodny z prawem wsplnotowym
                                               W dniu 8.07.2010 r. przed Europejskim Trybunaem Sprawiedliwoci („ETS”) odbya si rozprawa dotyczca zgodnoci z prawem wsplnotowym art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wprowadzajcego zakaz odliczania podatku naliczonego w transakcjach importu usug z tzw. „rajw podatkowych”. W postpowaniu polsk spk reprezentowali doradcy podatkowi Jerzy Martini oraz Marek Wojda z kancelarii Baker & McKenzie. W ocenie doradcw podatkowych Baker & McKenzie, bezwarunkowy zakaz odliczania podatku naliczonego w przypadku, gdy patno za nabywan usug kierowana jest do kraju wymienionego na licie rajw podatkowych, jest niezgodny z prawem unijnym.
                                               • 09.07.2010Prawo odliczenia VAT od wydatkw sfinansowanych z ZFS
                                                Pytania podatnika: 1. Czy od wydatkw sfinansowanych z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych przysuguje Spce prawo do odliczenia podatku naliczonego? 2. Czy od wydatkw skadajcych si na wiadczon na rzecz pracownika usug wypoczynku w postaci kosztw utrzymania orodka wczasowego, w czci finansowanej z ZFS przysuguje Spce pene odliczenie podatku naliczonego zawartego w tych zakupach?
                                                • 08.07.2010Prezent dla kontrahentw bez VAT
                                                 Pytanie: Dokonujemy zakupu rnego rodzaju towarw (takich jak pira, pendrive'y, kalendarze, dugopisy, krawaty, apaszki) w celu ich nieodpatnego przekazania swoim najlepszym i najbardziej strategicznym partnerom handlowym. Towary te zostaj przekazane kontrahentom jako prezenty przy okazji rnego rodzaju spotka biznesowych. Na przedmiotowych prezentach nie znajduje si logo firmy ani inny jej oznacznik. W zwizku z opisanymi dziaaniami mamy wtpliwoci czy nieodpatne przekazanie powyszych towarw pociga za sob jakiekolwiek skutki podatkowe na gruncie podatku od towarw i usug.
                                                 • 08.07.2010VAT mara: Sprzeda samochodu osobowego nabytego jako towar zwolniony
                                                  Pytanie podatnika: Czy planowana przez Spk dostawa samochodu osobowego, ktrego nabycie nastpi na podstawie dostawy zwolnionej, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 27 kwietnia 2004 r., moe zosta opodatkowana z zastosowaniem procedury VAT mara?
                                                  • 07.07.2010Opodatkowanie VAT zwrotu kosztw szkolenia przez pracownika
                                                   Pytania podatnika: Czy spce ktra jest podatnikiem VAT i wykonuje w ramach swojej biecej dziaalnoci czynnoci opodatkowane, przysuguje prawo odliczenia VAT naliczonego przy opodatkowanych zakupach, stanowicych koszty kwalifikowane? Czy w przypadku obcienia pracownika kosztami szkolenia w kwocie brutto (zgodnie z zawart umow lojalnociow) naley wystawi faktur VAT i rozliczy VAT naleny z tego tytuu?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 40 ] . [ 41 ] . [ 42 ] . [ 43 ] . [ 44 ] . [ 45 ] . [ 46 ] . [ 47 ] . [ 48 ] . [ 49 ] ... [ 55 ] nastpna strona »