Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik urzędowy

 • 13.11.2014Wznowienie postępowania po orzeczeniu trybunału
  Z uzasadnienia: stanowi podstawę wznowienia postępowania sądowo-administracyjnego w każdym przypadku, gdy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, obejmuje akt normatywny, jaki stosował lub powinien zastosować sąd administracyjny lub organ administracji publicznej w danej sprawie.
  • 15.10.2014Podatki 2015: Stawki podatków i opłat lokalnych
   Od 1 stycznia 2015 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 27 sierpnia 2014 r. (M. P. z 2014 r., poz. 718) i wzrosną wobec 2014 roku o 0,4%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r.
   • 14.10.2014Podatki 2015: Stawki podatków i opłat lokalnych
    Od 1 stycznia 2015 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 27 sierpnia 2014 r. (M. P. z 2014 r., poz. 718) i wzrosną wobec 2014 roku o 0,4%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2015 wyniosą:
    • 08.10.2014Stawki odsetek od zaległości podatkowych w dół
     W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 7-8 października br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 3% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. będzie wynosić 8% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 6% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 4%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
     • 08.10.2014Stawki odsetek od zaległości podatkowych w dół
      W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 7-8 października br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 3% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 9 października 2014 r. będzie wynosić 8% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 6% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 4%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
      • 02.10.2014Działalność na własny rachunek a dyrektywa UE o delegowaniu pracowników
       Interpelacja nr 26681 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników
       • 12.09.2014Nieaktualna ewidencja a podatek od nieruchomości
        Użyty w art. 21 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne zwrot „wymiar podatku” należy interpretować w ten sposób, że przy ustalaniu zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości winny zostać uwzględnione zarówno elementy przedmiotowe jak i podmiotowe zawarte w ewidencji gruntów i budynków, przy czym informacje dotyczące funkcji (użytkowego przeznaczenia) zarówno gruntu, jak i budynku (lokalu) mają dla organu podatkowego charakter wiążący i nie mogą być przezeń samodzielnie korygowane w ramach postępowania podatkowego, bez zmiany tych wpisów w ewidencji gruntów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
        • 08.09.2014Sprawozdania finansowe banków spółdzielczych
         Interpelacja nr 26583 w sprawie obowiązków publikowania sprawozdań finansowych przez banki spółdzielcze.
         • 04.09.2014Spłata kredytu a zwolnienie z PIT
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może uznać wydatkowanie przychodu na spłatę kredytu hipotecznego, kredytu gotówkowego i pożyczki konsolidacyjnej, zaciągniętych na budowę sprzedanego domu jako dochód wolny od podatku w związku z wydatkowaniem go na własne cele mieszkaniowe? Jaką kwotę należy uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe w przypadku zakupu mieszkania na kredyt... Czy będzie to cena wynikająca z aktu notarialnego czy też kwota faktycznie spłaconego kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania w okresie dwóch lat?
          • 27.08.2014Podatki 2015: Nowe procedury dotyczące interpretacji podatkowych
           Szef resortu finansów będzie mógł z urzędu, w każdym czasie, stwierdzić wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeśli będzie ona niezgodna z aktualną interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym – wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. W projekcie przewidziano doprecyzowanie uprawnień ministra związanych z interpretacjami podatkowymi.
           • 25.08.2014Staże i praktyki w firmach. Zmiana zasad?
            Interpelacja nr 26329 w sprawie staży i praktyk w firmach dla młodych ludzi.
            • 21.08.2014Podatek od nieruchomości. Powołanie biegłego do określenia wartości rynkowej
             Z uzasadnienia: Organ podatkowy był zatem uprawniony do powołania biegłego w celu ustalenia wartości rynkowej przedmiotowych elektrowni (art. 4 ust. 7 u.p.o.l.). Fakt przeprowadzenia przez biegłego oględzin elektrowni jeszcze przed wydaniem postanowienia o powołaniu biegłego stanowi wprawdzie naruszenie prawa, jednak w ocenie Sądu nie mający istotnego wpływu na wynik sprawy.
             • 22.07.2014Sportowiec jako przedsiębiorca
              Interpelacja nr 26378 do ministra finansów w sprawie zwrotu podatku VAT przez żużlowców i kluby żużlowe w związku z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego
              • 02.07.2014Stopy procentowe NBP bez zmian
               Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 1-2 lipca 2014 r.,  Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie zmienia się i nadal wynosić będzie 10% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,5%, a stawka opłaty prolongacyjnej - 5%.
               • 27.06.2014Mediacje w sprawach gospodarczych wciąż mało popularne
                Interpelacja nr 25580 do ministra sprawiedliwości w sprawie mediacji w sprawach gospodarczych
                • 26.05.2014Nowy standard rachunkowości. Sprawozdanie z działalności (KSR nr 9)
                 W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 15 maja 2014 r., poz. 17, opublikowany został Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności. Standard ma zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
                 • 26.05.2014Nowy standard rachunkowości. Sprawozdanie z działalności (KSR nr 9)
                  W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 15 maja 2014 r., poz. 17, opublikowany został Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności. Standard ma zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
                  • 21.05.2014VAT: Opodatkowanie i dokumentowanie udzielanych bonusów
                   Pytanie podatnika: Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje na rzecz kontrahentów (odbiorców) dostaw towarów. Podstawę współpracy stanowi umowa o współpracy handlowej. Określa ona warunki współpracy, przewidując m.in. udzielanie bonusów mających na celu intensyfikację obrotów między stronami umowy. Zgodnie z umową, Wnioskodawca zobowiązuje się do przyznawania bonusów (premii pieniężnych) z tytułu i pod warunkiem dokonania przez odbiorcę, w danym okresie rozliczeniowym (kwartał, rok kalendarzowy) określonej ilości zakupów towarów od Wnioskodawcy. Czy czynność polegająca na udzielaniu bonusów podlega opodatkowaniu VAT?
                   • 08.05.2014Opłaty za odpady. Nowy wyrok WSA
                    Tezy: 1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obciąża osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany jedynie w odniesieniu do nieruchomości wspólnej.
                    • 17.04.2014MF o jednoznacznej nazwie na paragonie
                     Przepisy obligują do wyznaczenia takiej nazwy towaru lub usługi, która pozwoli na oznaczenie przedmiotu transakcji w sposób niebudzący wątpliwości co do rodzaju towaru lub usługi. Jednocześnie należy podkreślić, że przepisy nie obligują do stosowania nazw szczegółowych dotyczących pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danego towaru lub usługi (np. barwa, pojemność, rozmiar) - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
                     • 16.04.2014MF o jednoznacznej nazwie na paragonie
                      Interpelacja nr 24912 do ministra finansów w sprawie zmian przepisów dotyczących kas fiskalnych
                      • 15.04.2014Prawa pracownicze. Jest porozumienie ws. nowej dyrektywy
                       W poniedziałek Rada UE przyjęła – uzgodniony już wcześniej z Parlamentem Europejskim – projekt nowej unijnej dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom. Dyrektywa ma ułatwić przepływ pracowników między poszczególnymi krajami członkowskimi wspólnoty.
                       • 07.03.2014Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r. - nowy system
                        Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków.
                        • 06.03.2014Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r. - stary system
                         Jeśli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23%), możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.
                         • 05.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaźniki, limity
                          Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
                          • 04.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaźniki, limity
                           Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
                           • 24.02.2014Zwolnienia podatkowe jako regionalna pomoc inwestycyjna
                            Interpelacja nr 23561 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
                            • 21.02.2014Działalność deweloperska - nowy Krajowy Standard Rachunkowości
                             W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów nr 5 z 20 lutego 2014 r. został opublikowany kolejny, ósmy już Krajowy Standard Rachunkowości. Ma on zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
                             • 11.02.2014Podatki 2014: Stawki podatku rolnego ustalane na nowych zasadach
                              Interpelacja nr 22932 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku rolnego
                              • 05.02.2014Ulga mieszkaniowa w PIT: Zamiana mieszkań w rodzinie a wydatki na cele mieszkaniowe
                               Pytanie podatnika: Czy w wyniku zamiany mieszkań pomiędzy Wnioskodawczynią a Jej rodzicami, dla Wnioskodawczyni powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Jeśli tak, to od jakiej kwoty będzie liczony?
                               • 20.01.2014Czy organy podatkowe wiąże orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości EU?
                                Teza: Organy nie mają obowiązku, w sytuacji wskazania jako podstawy wznowieniowej art. 240 § 1 pkt 11 O.p jednostkowego, ściśle określonego wyroku i jego wpływu na treść wydanej decyzji, dokonywania analizy całego pozostałego (w tym późniejszego) orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podjętego na tle tożsamego, czy też innego (podobnego) zagadnienia dotyczącego stosowania określonych regulacji unijnych.
                                • 19.12.2013Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kiedy najbliższy egzamin?
                                 Ministerstwo Finansów informuje na swojej stronie internetowej, że najbliższy egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy odbędzie się już w styczniu i lutym 2014 r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu kwalifikowane są według kolejności składanych wniosków. Na jeden termin egzaminu nie może zostać zakwalifikowanych więcej niż 90 osób.
                                 • 18.12.2013Podatki 2014: MF o zmianach w VAT
                                  Zapytanie nr 5438 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zakupu i eksploatacji samochodów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
                                  • 10.12.2013Podatek od nieruchomości: Zmiana stawek podatku w trakcie roku
                                   Jeżeli art. 5 ust. 1-4 i art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wprowadzają zakazu uchwalenia przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego - to tym samym nie wprowadzają one zakazu wyodrębnienia w trakcie roku podatkowego z dotychczas obowiązującego przedmiotu opodatkowania nowego, bardziej szczegółowego przedmiotu opodatkowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                   • 10.12.2013Nie wszystkie odszkodowania są zwolnione z PIT
                                    Interpelacja nr 21715 do ministra finansów w sprawie stanowiska na temat opodatkowania otrzymanych odszkodowań podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                                    • 21.11.2013Zwrot za stolarkę okienną po interpretacji ogólnej MF
                                     Interpelacja nr 21014 do ministra finansów w sprawie podatku od pieniędzy zwracanych lokatorom przez spółdzielnie mieszkaniowe za wymianę stolarki okiennej
                                     • 13.11.2013Ulga meldunkowa: Co zrobić kiedy fiskus wprowadził w błąd?
                                      Interpelacja nr 21015 do ministra finansów w sprawie tzw. ulgi meldunkowej
                                      • 18.10.2013Podatki 2014: Stawki podatków i opłat lokalnych
                                       Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 7 sierpnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724) i wzrosną wobec 2013 roku o 0,9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do II półrocza 2012 r. Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2014 wyniosą:
                                       • 14.10.2013Czy można wydać interpretację warunkową?
                                        Tezy: 1. Skoro poprzez interpretację indywidualną organ interpretacyjny powinien dokonywać precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stronę, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretujący podejmuje ocenę prawną stanowiska podatnika z zastrzeżeniem, od wystąpienia którego zależy spełnienie się jakiegoś następstwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ponieważ w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.
                                        • 08.10.2013Unia Europejska każdemu zagwarantuje adwokata
                                         Wszyscy obywateli Unii Europejskiej, wobec których wszczęto postępowanie karne, będą mieli zagwarantowane prawo do skorzystania z porady adwokata, niezależnie od miejsca pobytu, już począwszy od pierwszego etapu przesłuchania – takie ujednolicenie procedur przewiduje nowa unijna dyrektywa. Wniosek Komisji Europejskiej w tej sprawie przyjęto oficjalnie w poniedziałek.
                                         • 12.09.2013Stawki podatków w 2014 r.
                                          Interpelacja nr 19095 do ministra finansów w sprawie podwyżki podatków
                                          • 28.08.2013Coraz więcej barier w gospodarce?
                                           Interpelacja nr 18270 do ministra gospodarki w sprawie barier ograniczających potencjał gospodarki
                                           • 06.08.2013Działalność gospodarcza emeryta a ubezpieczenie zdrowotne
                                            Prawo przewiduje zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko wówczas, gdy świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekroczy miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowe przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej nic przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.
                                            • 01.08.2013Coraz bliżej standaryzacji pism urzędowych
                                             Duża część pism urzędowych (46 wzorów dla 15 procedur) zostanie ujednolicona – zmiany przewiduje projekt ustawy o standaryzacji pism urzędowych, który umożliwi informatyzację procedur. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że w efekcie firmy zaoszczędzą ok. 2 mln zł w skali roku.
                                             • 18.07.2013Nowa ustawa o cenach. Resort finansów przedstawił projekt
                                              Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastąpi obecną ustawę o cenach. Przewidywane zmiany będą korzystne dla sprzedawców. Zniesiony zostanie m.in. obowiązek metkowania każdego produktu z osobna.
                                              • 03.07.2013Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
                                               W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 4 lipca 2013 r. będzie wynosić 10% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,5% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                               • 25.06.2013VAT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych
                                                Pytanie podatnika: Czy odpłatne przekazanie przez spółkę „leasingowanych” samochodów osobowych pracownikom do celów osobistych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT do końca 2013 r.?
                                                • 24.06.2013Wysokość podatku od nieruchomości za garaż
                                                 Interpelacja nr 17081 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia zakresu stosowania stawek podatkowych od garaży
                                                 • 19.06.2013Prezydent podpisał nowelizację Prawa bankowego
                                                  We wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa bankowego i ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zmiany dotyczą m.in. mocy prawnej ksiąg rachunkowych banków. Nowela dostosowuje ustawy do dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
                                                  • 05.06.2013Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                                                   W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 czerwca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 czerwca 2013 r. będzie wynosić 10,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,88% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] następna strona »