Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik urzędowy

 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 roku
  Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
  • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
   FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
   • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r
    Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
    • 19.12.2007Sprzedaż prywatnego majątku i VAT
     Interpelacja nr 9412 do ministra finansów w sprawie błędnego stanowiska urzędów skarbowych, które uznają sprzedaż choćby jednej z wydzielonych działek budowlanych stanowiących prywatny majątek osób fizycznych za działalność gospodarczą, od której należy zapłacić 22-procentowy podatek VAT
     • 11.12.2007Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
      Pytanie podatnika: Czy zakup towaru z firmy amerykańskiej, dostarczonego bezpośrednio do Polski od producenta z Niemiec, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
      • 29.11.2007Nowe zasady refundacji leków za 2 tygodnie?
       Ministerstwo Zdrowia chce opóźnić moment wejścia w życie nowych rozporządzeń dotyczących refundacji leków. Przepisy zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw wraz z adnotacją, że zaczną obowiązywać 1 grudnia br.
       • 29.11.2007Skąd się bierze limit wpłat na IKE
        Interpelacja nr 6699 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie limitu wpłat środków na indywidualne konta emerytalne
        • 27.11.2007Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych sezonowo w krajach UE
         Interpelacja nr 6486 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązków ubezpieczeniowych związanych z zatrudnianiem w pracach sezonowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej
         • 03.10.2007Korekta deklaracji VAT złożona podczas kontroli
          Wobec naszej spółki prowadzone jest postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. Postępowanie to zostało wszczęte w związku z kontrolą, podczas której stwierdzono uchybienia odnośnie prawa spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące. W związku z tym, że przed złożeniem deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. nie otrzymaliśmy kompletu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granice kraju w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą, w rozliczeniu tym wykazaliśmy obrót w stawce właściwej dla sprzedaży krajowej. Teraz, w toku postępowania kontrolnego, otrzymaliśmy stosowne dokumenty. Czy możemy złożyć korektę deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. w toku prowadzonego postępowania podatkowego?
          • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT
           Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
           • 22.08.2007Usługi transportu międzynarodowego — zakupy za granicą
            Pytanie: Czy zakupy dokonane za granicą, związane z wykonywaniem usługi transportu międzynarodowego należy księgować brutto, czy netto?
            • 07.08.2007Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2008 roku
             Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Rozporządzenie określa stawki, które będą obowiązywać w 2008 r. W uzasadnieniu do rozporządzenia wyjaśniono, w jaki sposób waloryzowane są wysokości stawek:
             • 11.07.2007Opodatkowanie VAT sprzedaży niezabudowanego gruntu
              Pytanie podatnika: Czy zachodzi konieczność naliczenia podatku VAT przy sprzedaży prawa własności gruntu niezabudowanego, wykazanego w ewidencji gruntów jako grunty orne R IVb, użytki rolne zabudowane B-Ps IV oraz lasy Ls IV, przy istniejącym stanie faktycznym braku zabudowań, wynikającym z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego sporządzonego w dniu 6.07.2006 r.?
              • 10.07.2007Ulga odsetkowa
               Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
               • 04.07.2007Świadczenie rehabilitacyjne
                Pytanie: Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego i w jakiej wysokości może je otrzymywać?
                • 28.06.2007Pomoc publiczna w programach współfinansowanych z unijnych funduszy w latach 2007-2015
                 Część projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2015 będzie podlegało zasadom pomocy publicznej. Oznacza to, że w niektórych przypadkach uruchomienie wsparcia z programów operacyjnych będzie mogło nastąpić dopiero po wejściu w życie odpowiednich rozporządzeń, określających m.in. kto, na jakich zasadach i w jakiej wysokości może korzystać z pomocy publicznej oraz programów pomocowych, z których znaczna część wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej.
                 • 22.06.2007Impreza firmowa i koszty uzyskania przychodów
                  Organizując imprezę w firmie, pracodawcy często liczą na możliwość zaliczenia wydatków z nią związanych do kosztów uzyskania przychodów. Na temat tego, czy jest to dopuszczalne pojawiało się wiele sprzecznych opinii. Z jednaj strony, że jest to możliwe pod warunkiem zachowania pewnych wymogów co do charakteru imprezy i sposobu jej finansowania, a z drugiej - że w żadnym wypadku impreza taka nie może zostać ujęta w koszty. W końcu Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie pismo, które miało ujednolicić interpretację odnośnych przepisów, ale przedstawiona w nim argumentacja nie została przyjęta przez wszystkie urzędy skarbowe. Jak zatem kształtują się stanowiska w tej kwestii?
                  • 19.06.2007Tańszy roaming – przyjęto ostateczny kształt rozporządzenia
                   „Obniżenie roamingu ma przełomowy charakter i znaczenie w telekomunikacji. Zmiana ta jest zgodna z oczekiwaniami i staraniami polskiego rządu. Jej efekt będzie odczuwalny dla milionów polskich użytkowników połączeń międzynarodowych” – powiedział Minister Transportu Jerzy Polaczek na dzisiejszej konferencji prasowej. Tematem konferencji, która odbyła się w siedzibie resortu było obniżenia przez Unię Europejską cen połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym oraz zmiany w prawie telekomunikacyjnym.
                   • 14.05.2007Stawka VAT przy dostawie komputerów dla szkół
                    Interpelacja nr 6613 do ministra finansów  w sprawie stosowania 0-procentowej stawki podatku VAT w przypadku dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych
                    • 27.04.2007Holenderski rynek pracy otwarty dla Polaków
                     W dniu 26 kwietnia br. Parlament Królestwa Niderlandów podjął decyzję o otwarciu od 1 maja 2007 r. rynku pracy dla obywateli 8 nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do UE w 2004, a zatem także dla obywateli polskich.
                     • 06.03.2007Wątpliwości wokół wiążących interpretacji od 1.07.2007 r.
                      Interpelacja nr 5837 do ministra finansów w sprawie wydawania wiążących interpretacji podatkowych
                      • 11.12.2006Zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej od 1 stycznia 2007 r.
                       Od 1 stycznia 2007 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej ustawa o zpdof). Dla osób prowadzących działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych zmiany oznaczają utratę możliwości opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
                       • 04.12.2006Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
                        Pytanie podatnika: dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
                        • 29.11.2006Interpretacje przepisów prawa podatkowego od 1.7.2007r. - tekst nowelizacji
                         Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wyciąg)
                         • 29.11.2006Zmiany w przepisach dot. interpretacji podatkowych
                          Od pierwszego lipca 2007r. wejdą w życie zmiany dotyczące interpretacji podatkowych - i są to zmiany bardzo istotne. Mimo, że pozostało jeszcze sporo czasu, warto zacząć zapoznawać się ze zmianami - chociażby po to, aby rozstrzygnąć, czy starać się o interpretację przed czy po tym terminie.
                          • 02.11.2006Fundusze strukturalne: Nowe rozporządzenia dotyczące wzorów wniosków, umów i sprawozdań w ramach SPO WKP
                           Instytucja Zarządzająca SPO-WKP informuje, iż 30 października 2006 r. weszły w życie uchylające rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące:
                           • 30.10.2006Komu i dlaczego ZUS może zmniejszyć wypłaty z tytułu emerytury lub renty?
                            Świadczenia z tytułu emerytury lub renty wypłacane są w określonej wysokości uwarunkowanej wieloma czynnikami (ich omówienie wykracza poza ramy tego artykułu). Mimo ustalonej decyzją wysokości świadczeń otrzymywanych z tytułu emerytury i renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w niektórych przypadkach zarówno zawiesić prawo do emerytury lub renty jak również zmniejszyć świadczenia przysługujące uprawnionym z tego tytułu.
                            • 15.10.2006Stawki podatków i opłat lokalnych na 2007 rok
                             Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2007.
                             • 09.10.2006Uchwalanie stawek podatków i opłat lokalnych
                              Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 3 października 2006 r. znak: PL-0680-88/MW/06/MB8/387/2006, w sprawie uchwalania stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2006, stanowiące odpowiedź na wystąpienie prasowe.
                              • 10.09.2006Interpelacja nr 3126 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zadań finansowanych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej - ISPA
                               Szanowna Pani Premier! Zwracam się do Pani Premier w kwestii opodatkowania zadań finansowanych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej - ISPA. W jednostkach samorządu terytorialnego wiele kontrowersji i niejasności budzi problem uznania przez organy skarbowe i instytucje państwowe środków otrzymywanych na podstawie porozumień (umów) zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA/Funduszu Spójności) do środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W chwili obecnej organy skarbowe dokonują niekorzystnej dla podatników interpretacji zapisu treści § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
                               • 30.07.2006Klasyfikacje statystyczne a VAT
                                Klasyfikacje statystyczne w ustawie o podatku od towarów i usług1)Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, identyfikując towary i usługi, odsyłają do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne pozwalają bowiem dokonać oceny czy dana czynność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego albo jest opodatkowana stawką inną niż podstawowa.
                                • 02.07.2006Informacja MF w sprawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług
                                 W dniu 1 lipca 2006 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Tekst ww. aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 29.10.2005 r. seria L nr 288, str. 1.
                                 • 19.06.2006Interpelacja nr 15 do ministra finansów w sprawie zwłoki urzędów skarbowych dotyczącej zwrotu podatnikom nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
                                  Szanowna Pani Minister! Urząd skarbowy zwykle stara się jak najpóźniej zwrócić podatnikowi pieniądze, nawet jeśli już wie, że tego nie uniknie. Dla firm taka zwłoka oznacza często kłopoty finansowe. Zdarza się też, że odsetki od niesłusznie przetrzymywanych pieniędzy są wypłacane tylko częściowo albo w ogóle. Większe firmy mogą sobie pozwolić na czekanie i prowadzenie sporu, dla małych może to być koniec działalności.
                                  • 18.06.2006MF nie wydaje decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych
                                   W związku z doniesieniami prasowymi mogącymi wprowadzić Czytelników w błąd, dotyczącymi wykazu umorzeń zaległości podatkowych dokonywanych przez organy podatkowe, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.
                                   • 26.03.2006Postępowanie nakazowe.
                                    Przedsiębiorca chcąc uzyskać zaspokojenie w drodze postępowania nakazowego powinien jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową zebrać wymagane dokumenty, na podstawie których sąd może oprzeć wydanie nakazu zapłaty.
                                    • 26.03.2006Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych objętych przejściowym wykupem odsetek ze środków budżetu państwa, obowiązujące w II kwartale 2006 r.
                                     Ministerstwo Transportu i Budownictwa informuje, że oprocentowanie kredytów mieszkaniowych objętych przejściowym wykupem odsetek ze środków budżetu państwa, a także oprocentowanie zadłużenia z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 ze zm.), będzie obowiązywało w II kwartale 2006 r. w wysokości 5,25 % w skali roku.
                                     • 15.02.2006Cena 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r.
                                      Jak poinformowało Ministerstwo Transportu i Budownictwa na swoich stronach internetowych, 15 lutego 2006 roku Prezes GUS wydał komunikat w sprawie ceny 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r. Komunikat ten będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS. Cena 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 roku wynosi 2388 zł. Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 roku wynosi 2.388 zł. Podany wskaźnik służy celom określonym w ww. ustawie, w tym do obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych.
                                      • 24.01.2006Opłata manipulacyjna dodatkowa zgodna z Konstytucją
                                       Przepis Kodeksu celnego nakazujący pobranie przez organ celny opłaty manipulacyjnej dodatkowej w wysokości odpowiadającej wartości nadwyżki między towarem przedstawionym a ujawnionym w wyniku rewizji celnej jest zgodny z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny po rozprawie 24.01.2006 r..
                                       • 03.01.2006Wykaz materiałów budowlanych - zwrot VAT
                                        Minister Transportu i Budownictwa w porozumieniu z Ministrem Finansów wydał 30 grudnia obwieszczenie w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane stawką 22%.
                                        • 07.12.2005Zakup samochodu w krajach spoza Unii Europejskiej – import samochodów
                                         Przywóz towarów z krajów spoza Unii Europejskiej jest uważany za import towarów. W przypadku importu samochodów istnieje obowiązek zapłaty cła, podatku VAT oraz akcyzy (w przypadku samochodów osobowych). Podstawą obliczenia cła będzie wartość celna pojazdu. Z kolei wartość celna powiększona o kwotę cła posłuży do obliczenia kwoty podatku akcyzowego, a wartość celna powiększona o kwotę cła i kwotę podatku akcyzowego – do naliczenia podatku VAT.
                                         • 22.11.2005Dzienniki Ustaw za darmo w sieci nieco później
                                          Niektóre zmiany dokonane w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne miały zacząć obowiązywać od 21 kwietnia 2006 r. – czyli już wkrótce. A zmiany te są bardzo ważne dla nas – podatników, którzy musimy na bieżąco śledzić wszelkie nowe przepisy i zmiany w przepisach dotychczasowych.
                                          • 15.11.2005Przygotowanie zawodowe młodocianych - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz zasady wynagradzania
                                           Nauka zawodu jest jedną z form przygotowania zawodowego młodocianych pracowników nie posiadających kwalifikacji zawodowych. Ma ona na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne. Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy dotyczące umów o pracę na czas nie określony
                                           • 15.11.2005Spółki doradztwa podatkowego
                                            Oprócz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych oraz biegłych rewidentów podmiotami uprawnionymi do wykonywania doradztwa podatkowego są także osoby prawne, czyli: - organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków, - podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych oraz - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.
                                            • 09.10.2005Zmiany w rozporządzeniu o doradcach podatkowych
                                             Trzy zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym wejdą w życie 20 października 2005 r.
                                             • 09.10.2005Zmiany w rozporządzeniu o doradcach podatkowych
                                              Trzy zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym wejdą w życie 20 października 2005 r.
                                              • 25.09.2005Zestawienie - wysokość wynagrodzenia i zasiłków
                                               Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek: 1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
                                               • 13.09.2005Minimalne wynagrodzenie będzie rosło szybciej.
                                                Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw. Nowelizacja przynosi zmianę sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia w drodze negocjacji w Komisji Trójstronnej. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu (zależny od prognozowanego wskaźnika wzrostu cen) zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.
                                                • 29.06.2005Odsetki za zwłokę od należności podatkowych - zmiana stawki odsetek od 30.06.2005 r.
                                                 Dnia 29 czerwca 2005 r. Narodowy Bank Polski ogłosił komunikat prasowy z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 28-29 czerwca 2005 r. Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc. do poziomu:
                                                 • 08.06.2005Wiążące interpretacje
                                                  Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej Ordynacji Podatkowej (Ordynacji), określające zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego dokonywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Ministra Finansów), oraz pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników i inkasentów. Nowe uregulowania w znaczący sposób różnią się od obowiązujących do tej pory. Interpretacje Ministra Finansów Interpretacjami takimi, w rozumieniu Ordynacji, są wszelkie wyjaśnienia treści obowiązującego prawa podatkowego, kierowane do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej, dotyczące problemów prawa podatkowego, z tym , że minister nie dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów. Interpretacje, w tym także ich zmiany, są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

                                                 « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]