Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik urzędowy

 • 20.04.2011Dochód wspólnoty mieszkaniowej z lokali użytkowych podlega CIT
  Interpelacja nr 20655 do ministra finansów w sprawie stosowania i interpretacji art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • 11.04.2011Ministerstwo Finansów o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
   W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta została opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. weszła w życie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym że: - z dniem 1 września 2011 r. wchodzą w życie przepisy w zakresie kas rejestrujących, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustawą uregulowań ma istotny wpływ na zasady rozliczania podatku przez podatników. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.:
   • 05.04.2011Odsetki od zaległości podatkowych - 13%
    W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 kwietnia br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 5,5% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 kwietnia br. wynosić będzie 13% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 9,75% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 6,5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
    • 30.03.2011Kierowcy zapłacą za likwidację ulgi akcyzowej od biokomponentów
     Interpelacja nr 20299 do ministra finansów w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw
     • 17.03.2011Orzecznictwo: Pozycje denominowane a różnice kursowe
      Tezy: W ocenie Sądu pojęcie różnic kursowych użyte w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. jest tożsame z pojęciem występującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym i w ustawie o rachunkowości. Przez użyty w ustępie 20 zwrot, iż transakcja może być " wyrażona w walucie obcej" dotyczy przewidywanej płatności zobowiązania nie zaś klauzul denominacyjnych. Potwierdza to ust. 29 Rozporządzenia o treści: "Gdy zawarcie transakcji w walucie obcej prowadzi do powstania pozycji pieniężnych i gdy zachodzi zmiana kursu wymiany w okresie między dniem zawarcia transakcji, a dniem jej rozliczenia, powstają różnice kursowe. Jeżeli transakcja jest rozliczana w tym samym okresie obrotowym, w którym ją zawarto, to wszystkie związane z nią różnice kursowe ujmuje się w tym okresie. Jeżeli jednak transakcja jest rozliczana w kolejnym okresie obrotowym, różnice kursowe ujęte w każdym z następujących okresów, aż do czasu rozliczenia transakcji, ustala się na podstawie zmian kursów wymiany, które miały miejsce w każdym kolejnym okresie."
      • 09.03.2011Jak przebiega egzamin na certyfikat księgowy?
       Egzamin trwa cztery godziny. W jego trakcie zdający może opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego, członka lub sekretarza komisji i przekazaniu mu pracy egzaminacyjnej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości. Uczestnik może korzystać z przepisów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.
       • 03.03.2011Sposoby utworzenia spółki europejskiej
        Jeżeli działalność przedsiębiorców wykracza poza granice jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz gdy zamierzają oni połączyć swe potencjały gospodarcze i rozwinąć się w skali europejskiej, warto rozważyć utworzenie spółki europejskiej. Spółka europejska występuje w obrocie jako spółka handlowa w formie europejskiej spółki akcyjnej. Stanowi więc ponadnarodową strukturę organizacyjną funkcjonującą w krajach członkowskich Unii Europejskiej, obok krajowych podmiotów prawa handlowego. Na gruncie ustawodastw krajów członkowskich UE winna być więc traktowana jak spółka akcyjna, utworzona zgodnie z przepisami krajowymi.
        • 14.02.2011Obowiązki informacyjne firm – propozycje zmian
         Odejście od obowiązku przekazywania zatrudnionemu co miesiąc informacji RMUA, likwidacja obowiązku przesyłania zwolnienia lekarskiego pracownika do ZUS, możliwość przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowych oraz raportów imiennych raz na kwartał - to najważniejsze propozycje zniesienia obowiązków informacyjnych (OI) dla firm które przedstawiło Ministerstwo Gospodarki.  
         • 07.02.2011WSA: Odsetki od kredytu zmniejszają podatek przy sprzedaży domu
          Z uzasadnienia: Do kosztów wytworzenia należy zaliczyć wszystkie koszty poniesione w celu wytworzenia przedmiotu sprzedaży. W rozpoznawanej sprawie przedmiotem sprzedaży oprócz nieruchomości gruntowej (która została nabyta), był również budynek mieszkalny (który został wybudowany przez podatniczkę i jej męża). Koszt budowy tego budynku będzie kosztem jego wytworzenia. Natomiast charakter nakładów mogą mieć koszty związane z remontem czy modernizacją budynku. W przypadku finansowania budowy z kredytu, faktyczny jej koszt będzie wyższy niż w przypadku sfinansowania budowy ze środków własnych. W takiej sytuacji kosztem wytworzenia budynku mieszkalnego będą również spłacone odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu.
          • 27.01.2011Zwrot VAT przy zakupie materiałów budowlanych – baza powiązań wyrobów w starej i nowej klasyfikacji PKWiU
           Zmiana stosowanej dla celów podatku VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z PKWiU 1997 na PKWiU 2008 może przysparzać wielu praktycznych problemów osobom, które starają się o zwrot VAT związany z zakupem materiałów budowlanych. Częsta będzie sytuacja, w której osoby starajace się o zwrot VAT będą dysponować fakturami, na których wyroby będą opisane według symboliki pochodzących z róznych klasyfikacji. Wszystkim, którzy mogą mieć tego rodzaju problemy polecamy porównywarkę (bazę powiązań), w której bez problemu można ustalić powiązania nowych symboli i opisów ze starszymi symbolami PKWiU.  
           • 20.01.2011Odsetki od zaległości podatkowych - 12,5%
            W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 18-19 stycznia br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od dzisiaj stopa kredytu lombardowego wynosi 5,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 20 stycznia br. wynosi 12,50% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 9,38% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 6,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
            • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku.
             FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
             • 11.01.2011Zwrot VAT na materiały budowlane dla osób fizycznych w 2011 roku
              Od początku roku obowiązują nowe, niższe limity zwrotu podatku od towarów i usług od zakupów materiałów budowlanych. Ich obniżenie ma związek z podwyższeniem stawki podatku VAT do 23 %. Od stycznia obowiązuje również nowy wykaz materiałów budowlanych, od których można odliczyć VAT.
              • 02.12.2010WSA: Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
               Tezy: Niezbędnym elementem klauzuli jest oświadczenie rzeczoznawcy co do aktualności operatu, którego to oświadczenia nie może zastąpić stwierdzenie rzeczoznawcy o podtrzymaniu dotychczasowego stanowiska w sprawie. Podtrzymanie stanowiska w sprawie, które to sformułowanie, co należy podkreślić nie jest terminem ustawowym, nie jest bowiem tym samym co "potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego". Podtrzymanie stanowiska w sprawie odnosi się bowiem do przekonania rzeczoznawcy o prawidłowości przyjętych metod badawczych, poczynionych ustaleń i uzyskanych wyników, a nie do wpływu na aktualność operatu szacunkowego czynnika obiektywnego niezależnego od "warsztatu" rzeczoznawcy jakim jest upływ czasu pomiędzy sporządzeniem operatu, a jego wykorzystaniem przez organ administracji orzekajacy w sprawie.
               • 29.11.2010Pół miliarda euro na unijne mikropożyczki
                Około 45 tys. pożyczek może zostać udostępnionych w ciągu najbliższych ośmiu lat dzięki uruchomieniu europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress – informuje Komisja Europejska. Początkowo przeznaczony na ten cel budżet w wysokości 100 mln euro ma, dzięki efektowi dźwigni, osiągnąć kwotę 500 mln euro. Działania będą prowadzone we współpracy z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).  
                • 16.11.2010Jakie obowiązki związane ze sprawozdaniami finansowymi ma kierownik jednostki?
                 Kierownik jednostki ma obowiązek złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
                 • 09.11.2010Ograniczenie emisji CO2: Nowa dyrektywa UE
                  Bardziej rygorystyczne regulacje w sprawie emisji z obiektów przemysłowych wprowadzą przyjęte właśnie przepisy Unii Europejskiej. Nowa dyrektywa spowoduje ograniczenie emisji z dużych obiektów energetycznego spalania w całej UE, przyniesie także znaczne oszczędności poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i zapewnienie bardziej wyrównanych warunków konkurencji dla przemysłu.
                  • 28.10.2010Publikacja przepisów – od 2012 r. tylko w wersji elektronicznej
                   Rząd wprowadza kolejny etap informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych, który ma ułatwić dostęp do przepisów ogłaszanych w dziennikach urzędowych. Od 2012 r. nowe regulacje nie będą publikowane – jak obecnie – w wersji papierowej i, dodatkowo, elektronicznej, dostępnej na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji. Niemal jedyną formą publikacji będzie wersja elektroniczna. W tym celu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
                   • 05.10.2010Opłata za egzamin na doradcę w górę
                    W związku z nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym, która weszła w życie 7 sierpnia br., w tym przepisów stanowiących podstawę prawną rozporządzeń do ustawy, pojawiła się konieczność wydania nowych przepisów wykonawczych. Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało w BIP na swojej stronie internetowej projekty czterech nowych rozporządzeń dotyczących zawodu doradcy podatkowego. Projektowane regulacje w większości stanowią powtórzenie obowiązujących przepisów. Najistotniejszą zmianą jest wyższa opłata za egzamin na doradcę podatkowego, która ma wynieść 900 zł, a w przypadku ponownego egzaminu – 600 zł. Obecnie opłaty te wynoszą odpowiednio 600 i 300 zł.
                    • 05.10.2010Zgoda na ograniczenie odliczeń VAT od pojazdów firmowych
                     W Dzienniku Urzędowym UE ukazała się decyzja wykonawcza Rady Wspólnot Europejskich z 27 września tego roku, która upoważnia Polskę do ograniczenia do 60 proc. prawa do odliczenia podatku VAT należnego od zakupu samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Rozwiązanie to skrytykowali Pracodawcy RP. Ich zdaniem jest ono niekorzystne dla przedsiębiorców, ponieważ różnicuje ich sytuację. Zmiana boleśnie dotknie także branżę motoryzacyjną.
                     • 29.09.2010Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.: Kwota zakupu nie podlega waloryzacji
                      Pytanie podatnika: Dnia 9 lipca 1993 r. Wnioskodawca nabył udziały w spółce z o.o. za kwotę 50 mln zł, która po denominacji w 1995 r. wynosiła 5 000 zł. W 2007 r. zarząd spółki wystąpił o sprzedaż udziałów. Jednakże dopiero w dniu 12 listopada 2009 r. Wnioskodawca sprzedał, zmuszony sytuacją rodzinną, ww. udziały za kwotę 20 000 zł. Czy w związku ze sprzedażą w 2009 r. udziałów w spółce z o.o. koszt ich zakupu w 1993 r. podlega waloryzacji przy rozliczeniu w zeznaniu PIT-38 jako koszty uzyskania przychodów?
                      • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9 września 2010 r. – wykaz zmian (część III)
                       Do spisu treści wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usunięciu zapisu, zgodnie z którym zwrot podatku dla podmiotów zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wyłącznie podmiotów niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisów dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., która to dyrektywa nie wiąże prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celów podatku w państwie członkowskim, w którym podmiot ten występuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spełnienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzedaży w tym państwie członkowskim.
                       • 03.09.2010MF: Nie będzie 0-proc. stawki VAT od darowizn rzeczowych dla powodzian
                        Interpelacja nr 17017 do ministra finansów w sprawie opodatkowania 0-procentową stawką podatku VAT wszystkich darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsiębiorców jako pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2010 r.
                        • 26.08.2010Będzie dłuższy termin na złożenie deklaracji w podatku od nieruchomości dla niektórych podatników
                         Interpelacja nr 16445 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości
                         • 16.08.2010Skarbówka po liftingu
                          Dnia 1 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. nr 76 z 7 maja 2010 r., poz. 492). Co zmiany, postulowane od dawna przez Ministerstwo Finansów, oznaczają dla przedsiębiorców? Czy nowe rozwiązania będą miały bezpośredni wpływ na gospodarkę i konkurencję na rynku? Czy w końcu państwo nie wkracza w sferę szeroko pojętych wolności obywatelskich?
                          • 26.07.2010Ministerstwo Finansów odmawia wydania interpretacji ogólnych
                           Interpelacja nr 16425 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości
                           • 29.06.2010Kolejna obniżka cen roamingu w UE
                            Od 1 lipca limit opłat za korzystanie z Internetu w sieci łączności komórkowej podczas pobytu za granicą w obrębie UE będzie wynosił 50 euro bez VAT, chyba że abonent wystąpi o ustalenie innego limitu - wyższego lub niższego. Ponadto maksymalna stawka hurtowa za przesyłanie danych w roamingu spadnie z 1 euro do 80 centów za 1MB. Maksymalna cena połączenia w roamingu spadnie do z 43 do 39 centów za minutę (bez VAT), zaś cena za odebranie rozmowy będzie wynosić maksymalnie 15 centów za minutę (bez VAT), czyli o 4 centy mniej niż dotychczas.
                            • 09.06.2010Ustawa o cenach – rząd proponuje zmiany
                             Zmniejszenie biurokratycznych obciążeń przedsiębiorców, inspekcji i organów skarbowych – w szczególności podatkowych – zakłada projekt nowelizacji ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej, przedłożony przez ministra finansów. Zmiany wprowadzone do ustawy o cenach polegają głównie na uchyleniu art. 10 i 11, jako zbędnych i powodujących wątpliwości interpretacyjne. Nowe przepisy miałby obowiązywać po trzech miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
                             • 07.05.2010Orzecznictwo NSA: Termin zapłaty należności z faktur VAT RR
                              Z uzasadnienia: Z uzasadnienia projektu ustawy o VAT nie wynika żadne zróżnicowanie sankcyjne dla podatników, związane z ustawowym i umownym terminem płatności przewidzianym w art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT. Nie ulega żadnej wątpliwości, że skoro ustawodawca jako zasadę przyjął termin 14-dniowy, to miał zamiar zapewnić szybkie regulowanie należności wobec dostawców produktów rolnych. W tym kontekście nie wiadomo też z jakich powodów orzecznictwo organów administracji publicznej miałoby w szczególny sposób "premiować" nierzetelnych przedsiębiorców. Wszak z możliwości przyjęcia przez strony umownego dłuższego terminu płatności nie wynika, by ustawodawca odstąpił od wymogu jego przestrzegania.
                              • 21.04.2010Opodatkowanie zamiany mieszkań
                               Pytania podatnika: Czy umowa zamiany stanowi „odpłatne zbycie w drodze zamiany nieruchomości” w rozumieniu art. 30e ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy i która ze stron przedmiotowej umowy zamiany nieruchomości jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. kto i w jakiej wysokości uzyskał przychód i czy doszło w ogóle do uzyskania przychodu?
                               • 20.04.2010Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
                                Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
                                • 16.04.2010Komunikaty Prezesa GUS w sprawie zmian cen
                                 Główny Urząd Statystyczny poinformował w komunikacie, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2010 r. w stosunku do lutego 2010 r. wzrosły o 0,3%. Opublikowano również komunikaty dotyczące:
                                 • 08.04.2010Przetarg nieograniczony na "Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących"
                                  Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 125.000 euro na "Audyt Regionalnych Instytucji Finansujących"
                                  • 02.03.2010Minister interpretuje, Prezydent kontroluje
                                   Interpelacja nr 13540 do ministra finansów w sprawie podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
                                   • 08.02.2010MF: Opodatkowanie charytatywnych sms-ów jest zgodne z przepisami unijnymi
                                    Interpelacja nr 13316 do prezesa Rady Ministrów w sprawie pobierania 22-procentowej stawki podatku VAT od darowizn przekazanych za pośrednictwem SMS-ów
                                    • 28.01.2010Nie wszyscy będą płacić VAT od usług szkoleniowych
                                     Interpelacja nr 13330 do ministra finansów w sprawie objęcia niepublicznych szkół językowych 22-procentową stawką podatku VAT
                                     • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku.
                                      MINISTERSTWO FINANSÓW FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                                      • 04.01.2010Podatki 2010 – W 2010 roku stosujemy klasyfikacje PKWiU 2008 oraz PKWiU 1997
                                       W ostatniej chwili przesunięty został termin wprowadzenia klasyfikacji PKWiU 2008 do stosowania do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (a także karty podatkowej). W dalszym ciągu stosujemy więc do wymienionych celów klasyfikację PKWiU 1997.
                                       • 29.12.2009Fiskus nie daruje biegłym sądowym zaległego VAT
                                        Interpelacja nr 12248 do ministra finansów w sprawie zwolnienia biegłych sądowych od obowiązku zapłaty zaległego podatku VAT
                                        • 24.11.2009Coraz bliżej jednolitego unijnego rynku w telekomunikacji
                                         Unijni ministrowie zatwierdzili w poniedziałek szeroko zakrojoną reformę zmierzającą do wprowadzenia konkurencyjnego, jednolitego rynku telekomunikacyjnego. Według KE, nowe przepisy umożliwią wzrost konkurencyjności i inwestycji na europejskim rynku telekomunikacji, między innymi dzięki zapewnieniu większej pewności prawnej przedsiębiorstwom inwestującym w rozwiązania wykorzystujące szybkie światłowody i sieci bezprzewodowe. Reforma umożliwi również zastosowanie nowych usług telefonii komórkowej.
                                         • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
                                          tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (projekt został opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
                                          • 04.11.2009MS: Niższa opłata to strata dla budżetu
                                           Interpelacja nr 11247 do prezesa Rady Ministrów w sprawie obowiązkowych opłat uiszczanych przez przedsiębiorców za publikacje umieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Monitorze Polskim B
                                           • 22.10.2009Częstotliwości GSM udostępnione na potrzeby bezprzewodowych usług szerokopasmowych
                                            W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe akty prawne umożliwiające wykorzystywanie częstotliwości GSM przez telefony 3G. Jest to następstwem porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą Ministrów zawartego w lipcu w celu aktualizacji dyrektywy GSM dotyczącej wykorzystania widma radiowego do celów telefonii komórkowej. Nowe przepisy europejskie spowodują wzrost konkurencji na europejskim rynku usług telekomunikacyjnych i ułatwią operatorom świadczenie szybszych usług o zasięgu paneuropejskim, takich jak np. mobilny internet. Przyczynią się również do szybszego rozwoju bezprzewodowych usług szerokopasmowych, będących jednym z głównych czynników stymulujących ożywienie gospodarcze w UE.
                                            • 14.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Nieodpłatne przekazanie towarów na cele firmy bez VAT
                                             Z uzasadnienia: Z literalnego brzmienia części wstępnej art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika wprost, że odnosi się on do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Oznacza to, że przepis ten pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika. Czynności wymienione w punktach 1 i 2 ust. 2 zostały podane jedynie jako przykłady (poprzedzono je bowiem sformułowaniem "w szczególności") wskazanego w części wstępnej tego ustępu przekazania towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. W konsekwencji również wymienione w pkt 2 tego ustępu "wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny" to tylko takie przekazanie towarów, które zostało dokonane na cele inne niż związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika.
                                             • 06.10.2009Skala wzrostu akcyzy na paliwa i papierosy zależy od kursu euro
                                              Zapytanie nr 4449 do ministra finansów w sprawie planowanego podniesienia podatku VAT w projekcie budżetu państwa na 2010 rok
                                              • 17.09.2009Orzecznictwo podatkowe: „Mała fiskalizacja” nie wyklucza ulgi na zakup kolejnych kas
                                               Z uzasadnienia: Ze sformułowania przepisu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, zdaniem Naczelnego Sądu administracyjnego, nie wynika, że chodzi o pierwsze jakie wystąpi rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas, ale dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, który ma miejsce zarówno, gdy podmiot jest obowiązany, mimo zwolnienia, ewidencjonować pewne czynności przy użyciu kas fiskalnych, jak i wtedy, gdy w związku z upływem terminu zwolnienia określonego w przepisach, ma obowiązek całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonować za pomocą tych kas.
                                               • 28.07.2009UE udostępnia pasmo GSM dla nowych usług telefonii komórkowej
                                                Rada UE zaktualizowała przepisy dyrektywy GSM w zakresie wykorzystania widma radiowego niezbędnego dla usług telefonii komórkowej. Po wprowadzeniu zmian dyrektywa umożliwia obecnie wykorzystanie pasma częstotliwości 900 MHz w celu świadczenia szybszych usług o zasięgu europejskim, takich jak bezprzewodowy internet, zapewniając jednocześnie ciągłość usług GSM. Reforma dyrektywy GSM ma przynieść branży oszczędności sięgające nawet 1,6 mld euro. Oczekuje się, że nowa dyrektywa wejdzie w życie w październiku tego roku.
                                                • 24.07.2009MF o możliwości wykonywania przez komornika obowiązków płatnika VAT
                                                 Interpelacja nr 9951 do ministra finansów w sprawie niejednolitego stosowania przez organy podatkowe art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nakładane są na komorników sądowych obowiązki płatnika w związku z dokonywaną egzekucją z nieruchomości będącej własnością dłużnika
                                                 • 21.07.2009Fiskus chciałby, ale dyrektywa nie pozwala
                                                  Interpelacja nr 9761 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku VAT tzw. SMS-ów charytatywnych
                                                  • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
                                                   Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »