Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota nadwyżki

 • 12.11.2009Jak fiskus walczy z szarą strefą
  Interpelacja nr 11586 do ministra finansów w sprawie podejmowania działań związanych z ograniczeniem szarej strefy
  • 09.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie dochodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
   1. Trudno jest uznać, że akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) ma obowiązek wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to niemożliwe albowiem w trakcie roku podatkowego nie powstaje u niego przychód należny, co tym samym uniemożliwia zastosowanie art. 44 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) Przychód ten powstaje dopiero w momencie powstania roszczenia obligacyjnego w postaci roszczenia akcjonariusza SKA o wypłatę dywidendy. 2. Niemożliwym jest zastosowanie wobec akcjonariusza SKA treści art. 24 u.p.d.o.f. w zakresie ustalania jego dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie ksiąg rachunkowych SKA. 3. Przychodem a zarazem dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie kwota faktycznie otrzymana przez akcjonariusza SKA.
   • 04.11.2009Korekta podatku naliczonego przy niedoborze zawinionym
    Pytanie podatnika: Czy wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji obciążenie „F” wartością niedoborów zawinionych powoduje konieczność korekty podatku naliczonego związanego z zakupem brakujących towarów?
    • 21.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Nawet jednorazowa czynność może spowodować uznanie podmiotu za podatnika VAT
     Z uzasadnienia: Stanowisko, jakoby okoliczność wystawienia przez skarżącego na przestrzeni lata 2002-2008 ogółem jedynie 14 faktur z tytułu działalności w zakresie fotografii sama przez się nie świadczyła o wykonywaniu czynności z zamiarem ich realizacji w sposób częstotliwy jest wysoce chybione. Gdyby bowiem iść tokiem rozumowania organów podatkowych, to nasuwa się absurdalny wniosek, że to one mogłyby decydować, jaka ilość czynności powinna być wykonana, aby podatnik spełnił wymagania określone w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w zakresie "częstotliwości". Dla jednych zatem mogłaby być to ilość 5 czynności, dla innych - 20, a jeszcze dla innych np. 100. (...) Status podatnika VAT i łączące się z nim prawo do odliczenia podatku jest uzyskiwany niezależnie od celu i rezultatu działalności gospodarczej.
     • 19.10.2009Likwidacja spółki jawnej a opodatkowanie PIT
      Przychody z likwidacji majątku spółki jawnej nie stanowią przychodów z praw majątkowych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) w sposób wyraźny określają jako źródło przychodów wspólników spółki jawnej działalność gospodarczą. W tej sytuacji należy stosować art. 24 ust. 3 u.p.d.o.f. odnośnie do zasad opodatkowania w przypadku likwidacji działalności gospodarczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
      • 16.10.2009Wyżywienie w delegacji przekraczające limit diety
       Pytanie podatnika: Czy słusznym jest nieopodatkowanie nadwyżki pomiędzy kwotą wskazaną w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. a kwotą z faktury lub rachunku przedłożonego przez pracownika do rozliczenia delegacji?
       • 14.10.2009Zapłata w formie przekazu a prawo do przyspieszonego zwrotu VAT
        Wykładnia art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT pozwala przyjąć, że zapłata przy zastosowaniu instytucji przekazu spełnia ustanowiony tym przepisem warunek uzyskania przyśpieszonego zwrotu podatku (warunek bezpośredniej zapłaty wystawcy faktury). Taka interpretacja pozwala, bez zbędnych utrudnień, na realizację fundamentalnego prawa podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w poprzedniej fazie obrotu. Jest też zbieżna z zasadniczym czynnikiem wspólnego systemu VAT, gwarantującym jego neutralność – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
        • 09.10.2009Orzecznictwo podatkowe: Stan upadłości nie pozbawia prawa do odliczenia VAT
         Sprzedaż jakiegokolwiek towaru jako składnika majątkowego masy upadłości, dokonywana przez syndyka masy upadłości w ramach procesu upadłościowego, stanowi dostawę towaru. Czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdzie podatnikiem jest upadły, który w tym zakresie prowadzi szeroko rozumianą działalność gospodarczą w postaci działalności handlowej. Oceny tej nie zmienia fakt nie kontynuowania przez upadłego swojej dotychczasowej działalności w rozumieniu przepisów prawa gospodarczego lub dokonania sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa upadłego.
         • 30.09.2009Urząd wyjaśnia, firma bankrutuje
          Zapytanie nr 4562 do ministra finansów w sprawie wykorzystywania luk prawnych przez organy podatkowe
          • 29.09.2009Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
           Już na samym wstępie niniejszego opracowania należy wskazać, że istotą wszystkich podatków od wartości dodanej, w tym polskiego podatku od towarów i usług, jest (a przynajmniej powinna być) ich ekonomiczna neutralność dla tych wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, którzy nie są konsumentami (czyli ostatnim ogniwem), a na których finalnie – co jest typowe dla podatków pośrednich – spoczywa finansowy ciężar opodatkowania. Ta zasada neutralności musi być realizowana poprzez rozliczanie podatku naliczonego z należnym lub odpowiednio przez bezpośredni zwrot różnicy pomiędzy nimi (jeżeli w danym okresie rozliczeniowym występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym).
           • 24.09.2009Program motywacyjny nie jest sprzedażą premiową
            Pytania podatnika: 1. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, możliwe jest uznanie Programu za działania mające charakter sprzedaży premiowej w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 updof? 2. Czy w związku z powyższym, nagrody związane z uczestnictwem w Programie wypłacane Aktualnym Klientom nie prowadzącym działalności gospodarczej, podlegają zryczałtowanemu, 10% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 updof, jeśli ich jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł?
            • 20.08.2009Nieodpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości obciążonej hipoteką
             Pytanie podatnika: Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, wartość nieruchomości może być pomniejszona o wartość hipoteki, którą obciążona jest nieruchomość, czy też o faktyczną wartość zadłużenia z tytułu kredytu ustalona na dzień zawarcia ugody?
             • 05.08.2009Opodatkowanie aportu podatkiem VAT
              Od 1 kwietnia 2009 r. w polskim systemie podatkowym nie występuje już zwolnienie, które byłoby dedykowane konkretnie przekazaniu prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz zbyciu prawa w formie aportu (czyli wkładu niepieniężnego do spółki).
              • 31.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Uprawnienie do wystawiania korekt faktur wewnętrznych nie jest ograniczone terminem
               Z uzasadnienia: Ani ustawa o VAT, ani rozporządzenia wykonawcze do niej nie normują terminów wystawiania faktur korygujących. Prawidłowe było również powołanie się przez Ministra Finansów na treść art. 112 ustawy o VAT, z którego wynika termin przechowywania ewidencji i dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT - do czasu upływu terminu przedawnienia. W ocenie Sądu ostatni z przepisów nie daje jednak podstaw do twierdzenia, że w stanie faktycznym przedstawionym przez Spółkę wystawianie faktur korygujących zostało ograniczone przez ustawodawcę terminem wynikającym z art. 70 § 1 O.p. Takie wnioski nie płyną również wprost z treści art. 70 § 1 O.p.
               • 30.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Dwuinstancyjność postępowania podatkowego
                Z uzasadnienia: Jak wynika z treści decyzji organu I instancji oraz decyzji organu II instancji, organ odwoławczy dokonując ponownego rozpatrzenia sprawy, pominął w zupełności kwestię dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalonego przez organ I instancji odnośnie niektórych miesięcy 2003 r., jakby nie zauważył, że organ I instancji w swojej decyzji zawarł takie orzeczenie. W związku z tym zarówno w sentencji decyzji jak i w jej uzasadnieniu nie odniósł się do tej okoliczności, nie dokonał ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, ale także nie ustosunkował się do prawidłowości rozstrzygnięcia organu w tym zakresie i powołanych jako podstawę prawną przepisów.
                • 22.07.2009Odliczenie części kwot wydanych na zakup kas rejestrujących
                 Wprowadzając obowiązek rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, ustawodawca wprowadził jednocześnie rozwiązanie, którego celem jest zmniejszenie obciążeń podatników. Rozwiązanie to polega na zwrocie podatnikom (lub odliczeniu od podatku należnego) części kwot wydatkowanych na zakup kas – pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie o VAT i w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
                 • 21.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Cash pooling - ustalenie wartości świadczeń nieodpłatnych
                  Z uzasadnienia: Organ podatkowy stwierdził, że brak możliwości zidentyfikowania w danym momencie, która ze spółek biorąca udział w systemie "cash poolingu" jest kredytowana nie uniemożliwia ustalenia okresów w jakich spółka oddawała własne środki finansowe innym podmiotom. Naturalną konsekwencją w obrocie gospodarczym i warunkach przyjętych na rynku usług finansowych jest pobieranie wynagrodzenia w postaci odsetek z tytułu korzystania z cudzego kapitału. Niezależne podmioty w takiej sytuacji ustaliłyby należne odsetki od kapitału wykorzystanego na potrzeby kredytowe, stanowiące cenę otrzymanego kapitału. Spółka w istocie udostępniła swoje środki pieniężne innym spółkom z grupy V. nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia i dlatego transakcja ta może być porównana do pożyczki.
                  • 07.07.2009Orzecznictwo: Dochody z nieujawnionych źródeł - porównawcza pułapka
                   Z uzasadnienia: W okresie wrzesień 1994-czerwiec 2000 r. Z. S. prowadził działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową opodatkowaną w formie karty podatkowej (bez zatrudniania pracowników). Dla określenia wysokości dochodu w tym okresie organy podatkowe przyjęły przychody podatników prowadzących działalność w tym samym okresie, w tej samej miejscowości opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego, bez zatrudniania pracowników. Nie ma żadnych racjonalnych podstaw do przyjęcia, że sam fakt opodatkowania w formie karty podatkowej gwarantował osiąganie kilkunastokrotnie większych dochodów. W takim wypadku żaden z świadczących usługi przewozu osobowego nie byłby opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
                   • 29.06.2009Orzecznictwo podatkowe: „Nierzetelność ksiąg podatkowych” na gruncie Ordynacji podatkowej
                    Nierzetelność w rozumieniu art. 193 § 2 Ordynacji podatkowej nie sprowadza się tylko do nieujęcia w księgach poszczególnych operacji gospodarczych, ale także może wiązać się z ujęciem tych operacji w wartościach (obrotu, przychodu, kosztów) nierzeczywistych, czyli niezgodnych ze stanem faktycznym jaki miał miejsce.
                    • 24.06.2009Orzecznictwo podatkowe: Właściwość miejscowa organów podatkowych a możliwość zaliczenia nadwyżki VAT na poczet zaległości
                     Uprawnień podatnika do dysponowania zwrotem podatku, wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej, ustawodawca w żaden sposób nie ogranicza właściwością miejscową organu podatkowego. Na skutek dokonanego z mocy prawa zaliczenia zwrotu różnicy podatku na poczet zaległości podatkowej następuje uregulowanie należności względem Skarbu Państwa, a nie określonego organu podatkowego. Rolą organu podatkowego jest jedynie wydanie postanowienia o charakterze deklaratoryjnym, stwierdzającego dokonane zaliczenie. Właściwość miejscowa organów podatkowych jest sprawą technicznej organizacji pracy i w żaden sposób nie może wykluczać korzystanie przez podatnika z jego ustawowego uprawnienia do zaliczenia zwrotu.
                     • 15.06.2009Zniszczenie przedmiotu leasingu w kosztach firmy
                      Pytanie podatnika: Czy w wyniku wygaśnięcia umowy leasingu, na skutek całkowitego zniszczenia przedmiotu leasingu, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nierozliczoną część opłaty wstępnej i dodatkową opłatę naliczoną przez firmę leasingową?
                      • 29.05.2009Wspólny limit dla małżonków
                       Pytanie podatnika: Czy kwota limitu 4.000 euro dotyczy obojga małżonków? Czy każdemu z nas przysługuje oddzielny limit?
                       • 28.05.2009Blisko 9 mld nadwyżki w samorządowych budżetach
                        W I kwartale 2009 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się nadwyżką w kwocie 8,6 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w kwocie 25,1 mld. Samorządy wykonały w tym okresie dochody ogółem w 25,1 proc. a wydatki ogółem w 17 proc. planu na cały rok – poinformowało Ministerstwo Finansów.
                        • 20.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Postępowanie w sprawie zasadności zwrotu VAT
                         Wprawdzie wybór trybu zwrotu podatnikowi nadwyżki podatku od towarów i usług pozostawiono organom podatkowym, które mogą tego dokonać tak w trybie czynności sprawdzających - na podstawie przepisów art. 274b Ordynacji podatkowej w związku z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jak też w trybie kontroli podatkowej, czy wdrożonego postępowania podatkowego, gdyż te tryby nie są względem siebie konkurencyjne, to jednak w żadnym przypadku, przyjęta przez te organy metoda zwrotu podatku, nie może wiązać się z jakimkolwiek ryzykiem finansowym dla podatnika (vide: orzeczenie ETS z dnia 25 października 2001 r., sygn. akt C-78/00), jak też naruszać zasady zaufania podatnika do organów podatkowych (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej).
                         • 15.05.2009Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych
                          Pytania podatnika: 1. Czy art. 76, 76a oraz 76b Ordynacji podatkowej należy interpretować w ten sposób, że wykazana przez Spółkę w złożonej za dany miesiąc deklaracji VAT-7 nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek podatnika zostanie z urzędu zaliczona przez właściwy dla Spółki organ podatkowy na spłatę bieżących zobowiązań podatkowych Spółki w innych podatkach (m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub pobranych przez Spółkę, jako płatnika, zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych), należnych za ten sam miesiąc, za który składana jest deklaracja VAT, pod warunkiem, że deklaracja ta zostanie złożona w ustawowym terminie zapłaty bieżącego zobowiązania podatkowego, a w przypadku braku bieżących zobowiązań podatkowych zwrot ten zostanie zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych pod warunkiem, że wraz z deklaracją VAT-7 Spółka złoży stosowny wniosek, w którym wskaże, na poczet jakich zobowiązań zwrot ten powinien zostać zaliczony?
                          • 10.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług
                           Kwota 45.700 zł uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług w roku 2004 dotyczyła przewidywanej przez podatnika wartości sprzedaży, liczonej w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży. Natomiast, kwota ta (wynosząca już 50.000 zł), począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., dotyczy przewidywanej przez podatnika wartości sprzedaży, liczonej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. A zatem, dopiero z dniem 1 stycznia 2009 r. kwotę tę liczyć należy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, a nie do okresu prowadzonej sprzedaży.
                           • 03.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT od zakupu gruntu
                            O przeznaczeniu danego terenu pod zabudowę bądź każdy inny cel, decydują obiektywne kryteria, nie zaś subiektywne przekonanie i zamiar sprzedawcy lub nabywcy takiego terenu.
                            • 31.03.2009Orzecznictwo: Gdy zadeklarowalismy i zapłaciliśmy za dużo
                             Z uzasadnienia: "Trafnie przyjął sąd pierwszej instancji, że na skutek wydania ostatecznych decyzji określających podatnikowi inaczej zobowiązanie podatkowe niż zadeklarowano, kwoty wykazane w deklaracjach przestały być należne w deklarowanych wysokościach a zaczęły być należne w wysokościach orzeczonych (a contrario art. 45 ust. 6 updof i art. 10 ust. 2 ustawy o VAT). Decyzje wymiarowe organów podatkowych określiły wysokość zobowiązań w obu podatkach w prawidłowych wysokościach. Ponieważ kwoty wynikające z decyzji wymiarowych były niższe od tych zadeklarowanych przez podatnika, różnice tych kwot przestały być należne i stosownie do art. 76 § 1 o.p. podlegały -jako nadpłacone w części zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, a w pozostałej części zwrotowi z urzędu."
                             • 27.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Zwrot podatku VAT po likwidacji spółki cywilnej
                              Dla potrzeb związanych z rozliczeniem podatkowym, w związku z zakończeniem działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług spółki cywilnej lub osobowej prawodawca ustanowił w art. 14 ustawy fikcję prawną polegającą na przyjęciu dalszego istnienia spółki, mimo utraty przez nią w wyniku rozwiązania bytu prawnego. Tym samym spółka taka (podatnik) zobowiązana jest zarówno do zapłaty podatku likwidacyjnego jak i uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Skoro prawodawca uznał potrzebę dalszego istnienia spółki w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług z okresu likwidacji (art. 14 ustawy VAT), to tym bardziej w ramach wykładni należy przyjąć prawną możliwość rozliczenia podatku VAT z okresu prowadzenia przez spółkę aktywnej działalności gospodarczej. Jeśli zatem pomimo utraty bytu prawnego spółka nieposiadająca osobowości prawnej ma prawo do zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, to tym bardziej - posługując się wnioskowaniem a maiori ad minus - winna mieć prawo do zwrotu różnicy podatku za okres rozliczeniowy, podczas którego była czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej.
                              • 11.03.2009Niepełnosprawni mogą stracić zatrudnienie
                               Interpelacja nr 6901 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w projekcie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
                               • 17.02.20092,9 mld zł nadwyżki w budżecie państwa
                                Ministerstwo Finansów podało, że na koniec stycznia dochody budżetu państwa o ponad 2,9 mld zł przewyższyły wydatki. Po stronie dochodów najszybciej realizowane są wpływy z podatków pośrednich, po stronie wydatków stosunkowo najwyższe są koszty obsługi zadłużenia zagranicznego.
                                • 12.02.2009Podatek VAT 2009 – Kwartalne deklaracje podatkowe w VAT
                                 Od 2009 r. wszyscy podatnicy VAT, również ci, którzy nie posiadają statusu małego podatnika (na marginesie: zmienił się też próg, który wyznacza status małego podatnika – wcześniejsza kwota 800 000 euro została podwyższona o połowę i obecnie wynosi 1 200 000 euro), mogą wybrać kwartał jako okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług.
                                 • 10.02.2009Orzecznictwo: Dochody z najmu małoletniego syna
                                  Odnosząc się do meritum sprawy stwierdzić należy, iż jak trafnie wywiedziono w zaskarżonej decyzji, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) wprowadza ogólna zasadę, opodatkowania dochodów małoletnich dzieci. Zgodnie z treścią z art. 7 ust. 1 w/w ustawy dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców, (...) chyba, ze rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.
                                  • 02.02.2009Rozliczenie roczne 2008 – Skala podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.
                                   Podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2008 r. pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:
                                   • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
                                    Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
                                    • 20.01.2009Ostatni moment na podjęcie decyzji
                                     Podatnicy już doskonale wiedzą, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniła się skala podatkowa, na podstawie której następuje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych przez podatników w bieżącym roku. Dziś upływa również termin do podjęcia decyzji dotyczącej sposobu opodatkowania naszych dochodów.
                                     • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                                      Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                      • 06.01.20092009 - Zmieniają się stawki, składki i podstawy
                                       Wiele ważnych wskaźników i parametrów uległo zmianie od 1 stycznia 2009 r. Przedstawiamy poniżej zbiorcze zestawienie ważniejszych z nich (podając również kilka wskaźników, które do tej pory nie uległy zmianie, a które często stosujemy).
                                       • 05.01.2009MF: Informator PIT
                                        Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Ich zakres omówiono poniżej w odrębnych tytułach, umownie nazwanych: „Zakres podstawowy” i „Ryczałt”.
                                        • 05.01.2009Zwrot VAT od zakupu lokalu z tytułu wykonywania usługi najmu na cele inne niż mieszkaniowe
                                         Pytanie podatnika: Czy małżonkowie mają prawo w miesiącu wystąpienia sprzedaży opodatkowanej wystąpić o zwrot bezpośredni nadwyżki VAT naliczonego od zakupu lokalu nad należnym z tytułu wykonywania usługi najmu na cele niemieszkalne w terminie preferencyjnym to jest 60 dni?
                                         • 30.12.2008Liniowy czy według skali — podatki 2009
                                          Do 20 stycznia przedsiębiorcy mają czas, aby podjąć decyzję dotyczącą wyboru sposobu opodatkowania dochodów w 2009 r. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zmieniać sposób opodatkowania. Dotyczy to zarówno osób, które do tej pory opodatkowane były podatkiem jednolitym według stawki 19 proc., jak i tych, którzy do tej pory decydowali się na opodatkowanie według skali podatkowej. Decyzja jest nieco bardziej skomplikowana niż w ubiegłym roku. Dlaczego?
                                          • 29.12.2008Orzecznictwo podatkowe: Wina podatnika ma znaczenia dla określenia nienależnie otrzymanego zwrotu
                                           Skoro z nienależnie otrzymanym zwrotem podatku związane są takie same konsekwencje, jak z zaległością podatkową, chyba że podatnik wykaże, że nie ponosi winy w otrzymaniu nienależnego zwrotu — art. 52 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej uzależnia bowiem uznanie nienależnie otrzymanego zwrotu podatku za zaległość podatkową od kwestii winy podatnika — to podatnik musi mieć realną możliwość wykazania tych okoliczności, taką zaś możliwość stwarza postępowanie, w którym dochodzi do określenia prawidłowej kwoty zwrotu podatku.
                                           • 04.12.2008Blisko 13 mld zł nadwyżki w budżetach samorządów
                                            Ministerstwo Finansów poinformowało o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego za trzy kwartały bieżącego roku. Na koniec września budżety samorządów zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 12,8 mld zł przy planowanym deficycie na ten rok w wysokości 17,9 mld zł.
                                            • 03.12.2008Rząd nie zamierza rezygnować z poboru składek do FGŚP
                                             Interpelacja nr 5287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy
                                             • 24.11.2008Za błąd w zeznaniu rocznym zapłaci podatnik
                                              Interpelacja nr 5050 do ministra finansów w sprawie korekty zeznań podatkowych i przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
                                              • 17.11.2008Po 10 miesiącach 11,6 mld zł deficytu
                                               Od stycznia do końca października tego roku deficyt budżetu państwa wyniósł 11,6 mld zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że dopuszczalna kwota deficytu została wykorzystana w ponad 40 proc. W tym samym okresie zarówno dochody, jak i wydatki budżetu znacznie przekroczyły poziom 70 proc.
                                               • 13.11.2008Orzecznictwo: Darowizna dokonana za granicą, podatek od darowizny w Polsce
                                                „...Ustawodawca jako wiodącą przyjął zasadę domicylu, zgodnie z którą obowiązek podatkowy ciąży na osobie mającej stałe miejsce zamieszkania w Polsce, nawet gdy chodzi o nabycie rzeczy lub praw majątkowych za granicą. Drugą zaś z zasad w zakresie przedmiotu opodatkowania jest zasada obywatelstwa, stosownie do której obowiązek podatkowy powstaje z momentem otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny, jeśli nabywca był obywatelem polskim lub miał w Polsce stałe miejsce pobytu”.
                                                • 04.11.2008Podatek od zaległych wynagrodzeń z lat ubiegłych
                                                 Interpelacja nr 4859 do ministra finansów w sprawie zapłaty zaległego podatku z tytułu przyznanego wyrokiem sądowym wynagrodzenia osobom bezprawnie zwolnionym z pracy
                                                 • 20.10.2008Wypłata zasądzonego wynagrodzenia a podatek
                                                  Interpelacja nr 4859 do ministra finansów w sprawie zapłaty zaległego podatku z tytułu przyznanego wyrokiem sądowym wynagrodzenia osobom bezprawnie zwolnionym z pracy
                                                  • 13.10.2008Następstwo prawnopodatkowe
                                                   Pytania podatnika: 1. Czy nowo powstała spółka będzie następcą prawnopodatkowym osoby fizycznej, której całe przedsiębiorstwo zostało wniesione jako aport do spółki z o.o.? 2. Czy nowo powstała spółka będzie miała prawo do rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego z ostatniej deklaracji VAT-7 złożonej przez osobę fizyczną oraz do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych na podatnika – osobę fizyczną? 3. Czy dla faktur wystawionych po dacie przekazania aportem całego przedsiębiorstwa prawo to zachowa osoba fizyczna?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »