aktualne ustawy

 • 30.11.2023Świąteczna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 30.11.2023Mrożenie cen prądu i gazu. Nowy projekt zakłada wsparcie na pół roku
  Do Sejmu trafił kolejny projekt dotyczący zamrożenia cen energii w 2024 r. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 proponują wsparcie ograniczone do połowy przyszłego roku. Cena maksymalna za energię elektryczną ma wynieść w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku 693 zł/MWh. System wsparcia obejmie gospodarstwa domowe, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.
 • 30.11.2023Wakacje kredytowe w 2024 r. na mniej korzystnych zasadach
  Sejm rozpoczął prace nad poselskim projektem, który zakłada wydłużenie tzw. wakacji kredytowych także na 2024 r. Posłowie Polska 2050 proponują utrzymanie zasady, zgodnie z którą możliwe jest zawieszenie w ciągu roku 4 rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego wziętego na zakup mieszkania. Jednocześnie projekt zakłada nowe kryterium, które ograniczy grupę osób uprawnionych do korzystania z wakacji kredytowych.
 • 30.11.2023Amortyzacja samochodu po wykupie z leasingu
  Samochód osobowy, będący przedmiotem leasingu, używany w działalności gospodarczej, a następnie wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych nie może zostać uznany za używany środek trwały. To oznacza, że przedsiębiorca nie może zastosować stawki odpisów amortyzacyjnych w wysokości 40% rocznie.
 • 30.11.2023Działalność gospodarcza a ulga dla osób do 26. roku życia
  Ukształtowany zakres podmiotowy i przedmiotowy zwolnienia wynika z celu, który ma być zrealizowany. Celem tym jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób, które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę. Jednocześnie, nie chodzi o każdy rodzaj pracy zarobkowej, a wyłącznie wykonywanej np. w ramach stosunku pracy, czy spółdzielczego stosunku pracy. Z tych też względów zwolnienie nie jest adresowane do przedsiębiorców - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 30.11.2023Stawka ryczałtu z tytułu zbycia przedsiębiorstwa
  Od października 2003 r. podatniczka prowadzi działalność gospodarczą - Poradnię Medycyny Rodzinnej. Z opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych korzysta od 2022 r. Przedsiębiorczyni zamierza sprzedać to przedsiębiorstwo. Według jakiej stawki ryczałtu opodatkowane są przychody ze zbycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, prowadzącej działalność opodatkowaną ryczałtem?
 • 29.11.2023Wakacje kredytowe w 2024 r. na mniej korzystnych zasadach
  Sejm rozpoczął prace nad poselskim projektem, który zakłada wydłużenie tzw. wakacji kredytowych także na 2024 r. Posłowie Polska 2050 proponują utrzymanie zasady, zgodnie z którą możliwe jest zawieszenie w ciągu roku 4 rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego wziętego na zakup mieszkania. Jednocześnie projekt zakłada nowe kryterium, które ograniczy grupę osób uprawnionych do korzystania z wakacji kredytowych.
 • 29.11.2023Mrożenie cen prądu i gazu. Nowy projekt zakłada wsparcie na pół roku
  Do Sejmu trafił kolejny projekt dotyczący zamrożenia cen energii w 2024 r. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polska 2050 proponują wsparcie ograniczone do połowy przyszłego roku. Cena maksymalna za energię elektryczną ma wynieść w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku 693 zł/MWh. System wsparcia obejmie gospodarstwa domowe, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.
 • 29.11.2023Świąteczna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 29.11.2023WSA. Przedawnienie podatku od spadku: Lepiej złożyć zeznanie niż czekać na decyzję fiskusa
  Obowiązek podatkowy powstały na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie przedawnia się, przedawnieniu ulega wyłącznie prawo organu do doręczenia decyzji ze skutkiem powstania zobowiązania podatkowego. Skoro nie przedawnia się obowiązek podatkowy, to ten istniejący już obowiązek nie może powstać po raz wtóry. Art. 6 ust. 4 u.p.s.d. należy odczytywać w ten sposób, że wobec wystąpienia okoliczności w nim wskazanych „odnawia” się prawo organu do doręczenia decyzji ustalającej zobowiązanie wywołującej skutek jego powstania, bowiem na nowo biegnie termin zakreślony w art. 68 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa. „Powstanie” obowiązku podatkowego w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o nabyciu spadku, co do zasady, otwiera bieg nowego terminu przedawnienia prawa do doręczenia decyzji wywołującej skutek powstania zobowiązania i mimo, że nie pociąga za sobą kolejnej powinności złożenia zeznania, nie znosi spoczywającego już na podatniku niewykonanego obowiązku złożenia zeznania, który go obciąża w związku z przyjęciem spadku.
 • 29.11.2023Ulga na start i mały ZUS: Zawieszenie to nie prowadzenie działalności
  Jeżeli przedsiębiorca zaprzestanie (zakończy lub zawiesi) prowadzenie działalności gospodarczej - wówczas prawo do ponownego skorzystania z obniżonej podstawy wymiaru składek (30% minimalnego wynagrodzenia) nabędzie po upływie ustawowo wymaganego okresu 60 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia zakończenia dotychczasowej działalności. Pod pojęciem zakończenia działalności gospodarczej należy rozumieć faktyczne zaprzestanie jej wykonywania - interpretacja indywidualna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku.
 • 29.11.2023Kara umowna kosztem podatkowym - fiskus musiał zmienił zdanie
  Art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawu o CIT nie odnosi się do kar umownych w ogólności, ale tylko do określonego ich typu - kar z tytułu wad dostarczonych towarów i usług (oraz nieterminowego usunięcia tych wad lub dostarczenia towarów lub usług wolnych od wad). Skoro zatem ustawodawca wyjątek od zasady uznawania za koszty uzyskania przychodów odniósł tylko do określonej kategorii kar umownych, rozszerzanie tego wyjątku na inne kategorie kar umownych, płaconych z innych tytułów, nie jest uprawnione ani dopuszczalne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 29.11.2023Zwolnienie PCC przy nabyciu domu jednorodzinnego w budowie
  Czy zgodnie z ulgą w podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązującą od 31 sierpnia 2023 r. dotyczącą zakupu nieruchomości przy zakupie pierwszego mieszkania w przypadku zakupu pierwszego domu jednorodzinnego w budowie podatnik jest także zwolniony z PCC za zakupiony dom jednorodzinny, który nie jest oddany do użytkowania?
 • 28.11.2023Podatki 2024: Rozporządzenie ws. wystawiania faktur do zmiany
  Przepisy rozporządzenia ws. wystawiania faktur zostaną dostosowane do zmian związanych z zaplanowanym na połowę 2024 r. wprowadzeniem obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jak podkreśla resort finansów, poszczególne zmiany mają mieć charakter upraszczający. Nowe regulacje wejdą w życie 1 lipca 2024 r.
 • 28.11.2023Szkolenie i kursy dla pracowników bez składek ZUS
  Wydatki poniesione na szkolenia, kursy, studia, konferencji itp., które zostaną przyznane konkretnym pracownikom zgodnie z art. 1033 Kodeksu pracy korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - tak stwierdził ZUS w interpretacji indywidualnej.
 • 28.11.2023Amortyzacja: Pompa ciepła jest odrębnym środkiem trwałym
  Skoro podatnik jest właścicielem pompy ciepła, została ona zakupiona we własnym zakresie, jest kompletna i zdatna do użytku, przewidywany okres jej używania jest dłuższy niż rok oraz jest wykorzystywana na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, to pompa ta stanowi odrębny środek trwały i podlega amortyzacji podatkowej na zasadach wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - interpretacji indywidualna Dyrektora KIS.
 • 28.11.2023Niezapłacone faktury a limit przychodów dla stosowania 9% stawki CIT
  Czy w przypadku braku zapłaty faktur wystawionych przez naszą firmę na firmę X można nie ujmować w limicie do 2 000 000 euro brutto, tak aby móc spełniać warunki małego podatnika? Czy w przypadku braku spłaty powyższych faktur można nie ujmować ich w limicie przychodu w kwocie netto, tak aby nie wchodziły w przychód limitowany do 2 000 000 euro netto, by móc płacić 9% podatek?
 • 28.11.2023Bezpłatny okres próbny może być pułapką dla sprzedawców
  Jeśli przedsiębiorca oferuje bezpłatny okres próbny, który po zakończeniu automatycznie przekształca się w abonament płatny, musi poinformować klienta o jego prawie do odstąpienia od umowy w sposób jasny, zrozumiały i dokładny. W przeciwnym razie zamiast 14 dni konsument będzie miał aż 12 miesięcy na odstąpienie od umowy.
 • 27.11.2023Podatki 2024: Rozporządzenie ws. wystawiania faktur do zmiany
  Przepisy rozporządzenia ws. wystawiania faktur zostaną dostosowane do zmian związanych z zaplanowanym na połowę 2024 r. wprowadzeniem obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jak podkreśla resort finansów, poszczególne zmiany mają mieć charakter upraszczający. Nowe regulacje wejdą w życie 1 lipca 2024 r.
 • 27.11.2023Podatki 2024: Wzrosną stawki karty podatkowej
  W 2024 r. podwyższone zostaną stawki karty podatkowej – wynika z obwieszczenia resortu finansów, które zostało opublikowane w Monitorze Polskim. W nowym obwieszczeniu określono również stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, które także będą wyższe niż obecnie.
 • 27.11.2023Nowe przepisy dotyczące poboru i zwrotu podatku PCC
  Z początkiem 2024 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie ws. pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Przepisy dostosowano do zmian na poziomie ustawowym, które dotyczą głównie obowiązków ciążących na notariuszach. Zmodyfikowany zostanie również wzór deklaracji podatkowej PCC-3.
 • 27.11.2023ZUS: Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych
  Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.
 • 27.11.2023Wdrożenie e-doręczeń zostanie opóźnione
  Wdrożenie nowego systemu e-doręczeń zostanie opóźnione z 10 grudnia na 30 grudnia br. – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zapowiedział też inicjatywę legislacyjną, która miałaby pozwolić na przesunięcie maksymalnej daty wdrożenia na początek 2025 r. O opóźnienie zmian apelowały m.in. Związek Powiatów Polskich, Naczelna Rada Adwokacka oraz dostawcy systemów elektronicznego obiegu dokumentów.
 • 27.11.2023Amortyzacja hali magazynowej. Co z fundamentem?
  Skoro hala magazynowa oraz stopy fundamentu wraz z posadzką przemysłową stanowią dwa odrębne środki trwałe to w konsekwencji podatnik ma prawo do odrębnej amortyzacji ww. środków trwałych (tj. odrębnie hala magazynowa i odrębnie stopy fundamentu wraz z posadzką) z zastosowaniem odpowiednich stawek amortyzacyjnych - wyjaśnił Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 27.11.2023PIT: Nieważność umowy kredytowej a zwrot ulgi odsetkowej
  Czy w sytuacji prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej (we frankach) z bankiem przez sąd podatniczka będzie zobligowana do zwrotu ulgi odsetkowej, a jeśli tak - to czy będzie to okres 5 lat wstecz od prawomocnego unieważnienia umowy czy też będzie to liczone w inny sposób? Podatniczka z ulgi skorzystała w latach 2007-2022.
 • 27.11.2023PIT. Rozliczenie zakupu i sprzedaży lokalu użytkowego
  Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej działalności nabywają lokal użytkowy, zwykle zastanawiają się, czy dokonać zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsiębiorca. Inne pytanie brzmi: jakie będą skutki podatkowe związane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jakiś czas? Warto przeanalizować możliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczyć się z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynności, wynikającej z ewentualnej przyszłej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
 • 24.11.2023Wdrożenie e-doręczeń zostanie opóźnione
  Wdrożenie nowego systemu e-doręczeń zostanie opóźnione z 10 grudnia na 30 grudnia br. – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort zapowiedział też inicjatywę legislacyjną, która miałaby pozwolić na przesunięcie maksymalnej daty wdrożenia na początek 2025 r. O opóźnienie zmian apelowały m.in. Związek Powiatów Polskich, Naczelna Rada Adwokacka oraz dostawcy systemów elektronicznego obiegu dokumentów.
 • 24.11.2023Podatki 2024: Zmiany dotyczące notariuszy i podatku od spadków
  Z początkiem nowego roku w życie wejdzie nowe rozporządzenia resortu finansów ws. pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników. Nowe przepisy uwzględniają zmianę, która zakłada, że notariusz jest zobowiązany do przekazywania informacji o sporządzonych aktach notarialnych obejmujących czynności prawne, o których mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn, jedynie w formie elektronicznej.
 • 24.11.2023System ubezpieczeń emerytalnych ze specjalnymi rozwiązaniami dla artystów
  Rząd przyjął projekt ustawy o artystach zawodowych, który zakłada włączenie artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Projektodawcy proponują przy tym m.in. mechanizm wsparcia przy opłacaniu składek, który miałby być finansowany z budżetu państwa.
 • 24.11.2023ZUS: Skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych
  Tylko do 1 stycznia 2024 r. płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.
 • 24.11.2023Fundusz Ochrony Rolnictwa. Jak rozliczyć rekompensaty i wpłaty - MF wyjaśnia
  Na gruncie przepisów ustawy PIT, kwoty rekompensat wypłaconych na podstawie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, co do zasady, stanowią przychody z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, które korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47h ustawy PIT. Natomiast wpłaty na FOR mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, na podstawie ogólnej zasady, wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy PIT i art. 15 ust. 1 ustawy CIT.
 • 24.11.2023Black Friday: Odstąpienie od umowy
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy to tzw. prawo do zwrotu towaru. Umożliwia kupującemu zapoznanie się z towarem i namysłu, czyli rozważenia racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w sklepach tradycyjnych, w których zależy to wyłącznie od woli sprzedawcy. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 lub 30 dni.
 • 24.11.2023Jednorazowa amortyzacja systemu fotowoltaicznego
  Jeżeli przedsiębiorca spełnia kryteria „małego podatnika”, a nabyta mikroinstalacja fotowoltaiczna stanowi samodzielny środek trwały zaliczony do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku podatkowym, to zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej tego środka trwałego (mikroinstalacji fotowoltaicznej), do wysokości określonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis.
 • 24.11.2023Ulga mieszkaniowa w PIT przy posiadaniu innych nieruchomości
  Podatniczka wraz z mężem sprzedała nieruchomość. Małżonkowie kupili dwa mieszkania, aby każde z nich z osobna mogło realizować swoje „cele mieszkaniowe”. Następnie sprzedali jedno z mieszkań i kupili nieruchomość w Hiszpanii. Drugie mieszkanie oraz nieruchomość w Hiszpanii małżonkowie zamierzają przeznaczyć na „własne cele mieszkaniowe”. Czy mają prawo do ulgi mieszkaniowej?
 • 23.11.2023System ubezpieczeń emerytalnych ze specjalnymi rozwiązaniami dla artystów
  Rząd przyjął projekt ustawy o artystach zawodowych, który zakłada włączenie artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Projektodawcy proponują przy tym m.in. mechanizm wsparcia przy opłacaniu składek, który miałby być finansowany z budżetu państwa.
 • 23.11.2023Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego
  Zmianie ulegną wzory pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 i zawiadomienia OPO-1 – wynika z projektu nowego rozporządzenia, który przygotował resort finansów. Z formularzy usunięte zostaną m.in. zbędne pola dotyczące poczty i faksu. Jednocześnie wzory uwzględnią zmiany w zakresie doręczeń elektronicznych. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać 10 grudnia br.
 • 23.11.2023Kwestionowanie wysokości podstawy wymiaru składek - ZUS na celowniku SN
  Kolejna próba przeforsowania przez ZUS prawa do kwestionowania wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy. Sąd Najwyższy rozważa, czy ZUS może obniżać przedsiębiorcom podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne deklarowaną tuż po rozpoczęciu prowadzenia działalności.
 • 23.11.2023PIT: Sprzedaż mieszkania i garażu wycofanych z firmy
  Przychodami z działalności gospodarczej są także przychody uzyskane z odpłatnego zbycia tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód z odpłatnego zbycia tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Natomiast do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nieruchomości mieszkalnych, m.in. lokali mieszkalnych.
 • 22.11.2023Nowy wzór pełnomocnictwa ogólnego
  Zmianie ulegną wzory pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 i zawiadomienia OPO-1 – wynika z projektu nowego rozporządzenia, który przygotował resort finansów. Z formularzy usunięte zostaną m.in. zbędne pola dotyczące poczty i faksu. Jednocześnie wzory uwzględnią zmiany w zakresie doręczeń elektronicznych. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać 10 grudnia br.
 • 22.11.2023Rosnące ceny prądu i gazu. Rząd proponuje dalsze mrożenie stawek
  Rząd przyjął projekt ustawy mającej przedłużyć na 2024 r. funkcjonowanie mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii elektrycznej i gazu. Wsparcie miałoby objąć nie tylko gospodarstwa domowe, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz tzw. podmioty wrażliwe. Pakiet ochronny ma przeciwdziałać wzrostowi kosztów energii, który – bez mrożenia stawek – może wynieść w 2024 r. co najmniej 60-70 proc. w skali roku.
 • 22.11.2023Podatki 2024: Sejm zajmie się projektem obniżającym VAT na żywność
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada obniżenie do 0 proc. stawki VAT na podstawową żywność także w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. W efekcie utrzymany zostałby zerowy VAT na podstawową żywność. Jak argumentują projektodawcy z Prawa i Sprawiedliwości, nowelizacja będzie korzystna zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.
 • 22.11.2023Dodatek za rozłąkę zwolniony ze składek ZUS
  Aby skorzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS konieczne jest przeniesienia pracownika poza miejsce wykonywania przez niego pracy, które oznaczone jest w zawartej z nim umowie o pracę. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku oddelegowania pracownika do pracy poza granicami kraju. W konsekwencji, wypłacany pracownikom delegowanym do pracy za granicę dodatek za rozłąkę będzie podlegał na podstawie § 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości wskazanej w tym przepisie.
 • 22.11.2023Wystawienie i przekazanie faktury w formie elektronicznej
  Przez fakturę rozumie się nie tylko dokument w formie papierowej, ale także w formie elektronicznej, który może być wystawiony i otrzymany w dowolnym formacie elektronicznym, np. w formacie PDF, pamiętając o tym, aby zawierał elementy wymagane przepisami ustawy.
 • 22.11.2023Podróże prezesa zarządu w kosztach spółki
  Wydatki związane z przemieszczaniem się prezesa zarządu pomiędzy miejscem wykonywania obowiązków a miejscem zamieszkania, gdzie wykonuje on swoje obowiązki zdalnie, a także inne podróże służbowe są realizowane w celach związanych z kierowaniem przez niego spółką. Zatem, wydatki te ponoszone są w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów spółki.
 • 21.11.2023Podatki 2024: Sejm zajmie się projektem obniżającym VAT na żywność
  Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada obniżenie do 0 proc. stawki VAT na podstawową żywność także w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. W efekcie utrzymany zostałby zerowy VAT na podstawową żywność. Jak argumentują projektodawcy z Prawa i Sprawiedliwości, nowelizacja będzie korzystna zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.
 • 21.11.2023Związkowcy wracają z pomysłem wprowadzenia emerytur stażowych
  Sejm zajmie się obywatelskim projektem nowelizacji, który zakłada wprowadzenie do polskiego systemu emerytalnego emerytur stażowych. Związkowcy z NSZZ „Solidarność” proponują, by emerytura stażowa przysługiwała osobom, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Projekt noweli skierowano już do pierwszego czytania sejmowego.
 • 21.11.2023Nota korygująca nie wpływa na termin odliczenia VAT
  W przypadku wystawienia noty korygującej, odliczenie podatku naliczonego z faktur, do których te noty wystawiono, nie jest uzależnione od zaakceptowania danej noty przez wystawcę faktury. A zatem podatnik ma prawo dokonać stosownego odliczenia podatku naliczonego określonego w otrzymanej fakturze nawet wówczas, gdy nie dostał jeszcze od kontrahenta potwierdzonej kopii noty korygującej. Zatem okresem rozliczeniowym, w którym należy wykazać w deklaracji podatek naliczony jest moment otrzymania tych faktur.
 • 21.11.2023Sprzedaż majątku po likwidacji działalności
  Po likwidacji działalności gospodarczej byłemu przedsiębiorcy może pozostać majątek uprzednio wykorzystywany na potrzeby firmowe. Podatnik może w każdym momencie podjąć decyzję o sprzedaży tego majątku, pojawi się jednak w niektórych przypadkach konieczność ustalenia dochodu i zapłaty podatku.
 • 21.11.2023Etat i działalność: Składki ZUS przy niewypłacaniu wynagrodzenia z pracy
  Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo jak trwa stosunek pracy dodatkowe (pozapracownicze) tytuły ubezpieczeń mają charakter dobrowolny, bez względu na to czy pracownikowi wypłacono bądź nie wynagrodzenie za dany miesiąc.
 • 21.11.2023WSA. Kredytowane mieszkanie otrzymane w darowiźnie. Czy należy się ulga w PIT?
  Sama okoliczność uzyskania przez podatniczkę współwłasności lokalu mieszkalnego w późniejszym terminie, niż w momencie jego zakupu, nie stała na przeszkodzie przyjęciu, że spłata dotyczy kredytu zaciągniętego przez nią przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cel jakim było nabycie lokalu mieszkalnego, bowiem kredyt został zaciągnięty solidarnie przez podatniczkę i jej narzeczonego na nabycie lokalu mieszkalnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

« poprzednia strona | następna strona »