Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzień wolny pracy

 • 09.01.2012Gruby modernizuje kalendarz
  - Sto czternaście – powiedział Gruby. - Ładnie wymawiasz er – pochwalił Siwy. - Sto czternaście dni wolnych będziemy mieli w tym roku – powtórzył Gruby. - Jakoś tak nie zauważam. Od poniedziałku do piątku daleko, od piątku do poniedziałku błyskawica, sto czternaście mówisz? – zadumał się Siwy. - Sto czternaście. Jedna trzecia roku. Mało – zadumał się Gruby. - Urlopem nadrobimy – pocieszył Siwy. - Urlopem, urlopem – żachnął się Gruby – Urlop jest czasem regenerowania po pracy i nie powinien służyć do sztukowania kalendarza.
  • 16.12.2011Zasady obliczania terminów w prawie podatkowym
   Jedną z bardzo ważnych czynności w stosowaniu prawa podatkowego jest prawidłowe liczenie terminów. Terminy w prawie podatkowym dzielą się na materialne i procesowe. Upływ bądź niezachowanie tych pierwszych powoduje wygaśnięcie praw lub obowiązków o charakterze materialno-prawnym, natomiast upływ terminów procesowych powoduje bezskuteczność czynności procesowej złożonej po terminie.
   • 28.11.2011Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy
    Poradnik ten jest skierowany do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Zasady w nim opisane mają zastosowanie zarówno wobec osób wykonujących taką działalność jednoosobowo, jak też wspólników spółek cywilnych.
    • 28.10.2011Nowe zasady liczenia wymiaru czasu pracy budzą wątpliwości
     Interpelacja nr 24352 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji art. 130 ustawy Kodeks pracy
     • 25.10.2011Termin wypłaty wynagrodzenia
      Kodeks pracy nakłada obowiązek dokonywania wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry określonym terminie (art. 85 § 1 k. p.). Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc, wypłaca się w terminach określonych w przepisach je ustanawiających. Pracodawca wypłaca wynagrodzenie miesięczne z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca.
      • 29.09.2011Zawiadomienie o likwidacji działalności a zaliczki
       Przepis art. 44 ust. 6c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy sytuacji, gdy mamy do czynienia z brakiem tożsamości podmiotowej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Obowiązek stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez cały rok podatkowy, nie może mieć miejsca w przypadku, gdy osoba fizyczna zlikwidowała działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki jawnej, a następnie rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w innej formie organizacyjnej, tj. w ramach spółki cywilnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
       • 15.09.2011Nie każdy dodatek za rozłąkę jest zwolniony z PIT
        Świadczenia wypłacane pracownikom świadczącym usługi na terenie kraju w postaci dodatku za rozłąkę stanowić będą dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w sytuacji, gdy pracownicy na podstawie podpisanego oświadczenia wyrażą zgodę na czasowe przeniesienie (oddelegowanie) ich do pracy za granicę, wypłacany pracownikom dodatek za rozłąkę będzie zwolniony z podatku, jednak tylko do wysokości nieprzekraczającej wartości diety ogłoszonej w rozporządzeniu ws. podróży służbowych poza granicami kraju.
        • 21.07.2011Urlop na żądanie na dzień delegacji
         Kierownik jednego z działów otrzymał polecenie jednodniowego wyjazdu służbowego na ważne dla firmy spotkanie. Od razu mówił, że wyjazd mu nie pasuje i prosił o wyznaczenie innej osoby. Nie było to jednak w tym okresie możliwe ze względu na liczne nieobecności - poza tą osoba nie ma innych pracowników przygotowanych merytorycznie do tego spotkania. Pracownik złożył na tydzień przed dniem wyjazdu pismo z żądaniem udzielenia mu urlopu na ten dzień. Na jakiej podstawie pracodawca mógłby odmówić w takiej sytuacji udzielenia urlopu na żądanie?
         • 13.07.2011PIT-11 dla pracowników oddelegowanych za granicę
          Pytanie podatnika: Czy w celu obliczania dochodu pracownika oddelegowanego wykazywanego w PIT-11 (rubryka 39) od przychodu odejmuje się równowartość 30% diety za wszystkie dni kalendarzowe, w których pracownik przebywał za granicą, również te w których nie świadczył pracy (weekendy i święta), a pozostawał w stosunku pracy i przebywał na terenie Niemiec?
          • 05.07.2011Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podstawowe zasady
           Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych.
           • 30.06.2011Terminy w prawie cywilnym
            Termin jest pojęciem odnoszącym się do wielu dziedzin życia. W przepisach prawa nie ma indywidualnej i jednoznacznej definicji terminu, jednakże można przyjąć, iż jako termin należy traktować określone miejsce w czasie (data, godzina), z którego istnieniem przepisy prawa wiążą określone skutki prawne.
            • 13.06.2011Dodatek za rozłąkę i ryczałt za nocleg a przychód pracownika
             Pytanie podatnika: Spółka wypłaca dodatki za rozłąkę i ryczałty za noclegi pracownikom zatrudnionym na budowach w terenie (czasowo przeniesionym). Wypłacane przez spółkę świadczenia nie są związane z podróżą służbową. Czy spółka postępuje prawidłowo nie potrącając podatku od ww. świadczeń?
             • 02.06.2011Dni wolne na opiekę nad dzieckiem
              Pracownikowi, wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 k. p.). Zwolnienie to dotyczy pracowników, wychowujących zarówno dziecko własne (biologiczne), jak też dziecko przysposobione.
              • 27.05.2011WSA: Powołując się na oszczędności, należy przedstawić dowody ich przechowywania
               Tezy: W postępowaniu dotyczącym nieujawnionych źródeł przychodów podatnik chcąc uchronić się od opodatkowania na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o p.d.o.f. zobowiązany jest do wykazania poniesienia zakwestionowanych w trybie tego przepisu wydatków z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Jeśli środki te pochodzą z oszczędności legalnych (opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania) winien przedstawić wiarygodne dowody świadczące o ich przechowywaniu. Środki finansowe uzyskane ze źródła opodatkowanego lub wolnego od podatku aż do momentu ich wydatkowania winny cechować się legalnością. Brak ciągłości w tym zakresie może zasadnie implikować tezę o pokryciu wydatków ze źródeł nielegalnych.
               • 18.05.2011Ewidencjonowanie w kasie wpłat na rachunek bankowy
                Dopuszczalne jest zaewidencjonowanie otrzymanej płatności na kasie rejestrującej z chwilą otrzymania wyciągu bankowego - w przedmiotowej sprawie będzie to pierwszy dzień roboczy po wznowieniu pracy firmy. Natomiast w przypadku, gdy podatnika otrzyma te wyciągi w miesiącu następnym (po dacie wpłaty) również należy otrzymane płatności zaewidencjonować na kasie w dniu otrzymania wyciągu bankowego (tj. w pierwszym dniu roboczym po wznowieniu pracy firmy) - wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30.03.2011 r., sygn. IBPP4/443-21/11/KG.
                • 13.05.2011WSA: Ważny wyrok dla kuracjuszy
                 Opłata uzdrowiskowa, o której mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jako opłata o charakterze ekwiwalentnym winna być pobierana za każdy pełny dzień pobytu osoby fizycznej w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska. Przy czym pod pojęciem dnia pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy.
                 • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w działalności – odzież motocyklowa w KUP
                  Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, to niezrozumiałe jest dlaczego organy nie uznały za koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jeżdżenie motocyklem wymaga używania odzieży specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowiącymi ochronę przed niższymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych, a ponadto zasady bezpieczeństwa wymagają, aby motocyklista był ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do jazdy motocyklem, to w konsekwencji należy zgodzić się z tym, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej, że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej.
                  • 02.05.2011Ostatni dzień na złożenie zeznania rocznego w terminie
                   Dzisiaj (2.05.2011 r.) do pólnocy mozna przesłać zeznanie roczne za rok 2010 - aby zachować ustawowy termin do jego złożenia. Termin zapisany w ustawie mija co prawda 30.04.2011 r., ale w tym roku był to dzień wolny od pracy.
                   • 29.04.2011Urzędy skarbowe będą otwarte w sobotę
                    Urzędy skarbowe będą otwarte także jutro w godzinach od 9 do 13. Natomiast dzisiaj oraz w poniedziałek (2 maja), godziny pracy poszczególnych urzędów zostaną wydłużone – poinformowało Ministerstwo Finansów. Resort Jacka Rostowskiego pochwalił się ponadto liczbą złożonych drogą elektroniczną formularzy PIT – do dnia 27 kwietnia br. wpłynęło ich blisko 738 tys.
                    • 31.03.2011Regulamin ważniejszy od kodeksu pracy
                     Interpelacja nr 20417 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obowiązku zapewnienia pracownikom dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
                     • 25.03.2011Prawa i obowiązki podatnika
                      Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych poradnik dla podatników – przedstawiający w sposób ogólny ich prawa i obowiązki. Objętościowo rzecz biorąc podatnicy mają w poradniku więcej praw niż obowiązków. Ale oczywiście różny jest ciężar gatunkowy tych wzajemnych zobowiązań. Zachęcam do lektury.
                      • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
                       Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
                       • 24.02.2011Prawa i obowiązki bezrobotnych
                        Osoba bezrobotna ma obowiązek zgłaszania się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
                        • 08.02.2011Moment ewidencji usługi za pomocą kasy fiskalnej
                         Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązani są prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podmioty te niejednokrotnie mają jednak wątpliwość w jakim dokładnie terminie dokonywać ewidencjonowania transakcji.
                         • 07.02.2011Sprzedaż oprogramowania na zagranicznych portalach a VAT
                          Pytanie: Podatnik posiada jednoosobową firmę, która zajmuje się m.in. pisaniem programów komputerowych na zlecenie różnych firm. Chciałby zaistnieć na rynku światowym. Dowiedział się o istnieniu szansy sprzedaży oprogramowania za pośrednictwem amerykańskiego, ogólnodostępnego portalu internetowego firmy X. Czy sprzedaż na portalu amerykańskim podlega VAT?
                          • 04.02.2011Rozliczenie dochodów zagranicznych przez polskiego pracodawcę
                           Spółka jako płatnik nie ma obowiązku obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy w Wielkiej Brytanii w sytuacji, kiedy nie występuje w roli pracodawcy wypłacającego te wynagrodzenia – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 stycznia 2011 r. nr IPPB4/415-791/10-4/MP.
                           • 24.01.2011WSA: Opodatkowanie dochodu ze znanych, choć niezgłoszonych źródeł przychodu
                            1. Jeżeli zebrane w toku postępowania dowody wskazują, że podatnik uzyskiwał w danym roku podatkowym przychody ze znanych, choć niezgłoszonych do opodatkowania źródeł przychodów (np. niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, lub wykonywania pracy najemnej), to przychody te powinny być opodatkowane według zasad właściwych dla tych źródeł, a nie jako przychody ze źródeł nieujawnionych.
                            • 21.01.2011Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy
                             Bierzesz ślub? Urodziło Ci się dziecko? Możesz wnioskować o tzw. urlop okolicznościowy. Mianem tym zwykło się określać zwolnienia udzielane przez pracodawcę w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi, które uniemożliwiają pracownikowi stawienie się w zakładzie pracy. Na ile dni wolnego pracodawca ma obowiązek się zgodzić? Czy Twoje wynagrodzenie zmniejszy się z tego powodu? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
                             • 20.01.2011Święto Trzech Króli do TK
                              PKPP Lewiatan złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z konstytucją ustawy zmieniającej kodeks pracy i wprowadzającej dzień wolny od pracy w święto Trzech Króli. Zdaniem Konfederacji, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy w święto katolickie powinno być uzgodnione przez rząd i Stolicę Apostolską, a takiego porozumienia zabrakło.  
                              • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku.
                               FORMULARZ PIT-39 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                               • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                                • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                 MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                 • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                  Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                                  • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                   FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                   • 13.01.2011Intrastat: Progi statystyczne obowiązujące w 2011 roku
                                    W 2011 roku progi statystyczne pozostały na niezmienionym poziomie. Zmieniła się jednak właściwość organu celnego odpowiedzialnego za Intrastat. Na rok 2011 ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:
                                    • 11.01.2011PIT: Wypełnianie pracowniczych zeznań uciążliwe dla pracodawców
                                     10 stycznia minął termin, do którego pracownik mógł upoważnić pracodawcę do wypełnienia w jego imieniu rocznego zeznania o wysokości dochodu osiągniętego 2010 r. Zdaniem Pracodawców RP, nałożenie na właścicieli firm obowiązku sporządzenia pracowniczych PIT-ów jest dla nich dużym biurokratycznym obciążeniem. Według organizacji przedsiębiorców, obowiązek ten powinien spoczywać na urzędach skarbowych.  
                                     • 07.01.2011MF przypomina: PIT-12 musisz złozyć przed 10 stycznia 2011 r.
                                      Aby skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów przez płatnika (np. zakład pracy), pracownik musi przed 10 stycznia br. złożyć oświadczenie PIT-12. Z ułatwienia mogą skorzystać ci podatnicy, którzy w 2010 r. uzyskali dochody u jednego płatnika.
                                      • 03.01.2011Lepiej chorować niż pracować
                                       Interpelacja nr 19253 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie luk prawnych w przepisach o świadczeniach przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy
                                       • 29.12.2010Lewiatan: W styczniu 2011 r. wniosek do TK w sprawie Trzech Króli
                                        W styczniu 2011 roku wpłynie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności z konstytucją ustawy o dniu wolnym od pracy w Święto Trzech Króli - zapowiada PKPP Lewiatan. „Ustawę oceniamy negatywnie przede wszystkim ze względu na skutki ekonomiczne dla przedsiębiorstw. Polskich firm i rodzin nie stać na dłuższe świętowanie - staniemy się mniej konkurencyjni i atrakcyjni inwestycyjnie, bowiem kapitał trwały będzie zamrożony o jeden dzień w roku dłużej" - mówi Grażyna Spytek-Bandurska, wicedyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.
                                        • 10.12.2010Pracodawcy: trzeba zmienić ustawę o związkach zawodowych
                                         Czy finansowanie działalności związkowej przez pracodawców nie powoduje, że związki stają się zależne od zarządów firm? Nad takim problemem zastanawiali się uczestnicy czwartkowej konferencji zorganizowanej przez Pracodawców RP.
                                         • 07.12.2010Kto musi składać deklaracje Intrastat?
                                          Wyjaśnijmy na początek, że system Intrastat jest systemem statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Funkcjonuje on w naszym kraju od 1 maja 2004 r., czyli od momentu przystąpienia Polski do UE.
                                          • 06.12.2010Czas pracy: Przedsiębiorcy stawiają na elastyczność
                                           Konieczna jest zmiana przepisów dotyczących czasu pracy – uważają Pracodawcy RP. Zdaniem organizacji, należy wprowadzić nową definicję doby pracowniczej, umożliwić zatrudnionym samodzielne decydowanie o momencie rozpoczęcia i zakończenia pracy w wyznaczonym przedziale czasu, a także przyznać prawo udzielania czasu wolnego za pracę w nadgodzinach w kolejnym okresie rozliczeniowym.  
                                           • 06.12.2010WSA: Sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia VAT
                                            Z uzasadnienia: Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczyć może wyłącznie tych czynności, które faktycznie zostały dokonane; sama faktura bowiem nie tworzy prawa do odliczenia VAT na niej wykazanego. Wynikające z przepisów VI Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej prawo do odliczenia podatku naliczonego nie znajduje zastosowania do podatku, który jest należny wyłącznie z tego powodu, że został wykazany na fakturze.
                                            • 06.12.2010Zmiany Kodeksu pracy: Będziemy pracować dłużej za te same pieniądze
                                             Interpelacja nr 19133 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów ustawy Kodeks pracy
                                             • 24.11.2010Pracownicy mogą stracić nawet do 3 dni wolnego w 2011 roku
                                              Rok 2011 może przynieść pracownikom stratę nawet trzech dni wolnego – będą pracować dłużej w ramach dotychczasowej płacy. Firmy mogą mieć ponadto pewne problemy z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych przez siebie osób. Jest to wynikiem zmian w kodeksie pracy, związanych z ustaleniem nowego dnia wolnego od pracy – święta Trzech Króli. Nowe przepisy wejdą w życie w styczniu przyszłego roku.
                                              • 19.11.2010Trzech Króli dniem wolnym od pracy
                                               6 stycznia 2011 roku po raz pierwszy będzie w Polsce dniem wolnym od pracy. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza nowy wolny dzień jako święto państwowe.
                                               • 19.11.2010WSA: Czy brak dowodu jest dowodem?
                                                Tezy: Za błędne nalezy uznać stanowisko, że brak dowodu wystąpienia określonych okoliczności faktycznych jest dowodem stwierdzającym, że faktycznie nie miały one miejsca, uzasadniającym odmowę uwzględnienia żądania strony przeprowadzenia dowodu, stosownie do art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).