aktualne ustawy

 • 15.05.2024Ryczałt dla pracownika za używanie prywatnego auta do celów służbowych z PIT
  Zwrot kosztów w postaci ryczałtu, poniesionych przez pracownika, stosownie do zawartej umowy, z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych, stanowi dodatkowe świadczenie otrzymywane przez pracownika od pracodawcy, a w konsekwencji przychód podlegający opodatkowaniu. Zatem, na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika w związku z wypłatą ww. świadczenia i powinien od wypłacanych ryczałtów naliczać i pobierać zaliczki.
 • 15.05.2024Sprzedaż nieruchomości przekazanej wspólnikom po likwidacji spółki jawnej
  Z powodów ekonomicznych wspólnicy zamierzają zlikwidować prowadzoną w formie spółki jawnej działalność gospodarczą a następnie dokonać podziału wchodzących w skład majątku likwidacyjnego składników, m.in. nieruchomości zabudowanej budynkiem składającym się z hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami socjalnymi i biurowymi oraz magazynu. W jakiej formie powinien zostać opodatkowany przychód uzyskany przez wspólników w przypadku sprzedaży tej nieruchomości po likwidacji spółki?
 • 15.05.2024PIP: Choroby zawodowe
  Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, o ile można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub wywołał ją sposób wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym” (art. 2351 Kodeksu pracy).
 • 14.05.2024Zasady ustalania stażu pracy. Rząd szykuje ważną nowelizację
  Regulacje dotyczące ustalania stażu pracy zostaną znowelizowane – wynika z założeń projektu zmian w Kodeksie pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada ujednolicenie przepisów oraz przyjęcie, że do okresu zatrudnienia wlicza się m.in. okresy wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 14.05.2024Liczba pracowników z Ukrainy może spadać
  Pod koniec kwietnia br. do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłoszonych było w sumie 1,143 mln cudzoziemców, z czego 763 tys. stanowili Ukraińcy. Eksperci zwracają uwagę na hamowanie wzrostu liczby zgłaszanych Ukraińców oraz przewidywany wpływ wprowadzanych przez Ukrainę ograniczeń ws. uzyskiwania przez mężczyzn dokumentów dotyczących podróży zagranicznych.
 • 14.05.2024Zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony do 7 tys. zł
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji, w którym przewidziano podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Jak podkreślają projektodawcy, kwota nie była zmieniana od 2011 r. Co ważne, od 2025 r. zasiłek ma podlegać również waloryzacji.
 • 14.05.2024PIT od świadczeń na zaspokajanie potrzeb rodziny - MF odpowiada RPO
  Obowiązujące regulacje podatkowe nie powodują, że podatek PIT jest pobierany od świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny pochodzących z odrębnego majątku małżonków. Tego rodzaju świadczenia, co prawda nie są wyłączone z zakresu przedmiotowego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale nie podlegają opodatkowaniu. Podatek od świadczeń w postaci zapewnienia rodzinie wyżywienia, mieszkania, ubrania, usług o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym, kulturalnym, wypoczynkowym, etc., nie zaistnieje bowiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT - wyjaśnia Minister Finansów.
 • 14.05.2024Składki ZUS: Zwrot kierowcom kosztów sanitariatów i noclegów
  Przychód pracownika uzyskany w danym miesiącu (wynagrodzenie, zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów) należy zsumować, a następnie od łącznego przychodu odjąć przychody niestanowiące podstawy wymiaru składek (koszty korzystania z urządzeń sanitarnych i noclegów) i uzyskaną kwotę należy porównać do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku gdy wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie nie znajdzie zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty 60 euro za każdy dzień pobytu - stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społeczny w interpretacji indywidualnej.
 • 14.05.2024Najem: Podatek od nieruchomości może być kosztem firmy
  Dla ustalenia wysokości kosztów najmu duże znaczenie ma treść zawartej umowy. Powinno z niej wynikać, jakie wydatki związane z wynajmowaną rzeczą ponosi właściciel, a jakie najemca. Kosztami uzyskania przychodów będą więc udokumentowane kwoty ponoszone przez wynajmującego na utrzymanie lokalu i należy je zakwalifikować w ciężar kosztów uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty. Jednakże wydatki te muszą być faktycznie poniesione przez wynajmującego, a nie przez najemcę.
 • 14.05.2024Wynajem pokoi turystom w ramach agroturystyki na terenie wiejskim a PIT
  Podatniczka w ramach gospodarstwa rolnego chce wynajmować pokoje turystom. Pokoi jest 4 i będą one wynajmowane w budynku mieszkalnym, który jest położony na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Pokoje będą wynajmowane wyłącznie osobom deklarującym przebywanie na wypoczynku. Czy podatniczka może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego jeżeli nigdy wcześniej nie prowadziła działalności gospodarczej w ramach wynajmu pokoi?
 • 13.05.2024Zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony do 7 tys. zł
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt nowelizacji, w którym przewidziano podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Jak podkreślają projektodawcy, kwota nie była zmieniana od 2011 r. Co ważne, od 2025 r. zasiłek ma podlegać również waloryzacji.
 • 13.05.2024Kontrola kont bankowych przez skarbówkę zagraża prywatności?
  Wprowadzone w 2022 r. regulacje, które dają organom podatkowym szersze uprawnienia do kontrolowania kont bankowych podatników, mogą budzić wątpliwości w kontekście prywatności osób fizycznych – ocenia rzecznik praw obywatelskich. W piśmie skierowanym do resortu finansów RPO domaga się szczegółowych informacji nt. skali wystąpień Krajowej Administracji Skarbowej do banków i skuteczności przepisów.
 • 13.05.2024Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców. Ustawa już przyjęta przez Sejm
  Już w 2024 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych, czyli rozwiązania zwalniającego od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc w trakcie danego roku. Składki za ten czas mają być opłacane przez państwo. Wakacje składkowe nie będą udzielane automatycznie, a przedsiębiorca będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nad nowelizacją, która została już przyjęta przez Sejm, pracuje obecnie Senat.
 • 13.05.2024Zwolnienie z podatku od nieruchomości terminali towarowych - objaśnienia podatkowe MF
  Pomimo wejścia w życie 1 stycznia 2024 r. przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości terminali towarowych, ze względu na brak wypełnienia procedury zgłoszenia określonej w art. 108 ust. 3 TFUE zwolnienie w tym zakresie nie może być stosowane do zakończenia procesu notyfikacji.
 • 13.05.2024MZ o elektronicznych kartach urodzenia i zgonu
  Czy możliwe będzie przekazywanie bezpośrednio elektronicznego dokumentu karty urodzenia do rejestru stanu cywilnego, a tym samym wykorzystanie danych w rejestracji aktu urodzenia pochodzących z karty urodzenia bez potrzeby ręcznego przepisywania tych danych pomiędzy systemami? Czy i w jakim terminie planowane jest wprowadzenie karty zgonu jedynie w wersji elektronicznej? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Zdrowia.
 • 13.05.2024Wpłata gotówki na konto kontrahenta pozbawia kosztów
  Gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, znajduje zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 22p ustawy o PIT. Skoro przedsiębiorca dokonał zapłaty za nabyte towary (w ramach transakcji przekraczającej 15 tys. zł) poprzez wpłatę gotówki bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy, to wydatków na zakup tych towarów nie powinien zaliczać do kosztów uzyskania przychodów - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 10.05.2024Wakacje składkowe dla mikroprzedsiębiorców. Ustawa już przyjęta przez Sejm
  Już w 2024 r. mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych, czyli rozwiązania zwalniającego od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden wybrany miesiąc w trakcie danego roku. Składki za ten czas mają być opłacane przez państwo. Wakacje składkowe nie będą udzielane automatycznie, a przedsiębiorca będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nad nowelizacją, która została już przyjęta przez Sejm, pracuje obecnie Senat.
 • 10.05.2024Kontrola kont bankowych przez skarbówkę zagraża prywatności?
  Wprowadzone w 2022 r. regulacje, które dają organom podatkowym szersze uprawnienia do kontrolowania kont bankowych podatników, mogą budzić wątpliwości w kontekście prywatności osób fizycznych – ocenia rzecznik praw obywatelskich. W piśmie skierowanym do resortu finansów RPO domaga się szczegółowych informacji nt. skali wystąpień Krajowej Administracji Skarbowej do banków i skuteczności przepisów.
 • 10.05.2024Projekt "Aktywny rodzic" po pierwszym czytaniu w Sejmie
  W środę, 8 maja br., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”. Projekt zawiera propozycje rozwiązań, które mają wesprzeć rodziców dzieci do lat 3, a mianowicie do systemu prawnego mają zostać wprowadzone trzy świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.
 • 10.05.2024Zamrożenie cen energii i bon energetyczny
  Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Na realizację działań osłonowych rząd zamierza przeznaczyć ponad 6 mld zł.
 • 10.05.2024Projekt "Aktywny rodzic" po pierwszym czytaniu w Sejmie
  W środę, 8 maja br., w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”. Projekt zawiera propozycje rozwiązań, które mają wesprzeć rodziców dzieci do lat 3, a mianowicie do systemu prawnego mają zostać wprowadzone trzy świadczenia: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.
 • 10.05.2024VAT jako koszt podatkowy a wartość początkowa środka trwałego
  W zakresie w jakim wydatki poniesione zostały na nabycie środków trwałych wykorzystywanych w działalności zwolnionej, podatek VAT naliczony powinien zwiększać wartość początkową tych środków trwałych i podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 10.05.2024Darowizna bezpośrednio na konto sprzedającego nieruchomość. Co z podatkiem?
  Podatniczka otrzymała od ojca darowiznę środków pieniężnych. W umowie darowizny zawarto zapis, że środki te zostaną przez darczyńcę przekazane na rachunek bankowy wierzyciela obdarowanej, tj. sprzedającego tytułem zapłaty części ceny za nabycie nieruchomości. Czy taka darowizna korzysta ze zwolnienia z opodatkowania?
 • 09.05.2024Nowe świadczenia dla pracujących rodziców coraz bliżej
  W Sejmie trwają prace nad projektem nowej ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic". Projekt, który jest już po pierwszym czytaniu, przewiduje wprowadzenie z początkiem października br. trzech nowych świadczeń, w tym m.in. babciowego. Wsparcie kierowane będzie do rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Łączny budżet programu to niemal 9 mld zł.
 • 09.05.2024Zatrudnianie Ukraińców. Firmy liczą na przedłużenie korzystnych rozwiązań
  Rząd zamierza przedłużyć do 30 września 2025 r. okres, w czasie którego pobyt na terenie Polski uchodźców z Ukrainy uznawany jest za legalny, a osoby te mogą korzystać z różnych świadczeń z polskiego systemu. Aktualnie w Sejmie trwają prace nad odpowiednią nowelizacją. Środowisko pracodawców apeluje tymczasem m.in. o utrzymanie 14-dniowego terminu na przesłanie przez pracodawcę powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy oraz wydłużenie uprawnień personelu medycznego z Ukrainy do wykonywania zawodów medycznych.
 • 09.05.2024Wykonywanie wolnego zawodu w ramach firmy a prawo do Małego ZUS Plus
  Przedsiębiorca wykonujący wolny zawód na podstawie wpisu do CEIDG jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zatem ma możliwość ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach wynikających z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. „Mały ZUS Plus”) - czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.
 • 09.05.2024Zamrożenie cen energii i bon energetyczny
  Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Na realizację działań osłonowych rząd zamierza przeznaczyć ponad 6 mld zł.
 • 09.05.2024Będzie podwyżka zasiłku pogrzebowego - jest projekt zmian
  Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4000 zł do 7000 zł, a więc o 75%. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie mechanizmu waloryzacji zasiłku pogrzebowego - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.
 • 09.05.2024Skutki w PIT sprzedaży mieszkania nabytego w drodze dożywocia
  W kwietniu 2018 r., w drodze umowy dożywocia, matka podatnika przeniosła na jego rzecz oraz na rzecz jego brata udziały w prawie własności lokalu mieszkalnego. W listopadzie 2022 r. matka zmarła, wobec czego zobowiązanie wobec niej wygasło. Natomiast w lutym 2023 r. rodzeństwo sprzedało to mieszkanie. Czy w związku ze zbyciem należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu uzyskanego z tego tytułu?
 • 08.05.2024Ochrona sygnalistów budzi wątpliwości. Pracodawcy liczą na korekty
  Projekt nowej ustawy o ochronie sygnalistów wymaga zmian, które pozwoliłyby pracodawcom na lepsze przygotowanie się do nowych wymogów – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Biznes liczy m.in. na umożliwienie powierzania podmiotom zewnętrznym podejmowania działań następczych oraz usunięcie z katalogu spraw objętych procedurą zgłoszenia przepisów prawa pracy.
 • 08.05.2024Wysokie ceny energii. Działania osłonowe mogą naruszać prawo UE
  W II połowie 2024 r. obowiązywać mają rozwiązania częściowo ograniczające wzrost cen za prąd, gaz i ciepło – wynika z rządowego projektu, który trafił do Sejmu. Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych ma wynosić 500 zł/MWh, a w przypadku samorządów, podmiotów użyteczności publicznej oraz małych i średnich firm będzie to 693 zł/MWh. Eksperci ostrzegają, że działania osłonowe będą sprzeczne z prawem unijnym dotyczącym pomocy publicznej.
 • 08.05.2024Prawo komunikacji elektronicznej. Co zmieni nowa ustawa?
  Rząd przyjął w tym tygodniu projekt nowego Prawa komunikacji elektronicznej. Nowa ustawa będzie dostosowana do unijnych regulacji w kontekście Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. W założeniu pakiet nowych regulacji ma skutkować wzmocnieniem pozycji konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych. Przewidziano też ujednolicenie gniazda ładowania dla urządzeń elektronicznych, którym ma być uniwersalne gniazdo USB typu C.
 • 08.05.2024Wakacje kredytowe przedłużone na 2024 r.
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację dotyczącą przedłużenia tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. Pozwalające na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotówkach rozwiązanie będzie dostępne w bieżącym roku łącznie na okres 4 miesięcy. Pakiet zmian obejmuje też rozszerzenie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Nowela została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.
 • 08.05.2024Instalowanie OZE i usuwanie azbestu przez JST po wyrokach TS UE - interpretacja ogólna MF
  W przypadku, gdy czynności w zakresie dostawy i instalacji systemów OZE albo usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest wykonane przez jednostkę samorządu terytorialnego zostały przez tę jednostkę opodatkowane, a podatek należny z tego tytułu został rozliczony, jednostka samorządu terytorialnego może dokonać korekty tego rozliczenia. JST dokonując korekty podatku należnego jest jednocześnie zobowiązana do stosownego skorygowania podatku naliczonego uprzednio odliczonego od podatku należnego, zawartego we wszystkich wydatkach związanych z realizacją tych programów.
 • 08.05.2024Sprzedaż budynku i przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT
  Wartość sprzedaży zwolniona od podatku VAT z tytułu dostawy budynku mieszkalno-usługowego, jako transakcja związana z nieruchomościami, która nie ma charakteru czynności pomocniczych, wliczana będzie do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - takz uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 08.05.2024Wykonywanie wolnego zawodu w ramach firmy a prawo do Małego ZUS Plus
  Przedsiębiorca wykonujący wolny zawód na podstawie wpisu do CEIDG jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zatem ma możliwość ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach wynikających z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. „Mały ZUS Plus”) - czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.
 • 08.05.2024Sprzedaż samochodu nabytego w spadku. Jak liczyć 6 miesięcy?
  W październiku 2023 r. zmarł ojciec podatnika. W spadku odziedziczył samochód osobowy. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia miał miejsce w grudniu 2023 r. Podatnik chce sprzedaż samochód bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. Jak liczyć termin upływu pół roku, tj. od daty śmierci spadkodawcy, czy od daty notarialnego potwierdzenia dziedziczenia?
 • 07.05.2024Wakacje kredytowe przedłużone na 2024 r.
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację dotyczącą przedłużenia tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. Pozwalające na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotówkach rozwiązanie będzie dostępne w bieżącym roku łącznie na okres 4 miesięcy. Pakiet zmian obejmuje też rozszerzenie pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Nowela została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.
 • 07.05.2024Dofinansowanie do zatrudniania osób niepełnosprawnych będzie wyższe
  Wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, które jest pokrywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zostanie podwyższona. Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyższe kwoty będą stosowane po raz pierwszy za okres od lipca 2024 r.
 • 07.05.2024Reforma KSeF do zmiany. Sejm zaczyna prace nad rządowym projektem
  Do Sejmu skierowano rządowy projekt nowelizacji, który dotyczy wprowadzenia obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Kluczową zmianą ma być przesunięcie terminu reformy z 1 lipca 2024 na 1 lutego 2026 r. Resort finansów wskazuje, że opóźnienie jest odpowiedzią na brak odpowiedniego przygotowania systemu i samych przedsiębiorców.
 • 07.05.2024Zerowa stawka VAT na usługi transportowe? - MF odpowiada
  Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są analizy związane z potencjalnym obniżeniem - z 8% do 0% - stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego, dotyczące m.in. zakresu zmian, korzyści dla poszczególnych uczestników rynku oraz potencjalnych skutków finansowych dla strony dochodowej i wydatkowej budżetu państwa. Wynikiem tych prac będą decyzje odnośnie do sformułowania ewentualnych propozycji legislacyjnych, jak również sposobu czy terminu ich wdrażania - czytamy w odpowiedzi MF na interpelację poselską.
 • 07.05.2024Karta podatkowa: Skutki zawieszenia działalności na okres 30 dni
  Przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku opłacanego w formie karty podatkowej za okres 30 dni zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w lipcu 2024 r. Natomiast za okres prowadzenia działalności przez 1 dzień lipca 2024 r., będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej (w wysokości 1/30 miesięcznej należności karty podatkowej) - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 07.05.2024Zakup mebli łazienkowych a ulga mieszkaniowa w PIT
  Czy wydatki na zakup mebli wolnostojących w łazience mogą być zaliczone na poczet tych związanych z zakupem mieszkania, co pomniejszyłoby kwotę różnicy w wydatkach, względem przychodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga mieszkaniowa)?
 • 06.05.2024Reforma KSeF do zmiany. Sejm zaczyna prace nad rządowym projektem
  Do Sejmu skierowano rządowy projekt nowelizacji, który dotyczy wprowadzenia obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Kluczową zmianą ma być przesunięcie terminu reformy z 1 lipca 2024 na 1 lutego 2026 r. Resort finansów wskazuje, że opóźnienie jest odpowiedzią na brak odpowiedniego przygotowania systemu i samych przedsiębiorców.
 • 06.05.2024Związki zawodowe otrzymają prawo do informacji o stosowaniu AI
  Ustawa o związkach zawodowych zostanie rozszerzona o przepis dający organizacjom związkowym możliwość sprawdzenia szczegółowych informacji dotyczących stosowania przez pracodawcę algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji (AI) – wynika z projektu nowelizacji, który trafił do Sejmu. Informacje tego typu będą dotyczyć korzystania z algorytmów lub AI przy podejmowaniu decyzji mogących mieć wpływ np. na warunki pracy i płacy.
 • 06.05.202431 maja mija termin przekazania I raty odpisu na ZFŚS
  Z końcem maja upływa termin do którego pracodawcy tworzący Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są obowiązani przekazać pierwszą transzę środków pochodzących z odpisów na Fundusz i zwiększeń. Dodajmy, że zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca przekazuje odpis w terminie do dnia 30 września, z tym, że w terminie do dnia 31 maja przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów.
 • 06.05.2024Zbieg tytułów do ubezpieczeń a składki ZUS od odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji
  O obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne decyduje to za jaki okres przysługuje wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług (kontraktu menedżerskiego), a nie to kiedy zostanie wypłacone. Skoro zarządzający w okresie wykonywania kontraktu menedżerskiego nie podlegał ubezpieczeniom społecznym, w związku z powstaniem zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, również przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego zarządzającemu odszkodowania za zakaz konkurencji oraz wynagrodzenia za sukces - stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.
 • 06.05.2024PIT od sprzedaży firmowej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym
  Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nieruchomości mieszkalnych, m.in. budynków mieszkalnych, ich części lub udziałów w tych budynkach. Zatem, jeżeli sprzedaż takiej nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została ona nabyta, nie będzie stanowiła źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 • 06.05.2024Faktura za badania techniczne pojazdu w PKPiR
  Przedsiębiorca świadczy usługi polegające na zabudowie, rozbudowie i przerabianiu samochodów. Działania te muszą spełniać normy i kryteria wymagane różnymi przepisami, dla spełnienia których niezbędne jest przeprowadzanie badań przez uprawnione jednostki. Badania te są konieczne do zarejestrowania pojazdów lub zmian konstrukcyjnych w pojazdach w wydziałach komunikacji, co jest niezbędne do użytkowania tychże pojazdów. W którą kolumnę podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy księgować faktury za wyżej wymienione badania?
 • 30.04.2024Odszkodowanie za błąd biura rachunkowego nie jest przychodem firmy
  Wypłacona kwota odszkodowania odpowiadająca wysokości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela jest bowiem odpowiednikiem wydatku poniesionego tytułem odsetek za zwłokę od uiszczonego z opóźnieniem podatku dochodowego z winy biura podatkowego, który to wydatek nie został zaliczony do kosztów podatkowych.

« poprzednia strona | następna strona »