Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie nabycia

 • 19.10.2011Dochd z agroturystyki nie zawsze bez PIT
  Pytanie: Jestem na rencie i prowadz dziaalno agroturystyczn na terenie gospodarstwa rolnego, ktre jest moj wasnoci. Posiadam 5 pokoi, w tym 6-7 miejsc noclegowych. Podpisaam umow z firm budowlan na wynajem 3 pokoi na rzecz jej pracownikw za sta miesiczn odpatnoci. Umowa zostaa podpisana na czas nieokrelony z moliwoci wypowiedzenia z zachowaniem jednomiesicznego okresu wypowiedzenia. Czy musz zgosi t umow w urzdzie skarbowym i opaca podatek dochodowy? Czy jest to dalej dziaalno w ramach gospodarstwa rolniczego, od ktrej nie opaca si podatku?
  • 19.10.2011Sprzeda firmowego samochodu uywanego krcej ni rok
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca naby samochd osobowy w 2006 roku. Nastpnie z dniem 1 grudnia 2010 r. samochd dotychczas uywany do celw prywatnych wprowadzi do ewidencji rodkw trwaych i dokonywa odpisw amortyzacyjnych. W dniu 15 kwietnia 2011 r. (przed upywem roku od wprowadzenia rodka trwaego do ewidencji) Wnioskodawca sprzeda ww. samochd. Przeprowadzona operacja sprzeday spowodowaa umorzenie rodka trwaego. Czy, sprzedajc samochd uywany faktycznie krcej ni tzw. przewidywany okres uywania duszy ni rok, podatnik mona wykaza jego niezamortyzowan warto jako koszt uzyskania przychodw?
   • 13.10.2011wiadczenie nieodpatnej pomocy prawnej nie podlega VAT
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca jako adwokat wykonuje zawd w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii adwokackiej. Czy usuga, wiadczona poza siedzib kancelarii, w postaci prostej porady prawnej wiadczona na rzecz osb niezamonych, ktre zo pisemne owiadczenie w trybie § 3 ust 2 rozporzdzenia Ministra Sprawiedliwoci w sprawie opat za czynnoci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pastwa kosztw nieopaconej pomocy prawnej udzielonej z urzdu, stanowi dla Wnioskodawcy osobicie lub kancelarii Wnioskodawcy przychd, ktry naley opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych oraz czy jest taka usuga opodatkowana podatkiem VAT?
    • 10.10.2011Umorzenie udziaw a opodatkowanie VAT
     Umorzenie udziaw w sp. z o.o. w zamian za przekazane rzeczy, w wietle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug. Spka przekazujc rzeczy, dokona bowiem przeniesienia wadztwa ekonomicznego nad nimi, co wypenia definicj dostawy towarw. Bdziemy mieli do czynienia rwnie z odpatnoci, gdy udziaowiec otrzyma rzeczy ruchome w zamian za umorzone udziay - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
     • 03.10.2011Ulga meldunkowa dla budynku i gruntu
      Zwolnienie, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osb fizycznych (tzw. ulga meldunkowa) obejmuje przychd ze sprzeday gruntu i stanowicego jego cze skadow budynku mieszkalnego - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
      • 02.10.2011Opodatkowanie mar sprzeday samochodw uywanych
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca zajmuje si handlem samochodami uywanymi. Prowadzona dziaalno podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach oglnych, jak rwnie s stosowane przepisy opodatkowania „VAT mara”. Zainteresowany zakupi samochody osobowe w celu odsprzeday od podatnikw, ktrzy stosownie do § 13 ust. 1 pkt 5 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 22 grudnia 2010 r. sprzedali jej jako zwolnione z VAT, mimo, e przy ich zakupie skorzystali z prawa do odliczenia podatku naliczonego na warunkach wynikajcych z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Czy w stosunku do przedmiotowych samochodw Wnioskodawca ma prawo zastosowa procedur VAT-mara?
       • 22.09.2011Stawka VAT na ogrdek taka jak na mieszkanie
        Z uzasadnienia: Nie ma adnego uzasadnienia do okrelania innej stawki podatku VAT ni majca zastosowanie do lokalu mieszkalnego, dla gruntu stanowicego wspwasno wacicieli wszystkich lokali i nabywanego cznie z lokalem mieszkalnym a wykorzystywanego jako ogrdek. Skoro udzia w gruncie zajty na ogrdek przydomowy dzieli los zbywanego lokalu mieszkalnego, to w ocenie sdu nie ma adnych podstaw aeby w sposb sztuczny wyodrbnia z kompleksowej bd co bd transakcji sprzeday, prawo do korzystania z rzeczonego ogrdka.
        • 15.09.2011Opodatkowanie VAT nabycia wierzytelnoci jako formy zapaty
         Pytanie: Spka zajmuje si wiadczeniem usug prawnych oraz doradztwa dla podmiotw gospodarczych, wykonuje rwnie na rzecz niektrych klientw usugi zwizane z windykacj. Zdarza si, e w zwizku ze wiadczeniem podstawowych usug (prawnych), spka otrzymuje od zleceniodawcw tych usug propozycje innej formy zapaty za wiadczon usug. Mianowicie jako spat dugu klient proponuje spce, e dokona na jej rzecz przelewu (cesji) wierzytelnoci, ktra przysuguje mu w stosunku do jego osobistego dunika. Czy nabycie wierzytelnoci w drodze cesji (w ramach umowy datio in solutum) bdzie podlegao opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug? Zawierana umowa byaby bezpatna.
         • 15.09.2011onierze a opodatkowanie PIT
          Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych w brzmieniu od 2005 r. ma zastosowanie do onierzy penicych wojskow sub za granic, jeeli realizowali cele, o ktrych mowa w tym przepisie, niezalenie od tego, czy wchodzili w skad jednostki uytej poza granicami RP i czy sub t penili na podstawie "skierowania" lub te "wyznaczenia", o ktrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2003 r. o subie wojskowej onierzy zawodowych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
          • 13.09.2011Opodatkowanie dochodw ze sprzeday drzew i krzeww ozdobnych
           Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz opodatkowan ryczatem. Oprcz tego, na mojej dziace o powierzchni 10 arw posiadam nieogrzewany tunel foliowy, o wymiarach 5m x 3m, w ktrym rozpoczem upraw drzew i krzeww ozdobnych. Roliny te uprawiam z nasion, z sadzonek, przy czym okres przetrzymywania zakupionych rolin, w trakcie ktrego nastpuje ich biologiczny wzrost, zawsze przekracza bdzie miesic. Po wzrocie rolin do wielkoci handlowej zamierzam je sprzedawa. Czy dziaalno dotyczca rolin stanowi dziaalno rolnicz i czy podlega ona opodatkowaniu zryczatowanym podatkiem dochodowym?
           • 31.08.2011Opodatkowanie sprzeday nieruchomoci nabytej po 1 stycznia 2009 r.
            Transakcje sprzeday nieruchomoci nabytych po 1 stycznia 2009 r. podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych wedug odmiennych zasad. Transakcje te rozlicza si inaczej, ni sprzeda nieruchomoci nabytych wczeniej.
            • 31.08.2011Opodatkowanie VAT udostpnienia pracownikowi firmowego samochodu
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca wynajmuje od firmy zewntrznej na podstawie umowy najmu samochody suce wykonywaniu czynnoci subowych przez pracownikw. Pracownicy uytkujcy samochody subowe, na podstawie odrbnych umw mog wykorzystywa je take do celw prywatnych. Czy udostpnienie pracownikom samochodw do celw prywatnych tych osb jest czynnoci podlegajc opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
             • 30.08.2011Opodatkowanie sprzeday nieruchomoci nabytej w latach 2007-2008
              Analizujc podatkowe skutki sprzeday nieruchomoci, pod uwag przede wszystkim naley wzi czas, w ktrym t nieruchomo nabylimy. Przepisy dotyczce podatku dochodowego od osb fizycznych przewiduj bowiem trzy rne zasady opodatkowania sprzeday nieruchomoci. Kada z nich nakazuje opodatkowa sprzeda w inny sposb.
              • 25.08.2011Odliczenie VAT wedug proporcji a koszty uzyskania przychodw
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych zaliczy do kosztw uzyskania przychodu podatek od towarw i usug naliczony w czci, w ktrej nie skorzystano z opcjonalnego prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarw i usug, jeeli udzia obrotw opodatkowanych w obrotach ogem nie przekroczy w poprzednim roku 2%?
               • 19.08.2011Opodatkowanie przychodu ze sprzeday udziau w prawie wieczystego uytkowania nieruchomoci
                Pytanie podatnika: Czy czynno prawna sprzeday odrbnej wasnoci lokalu oraz udziau w nieruchomoci wsplnej nie podlega obowizkowi podatkowemu w zakresie podatku od osb fizycznych przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. ‘’a’’ i ‘’c’’ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)?
                • 19.08.2011Przekazanie nagrd w konkursach i programach lojalnociowych a VAT
                 Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Spk towarw (nagrd w programie lojalnociowym), realizowane w ramach kompleksowej usugi obsugi programu lojalnociowego podlega odrbnemu od tej usugi opodatkowaniu VAT? Czy wydanie przez Spk nagrd w ramach organizowanych przez ni konkursw sucych promocji programu lojalnociowego i realizowanych w oparciu o umow na kompleksow obsug programu lojalnociowego podlega odrbnemu od tej usugi opodatkowaniu VAT?
                 • 18.08.2011Opodatkowanie VAT i dokumentowanie premii pieninych
                  Pytanie podatnika: Czy otrzymane premie pienine (bonusy) za roczne (okresowe) osignicie odpowiedniego poziomu obrotw rodz obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug? W jaki sposb dokumentowa otrzymane premie: notami obcieniowymi, notami uznaniowymi, fakturami czy innymi dokumentami? Jak postpowa w sytuacjach, jeli zawarta umowa jest z kilkoma kontrahentami (dostawcami) na otrzymanie premii pieninych, za okrelone warunki umowy i niektrzy dostawcy maj rozbiene orzeczenia swoich Izb Skarbowych, gdzie w konsekwencji jedni zwracaj si o wystawienie not obcieniowych, a niektrzy faktur VAT?
                  • 11.08.2011Podzia majtku maeskiego a podatek od spadkw i darowizn
                   Pytanie podatnika: Maonkowie przed rokiem 2000 nabyli spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego. Prawo to zostao nabyte do majtku wsplnego maonkw. W styczniu 2010 r. Sd orzek rozwd maonkw. W chwili obecnej istnieje konieczno dokonania podziau majtku byych maonkw, na podstawie sdowego podziau majtku. Lokal mieszkalny stanowicy wspwasno w czciach uamkowych na skutek podziau przypadnie byemu maonkowi, ktry tytuem spaty nabywanej czci o wartoci 450.000 z dokona zapaty kwoty 150.000 z na rzecz Wnioskodawczyni. Bdzie to cao wiadczenia pieninego jaka zostanie zapacona drugiej stronie. Czy w zwizku z przedstawionym stanem faktycznym powstanie obowizek podatkowy w podatku od spadkw i darowizn?
                   • 28.07.2011Sprzeda gruntu w uytkowaniu wieczystym a VAT
                    Sprzeda gruntu na rzecz dotychczasowego uytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 14 lipca 2011 r. nr IPTPP1/443-208/11-2/ALN.
                    • 25.07.2011Sprzeda numizmatw a powrt do zwolnienia podmiotowego z VAT
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca w maju 2009 roku rozszerzy dziaalno o handel monetami numizmatycznymi srebrnymi. Przed pierwsz sprzeda monet zarejestrowa si w urzdzie skarbowym jako podatnik podatku VAT. Natomiast w grudniu 2010 roku podj decyzj, i nie bdzie prowadzi dalej dziaalnoci polegajcej na handlu numizmatami. Czy istnieje moliwo korzystania ze zwolnienia podmiotowego, jeeli prowadzona bya sprzeda numizmatw opodatkowanych „VAT-mara”?
                     • 11.07.2011Jak zaksigowa w PKPiR akcyz od samochodw zakupionych za granic
                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocz dziaalno gospodarcz, polegajc na kupnie-sprzeday samochodw uywanych. Samochody Zainteresowany chce kupowa w kraju, w pastwach nalecych do Unii Europejskiej, jak te w pastwach nienalecych do Unii. Czy nalena akcyza od sprowadzonego do kraju samochodu osobowego stanowi cen zakupu i naley j ksigowa w kolumnie 10 podatkowej ksigi przychodw i rozchodw?
                      • 08.07.2011VAT mara a sprzeda samochodu nabytego od podatnika VAT
                       W przypadku zakupu samochodu udokumentowanego faktur VAT, na ktrej wskazano, e dostawa ww. towaru korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (sprzeda towaru uywanego), podatnik bdzie mia prawo do zastosowania opodatkowania na zasadzie mary. Natomiast w sytuacji nabycia samochodu osobowego od podmiotu, ktry dokona przy jego nabyciu odliczenia podatku naliczonego w czci, a przy sprzeday skorzysta ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 rozporzdzenia w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o VAT, podatnikowi, przy jego dostawie nie bdzie przysugiwao prawo do okrelenia podstawy opodatkowania metod mary, w zaistniaej sytuacji naley opodatkowa tak transakcj na zasadach oglnych.
                       • 07.07.2011Wydanie bonw obiadowych pracownikom nie podlega VAT
                        Pytanie podatnika: Spka z o.o. nabywa od kontrahenta bony obiadowe. Bony obiadowe s nastpnie przekazywane pracownikom spki. Bony uprawniaj pracownikw do nabycia towarw i usug gastronomicznych od okrelonych podmiotw. Czy przekazanie przez spk bonw obiadowych pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                        • 05.07.2011MF o najwaniejszych zmianach w VAT od dnia 1 lipca 2011 r.
                         W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwali ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw oraz ustawy o transporcie drogowym. Ww. ustawa zostaa opublikowana w dniu 29 czerwca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 134, pod poz. 780. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. wesza w ycie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2011 r., z tym e przepisy dotyczce szczeglnej procedury w zakresie rejestracji i rozliczania podatku przez podmioty zagraniczne wiadczce usugi midzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osb wejd w ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.
                         • 29.06.2011MF: Nie bdzie zmian w opodatkowaniu olejw smarowych
                          Zapytanie nr 9286 do ministra finansw w sprawie zgodnoci z prawodawstwem unijnym ustawy o podatku akcyzowym
                          • 20.06.2011NSA: Nabycie akcji obcej spki nie jest przychodem pracownika
                           Objcie i nabycie akcji, o ktrym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, dotyczy take akcji zagranicznych (niekrajowych) spek kapitaowych, z tym e od 1 stycznia 2011 r. tylko akcji spek, ktrych siedziba znajduje si na terytorium pastw czonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
                           • 20.06.2011MF: Mona unikn podatku z tytuu zasiedzenia
                            Interpelacja nr 22255 do ministra finansw w sprawie podatku naliczanego zgodnie z ustaw o podatku od spadkw i darowizn za nabycie prawa wasnoci w drodze zasiedzenia
                            • 15.06.2011Nabycie nieruchomoci w drodze licytacji a PCC
                             Umowy sprzeday rzeczy w postpowaniu egzekucyjnym lub upadociowym nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 2 czerwca 2011 r. nr IPTPB2/415-150/11-4/KR.
                             • 07.06.2011WSA: Podatek od spadkw i darowizn a nabycie nieodpatnej suebnoci
                              Tezy: Obowizek zgoszenia nabycia rzeczy lub praw majtkowych. o ktrym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn (t.j. w Dz.U. z 2004 r., nr 142, poz. 1514, zm.: nr 146, poz. 1546, nr 116, poz. 1205, nr 143, poz. 1199, nr 169, poz. 1418 z 2006 r., nr 222, poz. 1629, nr 222, poz. 1929 z 2007 roku, nr 203, poz. 1267 z 2008 r.), w stanie prawnym obowizujcym do dnia 31 grudnia 2008 r., nie dotyczy przypadku nabycia nieodpatnej suebnoci (mieszkania) z tytuu polecenia darczycy cicego na obdarowanym na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej). Z treci art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej nie wynika by nabycie, w sposb tam wskazany, dotyczyo wycznie stron umowy lub osb uczestniczcych w akcie jej zawarcia. Okolicznoci wystarczajc jest to, by umowa zawarta w formie aktu notarialnego stanowia podstaw nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez osob wymienion w art. 4a ust. 1 ustawy podatkowej. Przepis art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy podatkowej dotyczy rwnie polecenia jako odrbnego tytuu nabycia rzeczy lub prawa majtkowego i podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn beneficjenta, na rzecz ktrego polecenie zostao wykonane, o ile jego podstaw stanowia umowa zawarta w formie aktu notarialnego.
                              • 06.06.2011Podatek akcyzowy od nabycia samochodu
                               Gdy po zarejestrowaniu pojazdu niebdcego samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, zostan dokonane w tym pojedzie przerbki polegajce na wmontowaniu dodatkowych siedze, po stronie podatnika (importera) nie powstanie obowizek zapaty podatku akcyzowego. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 23 maja 2011 r. nr IPTPP3/443-3/11-2/IB.
                               • 03.06.2011Sprzeda na aukcjach internetowych a skutki braku rejestracji VAT
                                Jeli podatnik dokonuje we wasnym imieniu i na wasny rachunek sprzeday wysykowej za porednictwem aukcji internetowych nie opodatkowujc tej sprzeday, nie dokonuje zgoszenia rejestracyjnego, nie prowadzi ewidencji, a na podstawie dokumentacji nie jest moliwe ustalenie wartoci sprzeday, naczelnik urzdu skarbowego lub organ kontroli skarbowej okrela, w drodze oszacowania, warto sprzeday opodatkowanej i ustali od niej kwot podatku nalenego. Jeeli nie mona okreli przedmiotu opodatkowania, kwot podatku ustala si przy zastosowaniu stawki 22% - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w odzi.
                                • 26.05.2011Opodatkowanie sprzeday samochodu wygranego w konkursie
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wygraa w konkursie samochd. Ryczatowy podatek z tytuu wygranej w wysokoci 10% zosta w caoci zapacony przez organizatora konkursu. Przed upywem p roku - liczc od koca miesica, w ktrym nagroda zostaa odebrana - wnioskodawczyni zamierza sprzeda przedmiotowy samochd za kwot nisz ni warto z faktury. Jakie s skutki podatkowe sprzeday tego samochodu?
                                 • 18.05.2011NSA: Wywz towaru za granic moe by pniej ni sprzeda
                                  W sytuacji gdy pomidzy sprzeda kontrahentowi zagranicznemu a wysaniem towaru za granic, w ramach wewntrzwsplnotowej dostawy towarw lub eksportu, mija jaki czas, w ktrym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta - przysuguje mu prawo do korekty wykazanej pierwotnie z tego tytuu dostawy krajowej (podatku krajowego) i do zastosowania - na podstawie art. 41 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 i ust. 12a lub art. 41 ust. 4 i 5 w zw. z ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i - stawki 0 % z tytuu udokumentowanego wywozu towaru z kraju - w ramach wewntrzwsplnotowej dostawy towarw - lub z Unii Europejskiej - w ramach eksportu towarw.
                                  • 09.05.2011Wystawienie faktury wewntrznej w imporcie towarw a obowizek zapaty podatku
                                   Przepis art. 108 ust. 1 ustawy o VAT nie ma zastosowania w stosunku do faktury wewntrznej, wykazujcej podatek naleny z tytuu nabycia usugi, wadliwie zakwalifikowanej jako import usug, jeeli podatnik rozliczy z tytuu tej czynnoci podatek naleny, dokonujc rwnoczenie jego odliczenia, a organ podatkowy stwierdzajc wadliwo takiego rozliczenia, wyeliminowa z niego podatek odliczony, czego konsekwencj musi by take korekta przez ten organ podatku nalenego od tej czynnoci wykazanego w fakturze wewntrznej – orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                   • 04.05.2011WSA: Cesja wierzytelnoci moe by zwolniona z VAT
                                    Z uzasadnienia: Nie ma wtpliwoci co do tego, e nabycie wierzytelnoci w sytuacji, gdy celem jej nabycia nie jest cignicie dugu, ale np. przejcie podmiotu sprzedajcego wierzytelno, a take jej odsprzedanie stanowi czynno kwalifikowan do usug zwolnionych od opodatkowania. Powysze stanowisko zawarte zostao rwnie w pimiennictwie. Znajduje take swoje odzwierciedlenie w treci art. 135 ust. 1 lit. d) Dyrektywy 112, zgodnie z ktrym pastwa czonkowskie zwalniaj transakcje, cznie z porednictwem, dotyczce rachunkw depozytowych, rachunkw biecych, patnoci, przeleww, dugw, czekw i innych zbywalnych instrumentw finansowych, z wyczeniem windykacji nalenoci. Zatem opodatkowaniu wedug powyszego przepisu podlega mog wycznie te transakcje, ktrych celem jest egzekwowanie dugu (windykacja nalenoci).
                                    • 02.05.2011Opata rejestracyjna nie jest czci kwoty nabycia samochodu uywanego
                                     Pytanie podatnika: Dziaalno Wnioskodawcy polega na zakupie uywanych samochodw z Unii, tj. z Niemiec od osb fizycznych i odsprzeday ich w kraju. Zarobek Zainteresowanego to rnica midzy nabyciem a sprzeda. Jego zapytanie dotyczy obliczenia wysokoci mary od ktrej ma zapaci podatek VAT, czyli czy do ceny zakupu mona wliczy koszty zwizane z wprowadzenia pojazdu do obrotu. Czy VAT jest naliczany od czystego zysku, czy od rnicy midzy cen zakupu a sprzeday?
                                     • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT ju w lipcu 2011
                                      Ministerstwo Finansw opublikowao na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie maj na celu dostosowanie przepisw ustawy o VAT do rozporzdzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., ktre bdzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w zwizku z wyrokiem Trybunau Sprawiedliwoci UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczcym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celw podatku VAT. W projekcie zaproponowano rwnie uproszczon rejestracj dla przedsibiorcw zagranicznych wykonujcych okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
                                      • 11.04.2011Ministerstwo Finansw o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
                                       W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwali ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta zostaa opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. wesza w ycie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym e: - z dniem 1 wrzenia 2011 r. wchodz w ycie przepisy w zakresie kas rejestrujcych, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowlt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustaw uregulowa ma istotny wpyw na zasady rozliczania podatku przez podatnikw. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporzdzeniach Ministra Finansw z dnia 28 marca 2011 r.:
                                       • 11.04.2011WSA: Podatnik zwolniony z VAT rwnie musi mie kas fiskaln
                                        Rezultatem wykadni gramatycznej, systemowej wewntrznej, celowociowej i historycznej art. 111 ust. 1 i ust. 5 ustawy o VAT jest konstatacja, i obowizkiem prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrujcej obcieni s nie tylko podatnicy czynni, ale take zwolnieni od podatku od towarw i usug ze wzgldu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujcy czynnoci (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).
                                        • 08.04.2011Podzia wspwasnoci nie jest dostaw w VAT
                                         Pytanie podatnika: Czy czynno podziau gruntu zgodnie z procentowym udziaem pomidzy wspwacicielami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                                         • 05.04.2011Przyspieszona amortyzacja mieszkania
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest wspwacicielk mieszkania, ktre w 2000 roku kupia nowe od dewelopera na wynajem. Mieszkanie to od 10 lat wynajmuje. Przez pierwsze lata pacia podatek ryczatowy, a od 2009 roku przesza na opodatkowanie na zasadach oglnych. Dotychczas lokalu tego nie amortyzowaa. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do naliczania przyspieszonej stawki amortyzacyjnej w wysokoci 10% wartoci lokali mieszkalnych, ktre aktualnie wynajmuje?
                                          • 31.03.2011Od 1 kwietnia nowe zasady opodatkowania VAT nabycia zomu
                                           Jedn z najistotniejszych zmian jak przyniosa nam ostatnia nowelizacja ustawy o VAT jest cakowicie inny schemat opodatkowania obrotu m.in. zomem. Od 1 kwietnia 2011 r. zobowizanym do rozliczenia podatku nalenego nie bdzie dostawca towaru, a jego nabywca.
                                           • 31.03.2011Opodatkowanie podatkiem VAT aportu przedsibiorstwa
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spk z ograniczon odpowiedzialnoci. Wraz z 3 osobami fizycznymi (bdcymi jednoczenie udziaowcami spki) zamierza zaoy spk komandytow. Czy wniesienie swojego przedsibiorstwa do nowej spki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug?
                                            • 25.03.2011Opodatkowanie VAT premii pieninych
                                             Otrzymane premie pienine nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug – stwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 3 marca 2011 r. nr ILPP2/443-582/08/11-S/AD.
                                             • 23.03.2011Podatek VAT – nowe rozporzdzenie wprowadza zerow stawk na usugi konserwatorskie
                                              Z pocztkiem kwietnia zacznie obowizywa rozporzdzenie w sprawie wykonania niektrych przepisw ustawy o podatku od towarw i usug. Wejdzie ono w ycie wraz z ustaw z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Prawo o miarach. Na jego mocy zostan zwolnione od podatku VAT m.in. dotyczce zabytkw usugi konserwatorskie i restauratorskie.  
                                              • 23.03.2011NSA: Aport do spki osobowej bez podatku
                                               Wniesienie przez osob fizyczn do spki osobowej (jawnej) wkadu niepieninego w postaci udziaw w spce kapitaowej (aport) nie stanowi odpatnego zbycia tych udziaw, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych.
                                               • 25.02.2011Sprzeda premiowa – konsekwencje na gruncie podatku dochodowego
                                                Podatnicy prowadzcy dziaalno gospodarcz, w celu uatrakcyjnienia sprzeday lub te pozyskania nowych klientw, czsto organizuj rnego rodzaju programy lojalnociowe i promocyjne. Polegaj one na dodawaniu do sprzedawanych produktw rnego rodzaju gadetw lub te na gromadzeniu punktw, ktre nastpnie mog zosta wymienione na okrelone nagrody (tzw. sprzeda premiowa). Przedsibiorcy powinni jednak pamita, i nakady zwizane z organizacj takiej akcji promocyjnej mog zosta zaliczone do kosztw uzyskania przychodu tylko przy spenieniu okrelonych warunkw. Naley rwnie podkreli, i powysze dziaania mog wiza si take z naoeniem na podatnika obowizkw patnika (w zwizku z przekazaniem nagrd).
                                                • 23.02.2011Wydatki na podwyszenie kapitau nie mog by kosztem
                                                 Tylko wydatki zwizane z emisj nowych akcji, bez ktrych nie jest moliwe podwyszenie przez spk akcyjn kapitau zakadowego, nie s kosztami uzyskania przychodw, stosownie do regu wyraonych w treci art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych. Do tego rodzaju wydatkw niewtpliwie naley zaliczy opaty notarialne, sdowe, podatek od czynnoci cywilnoprawnych, a w przypadku podwyszenia kapitau w drodze emisji akcji bdcych przedmiotem oferty publicznej objtych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w zwizku z tym opaty giedowe, koszty druku dokumentw akcyjnych, koszty sporzdzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skrconej wersji oraz koszty oferowania papierw wartociowych - orzek w uchwale Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 07.02.2011Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomoci w obrocie prywatnym
                                                  Znaczna cz transakcji sprzeday nieruchomoci odbywa si na rynku nieprofesjonalnym. Cech tych transakcji jest, e sprzedajcymi s osoby, ktre zbywaj nieruchomoci incydentalnie. Powszechno opodatkowania podatkiem dochodowym powoduje, e i taka sprzeda wymaga ustalenia podstawy opodatkowania oraz naliczenia i odprowadzenia podatku. Ustawodawca umieci jednak w ustawie o podatku dochodowym od osb fizycznych przepisy ustanawiajce pewnego rodzaju ulgi i zwolnienia z podatku. Sytuacja podatkowa nie jest jednak prosta. W cigu ostatnich lat zmieniano przepisy – i obecnie w celu ustalenia wysokoci opodatkowania naley rozpozna moment wybudowania (nabycia) nieruchomoci. Od tego  zaley bowiem sposb, w jaki opodatkowany zostanie dochd z jej sprzeday.
                                                  • 19.01.2011VAT: Transakcje acuchowe oraz transakcje trjstronne
                                                   I. TRANSAKCJE ACUCHOWE Transakcje acuchowe s rodzajem transakcji zawieranych pomidzy kilkoma kontrahentami w ten sposb, e towar jest wysyany od ostatniego z podmiotw (w acuchu) do pierwszego, lecz kady z podmiotw biorcych udzia w transakcji rozpoznaje dostaw towarw na rzecz kolejnego. W przypadku gdy kilka podmiotw dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposb, e pierwszy z nich wydaje ten towar bezporednio ostatniemu w kolejnoci nabywcy, uznaje si, e dostawy towarw dokona kady z podmiotw biorcych udzia w tych czynnociach.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] ... [ 19 ] nastpna strona »