Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dziennik urzędowy

 • 26.05.2014Nowy standard rachunkowości. Sprawozdanie z działalności (KSR nr 9)
  W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 15 maja 2014 r., poz. 17, opublikowany został Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności. Standard ma zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
  • 26.05.2014Nowy standard rachunkowości. Sprawozdanie z działalności (KSR nr 9)
   W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 15 maja 2014 r., poz. 17, opublikowany został Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności. Standard ma zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
   • 21.05.2014VAT: Opodatkowanie i dokumentowanie udzielanych bonusów
    Pytanie podatnika: Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje na rzecz kontrahentów (odbiorców) dostaw towarów. Podstawę współpracy stanowi umowa o współpracy handlowej. Określa ona warunki współpracy, przewidując m.in. udzielanie bonusów mających na celu intensyfikację obrotów między stronami umowy. Zgodnie z umową, Wnioskodawca zobowiązuje się do przyznawania bonusów (premii pieniężnych) z tytułu i pod warunkiem dokonania przez odbiorcę, w danym okresie rozliczeniowym (kwartał, rok kalendarzowy) określonej ilości zakupów towarów od Wnioskodawcy. Czy czynność polegająca na udzielaniu bonusów podlega opodatkowaniu VAT?
    • 08.05.2014Opłaty za odpady. Nowy wyrok WSA
     Tezy: 1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obciąża osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany jedynie w odniesieniu do nieruchomości wspólnej.
     • 17.04.2014MF o jednoznacznej nazwie na paragonie
      Przepisy obligują do wyznaczenia takiej nazwy towaru lub usługi, która pozwoli na oznaczenie przedmiotu transakcji w sposób niebudzący wątpliwości co do rodzaju towaru lub usługi. Jednocześnie należy podkreślić, że przepisy nie obligują do stosowania nazw szczegółowych dotyczących pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danego towaru lub usługi (np. barwa, pojemność, rozmiar) - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelację poselską.
      • 16.04.2014MF o jednoznacznej nazwie na paragonie
       Interpelacja nr 24912 do ministra finansów w sprawie zmian przepisów dotyczących kas fiskalnych
       • 15.04.2014Prawa pracownicze. Jest porozumienie ws. nowej dyrektywy
        W poniedziałek Rada UE przyjęła – uzgodniony już wcześniej z Parlamentem Europejskim – projekt nowej unijnej dyrektywy w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom. Dyrektywa ma ułatwić przepływ pracowników między poszczególnymi krajami członkowskimi wspólnoty.
        • 07.03.2014Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r. - nowy system
         Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków.
         • 06.03.2014Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r. - stary system
          Jeśli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23%), możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel.
          • 05.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaźniki, limity
           Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
           • 04.03.2014VAT 2014: Parametry, wskaźniki, limity
            Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
            • 24.02.2014Zwolnienia podatkowe jako regionalna pomoc inwestycyjna
             Interpelacja nr 23561 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
             • 21.02.2014Działalność deweloperska - nowy Krajowy Standard Rachunkowości
              W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów nr 5 z 20 lutego 2014 r. został opublikowany kolejny, ósmy już Krajowy Standard Rachunkowości. Ma on zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
              • 11.02.2014Podatki 2014: Stawki podatku rolnego ustalane na nowych zasadach
               Interpelacja nr 22932 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku rolnego
               • 05.02.2014Ulga mieszkaniowa w PIT: Zamiana mieszkań w rodzinie a wydatki na cele mieszkaniowe
                Pytanie podatnika: Czy w wyniku zamiany mieszkań pomiędzy Wnioskodawczynią a Jej rodzicami, dla Wnioskodawczyni powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego? Jeśli tak, to od jakiej kwoty będzie liczony?
                • 20.01.2014Czy organy podatkowe wiąże orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości EU?
                 Teza: Organy nie mają obowiązku, w sytuacji wskazania jako podstawy wznowieniowej art. 240 § 1 pkt 11 O.p jednostkowego, ściśle określonego wyroku i jego wpływu na treść wydanej decyzji, dokonywania analizy całego pozostałego (w tym późniejszego) orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podjętego na tle tożsamego, czy też innego (podobnego) zagadnienia dotyczącego stosowania określonych regulacji unijnych.
                 • 19.12.2013Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kiedy najbliższy egzamin?
                  Ministerstwo Finansów informuje na swojej stronie internetowej, że najbliższy egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy odbędzie się już w styczniu i lutym 2014 r. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu kwalifikowane są według kolejności składanych wniosków. Na jeden termin egzaminu nie może zostać zakwalifikowanych więcej niż 90 osób.
                  • 18.12.2013Podatki 2014: MF o zmianach w VAT
                   Zapytanie nr 5438 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zakupu i eksploatacji samochodów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
                   • 10.12.2013Podatek od nieruchomości: Zmiana stawek podatku w trakcie roku
                    Jeżeli art. 5 ust. 1-4 i art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wprowadzają zakazu uchwalenia przez radę gminy stawek podatku od nieruchomości w trakcie roku podatkowego - to tym samym nie wprowadzają one zakazu wyodrębnienia w trakcie roku podatkowego z dotychczas obowiązującego przedmiotu opodatkowania nowego, bardziej szczegółowego przedmiotu opodatkowania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                    • 10.12.2013Nie wszystkie odszkodowania są zwolnione z PIT
                     Interpelacja nr 21715 do ministra finansów w sprawie stanowiska na temat opodatkowania otrzymanych odszkodowań podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                     • 21.11.2013Zwrot za stolarkę okienną po interpretacji ogólnej MF
                      Interpelacja nr 21014 do ministra finansów w sprawie podatku od pieniędzy zwracanych lokatorom przez spółdzielnie mieszkaniowe za wymianę stolarki okiennej
                      • 13.11.2013Ulga meldunkowa: Co zrobić kiedy fiskus wprowadził w błąd?
                       Interpelacja nr 21015 do ministra finansów w sprawie tzw. ulgi meldunkowej
                       • 18.10.2013Podatki 2014: Stawki podatków i opłat lokalnych
                        Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywały nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Nowe stawki maksymalne zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 7 sierpnia 2013 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724) i wzrosną wobec 2013 roku o 0,9%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. w stosunku do II półrocza 2012 r. Przypomnijmy, że rada gminy nie musi uchwalać stawek maksymalnych i może pozostawić stawki podatków i opłat na poziomie z poprzedniego roku. Zgodnie z ww. obwieszczeniem górne granice stawek kwotowych na rok 2014 wyniosą:
                        • 14.10.2013Czy można wydać interpretację warunkową?
                         Tezy: 1. Skoro poprzez interpretację indywidualną organ interpretacyjny powinien dokonywać precyzyjnej kwalifikacji stanu faktycznego opisanego przez stronę, to wydanie indywidualnej „interpretacji warunkowej”, tj. interpretacji, gdzie organ interpretujący podejmuje ocenę prawną stanowiska podatnika z zastrzeżeniem, od wystąpienia którego zależy spełnienie się jakiegoś następstwa, narusza art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ponieważ w „interpretacji warunkowej” brakuje kwalifikacji stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji.
                         • 08.10.2013Unia Europejska każdemu zagwarantuje adwokata
                          Wszyscy obywateli Unii Europejskiej, wobec których wszczęto postępowanie karne, będą mieli zagwarantowane prawo do skorzystania z porady adwokata, niezależnie od miejsca pobytu, już począwszy od pierwszego etapu przesłuchania – takie ujednolicenie procedur przewiduje nowa unijna dyrektywa. Wniosek Komisji Europejskiej w tej sprawie przyjęto oficjalnie w poniedziałek.
                          • 12.09.2013Stawki podatków w 2014 r.
                           Interpelacja nr 19095 do ministra finansów w sprawie podwyżki podatków
                           • 28.08.2013Coraz więcej barier w gospodarce?
                            Interpelacja nr 18270 do ministra gospodarki w sprawie barier ograniczających potencjał gospodarki
                            • 06.08.2013Działalność gospodarcza emeryta a ubezpieczenie zdrowotne
                             Prawo przewiduje zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko wówczas, gdy świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekroczy miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowe przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej nic przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.
                             • 01.08.2013Coraz bliżej standaryzacji pism urzędowych
                              Duża część pism urzędowych (46 wzorów dla 15 procedur) zostanie ujednolicona – zmiany przewiduje projekt ustawy o standaryzacji pism urzędowych, który umożliwi informatyzację procedur. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że w efekcie firmy zaoszczędzą ok. 2 mln zł w skali roku.
                              • 18.07.2013Nowa ustawa o cenach. Resort finansów przedstawił projekt
                               Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, która zastąpi obecną ustawę o cenach. Przewidywane zmiany będą korzystne dla sprzedawców. Zniesiony zostanie m.in. obowiązek metkowania każdego produktu z osobna.
                               • 03.07.2013Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
                                W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 4 lipca 2013 r. będzie wynosić 10% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,5% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                • 25.06.2013VAT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych
                                 Pytanie podatnika: Czy odpłatne przekazanie przez spółkę „leasingowanych” samochodów osobowych pracownikom do celów osobistych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT do końca 2013 r.?
                                 • 24.06.2013Wysokość podatku od nieruchomości za garaż
                                  Interpelacja nr 17081 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia zakresu stosowania stawek podatkowych od garaży
                                  • 19.06.2013Prezydent podpisał nowelizację Prawa bankowego
                                   We wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa bankowego i ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zmiany dotyczą m.in. mocy prawnej ksiąg rachunkowych banków. Nowela dostosowuje ustawy do dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
                                   • 05.06.2013Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                                    W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 czerwca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 czerwca 2013 r. będzie wynosić 10,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,88% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                    • 23.05.2013Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Najbliższy egzamin już w czerwcu
                                     Ministerstwo Finansów informuje na swojej stronie internetowej, że najbliższy egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy odbędzie się 15 czerwca 2013 r. w godz. 9.00–13.00. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu kwalifikowane są według kolejności składanych wniosków. Na jeden termin egzaminu nie może zostać zakwalifikowanych więcej niż 90 osób.
                                     • 08.05.2013Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                                      W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 7-8 maja br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,50% w skali rocznej. 
                                      • 20.03.2013Sprawozdania finansowe za 2012 rok - mniejsze koszty dla firm
                                       Z końcem marca upływa termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. przez podmioty, których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jak przypomina Ministerstwo Gospodarki, przedsiębiorcy nie muszą już składać sprawozdań do publikacji w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski B. Koszty publikacji wynosiły dotychczas dokładnie 792,28 zł.
                                       • 06.03.2013Odsetki od zaległości podatkowych ponownie w dół
                                        W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 5-6 marca br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP aż 0,50 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 4,75% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 marca 2013 r. będzie wynosić 11,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 8,63% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 5,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                        • 06.02.2013Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
                                         W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 5-6 lutego br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,25% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 7 lutego 2013 r. będzie wynosić 12,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,38% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,25%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                         • 14.01.2013VAT 2013: Parametry, wskaźniki, limity
                                          Podatek od towarów i usług (VAT), czyli podatek od wartości dodanej, jest, przynajmniej z założenia, neutralny dla przedsiębiorców i ostatecznie płacony przez końcowego nabywcę – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a następnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Osoby rozliczające VAT muszą bowiem pamiętać m.in. o obowiązujących limitach. Aby choć trochę ułatwić życie podatnikom i płatnikom, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych aktualnych parametrów i wskaźników podatku od towarów i usług.
                                          • 09.01.2013Odsetki od zaległości podatkowych kolejny raz w dół
                                           W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 8-9 stycznia br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,5% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 10 stycznia 2013 r. będzie wynosić 13% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 9,75% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,5%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                           • 08.01.2013Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2013 r. – nowe terminy egzaminów
                                            Ministerstwo Finansów ogłosiło terminy egzaminów na tzw. certyfikat księgowy w pierwszej połowie 2013 roku. Sam sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu określa załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508).
                                            • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                                             Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. Opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą".
                                             • 17.12.2012Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych a VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. nieodpłatne udostępnienie samochodów osobowych na rzecz pracowników spółki do celów osobistych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                              • 12.12.2012Rachunkowość 2013: Nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych
                                               Od stycznia 2013 r. przestaje istnieć Monitor Polski B, w którym dotychczas publikowane były sprawozdania finansowe jednostek. Od nowego roku ogłaszanie sprawozdań finansowych będzie się zatem odbywało według zmienionych reguł.
                                               • 05.12.2012Odsetki od zaległości podatkowych znowu w dół
                                                W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 4-5 grudnia br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc., od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 5,75% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 6 grudnia 2012 r. będzie wynosić 13,5% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 10,13% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 6,75%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                                • 22.11.2012Podatek od spadku z zagranicy
                                                 Interpelacja nr 9386 do ministra finansów w sprawie podwójnego opodatkowania spadków transgranicznych
                                                 • 07.11.2012Odsetki od zaległości podatkowych w dół
                                                  W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej, która na posiedzeniu w dniach 6-7 listopada br. postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 punktów procentowych, od jutra stopa kredytu lombardowego będzie wynosić 6% w skali rocznej. Oznacza to, zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 listopada 2012 r. będzie wynosić 14% w skali rocznej (suma 200% stopy lombardowej i 2%), natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 10,50% (75% ww. stawki odsetek). Obniży się również, do 7%, stawka opłaty prolongacyjnej - stosownie z zapisami art. 57 Ordynacji.
                                                  • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
                                                   Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] ... [ 8 ] następna strona »