Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik urzędowy

 • 09.06.2010Ustawa o cenach – rząd proponuje zmiany
  Zmniejszenie biurokratycznych obciążeń przedsiębiorców, inspekcji i organów skarbowych – w szczególności podatkowych – zakłada projekt nowelizacji ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej, przedłożony przez ministra finansów. Zmiany wprowadzone do ustawy o cenach polegają głównie na uchyleniu art. 10 i 11, jako zbędnych i powodujących wątpliwości interpretacyjne. Nowe przepisy miałby obowiązywać po trzech miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
  • 07.05.2010Orzecznictwo NSA: Termin zapłaty należności z faktur VAT RR
   Z uzasadnienia: Z uzasadnienia projektu ustawy o VAT nie wynika żadne zróżnicowanie sankcyjne dla podatników, związane z ustawowym i umownym terminem płatności przewidzianym w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT. Nie ulega żadnej wątpliwości, że skoro ustawodawca jako zasadę przyjął termin 14-dniowy, to miał zamiar zapewnić szybkie regulowanie należności wobec dostawców produktów rolnych. W tym kontekście nie wiadomo też z jakich powodów orzecznictwo organów administracji publicznej miałoby w szczególny sposób "premiować" nierzetelnych przedsiębiorców. Wszak z możliwości przyjęcia przez strony umownego dłuższego terminu płatności nie wynika, by ustawodawca odstąpił od wymogu jego przestrzegania.
   • 21.04.2010Opodatkowanie zamiany mieszkań
    Pytania podatnika: Czy umowa zamiany stanowi „odpłatne zbycie w drodze zamiany nieruchomości” w rozumieniu art. 30e ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy i która ze stron przedmiotowej umowy zamiany nieruchomości jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. kto i w jakiej wysokości uzyskał przychód i czy doszło w ogóle do uzyskania przychodu?
    • 20.04.2010Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
     Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
     • 16.04.2010Komunikaty Prezesa GUS w sprawie zmian cen
      Główny Urząd Statystyczny poinformował w komunikacie, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. w stosunku do lutego 2010 r. wzrosły o 0,3%. Opublikowano również komunikaty dotyczące:
      • 08.04.2010Przetarg nieograniczony na "Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących"
       Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 125.000 euro na "Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących"
       • 02.03.2010Minister interpretuje, Prezydent kontroluje
        Interpelacja nr 13540 do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
        • 08.02.2010MF: Opodatkowanie charytatywnych sms-ów jest zgodne z przepisami unijnymi
         Interpelacja nr 13316 do prezesa Rady Ministrów w sprawie pobierania 22-procentowej stawki podatku VAT od darowizn przekazanych za pośrednictwem SMS-ów
         • 28.01.2010Nie wszyscy będą płacić VAT od usług szkoleniowych
          Interpelacja nr 13330 do ministra finansów w sprawie objęcia niepublicznych szkół językowych 22-procentową stawką podatku VAT
          • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku.
           MINISTERSTWO FINANSÓW FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
           • 04.01.2010Podatki 2010 – W 2010 roku stosujemy klasyfikacje PKWiU 2008 oraz PKWiU 1997
            W ostatniej chwili przesunięty został termin wprowadzenia klasyfikacji PKWiU 2008 do stosowania do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (a także karty podatkowej). W dalszym ciągu stosujemy więc do wymienionych celów klasyfikację PKWiU 1997.
            • 29.12.2009Fiskus nie daruje biegłym sądowym zaległego VAT
             Interpelacja nr 12248 do ministra finansów w sprawie zwolnienia biegłych sądowych od obowiązku zapłaty zaległego podatku VAT
             • 24.11.2009Coraz bliżej jednolitego unijnego rynku w telekomunikacji
              Unijni ministrowie zatwierdzili w poniedziałek szeroko zakrojoną reformę zmierzającą do wprowadzenia konkurencyjnego, jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Według KE, nowe przepisy umożliwią wzrost konkurencyjności i inwestycji na europejskim rynku telekomunikacji, między innymi dzięki zapewnieniu większej pewności prawnej przedsiębiorstwom inwestującym w rozwiązania wykorzystujące szybkie światłowody i sieci bezprzewodowe. Reforma umożliwi również zastosowanie nowych usług telefonii komórkowej.
              • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
               tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
               • 04.11.2009MS: Niższa opłata to strata dla budżetu
                Interpelacja nr 11247 do prezesa Rady Ministrów w sprawie obowiązkowych opłat uiszczanych przez przedsiębiorców za publikacje umieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Monitorze Polskim B
                • 22.10.2009Częstotliwości GSM udostępnione na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych
                 W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe akty prawne umożliwiające wykorzystywanie częstotliwości GSM przez telefony 3G. Jest to następstwem porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą Ministrów zawartego w lipcu w celu aktualizacji dyrektywy GSM dotyczącej wykorzystania widma radiowego do celów telefonii komórkowej. Nowe przepisy europejskie spowodują wzrost konkurencji na europejskim rynku usług telekomunikacyjnych i ułatwią operatorom świadczenie szybszych usług o zasięgu paneuropejskim, takich jak np. mobilny internet. Przyczynią się również do szybszego rozwoju bezprzewodowych usług szerokopasmowych, będących jednym z głównych czynników stymulujących ożywienie gospodarcze w UE.
                 • 14.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Nieodpłatne przekazanie towarów na cele firmy bez VAT
                  Z uzasadnienia: Z literalnego brzmienia części wstępnej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika wprost, że odnosi się on do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Oznacza to, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika. Czynności wymienione w punktach 1 i 2 ust. 2 zostały podane jedynie jako przykłady (poprzedzono je bowiem sformułowaniem "w szczególności") wskazanego w części wstępnej tego ustępu przekazania towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. W konsekwencji również wymienione w pkt 2 tego ustępu "wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny" to tylko takie przekazanie towarów, które zostało dokonane na cele inne niż związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika.
                  • 06.10.2009Skala wzrostu akcyzy na paliwa i papierosy zależy od kursu euro
                   Zapytanie nr 4449 do ministra finansów w sprawie planowanego podniesienia podatku VAT w projekcie budżetu państwa na 2010 rok
                   • 17.09.2009Orzecznictwo podatkowe: „Mała fiskalizacja” nie wyklucza ulgi na zakup kolejnych kas
                    Z uzasadnienia: Ze sformułowania przepisu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zdaniem Naczelnego Sądu administracyjnego, nie wynika, że chodzi o pierwsze jakie wystąpi rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas, ale dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, który ma miejsce zarówno, gdy podmiot jest obowiązany, mimo zwolnienia, ewidencjonować pewne czynności przy użyciu kas fiskalnych, jak i wtedy, gdy w związku z upływem terminu zwolnienia określonego w przepisach, ma obowiązek całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonować za pomocą tych kas.
                    • 28.07.2009UE udostępnia pasmo GSM dla nowych usług telefonii komórkowej
                     Rada UE zaktualizowała przepisy dyrektywy GSM w zakresie wykorzystania widma radiowego niezbędnego dla usług telefonii komórkowej. Po wprowadzeniu zmian dyrektywa umożliwia obecnie wykorzystanie pasma częstotliwości 900 MHz w celu świadczenia szybszych usług o zasięgu europejskim, takich jak bezprzewodowy internet, zapewniając jednocześnie ciągłość usług GSM. Reforma dyrektywy GSM ma przynieść branży oszczędności sięgające nawet 1,6 mld euro. Oczekuje się, że nowa dyrektywa wejdzie w życie w październiku tego roku.
                     • 24.07.2009MF o możliwości wykonywania przez komornika obowiązków płatnika VAT
                      Interpelacja nr 9951 do ministra finansów w sprawie niejednolitego stosowania przez organy podatkowe art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nakładane są na komorników sądowych obowiązki płatnika w związku z dokonywaną egzekucją z nieruchomości będącej własnością dłużnika
                      • 21.07.2009Fiskus chciałby, ale dyrektywa nie pozwala
                       Interpelacja nr 9761 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT tzw. SMS-ów charytatywnych
                       • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
                        Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
                        • 07.07.2009Rozporządzenia wydawane zbyt późno oznaczają realne straty przedsiębiorców
                         Interpelacja nr 8976 do ministra finansów w sprawie wydawania rozporządzeń przez ministra finansów
                         • 02.06.2009Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: Koniec z protestowaniem
                          Prawo zamówień publicznych nieustannie się zmienia, czego dowodem może być kolejny projekt nowelizacji, przygotowany przez Urząd Zamówień Publicznych. Nowelizacja ta wprowadza daleko idące zmiany, tj. całkowitą rezygnację z instytucji protestu czy trybu udzielenia zamówienia – zapytania o cenę.
                          • 14.05.2009Zmiany w VAT niekorzystne dla techników dentystycznych
                           Interpelacja nr 8341 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług
                           • 16.04.2009Zamówienia publiczne – Jak skutecznie protestować? (2)
                            W przypadku gdy zamawiający narusza Prawo zamówień publicznych, wykonawcy mogą bronić swoich interesów, korzystając ze środka ochrony prawnej, jakim jest protest. Aby protest odniósł skutek, musi spełniać określone przepisami wymagania formalne oraz być wniesiony w odpowiednim terminie. Kontynuujemy dzisiaj omawianie procedur związanych ze złożeniem protestu – pierwszą część analizy znajdziecie tutaj.
                            • 02.04.2009Ubezpieczenie zdrowotne prowadzących działalność przez cały rok w tej samej wysokości
                             W Dzienniku Ustaw Nr 38 z 12 marca 2009 r. opublikowana została ustawa z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przynosi ona zapowiadaną już wcześniej zmianę polegającą na modyfikacji zapisu określającego sposób ustalenia minimalnej podstawy wymiaru składki  na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.
                             • 25.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Warunki opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli telekomunikacyjnych
                              Kable oraz kanały kablowe, będące własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., połączone w całość techniczno- użytkową niezbędną do zapewnienia łączności telefonicznej i związane z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej są siecią techniczną i stanowią budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z 7 lipca 19994 roku - Prawo budowlane w związku z art. 1a ust.1 pkt 2 ustawy z 12 lipca 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
                              • 13.03.2009KIG o propozycjach ułatwienia dostępu do zamówień publicznych
                               Ze względu na kryzys Krajowa Izba Gospodarcza popiera pomysł wprowadzenia ułatwień dla polskich przedsiębiorców w dostępie do państwowych i samorządowych zleceń.  Zdaniem KIG, proponowana przez Urząd Zamówień Publicznych nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, pomimo zawartych w niej pozytywnych rozwiązań, budzi wiele wątpliwości.
                               • 13.03.2009Samochody i odliczenie VAT: Zwrot oraz oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia ETS z dnia 22.12.2008 r. w sprawie C-414/07
                                Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczących trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07, uprzejmie wyjaśniam co następuje:
                                • 27.02.2009Opłaty lotniskowe będą regulowane dyrektywą
                                 Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilnego, Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie opłat lotniskowych. Dyrektywa ustanawia jednolite zasady naliczania opłat lotniskowych przez zarządzających portami lotniczymi, w których roczny ruch przekroczył 5 milion pasażerów.
                                 • 23.01.2009Przekazanie 1% podatku
                                  Czy zgadzacie się z twierdzeniem, iż organizacje pozarządowe na ogół efektywniej wykorzystują pieniądze niż jednostki finansowane z budżetu? Jeśli tak, powinniście skorzystać z możliwości wpłaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tak naprawdę z wpłatą części swojego podatku wiążą się jedynie dwa problemy: należy wybrać dla jednego zeznania jedną organizację, którą chcemy wesprzeć, a następnie należy stwierdzić, czy organizacja ta znajduje się na wykazie organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego w dniu 30 listopada 2008 r. Wykaz został ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim z dnia 31 grudnia 2008 r. (Nr 96, poz. 827).
                                  • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                                   Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                   • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                                    Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                                    • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                                     Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                                     • 05.01.2009W 2009 roku inaczej ustalamy składki ZUS przedsiębiorców
                                      Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opublikowana w Dz. U. Nr 220, poz. 1417, wprowadza bardzo istotną zmianę w sposobie ustalania wysokości najniższej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (i pozostałe, dla których obliczenia stosujemy podstawę składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).
                                      • 23.12.2008Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                                       W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu w dniach 22-23 grudnia postanowiła obniżyć podstawowe stopy procentowe NBP o 0,75 pkt proc., od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 6,50% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 13,00%. Maleje również do 6,50% stawka opłaty prolongacyjnej, stosownie z zapisami art. 57 ordynacji.
                                       • 30.10.2008Nowelizacja Prawa zamówień publicznych
                                        Wchodząca w życie 24 października 2008 r. nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele istotnych zmian w procedurze przetargowej. Przede wszystkim przywraca możliwość wnoszenia odwołań na niektóre nieprawidłowości dotyczące zamówień o wartości poniżej progów unijnych, które dotąd były poza kontrolą instancyjną.
                                        • 25.08.2008VAT od charytatywnych SMS-ów
                                         Interpelacja nr 3417 do ministra finansów w sprawie obciążania 22-procentową stawką podatku od towarów i usług wiadomości tekstowych - SMS-ów, wysyłanych w ramach akcji charytatywnych
                                         • 08.07.2008Pomoc państwa łatwiejsza do uzyskania
                                          W najbliższych tygodniach wejdzie w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej, które prowadza zasadę automatycznego zatwierdzania środków pomocy publicznej. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły udzielać takiej pomocy bez konieczności uprzedniego zgłaszania tego faktu Komisji.
                                          • 25.06.2008Odsetki od zaległości podatkowych w górę
                                           W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu postanowiła podwyższyć dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 7,50%. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 15,00%. Rośnie również do 7,50% stawka opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami art. 57 ordynacji. Ostatni raz taką wysokość odsetek mieliśmy w marcu 2005 r.
                                           • 25.06.2008Zamówienia publiczne w Polsce warte ponad 100 mld zł
                                            Z raportu na temat funkcjonowania polskiego systemu zamówień publicznych w 2007 r., wynika, że wartość zamówień publicznych udzielonych w ubiegłym roku wyniosła ponad 103,1 mld zł.
                                            • 03.06.2008Wzrost podatku VAT w budownictwie był zapowiadany - należało to uwzględnić w umowach
                                             Interpelacja nr 2205 do ministra finansów w sprawie wzrostu podatku VAT
                                             • 02.04.2008Stawka VAT przy przekształceniu prawa do lokalu
                                              Interpelacja nr 663 do ministra finansów w sprawie opodatkowania stawką podatku VAT przekształcenia po 1 stycznia 2008 r. praw do lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych
                                              • 26.03.2008Odsetki za zwłokę od należności podatkowych znowu w górę
                                               W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu postanowiła podwyższyć dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 7,25%. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 14,5%. Rośnie również do 7,25% stawka opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami art. 57 ordynacji. Ostatni raz taką wysokość odsetek mieliśmy w lipcu 2004 r.
                                               • 18.03.2008Krok ku mobilnej telewizji w Europie
                                                Komisja Europejska dodała standard cyfrowej telewizji komórkowej (ang. Digital Video Broadcasting-Handheld, DVB-H) do unijnego wykazu norm, stanowiącego podstawę harmonizacji świadczenia usług telekomunikacyjnych w UE. Do 2011 r. rynek telewizji mobilnej mógłby osiągnąć wartość 20 mld euro, zaś liczba konsumentów na całym świecie mogłaby wynieść 500 mln.
                                                • 04.03.2008Przekształcenie prawa do lokalu a podatek VAT
                                                 Interpelacja nr 385 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych wynikających z przekształcenia spółdzielczego prawa lokatorskiego oraz prawa własnościowego w odrębną własność lokalu w kontekście opodatkowania podatkiem VAT
                                                 • 27.02.2008Odsetki za zwłokę znowu w górę
                                                  W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na swoim posiedzeniu postanowiła podwyższyć dzisiaj podstawowe stopy procentowe o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosić będzie 7,00%. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od należności podatkowych wynosić będzie 14%. Rośnie również do 7% stawka opłaty prolongacyjnej, zgodnie z zapisami art. 57 ordynacji. Ostatni raz taką wysokość odsetek mieliśmy w kwietniu 2005 r.
                                                  • 31.01.2008Przekaż 1% swojego podatku na rzecz potrzebujących
                                                   Czy zgadzacie się z twierdzeniem, iż organizacje pozarządowe na ogół efektywniej wykorzystują pieniądze niż jednostki finansowane z budżetu? Jeśli tak, powinniście skorzystać z możliwości wpłaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – tym bardziej, że w tym roku jest to jeszcze prostsze niż w latach poprzednich, a zakres podmiotowy podatników, którzy mogą bez problemu przekazać 1% podatku znacznie się zwiększył (np. poprzez wprowadzenie odpowiednich rubryk w formularzu PIT-36L).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »