Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty sądowe sprawach cywilnych

 • 20.02.2020Przedsiębiorcy mają coraz bardziej pod górkę
  Wzrost wydatków na opłaty sądowe, wydłużenie się czasu trwania spraw w sądzie, trwające latami kontrole i sprawdzenia oraz postępowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na kształcenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami muszą borykać się mikro i małe firmy (choć nie tylko one). Odpowiedź na interpelację poselską zawiera omówienie znanych już zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierzeń i koncepcji. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że niezadowoleni są tylko przedsiębiorcy - w ministerstwach panują dużo lepsze nastroje.
  • 22.10.2019Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
   Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
   • 21.10.2019Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
    Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
    • 27.09.2019Koszty sądowe w sprawach cywilnych zdecydowanie w górę
     Pod koniec sierpnia br. obowiązywać zaczęły nowe stawki kosztów sądowych w sprawach cywilnych. W niektórych przypadkach stawki są nawet kilkukrotnie wyższe. Rząd argumentuje, że w ten sposób urealniono opłaty. Zdaniem ekspertów, większość wprowadzanych zmian nie będzie odczuwalna w drastyczny sposób przez strony.
     • 26.09.2019Koszty sądowe w sprawach cywilnych zdecydowanie w górę
      Pod koniec sierpnia br. obowiązywać zaczęły nowe stawki kosztów sądowych w sprawach cywilnych. W niektórych przypadkach stawki są nawet kilkukrotnie wyższe. Rząd argumentuje, że w ten sposób urealniono opłaty. Zdaniem ekspertów, większość wprowadzanych zmian nie będzie odczuwalna w drastyczny sposób przez strony.
      • 30.04.2019Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
       Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
       • 25.04.201926.04.2019: Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce
        Każdy przedsiębiorca udzielający kredytu kupieckiego prędzej czy później trafi na kontrahenta, który nie chce (z różnych powodów) zapłacić należności za usługę. Często w takich sytuacjach rezygnujemy z windykacji, sądząc, że procedura będzie kosztowna i czasochłonna, a rezultat niepewny. W części przypadków rzeczywiście tak jest - jeśli jednak transakcja jest dobrze udokumentowana, z pomocą przychodzi jedno z tzw. postępowań odrębnych - procedura pozwalająca na egzekucję długu w prosty sposób. Co istotne, po przeszkoleniu każdy przedsiębiorca lub wyznaczony przez niego pracownik może w oczywistych sprawach sporządzić odpowiednią dokumentację, co znacząco obniża koszty i ryzyko - wydatki na koszty zastępstwa procesowego zostają bowiem wyeliminowane lub mocno obniżone. Zapraszamy na e-kurs: Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce. 
        • 25.02.2019Opłaty za wpis w KRS. Będzie zwolnienie dla rozpoczynających działalność?
         Zwolnienia od kosztów sądowych muszą znajdować szczególne uzasadnienie aksjologiczne, a jakiekolwiek zmiany w tym zakresie wymagają wszechstronnej analizy skutków (w tym fiskalnych i gospodarczych), jakie mogą nastąpić w rezultacie zmian w określonej regulacji. Sam zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki bądź innego podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do KRS nie stanowi wystarczającego argumentu, który przemawiałby za zwolnieniem podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do prowadzonego przez sądy rejestrowe Krajowego Rejestru Sądowego od wniesienia opłaty tytułem tego wpisu - wyjaśniło Ministerstwo Sprawiedliwości.
         • 20.08.2018NSA. Postępowanie o wypłatę zachowku zawiesza przedawnienie
          Rozstrzygnięcie prawomocnym wyrokiem sprawy dotyczącej roszczenia o zachowek jest, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Konieczność jego rozstrzygnięcia stanowi bowiem przesłankę obligatoryjnego zawieszenia postępowania podatkowego mającego na celu prawidłowe opodatkowanie spadkobiercy z tytułu nabycia spadku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
          • 08.06.2018NSA: Kilka usług świadczonych razem nie oznacza automatycznie usługi złożonej
           Z uzasadnienia: Co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Przyznanie zatem zespołowi kilku świadczeń usługodawczych przymiotu świadczenia złożonego, ujmowanego z punktu widzenia podatku VAT jako jednego świadczenia, jest swoistym wyjątkiem od pierwotnej samoistności poszczególnych świadczeń. Wymaga przy tym spełnienia kilku warunków, które oddają dostatecznie mocny zespół powiązań między nimi, pozwalając na wyróżnienie usługi głównej (dominującej) i pozostałych o charakterze służebnym (pomocniczym) w danych okolicznościach.
           • 05.04.2018Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
            Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sądu" obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
            • 11.08.2017Znaczki skarbowe już nie wrócą
             Wyborcy posła Michała Dworczyka z sentymentem wspominają znaki opłaty skarbowej. Do tego stopnia, że poseł postanowił dowiedzieć się, czy nie ma widoków na ich przywrócenie. Zrobił to w interprelacji poselskiej nr 12745. Niestety - odpowiedź jest jednoznaczna.
             • 26.08.2016Wysokość minimalnego wynagrodzenia a koszty sądowe w sprawach pracowniczych
              Interpelacja nr 5010 do ministra sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
              • 07.03.2016Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
               Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
               • 05.02.2016Opłaty sądowe w sprawie rozwodu powinny być wyższe?
                Interpelacja nr 293 do ministra sprawiedliwości w sprawie kosztów postępowania w sprawach rozwodowych
                • 26.10.2015Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                 Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                 • 15.07.2015Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                  Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                  • 15.06.2015Zwolnienie z VAT dla komorników tylko do końca września - interpretacja ogólna MF
                   Wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych - wyjaśnił Minister Finansów.
                   • 12.06.2015Zwolnienie z VAT dla komorników tylko do końca września - interpretacja ogólna MF
                    Wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych - wyjaśnił Minister Finansów.
                    • 12.11.2014Zażalenie na postanowienia sądu w sprawach cywilnych
                     Zażalenie jest środkiem odwoławczym przysługującym co do zasady, podobnie jak apelacja, na orzeczenia zapadłe w pierwszej instancji. Przepis art. 394 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest:
                     • 29.10.2014Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                      Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                      • 23.07.2014Zwrot kosztów dojazdu firmowym samochodem do urzędu skarbowego
                       Z uzasadnienia: Koszty związane z podróżą samochodem stanowiącym środek trwały, wykorzystywanym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z obowiązkami wynikającymi z czynności prowadzonych przez upoważnione organy stanowią koszty uzyskania przychodu, są to bowiem koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Podatnik nie może więc skorzystać z prawa do zwrotu kosztów podróży skoro ich faktycznie nie poniósł.
                       • 18.12.2013Podatki 2014: MF o zmianach w VAT
                        Zapytanie nr 5438 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zakupu i eksploatacji samochodów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
                        • 07.08.2013Otrzymane odsetki a zwolnienie z PIT
                         Ustawodawca wyłączył ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia, ponieważ te odsetki stanowią odszkodowanie dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
                         • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
                          Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                          • 18.12.2012Sprzedaż nieruchomości a działalność gospodarcza na gruncie PIT
                           Z uzasadnienia: Niezależnie od subiektywnego przeświadczenia podatników odnośnie do źródła przychodów w rozumieniu ustawy podatkowej, któremu należy przyporządkować przychody ze sprzedaży nieruchomości sprzedaż taka, jeżeli dokonywana jest w warunkach właściwych dla działalności gospodarczej (w sposób zorganizowany i ciągły, nakierowany na uzyskiwanie dochodu ze sprzedaży) podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomości zamiarem właściciela było przeznaczenie jej do sprzedaży z zyskiem, lecz to, że podatnik podjął działania mające charakter ciągły i zorganizowany, nakierowany na uzyskanie zysku ze sprzedaży nieruchomości.
                           • 12.12.2012Rachunkowość 2013: Nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych
                            Od stycznia 2013 r. przestaje istnieć Monitor Polski B, w którym dotychczas publikowane były sprawozdania finansowe jednostek. Od nowego roku ogłaszanie sprawozdań finansowych będzie się zatem odbywało według zmienionych reguł.
                            • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                             Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                             • 11.10.2012Zawieszenie wykonywanej działalności gospodarczej
                              Zapytanie nr 1656 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji przepisów związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej
                              • 09.10.2012Koszty sądowe w sprawach podatkowych
                               Interpelacja nr 6719 do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokich kosztów wpisów sądowych w zakresie spraw podatkowych
                               • 18.06.2012W sądach będzie mniej biurokracji
                                Resort sprawiedliwości przygotował założenia zmian dotyczących kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Wprowadzenie nowych przepisów ma skutkować m.in. odciążeniem pracy sądów. Projekt znajduje się obecnie w fazie uzgodnień międzyresortowych.
                                • 23.04.2012Wzrosną opłaty sądowe
                                 Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Podniesione zostaną m.in. opłaty pobierane w przypadku niektórych rodzajów spraw – z dotychczasowych 40 do 100 zł. Resort planuje także likwidację znaków opłaty sądowej oraz rozpoczęcie wdrażania elektronicznego systemu uiszczania opłat.
                                 • 28.03.2011Likwidacja znaków opłaty sądowej zwiększy kolejki do kas sądów
                                  Interpelacja nr 20284 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planów likwidacji możliwości uiszczania opłat sądowych i kancelaryjnych w postaci znaków sądowych
                                  • 01.02.2011Wiekszość ułatwień dla przedsiębiorców nadal w sferze planów
                                   Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrów w sprawie realizacji obietnic złożonych przez premiera podczas exposé w 2007 r., dotyczących wspierania przedsiębiorczości i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców oraz uproszczenia procedur zakładania firm
                                   • 16.12.2010Transgraniczne sprawy sądowe w UE: Komisja proponuje uproszczenie procedur
                                    Komisja Europejska chce zniesienia procedury „exequatur” polegającej na zatwierdzeniu przez sąd jednego kraju UE orzeczenia sądu innego państwa członkowskiego i nadaniu mu klauzuli wykonalności. Reforma ta ma spowodować oszczędności rzędu 48 mln euro, a także ułatwić transgraniczne stosunki handlowe, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom. Procedura „exequatur” jest przeprowadzana w całej UE ponad 10 tys. razy rocznie.  
                                    • 26.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 10
                                     W niektórych sytuacjach istnieje możliwość zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 updof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: - pkt 20 – wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona, - pkt 21 – odpisów aktualizujących, z tym że kosztami uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 3.
                                     • 18.03.2009Droższe usługi komornicze obciążą wierzycieli
                                      Interpelacja nr 7439 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania
                                      • 01.08.2008Orzecznictwo: Jak ustalić wartość przedmiotu zaskarżenia
                                       Postanowieniem z dnia 17 września 2007 r. Sygn. akt I FZ 391/07 Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując zażalenie Przemysława G. na zarządzenie przewodniczącego wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 czerwca 2007 r. sygn. akt I SA/Lu 377/07 w zakresie uzupełnienia wpisu od skargi w sprawie ze skargi Przemysława G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 12 lutego 2007 r. nr ZP2-4407/127/06 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: czy w świetle przepisów art. 231 w związku z art. 215 i 216 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi cała kwota zobowiązania podatkowego wynikająca z decyzji zaskarżonej do sądu administracyjnego, czy też tylko ta jej część, która została zakwestionowana w skardze?
                                       • 26.06.2008Drogie wpisy w KRS
                                        Interpelacja nr 2350 do ministra sprawiedliwości w sprawie opłat z tytułu wpisu i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
                                        • 05.09.2006Zmiana opłat za postępowania cywilne
                                         Rada Ministrów przyjęła (05.09.2006 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowelizacja przewiduje zmiany opłat za postępowania cywilne, co wynika z wprowadzenia do systemu prawnego nowych rozwiązań z zakresu sądownictwa polubownego i mediacji. Nowe przepisy zakładają zmniejszenie obciążeń finansowych, jakie ponoszą obywatele.
                                         • 28.02.2006Koszty sądowe w sprawach cywilnych od 2.03.2006 r.
                                          2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zastępuje ustawę o tej samej nazwie z 1967 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 88 z późn. zm.). Przestanie też obowiązywać rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1996 r. nr 154, poz. 753 z późn. zm.).
                                          • 28.02.2006Koszty sądowe – niektóre niższe, niektóre wyższe
                                           Jutro wchodzi w życie Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przynosi wiele zmian. Są czasem bardzo korzystne (np. w przypadku wpisów nieruchomości do ksiąg wieczystych), są też jednak znaczne podwyżki wpisów.
                                           • 26.02.2006Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
                                            2 marca 2006 r. wchodzi w życie nowa ustawa o kosztach sądowych, uchylająca ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzisiaj publikujemy tekst ustawy, a wkrótce artykuł omawiający najważniejsze zmiany.
                                            • 14.11.2005Wierzytelności i podatki (1) - Małe bezpośrednio w koszty
                                             Wielu przedsiębiorców nie wie albo zapomina, że istnieje prosta możliwość minimalizowania strat wynikających z niezapłaconych wierzytelności. Często bywa, że pojawiają się ich dziesiątki lub setki, każda jednostkowo ma niewielką wartość, i każda dotyczy innego dłużnika. Wezwania do zapłaty i monity telefoniczne nie pomogły, a dochodzenie tych należności na drodze sądowej jest po prostu nieopłacalne. Skoro więc można uznać te pieniądze za stracone, dlaczego nie odzyskać przynajmniej podatku dochodowego? (o podatku VAT napiszemy następnym razem).