Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik urzędowy

 • 05.12.2012Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
  W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 grudnia br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,75% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 grudnia 2012 r. będzie wynosić 13,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 10,13% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
  • 22.11.2012Podatek od spadku z zagranicy
   Interpelacja nr 9386 do ministra finansów w sprawie podwójnego opodatkowania spadków transgranicznych
   • 07.11.2012Odsetki od zaległości podatkowych w dół
    W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 6-7 listopada br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 6% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 listopada 2012 r. będzie wynosić 14% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 10,50% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 7%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
    • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
     Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
     • 31.10.2012Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych
      Interpelacja nr 8156 do ministra finansów w sprawie drastycznych podwyżek podatków i opłat lokalnych oraz polityki osłonowej państwa wobec najuboższych obywateli
      • 22.10.2012Taksa notarialna za umowę deweloperską
       Interpelacja nr 6267 do ministra sprawiedliwości w sprawie rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w zakresie dotyczącym umów deweloperskich
       • 18.10.2012Zwrot VAT podróżnym: Wymogi formalne a prawo do 0% stawki VAT
        Z uzasadnienia: Skoro podatnik dokonał w stosunku do podróżnego stosownego zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu tych towarów na terytorium kraju, pozbawienie podatnika prawa do stosowania stawki 0 % z tego tylko względu, że nie dopełnił on warunków formalno-administracyjnych, poprzedzających w ogóle realizację będących przedmiotem opodatkowania czynności, naruszałoby zasadę neutralności, gdyż powodowałoby obciążenie podatnika podwójną kwotą podatku od tych towarów, których konsumpcja będzie miała miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.
        • 16.10.2012Stawki podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
         Od 1 stycznia 2013 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 2 sierpnia 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 587) i wzrosną wobec 2012 roku o 4,0%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2013 wyniosą:
         • 10.10.2012Składka na ubezpieczenie zdrowotne
          Interpelacja nr 7224 do ministra zdrowia w sprawie wysokości i sposobu określania składki na ubezpieczenie zdrowotne
          • 26.09.2012Przesłanki naliczania renty planistycznej
           Opłata planistyczna nazywana też rentą planistyczna swoją podstawę znajduje w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , z którego wynika że: jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości.
           • 19.09.2012Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości
            Pytanie podatnika: Czy do kosztów uzyskania przychodu Zainteresowana może zaliczyć oprócz kosztów zakupu nieruchomości gruntownej wraz z kosztami notarialnymi i udokumentowane fakturami i rachunkami koszty budowy, również wszystkie koszty związane z pozyskiwaniem kapitału na budowę domu?
            • 31.08.2012Organizowanie loterii fantowych
             Interpelacja nr 7477 w sprawie organizowania loterii fantowych
             • 29.08.2012Koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży lokalu
              Pytanie podatnika: Czy kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w postaci pojedynczego lokalu będzie koszt zakupu całej nieruchomości, a dopiero nadwyżka uzyskanej kwoty ze sprzedaży wszystkich lokali nad sumą kosztów zakupu nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
              • 27.07.2012Prawo spadkowe – od dziś nowe przepisy w UE
               Dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań  spadkowych. Rozporządzenie Komisji Europejskiej ułatwia proces dziedziczenia w przypadku, gdy spadkobierca zamieszkuje w innym państwie członkowskim UE. Aby jednak nowe przepisy stały się skuteczne, poszczególne kraje muszą dostosować do nich swoje regulacje wewnętrzne. Mają na to trzy lata.
               • 18.07.2012Odsetki od kredytu jako koszt odpłatnego zbycia nieruchomości
                Z uzasadnienia: Koszty związane z kredytem bankowym zaciągniętym na nabycie nieruchomości nie stanowią kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, gdyż są to jedynie wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na ww. cele. Zaciągnięcie kredytu jest więc sposobem na pozyskanie pieniędzy na zapłatę ceny nabywanej nieruchomości a kosztem uzyskania przychodu nie są w świetle art. 22 ust. 6c ustawy o PIT koszty spłaty kredytów zaciągniętych na sfinansowanie zakupu nieruchomości, lecz wyłącznie koszty nabycia tej nieruchomości.
                • 10.07.2012Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2012 r. – nowe terminy egzaminów na certyfikat księgowy
                 Sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. certyfikat księgowy) określa załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
                 • 14.06.2012Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 przyjęty
                  Komitet Standardów Rachunkowości 24 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (KSR nr 7).
                  • 11.06.2012Samochód typu pick-up a akcyza
                   Z uzasadnienia: Nabyty przez podatnika samochód typu pick-up marki Mitsubishi L200 posiada cechy pojazdu wskazujące na to, że mamy do czynienia z samochodem osobowym w rozumieniu ustawy. Jest to pojazd służący przede wszystkim przewozowi osób, a nie towarów. O takim przeznaczeniu samochodu świadczy jego wyposażenie w dwa rzędy siedzeń. Kolejnymi cechami wskazującymi na zasadnicze przeznaczenie pojazdu jest sposób wykończenia wnętrza i wyposażenia go w elementy umożliwiające bardziej komfortowe podróżowanie osób na tylnych siedzeniach. Zatem, import takiego samochodu jest objęty akcyzą.
                   • 21.05.2012Utrata wartości aktywów – nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4
                    Nowa wersja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” (KSR nr 4) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów nr 15 z 23 kwietnia 2012 r. Przepisy standardu obowiązują od dnia jego publikacji.
                    • 18.05.2012Wysokość taksy notarialnej
                     Interpelacja nr 3508 do ministra sprawiedliwości w sprawie ewentualnych zmian wysokości maksymalnych stawek opłat za czynności notarialne
                     • 09.05.2012Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych w górę
                      W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 8-9 maja br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 6,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 10 maja 2012 r. wynosić będzie 14,50% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 10,88% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 7,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                      • 09.05.2012Będą ułatwienia w zamówieniach publicznych dotyczących obronności
                       Rząd przyjął we wtorek projekty nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Celem zmiany przepisów jest uproszczenie procedur zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
                       • 24.04.2012Podatek rolny: Zmiana zasad opodatkowania
                        Interpelacja nr 2835 do ministra finansów w sprawie zmiany sposobu naliczania podstawy podatku rolnego
                        • 19.04.2012Zwrot kwoty partycypacji w TBS a przychód w PIT
                         Pytanie podatnika: Czy uzyskana kwota z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną a uzyskaną w kwocie 7.759,90 w momencie jej zwrotu będzie stanowiła podstawę do wystawienia PIT-8C?
                         • 18.04.2012Zwrot VAT na materiały budowlane w 2012 r.
                          Jeśli po dniu 30 kwietnia 2004 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%, możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.
                          • 14.03.2012Akcyza na ambulanse
                           Interpelacja nr 1653 do ministra finansów w sprawie wątpliwości związanych z nałożonym obowiązkiem doliczania akcyzy do ceny zakupu ambulansów
                           • 14.03.2012Nieodpłatne przekazywanie książek na rzecz bibliotek a VAT
                            Pytanie podatnika: Spółdzielnia zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych ma obowiązek nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom określonej liczby egzemplarzy wydanych książek. Wnioskodawca jest bezpośrednim wydawcą książek i podatek należny jest pomniejszany w całości o podatek naliczony z faktur kosztowych dotyczących wydawanych książek. Czy ww. przekazanie książek bibliotekom podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                            • 01.03.2012Zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
                             Wykładnia (interpretacja) przepisów prawa, to proces ustalania treści norm prawnych w oparciu o teksty obowiązujących aktów normatywnych. W zakresie prawa podatkowego wykładni dokonują zarówno podmioty zobowiązane (podatnicy, płatnicy, inkasenci), jak i organy podatkowe (państwowe i samorządowe). W przypadku pierwszej ze wskazanych grup podmiotów, wykładni dokonują one na własne ryzyko i na własny rachunek, co w praktyce często wiąże się z koniecznością poniesienia negatywnych skutków błędnie zinterpretowanych przepisów. Wykładni dokonują jednak także organy podatkowe. Działalność ta odbywa się na trzech płaszczyznach:
                             • 07.02.2012Ujęcie praw do emisji gazów cieplarnianych – zmiana zasad
                              Komitet Standardów Rachunkowości znowelizował swoje stanowisko w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych. Nowe regulacje w tym zakresie obowiązują od 30 grudnia 2011 r., czyli od daty opublikowania stanowiska w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.
                              • 06.02.2012Dodatek za wysługę lat a minimalne wynagrodzenie za pracę
                               Interpelacja nr 180 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w części dotyczącej art. 6 ust. 4 i 5
                               • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
                                • 11.01.2012Nowe zasady publikacji informacji gospodarczych
                                 Od początku 2012 r. obowiązują nowe, przewidziane w ustawie deregulacyjnej-bis, zasady publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSG). W przyszłym roku zlikwidowany zostanie natomiast Monitor Polski B. Zmniejszeniu ulegną dzięki temu obowiązki i koszty ponoszone przez przedsiębiorców.
                                 • 11.01.2012Zasady ustalania opłaty prolongacyjnej
                                  Opłatą prolongacyjną, według Słownika Języka Polskiego pod redakcją M. Szymczaka (Warszawa 1979, t. II, s. 935), określa się jako opłatę za przedłużenie, przesunięcie, odroczenie terminu płatności lub wykonania czegoś. Stanowi ona swego rodzaju oprocentowanie „kredytu podatkowego”. Zgodnie bowiem z art. 57 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 6, z późn. zm.), organ podatkowy w decyzjach wydanych na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 ww. ustawy dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa, tj.:
                                  • 15.12.2011Zakończenie budowy a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
                                   Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.) obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające jego powstanie. Jeżeli jednak okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
                                   • 12.12.2011Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego
                                    Ustawa o rachunkowości nie zawiera ograniczeń w zakresie dokonywania zmian systemu FK w ciągu roku obrotowego. Zmiany powodują jednak konieczność odpowiedniego przetestowania danych systemu FK oraz zapewnienia porównywalności danych dostarczanych przez zmieniony system FK oraz danych pochodzących z dotychczas stosowanego systemu. Zasady dokonywania zmian wyjaśnione zostały w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
                                    • 16.11.2011Zasady ustalania opłaty targowej
                                     Opłata targowa została zdefiniowana w rozdziale 5 zatytułowanym „Opłaty lokalne" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Opłata targowa, pomimo formalnego zaliczenia tej daniny do opłat, posiada wszelkie cechy podatku, tj. jest należnością publicznoprawną oraz nieodpłatnym, przymusowym, bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym należnym gminie wynikającym z ustawy podatkowej. Uiszczenie opłaty targowej nie ma charakteru ekwiwalentnego w stosunku do jakiegokolwiek świadczenia samorządu gminnego.
                                     • 10.11.2011Stawka podatku od gruntu a względy techniczne
                                      Z uzasadnienia WSA: Wskazywane przez podatnika przeszkody nie uzasadniały przyjęcia braku możliwości wykorzystania spornej działki do działalności gospodarczej ze względów technicznych skoro działka, wprawdzie nie jest uzbrojona, ale położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia terenu w wodę, kanalizację i energię elektryczną. Podatnik nie wykazał, iż brak uzbrojenia terenu jest niemożliwy do zrealizowania z przyczyn leżących po stronie gminy. Ponadto podnoszona okoliczność braku dostępu działki do drogi publicznej ma charakter prawny i ekonomiczny, a nie techniczny i pozostaje bez wpływu na klasyfikację tych gruntów dla potrzeb podatku od nieruchomości.
                                      • 03.11.2011Podatki 2012 – 2013: Nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych i inne zmiany
                                       Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców właśnie została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 232. Większość nowych przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Zmiany związane z likwidacją Monitora Polskiego B zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.
                                       • 21.10.2011Podatki 2012: Stawki podatków i opłat lokalnych
                                        19 października Minister Finansów wydał obwieszczenie, w którym ogłosił górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
                                        • 21.10.2011Podatki 2012: Minimalne stawki podatku od środków transportowych
                                         Minister Finansów w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” ogłosił stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które zaczną obowiązywać od początku 2012 roku. Są to stawki minimalne.
                                         • 06.10.2011Nie każdy samochód zabytkowy jest przedmiotem kolekcjonerskim
                                          Zapytanie nr 10428 do ministra finansów w sprawie zasad zakwalifikowania importowanych pojazdów do przedmiotów kolekcjonerskich i zastosowania preferencyjnej stawki celnej w wysokości 0% oraz preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 7%
                                          • 05.10.2011Rozliczanie podatku VAT przez wspólnoty mieszkaniowe
                                           W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. nr PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571, w kwestii rozliczeń podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe. Powyższa interpretacja została wydana przez Ministra Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, zgodnego z wypracowaną przez sądy administracyjne jednolitą linią orzeczniczą w kwestii sposobu dokonywania rozliczeń podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu nabywanych przez wspólnoty mieszkaniowe towarów i usług, składających się m.in. na tzw. media.
                                           • 23.09.2011Rozliczanie mediów przez wspólnoty mieszkaniowe zwolnione z VAT
                                            Ministerstwo Finansów informuje, że 20 września 2011 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające m.in. zwolnienie dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie rozliczania mediów związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe.
                                            • 18.08.2011Zasady ustalania wysokości podatku rolnego
                                             Zasady ustalania podatku rolnego regulują przepisy ustawy z 15 listopada 1984 r. – o podatku rolnym (t.j. z 2006 r. Dz. U. nr 136, poz. 969 z póżn. zm.). W myśl zapisów art. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
                                             • 16.08.2011Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych
                                              Do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej przysługują następujące dodatki i świadczenia:
                                              • 12.08.2011KRUS: Rolnicy poszkodowani przez pogodę dostaną pomoc
                                               Do końca lipca 2013 roku trwa rządowy program pomocy dla rolników poszkodowanych w anomaliach pogodowych. Zakłada on uproszczenie trybu przyznawania pomocy w spłacie składek na ubezpieczenie społeczne rolników - w formie odroczenia terminu ich płatności, rozłożenia na dogodne raty oraz umarzania w części lub w całości bieżących składek.
                                               • 11.08.2011Świadczenia urlopowe – ujęcie podatkowe i rachunkowe
                                                Obowiązek wypłacania świadczeń urlopowych na rzecz pracowników wynika z przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Świadczenia te przysługują wyłącznie pracownikom i są wypłacane niezależnie od długości stażu pracy czy sytuacji materialnej poszczególnych osób.
                                                • 29.06.2011Dzienniki Ustaw od 2012 r. tylko w Internecie
                                                 Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski od 1 stycznia 2012 r. będą publikowane wyłącznie w Internecie – taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, którą podpisał w zeszłym tygodniu prezydent Bronisław Komorowski.
                                                 • 16.06.2011Koniec z podwyżkami stawek VAT?
                                                  Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowela ta ma uniemożliwić dalszą podwyżkę podatku VAT. Zdaniem posłów, którzy przygotowali ww. projekt, zmiany te są konieczne, gdyż w obliczu ciągłego wzrostu cen dalsze podwyższanie wysokości stawek może skutkować znacznym pogorszeniem się sytuacji finansowej wielu polskich rodzin. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
                                                  • 08.06.2011Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych znowu w górę
                                                   W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 7-8 czerwca br. postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego wynosi 6% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 czerwca br. wynosić będzie 14% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 10,5% (75% ww. stawki odsetek). Rośnie również, do 7%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] następna strona »