Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenie vat zakupu paliwa

 • 09.04.2020Jak skorygowa dane nabywcy na fakturze
  Im wicej faktur przedsibiorca wystawia tym ryzyko popenienia bdu wzrasta. Zwykle vatowiec ma duo wicej ni jednego kontrahenta, a kady z nich ma oczywicie inne dane. Nie ma wic nic dziwnego w tym, e niejednokrotnie dochodzi moe do wystawienia dokumentu sprzeday z nieprawidowymi danymi nabywcy. Sprzedawcy dane zostay narzdzia umoliwiajce naprawienie tego rodzaju pomyek.
  • 26.03.2020VAT przy sprzeday firmowego samochodu osobowego 
   Prowadzcy dziaalno gospodarcz, bdcy zarejestrowanym patnikiem podatku VAT, przy zakupie samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, jak i do celów prywatnych ma prawo do odliczenia 50% VAT wykazanego na fakturze zakupu. Natomiast 50% nieodliczonego podatku VAT zwiksza warto pocztkow samochodu do celów amortyzacji. Z kolei przy sprzeday takiego pojazdu naley odprowadzi nie tak jak przy zakupie 50% VAT a 100% VAT od jego wartoci. Stanowi to niespójno i brak konsekwencji prawodawcy?
   • 18.03.2020Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
    Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
    • 17.03.2020Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
     Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
     • 08.01.2020WSA. Parkowanie poza siedzib firmy a odliczenie 100% VAT
      Z uzasadnienia: Jako wyjtek od zasady naley traktowa przypadki, gdy wykorzystanie samochodu subowego na dojazd pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy bdzie uznawane za zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, a nie jako wykonywane na osobiste potrzeby pracownika. Odstpstwo to powinno by uzasadnione stanem faktycznym danej sprawy. W takiej sytuacji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego zwizanego z zakupem paliwa i ponoszeniem innych wydatków na eksploatacj pojazdów samochodowych.
      • 13.09.2019Ulga termomodernizacyjna - objanienia podatkowe MF
       Publikowane dzisiaj objanienia podatkowe dotycz nowych preferencji podatkowych wspierajcych przedsiwzicia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczacie).
       • 12.09.2019Ulga termomodernizacyjna - objanienia podatkowe MF
        Publikowane dzisiaj objanienia podatkowe dotycz nowych preferencji podatkowych wspierajcych przedsiwzicia termomodernizacyjne na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - ustawa PIT) oraz ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczacie).
        • 02.09.2019Ulga na zakup kas rejestrujcych online
         Pytanie: W zwizku z obowizkiem rozpoczcia ewidencjonowania obrotu za pomoc kas/drukarek fiskalnych „online” od 1 stycznia 2020 r. Spóka jeszcze w 2019 r. planuje wymieni wszystkie pracujce na stacjach kasy/drukarki fiskalne na drukarki „online” i prowadzi ewidencj sprzeday przy ich uyciu. Instalacje drukarek bd dokonywane sukcesywnie w zalenoci od moliwoci instalacyjnych. W zwizku z tym moe si zdarzy tak, e okrelona partia drukarek zostanie zakupiona np. w maju 2019 r., kolejna w lipcu 2019 r., a nastpna w grudniu 2019 r. W jakim terminie Spóka ma prawo skorzystania z ulgi na zakup kas rejestrujcych online? Od jakiego momentu naley liczy 6-miesiczny termin?
         • 29.07.2019Dodatkowe badanie samochodu decyduje o odliczeniu VAT
          Pytanie: Czy w sytuacji, w której Spóka uzyskaa dodatkowe badanie techniczne i zawiadczenie VAT-1 dopiero w dniu 4 marca 2019 r., Spóce przysugiwao prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujcych zakupy paliwa i opat leasingowych dotyczcych samochodu ciarowego marki Peugeot Boxer przed dniem 4 marca 2019 r.?
          • 24.07.2019Najem samochodów do firmy
           Najem samochodów jest rozwizaniem dla kadej wielkoci przedsibiorstwa, w tym take maych i rednich firm, które dziki niemu nie musz szuka pienidzy na zakup samochodów. Najem naley do umów, na podstawie których najemca (przedsibiorca prowadzcy dziaalno) otrzymuje do korzystania pojazd pacc w zwizku z tym najem okrelony czynsz najmu (opaty) wynajmujcemu. Po zakoczeniu umowy przedmiot najmu zwracany jest wynajmujcemu.
           • 10.07.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
            Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
            • 09.07.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
             Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
             • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
              Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
              • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
               Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
               • 18.01.2019NSA: Samochody demonstracyjne a odliczenie VAT
                Z uzasadnienia: Wykorzystywanie w jakim odcinku czasowym samochodu do prezentacji towaru powoduje niemono uznania, e suy on wycznie do odprzeday. Sam fakt podwójnego wykorzystania samochodu, tj. do demonstracji i dopiero po zakoczeniu tej funkcji do sprzeday wyklucza uznanie, e by on uyty wycznie do odsprzeday.
                • 15.01.2019Skutki w VAT przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu z opónieniem
                 Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, zasad stanowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikajcej z faktury otrzymanej przez podatnika a dotyczcej wydatków zwizanych z pojazdami samochodowymi. To ograniczenie prawa do odliczenia nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane s wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jak wynika z art. 86a ust 3 pkt 1 lit. a powoanej ustawy. W myl art. 86a ust. 4 ustawy o VAT pojazdy uznawane s za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika gdy:
                 • 24.10.2018Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
                  Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
                  • 11.09.2018Odliczenie VAT od kampera
                   Pytanie: Czy uytkowanie kampera na podstawie umowy leasingu uprawnia Wnioskodawc do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego wykazanego w fakturach dotyczcych rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji? Kamper ma by wykorzystywany na cele prowadzonej dziaalnoci. Na co dzie kamper bdzie spenia funkcj „mobilnego biura”, a w przypadku wykonywania robót poza terenem równie funkcj transportow osób, materiaów, sprztu i narzdzi niezbdnych na budowie oraz miejsca zakwaterowania.
                   • 24.08.2018NSA: Nieprawidowe okrelenie towaru na fakturze nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia
                    Teza: Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) naley rozumie w ten sposób, e jeeli przedmiotem dostawy nie jest ten towar, który zosta wskazany na fakturze, a inny, nie ma podstaw do odmówienia prawa do odliczenia podatku z caej faktury, lecz tylko tej czci podatku, która nie odpowiada rzeczywistoci, co oznacza, e podatnikowi – z uwagi na zasady neutralnoci i proporcjonalnoci – przysuguje prawo do odliczenia podatku w czci odpowiadajcej rzeczywistej wartoci transakcji.
                    • 14.08.2018Odliczanie VAT od wydatków na motocykl
                     Pytanie: Czy przysuguje pene (100%) prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytuu wydatków ponoszonych w zwizku z nabyciem, uytkowaniem na podstawie umowy leasingu, nabyciem paliwa i eksploatacj motocykli typu cross, które nie posiadaj homologacji, nie podlegaj rejestracji, nie maj wbudowanego licznika przebiegu pojazdu i nie mog by uytkowane na drogach publicznych, na ogólnych zasadach uregulowanych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usug?
                     • 29.05.2018Bd w numerze rejestracyjnym samochodu na fakturze a prawo do odliczenia VAT za paliwo
                      Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón. zm., dalej: ustawa o VAT) w aktualnym brzmieniu nie nakadaj ju obowizku umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturze dokumentujcej zakup paliwa. Z przepisów ustawy nie wynika konieczno zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze stwierdzajcej usugi naprawy, konserwacji oraz zakupy towarów i usug zwizanych z eksploatacj bd uywaniem pojazdów przez podatnika VAT.
                      • 15.05.2018NSA. Nabycie innego towaru ni na fakturze a prawo do odliczenia VAT
                       Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug naley rozumie w ten sposób, e jeeli przedmiotem dostawy nie jest ten towar, który zosta wskazany na fakturze, a inny, nie ma podstaw do odmówienia prawa do odliczenia podatku z caej faktury, lecz tylko tej czci podatku, która nie odpowiada rzeczywistoci, co oznacza, e podatnikowi - z uwagi na zasady neutralnoci i proporcjonalnoci - przysuguje prawo do odliczenia podatku w czci odpowiadajcej rzeczywistej wartoci transakcji - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                       • 03.11.2017Dorczenie zastpcze take zawiesza bieg przedawnienia
                        Z uzasadnienia: Wszystkie zastpcze formy dorczenia pism rodz domniemanie prawne, e pismo zostao dorczone adresatowi. Wobec czego, bez wzgldu na to, czy pismo rzeczywicie w ten sposób doszo do rk adresata, przyjmuje si prawdziwo twierdzenia o jego dorczeniu.
                        • 20.02.2017Rozliczenia VAT. Na kontrahentów trzeba uwaa
                         Z uzasadnienia: W interesie stron transakcji ley zachowanie szczególnej ostronoci w doborze kontrahentów. Skarca natomiast nie podja adnych dziaa weryfikacyjnych wobec wystawcy faktur, chocia opisane powyej okolicznoci daway ku temu dostateczne podstawy. Takiego za sposobu realizacji poszczególnych transakcji, majcych wynika z zakwestionowanych faktur, nie mona byo uzna za speniajcy standardy bezpieczestwa w profesjonalnym obrocie gospodarczym z dochowaniem naleytej starannoci kupieckiej, jakiej mona w sposób uzasadniony oczekiwa od skarcej spóki
                         • 04.01.2017WSA. Dokumentowanie dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne
                          Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT prawo podatnika do pomniejszenia podstawy opodatkowania zostao ograniczone do wydatków na przejazdy wasnym samochodem na niezbdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Uycie zwrotu "leczniczo-rehabilitacyjne" wskazuje na to, e ustawodawcy chodzio o zabiegi, które maj podwójny charakter. Nie mieszcz si zatem w granicach tej ulgi wydatki na przejazdy na zabiegi majce charakter jedynie leczniczy, bez elementu rehabilitacji, lub wydatki na przejazdy do lekarzy lub badania, jeeli wizyty takie nie byy zwizane z wykonywaniem zabiegów.
                          • 21.06.2016WSA. Parkowanie firmowego samochodu przy domu pracownika a odliczenie VAT
                           Z uzasadnienia: Ocena sposobu wykorzystania samochodw subowych powinna by dokonana z uwzgldnieniem tego, czy stan faktyczny pozwala na stwierdzenie, e nie tylko zachodzi potencjalna moliwo uycia samochodw subowych do uytku prywatnego, ale czy w rzeczywistoci samochody te s wykorzystywane dla celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Dopki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" zawsze istnieje potencjalne zagroenie, e dany pojazd moe zosta wykorzystany do celw innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz spki. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmw i wprowadzenie takich zasad uywania pojazdw, ktre dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci podatnika.
                           • 17.06.2016Wynajem samochodu pracownikowi bez penego odliczenia VAT?
                            Pytanie podatnika: Czy planowany odpatny wynajem pojazdw pracownikom i osobom trzecim wg cennika speniajcego wymogi okrelone w art. 32 ustawy o VAT, bdce czynnoci (usug) opodatkowan stawk podstawow (23%) i usug udokumentowan faktur, bdzie zwizany z dziaalnoci gospodarcz pozwalajc na uznanie, i te samochody s wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej, co warunkuje pene prawo do odliczenia podatku VAT? Czy wypenianie ewidencji przebiegu pojazdu za czas najmu komercyjnego na podstawie dokumentacji najmu bdzie spenieniem wymogw do uznania pojazdu jako wykorzystywanego wycznie do dziaalnoci?
                            • 04.05.2016Odliczanie VAT od wydatkw na motocykl
                             Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy Wnioskodawca dokona zakupu motocykla klasyfikowanego wg PKWiU, ktry bdzie motocyklem, a nie samochodem czy pojazdem samochodowym, bdzie mia prawo do penego odliczenia VAT od jego zakupu oraz kosztw: paliwa do jego napdu, przegldw technicznych oraz zakupu czci zamiennych zwizanych z jego eksploatacj?
                             • 15.01.2016WSA. Odliczenie VAT: Rejestracja jako podatnik VAT to nie wszystko
                              Z uzasadnienia: Skarcy w kwestionowanym zakresie nie posiada statusu podatnika VAT, a zatem nie spenia zasadniczego warunku uprawniajce do odliczenia podatku naliczonego. Okolicznoci bez znaczenia jest przy tym fakt zoenia przez Skarcego zgoszenia rejestracyjnego dla potrzeb VAT. Rejestracja jest czynnoci o charakterze administracyjnym i nie przesdza o uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT.
                              • 07.12.2015Zapata kart paliwow a prawo do odliczenia VAT od paliwa
                               Pytanie podatnika: Czy Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi, podlegajcych opodatkowaniu w Polsce z faktur dokumentujcych nabycie towarw i usug za pomoc kart paliwowych? W jakim zakresie Spce przysuguje prawo do odliczenia VAT od wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonych do samochodw osobowych uytkowanych w celach „mieszanych” w okresie 1 kwietnia 2014 r. - 30 czerwca 2015 r. oraz od 1 lipca 2015 r.?
                               • 07.10.2015Informacja MF dla rolnikw o negatywnych konsekwencjach zakupu paliwa od oszusta
                                Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Do resortu finansw docieraj niepokojce sygnay, e nabywcami paliwa od oszustw mog by w coraz wikszym stopniu rolnicy, prawdopodobnie niewiadomi uczestnictwa w takim procederze. Naley wskaza, e „uczestnictwo” w oszustwie wie si z okrelonymi negatywnymi konsekwencjami rwnie dla nabywcw paliw, ktrymi mog by rolnicy.
                                • 23.09.2015Nieodpatne udostpnienie pracownikowi samochodu do celw prywatnych a VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy wiadczenie polegajce na nieodpatnym udostpnieniu samochodu pracownikom do celw prywatnych podlega bdzie opodatkowaniu VAT? Kiedy Wnioskodawca bdzie uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu samochodw subowych oraz towarw i usug zwizanych eksploatacj samochodw subowych? Czy Wnioskodawca uprawniony bdzie do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodw subowych oraz towarw i usug zwizanych z obsug i korzystaniem z samochodw subowych udostpnianych odpatnie pracownikom do uywania w celach prywatnych?
                                 • 21.09.2015Miejsce parkowania samochodu subowego a odliczenie VAT
                                  Z uzasadnienie: Przejazdy z miejsca garaowania czy przechowywania samochodu (czyli miejsca zamieszkania) do siedziby Spki, czy te do klientw, zwizane s realizacj celu subowego, czyli zwizane s wycznie z prowadzon przez wnioskodawc dziaalnoci gospodarcz. W opinii Sdu parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyj organ, e samochd nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej.
                                  • 06.07.2015Komu przysuguje zwolnienie z akcyzy?
                                   Teza: Tre art. 4 ust. 3 i ust. 5 oraz art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) potwierdza zasad braku kolejnoci opodatkowania podatkiem akcyzowym, bowiem nabywca lub posiadacz wyrobu moe si uwolni od opodatkowania jedynie w przypadku wykazania, e podatek na wczeniejszym etapie obrotu zosta zapacony, zadeklarowany lub okrelony decyzj, a nie poprzez wskazanie podmiotw, ktre wczeniej dokonay obrotu tym wyrobem.
                                   • 25.06.2015Podatki 2015: Nowe przepisy ws. odliczania VAT od zakupu paliwa
                                    W lipcu zaczn obowizywa nowe przepisy dotyczce odliczania 50 proc. podatku VAT od zakupu paliwa. Zniesione zostan obecne ograniczenia, a przedsibiorcy otrzymaj moliwo odliczenia 50 proc. VAT od wydatkw poniesionych na paliwo do samochodu osobowego, ktry uywany jest do celw mieszanych.
                                    • 24.06.2015Podatki 2015: Nowe przepisy ws. odliczania VAT od zakupu paliwa
                                     W lipcu zaczn obowizywa nowe przepisy dotyczce odliczania 50 proc. podatku VAT od zakupu paliwa. Zniesione zostan obecne ograniczenia, a przedsibiorcy otrzymaj moliwo odliczenia 50 proc. VAT od wydatkw poniesionych na paliwo do samochodu osobowego, ktry uywany jest do celw mieszanych.
                                     • 28.05.2015Po kontroli wszczcie postpowania podatkowego niemoliwe
                                      Teza: Z treci art. 165b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) wynika, e po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, postpowanie podatkowe nie moe by wszczte, jeeli podatnik zoy deklaracj lub korekt deklaracji, w ktrej w caoci uwzgldni nieprawidowoci ujawnione w wyniku tej kontroli.
                                      • 21.05.2015Odliczenie VAT od zakupu paliwa. Zmiany od 1 lipca 2015 r.
                                       Od 1 kwietnia 2014 r. podatnikw obowizuj nowe zasady odliczania podatku naliczonego z tytuu ponoszonych wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi. Od lipca czekaj nas kolejne zmiany.
                                       • 19.05.2015Odliczenie VAT od zakupu paliwa. Zmiany od 1 lipca 2015 r.
                                        Od 1 kwietnia 2014 r. podatnikw obowizuj nowe zasady odliczania podatku naliczonego z tytuu ponoszonych wydatkw zwizanych z pojazdami samochodowymi. Od lipca czekaj nas kolejne zmiany.
                                        • 20.04.2015Odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego
                                         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z zakupem samochodw osobowych? Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdw?
                                         • 16.03.2015Karty paliwowe a prawo do odliczenia VAT
                                          Pytanie podatnika: Czy Spka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez X, za nabycie przez Spk towarw i usug od podmiotw wskazanych w Umowie przy wykorzystaniu kart paliwowych, z zastrzeeniem spenienia warunkw wskazanych w Ustawie VAT (przykadowo umoliwiajcych odliczenie VAT od zakupionego paliwa i innych towarw i usug zwizanych z eksploatacj samochodw osobowych)?
                                          • 16.02.2015Dla kogo pene odliczenie VAT od samochodu?
                                           Pytanie podatnika: Czy dla pojazdw samochodowych, ktre stanowi towar handlowy podatnika (a ktre nie s wykorzystywane dla tzw. celw subowych podatnika), Wnioskodawcy przysuguje pene prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych pojazdw jak i wskazanych innych kosztw zwizanych z tymi pojazdami, tj. bez zastosowania 50% ograniczenia?
                                           • 13.02.2015WSA. Parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie pozbawia penego odliczenia VAT
                                            Z uzasadnienia: Dopki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" istnieje potencjalne zagroenie, e dany pojazd moe zosta wykorzystany do celw innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmw i wprowadzenie takich zasad uywania pojazdw, ktre dadz maksymaln gwarancj wykorzystania ich wycznie w dziaalnoci gospodarczej podatnika.
                                            • 30.01.2015Zmiany w VAT. Odliczanie 50% podatku od samochodw a stosowanie prewspczynnika
                                             Interpelacja nr 30157 do ministra finansw w sprawie stosowania prewspczynnika, o ktrym mowa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy Prawo zamwie publicznych, do pojazdw samochodowych, od ktrych podatnik moe odliczy 50% podatku VAT
                                             • 29.12.2014Samochody przeznaczone na wynajem a prawo do odliczenia VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy - wynajmujcemu przysugiwao prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego VAT wynikajcego z faktur dokumentujcych opat wstpn jak i raty leasingowe w trakcie okresu, w ktrym pojazd by oddany w odpatne uytkowanie z tytuu ktrego Wnioskodawca wystawia faktury sprzeday VAT wraz z naliczonym podatkiem nalenym VAT w wysokoci 23%?
                                              • 12.12.2014Wypadek firmowego samochodu a korekta VAT
                                               Pytanie podatnika: W kwietniu br. Wnioskodawca kupi samochd osobowy. Zosta odliczony peny podatek naliczony. Samochd zosta wprowadzony do ewidencji T, a do urzdu skarbowego zosta zoony VAT-26. Samochd posiada ubezpieczenie OC, AC oraz NNW. W maju w wyniku wypadku samochd uleg cakowitemu zniszczeniu. Ubezpieczyciel wypaci odszkodowanie w kwocie netto wykazanej na fakturze zakupu. Wrak samochodu zosta sprzedany, a podatek naleny wykazany w deklaracji VAT-7 za czerwiec. Czy w takiej sytuacji naleao si pene odliczenie podatku naliczonego z faktury zakupu i czy Wnioskodawca powinien dokona korekty podatku naliczonego, gdy pojazd nie by wykorzystywany przez okres 5 lat?
                                               • 02.12.2014Remont samochodu we wasnym warsztacie a odliczenie VAT
                                                Pytanie podatnika: W jaki sposb rozliczy podatek VAT od czci pobranych z magazynu na wasne potrzeby gdzie wczeniej przy zakupie czci na magazyn w caoci by odliczony podatek VAT? Samochd osobowy wykorzystywany jest do dziaalnoci gospodarczej, nie spenia wymogw samochodu ciarowego po nowelizacji ustawy o VAT od 1 kwietnia br., nie jest prowadzona szczegowa ewidencja przebiegu pojazdu, a od wydatkw poniesionych przy eksploatacji Wnioskodawcy przysuguje odliczenie 50% podatku VAT, od zakupionego paliwa do tego samochodu Wnioskodawca nie odlicza podatku VAT.
                                                • 28.11.2014Bdy w ewidencji pojazdw a prawo do penego odliczenia VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy pojedyncze bdy w prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, powoduj uznanie pojazdu, do ktrego odnosi si dana ewidencja, za pojazd uywany take poza dziaalnoci gospodarcz, a tym samym powoduj utrat prawa do odliczenia caej kwoty podatku od towarw i usug wykazanego na wszystkich fakturach dokumentujcych wydatki zwizane z tym pojazdem od pocztku jego uywania?
                                                 • 04.11.2014Odliczenie VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza kupi nowy samochd osobowy. Samochd zostanie wprowadzony do ewidencji rodkw trwaych firmy i bdzie suy do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W celu odliczania 100% podatku od zakupu paliwa Wnioskodawczyni bdzie prowadzia ewidencj przebiegu pojazdu. Czy Wnioskodawczyni ma prawo odlicza 100% podatku naliczonego od nabycia paliwa w zwizku z dojazdem do pracy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz?
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »