Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik urzędowy

 • 24.07.2009MF o możliwości wykonywania przez komornika obowiązków płatnika VAT
  Interpelacja nr 9951 do ministra finansów w sprawie niejednolitego stosowania przez organy podatkowe art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nakładane są na komorników sądowych obowiązki płatnika w związku z dokonywaną egzekucją z nieruchomości będącej własnością dłużnika
  • 21.07.2009Fiskus chciałby, ale dyrektywa nie pozwala
   Interpelacja nr 9761 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT tzw. SMS-ów charytatywnych
   • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
    Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
    • 07.07.2009Rozporządzenia wydawane zbyt późno oznaczają realne straty przedsiębiorców
     Interpelacja nr 8976 do ministra finansów w sprawie wydawania rozporządzeń przez ministra finansów
     • 02.06.2009Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: Koniec z protestowaniem
      Prawo zamówień publicznych nieustannie się zmienia, czego dowodem może być kolejny projekt nowelizacji, przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Nowelizacja ta wprowadza daleko idące zmiany, tj. całkowitą rezygnację z instytucji protestu czy trybu udzielenia zamówienia – zapytania o cenę.
      • 14.05.2009Zmiany w VAT niekorzystne dla techników dentystycznych
       Interpelacja nr 8341 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług
       • 16.04.2009Zamówienia publiczne – Jak skutecznie protestować? (2)
        W przypadku gdy zamawiający narusza Prawo zamówień publicznych, wykonawcy mogą bronić swoich interesów, korzystając ze środka ochrony prawnej, jakim jest protest. Aby protest odniósł skutek, musi spełniać określone przepisami wymagania formalne oraz być wniesiony w odpowiednim terminie. Kontynuujemy dzisiaj omawianie procedur związanych ze złożeniem protestu – pierwszą część analizy znajdziecie tutaj.
        • 02.04.2009Ubezpieczenie zdrowotne prowadzących działalność przez cały rok w tej samej wysokości
         W Dzienniku Ustaw Nr 38 z 12 marca 2009 r. opublikowana została ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przynosi ona zapowiadaną już wcześniej zmianę polegającą na modyfikacji zapisu określającego sposób ustalenia minimalnej podstawy wymiaru składki  na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
         • 25.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Warunki opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli telekomunikacyjnych
          Kable oraz kanały kablowe, będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., połączone w całość techniczno- użytkową niezbędną do zapewnienia łączności telefonicznej i związane z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej są siecią techniczną i stanowią budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z 7 lipca 19994 roku - Prawo budowlane w związku z art. 1a ust.1 pkt 2 ustawy z 12 lipca 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
          • 13.03.2009KIG o propozycjach ułatwienia dostępu do zamówień publicznych
           Ze względu na kryzys Krajowa Izba Gospodarcza popiera pomysł wprowadzenia ułatwień dla polskich przedsiębiorców w dostępie do państwowych i samorządowych zleceń.  Zdaniem KIG, proponowana przez Urząd Zamówień Publicznych nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, pomimo zawartych w niej pozytywnych rozwiązań, budzi wiele wątpliwości.
           • 13.03.2009Samochody i odliczenie VAT: Zwrot oraz oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia ETS z dnia 22.12.2008 r. w sprawie C-414/07
            Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczących trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07, uprzejmie wyjaśniam co następuje:
            • 27.02.2009Opłaty lotniskowe będą regulowane dyrektywą
             Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie opłat lotniskowych. Dyrektywa ustanawia jednolite zasady naliczania opłat lotniskowych przez zarządzających portami lotniczymi, w których roczny ruch przekroczył 5 milion pasażerów.
             • 23.01.2009Przekazanie 1% podatku
              Czy zgadzacie się z twierdzeniem, iż organizacje pozarządowe na ogół efektywniej wykorzystują pieniądze niż jednostki finansowane z budżetu? Jeśli tak, powinniście skorzystać z możliwości wpłaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tak naprawdę z wpłatą części swojego podatku wiążą się jedynie dwa problemy: należy wybrać dla jednego zeznania jedną organizację, którą chcemy wesprzeć, a następnie należy stwierdzić, czy organizacja ta znajduje się na wykazie organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego w dniu 30 listopada 2008 r. Wykaz został ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim z dnia 31 grudnia 2008 r. (Nr 96, poz. 827).
              • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
               Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
               • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                 Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                 • 05.01.2009W 2009 roku inaczej ustalamy składki ZUS przedsiębiorców
                  Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opublikowana w Dz. U. Nr 220, poz. 1417, wprowadza bardzo istotną zmianę w sposobie ustalania wysokości najniższej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (i pozostałe, dla których obliczenia stosujemy podstawę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).
                  • 23.12.2008Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                   W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu w dniach 22-23 grudnia postanowiła obniżyć podstawowe stopy procentowe NBP o 0,75 pkt proc., od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 6,50% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 13,00%. Maleje również do 6,50% stawka opłaty prolongacyjnej, stosownie z zapisami art. 57 ordynacji.
                   • 30.10.2008Nowelizacja Prawa zamówień publicznych
                    Wchodząca w życie 24 października 2008 r. nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele istotnych zmian w procedurze przetargowej. Przede wszystkim przywraca możliwość wnoszenia odwołań na niektóre nieprawidłowości dotyczące zamówień o wartości poniżej progów unijnych, które dotąd były poza kontrolą instancyjną.
                    • 25.08.2008VAT od charytatywnych SMS-ów
                     Interpelacja nr 3417 do ministra finansów w sprawie obciążania 22-procentową stawką podatku od towarów i usług wiadomości tekstowych - SMS-ów, wysyłanych w ramach akcji charytatywnych
                     • 08.07.2008Pomoc państwa łatwiejsza do uzyskania
                      W najbliższych tygodniach wejdzie w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej, które prowadza zasadę automatycznego zatwierdzania środków pomocy publicznej. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły udzielać takiej pomocy bez konieczności uprzedniego zgłaszania tego faktu Komisji.
                      • 25.06.2008Odsetki od zaległości podatkowych w górę
                       W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu postanowiła podwyższyć dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 7,50%. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 15,00%. Rośnie również do 7,50% stawka opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami art. 57 ordynacji. Ostatni raz taką wysokość odsetek mieliśmy w marcu 2005 r.
                       • 25.06.2008Zamówienia publiczne w Polsce warte ponad 100 mld zł
                        Z raportu na temat funkcjonowania polskiego systemu zamówień publicznych w 2007 r., wynika, że wartość zamówień publicznych udzielonych w ubiegłym roku wyniosła ponad 103,1 mld zł.
                        • 03.06.2008Wzrost podatku VAT w budownictwie był zapowiadany - należało to uwzględnić w umowach
                         Interpelacja nr 2205 do ministra finansów w sprawie wzrostu podatku VAT
                         • 02.04.2008Stawka VAT przy przekształceniu prawa do lokalu
                          Interpelacja nr 663 do ministra finansów w sprawie opodatkowania stawką podatku VAT przekształcenia po 1 stycznia 2008 r. praw do lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych
                          • 26.03.2008Odsetki za zwłokę od należności podatkowych znowu w górę
                           W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu postanowiła podwyższyć dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 7,25%. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 14,5%. Rośnie również do 7,25% stawka opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami art. 57 ordynacji. Ostatni raz taką wysokość odsetek mieliśmy w lipcu 2004 r.
                           • 18.03.2008Krok ku mobilnej telewizji w Europie
                            Komisja Europejska dodała standard cyfrowej telewizji komórkowej (ang. Digital Video Broadcasting-Handheld, DVB-H) do unijnego wykazu norm, stanowiącego podstawę harmonizacji świadczenia usług telekomunikacyjnych w UE. Do 2011 r. rynek telewizji mobilnej mógłby osiągnąć wartość 20 mld euro, zaś liczba konsumentów na całym świecie mogłaby wynieść 500 mln.
                            • 04.03.2008Przekształcenie prawa do lokalu a podatek VAT
                             Interpelacja nr 385 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych wynikających z przekształcenia spółdzielczego prawa lokatorskiego oraz prawa własnościowego w odrębną własność lokalu w kontekście opodatkowania podatkiem VAT
                             • 27.02.2008Odsetki za zwłokę znowu w górę
                              W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu postanowiła podwyższyć dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 7,00%. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 14%. Rośnie również do 7% stawka opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami art. 57 ordynacji. Ostatni raz taką wysokość odsetek mieliśmy w kwietniu 2005 r.
                              • 31.01.2008Przekaż 1% swojego podatku na rzecz potrzebujących
                               Czy zgadzacie się z twierdzeniem, iż organizacje pozarządowe na ogół efektywniej wykorzystują pieniądze niż jednostki finansowane z budżetu? Jeśli tak, powinniście skorzystać z możliwości wpłaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – tym bardziej, że w tym roku jest to jeszcze prostsze niż w latach poprzednich, a zakres podmiotowy podatników, którzy mogą bez problemu przekazać 1% podatku znacznie się zwiększył (np. poprzez wprowadzenie odpowiednich rubryk w formularzu PIT-36L).
                               • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 roku
                                Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                                • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r.
                                 FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy w roku podatkowym:
                                 • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 r
                                  Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                                  • 19.12.2007Sprzedaż prywatnego majątku i VAT
                                   Interpelacja nr 9412 do ministra finansów w sprawie błędnego stanowiska urzędów skarbowych, które uznają sprzedaż choćby jednej z wydzielonych działek budowlanych stanowiących prywatny majątek osób fizycznych za działalność gospodarczą, od której należy zapłacić 22-procentowy podatek VAT
                                   • 11.12.2007Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
                                    Pytanie podatnika: Czy zakup towaru z firmy amerykańskiej, dostarczonego bezpośrednio do Polski od producenta z Niemiec, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                    • 29.11.2007Nowe zasady refundacji leków za 2 tygodnie?
                                     Ministerstwo Zdrowia chce opóźnić moment wejścia w życie nowych rozporządzeń dotyczących refundacji leków. Przepisy zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw wraz z adnotacją, że zaczną obowiązywać 1 grudnia br.
                                     • 29.11.2007Skąd się bierze limit wpłat na IKE
                                      Interpelacja nr 6699 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie limitu wpłat środków na indywidualne konta emerytalne
                                      • 27.11.2007Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych sezonowo w krajach UE
                                       Interpelacja nr 6486 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązków ubezpieczeniowych związanych z zatrudnianiem w pracach sezonowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej
                                       • 03.10.2007Korekta deklaracji VAT złożona podczas kontroli
                                        Wobec naszej spółki prowadzone jest postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. Postępowanie to zostało wszczęte w związku z kontrolą, podczas której stwierdzono uchybienia odnośnie prawa spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące. W związku z tym, że przed złożeniem deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. nie otrzymaliśmy kompletu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granice kraju w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą, w rozliczeniu tym wykazaliśmy obrót w stawce właściwej dla sprzedaży krajowej. Teraz, w toku postępowania kontrolnego, otrzymaliśmy stosowne dokumenty. Czy możemy złożyć korektę deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. w toku prowadzonego postępowania podatkowego?
                                        • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT
                                         Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.
                                         • 22.08.2007Usługi transportu międzynarodowego — zakupy za granicą
                                          Pytanie: Czy zakupy dokonane za granicą, związane z wykonywaniem usługi transportu międzynarodowego należy księgować brutto, czy netto?
                                          • 07.08.2007Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2008 roku
                                           Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Rozporządzenie określa stawki, które będą obowiązywać w 2008 r. W uzasadnieniu do rozporządzenia wyjaśniono, w jaki sposób waloryzowane są wysokości stawek:
                                           • 11.07.2007Opodatkowanie VAT sprzedaży niezabudowanego gruntu
                                            Pytanie podatnika: Czy zachodzi konieczność naliczenia podatku VAT przy sprzedaży prawa własności gruntu niezabudowanego, wykazanego w ewidencji gruntów jako grunty orne R IVb, użytki rolne zabudowane B-Ps IV oraz lasy Ls IV, przy istniejącym stanie faktycznym braku zabudowań, wynikającym z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego sporządzonego w dniu 6.07.2006 r.?
                                            • 10.07.2007Ulga odsetkowa
                                             Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
                                             • 04.07.2007Świadczenie rehabilitacyjne
                                              Pytanie: Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego i w jakiej wysokości może je otrzymywać?
                                              • 28.06.2007Pomoc publiczna w programach współfinansowanych z unijnych funduszy w latach 2007-2015
                                               Część projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2015 będzie podlegało zasadom pomocy publicznej. Oznacza to, że w niektórych przypadkach uruchomienie wsparcia z programów operacyjnych będzie mogło nastąpić dopiero po wejściu w życie odpowiednich rozporządzeń, określających m.in. kto, na jakich zasadach i w jakiej wysokości może korzystać z pomocy publicznej oraz programów pomocowych, z których znaczna część wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej.
                                               • 22.06.2007Impreza firmowa i koszty uzyskania przychodów
                                                Organizując imprezę w firmie, pracodawcy często liczą na możliwość zaliczenia wydatków z nią związanych do kosztów uzyskania przychodów. Na temat tego, czy jest to dopuszczalne pojawiało się wiele sprzecznych opinii. Z jednaj strony, że jest to możliwe pod warunkiem zachowania pewnych wymogów co do charakteru imprezy i sposobu jej finansowania, a z drugiej - że w żadnym wypadku impreza taka nie może zostać ujęta w koszty. W końcu Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie pismo, które miało ujednolicić interpretację odnośnych przepisów, ale przedstawiona w nim argumentacja nie została przyjęta przez wszystkie urzędy skarbowe. Jak zatem kształtują się stanowiska w tej kwestii?
                                                • 19.06.2007Tańszy roaming – przyjęto ostateczny kształt rozporządzenia
                                                 „Obniżenie roamingu ma przełomowy charakter i znaczenie w telekomunikacji. Zmiana ta jest zgodna z oczekiwaniami i staraniami polskiego rządu. Jej efekt będzie odczuwalny dla milionów polskich użytkowników połączeń międzynarodowych” – powiedział Minister Transportu Jerzy Polaczek na dzisiejszej konferencji prasowej. Tematem konferencji, która odbyła się w siedzibie resortu było obniżenia przez Unię Europejską cen połączeń wykonywanych w roamingu międzynarodowym oraz zmiany w prawie telekomunikacyjnym.