aktualne ustawy

 • 18.07.2023Jak wystawiać faktury VAT
  Przeczytaj, kto i kiedy ma obowiązek wystawiania faktur, jakie elementy musi zawierać faktura i jak długo należy ją przechowywać.
 • 18.07.2023VAT: Terminy zapłaty podatku VAT
  Termin płatności podatku VAT został połączony z terminem złożenia deklaracji podatkowej. Dlatego też zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy VAT podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.
 • 17.07.2023Działalność nieewidencjonowana na korzystniejszych zasadach?
  Do Prawa przedsiębiorców wprowadzone zostać mają zmiany dotyczące prowadzenia tzw. działalności nieewidencjonowanej. Projekt zmian, nad którym prace zaczął Sejm, zakłada m.in. wprowadzenie rocznej (zamiast miesięcznej) kwoty przychodu, do wysokości której można prowadzić taką działalność. Dojść ma też do skrócenia do 24 miesięcy okresu, jaki musi upłynąć od zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej do rozpoczęcia działalności nieewidencjonowanej.
 • 17.07.2023Podatki 2024: VAT na odzież i obuwie dziecięce zostanie obniżony do 5 proc.
  Stawka podatku VAT na odzież i obuwie dziecięce ma zostać obniżona z 23 proc. do 5 proc. – wynika z komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Jak tłumaczą projektodawcy, po zmianach w prawie europejskim możliwe stało się zastosowanie obniżonej stawki wobec tego rodzaju produktów.
 • 17.07.2023Rząd szykuje nowe systemy e-pełnomocnictw i e-płatności
  Elektroniczne usługi administracji publicznej zostaną uzupełnione m.in. o nowe systemy dotyczące e-pełnomocnictw oraz e-płatności – wynika z projektu ustawy przygotowanego przez resort cyfryzacji. Utworzony zostanie Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych, a Platforma e-Płatności pozwoli na uiszczanie opłat na rzecz administracji publicznej z wykorzystaniem różnych metod płatności.
 • 17.07.2023Podatki 2023: Podatek od nieruchomości z kilkoma ułatwieniami
  Przepisy dotyczące terminu na złożenie przez osoby fizyczne informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych staną się bardziej przyjazne dla podatników – wynika z komisyjnego projektu ustawy ograniczającej biurokrację i bariery prawne. W pakiecie zmian odnoszących się do podatku od nieruchomości znajduje się również zwolnienie z opodatkowania schronów i ukryć.
 • 17.07.2023Składki ZUS od świadczenia urlopowego
  Świadczenie urlopowe wypłacone na innej podstawie niż przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (np. na podstawie regulaminu wynagradzania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.
 • 17.07.2023PIT. Rozliczenie zakupu i sprzedaży lokalu użytkowego
  Osoby fizyczne, które na potrzeby prowadzonej działalności nabywają lokal użytkowy, zwykle zastanawiają się, czy dokonać zakupu jako osoba prywatna, czy jako przedsiębiorca. Inne pytanie brzmi: jakie będą skutki podatkowe związane z ewentualnym zbyciem tego lokalu za jakiś czas? Warto przeanalizować możliwe scenariusze. Zawsze jednak trzeba liczyć się z ryzykiem odmiennej kwalifikacji prawnopodatkowej danej czynności, wynikającej z ewentualnej przyszłej zmiany przepisów podatkowych w tym zakresie.
 • 17.07.2023Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Faktura stanowi podstawowy dokument w obrocie, którym posługuje się podatnik VAT. Ponieważ w przypadku otrzymanej faktury VAT wiążą się z tym określone profity finansowe dla jej posiadacza (możliwość odliczenia podatku w niej naliczonego) trudno się dziwić, iż ustawodawca wskazał cały szereg elementów, które dokument taki powinien zawierać.
 • 17.07.2023Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią
  Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym. Ostatnio przyszedł do mnie 17-letni chłopak i zapytał o możliwość pracy w moim sklepie jako sprzedawca lub serwisant. Chciałbym zawrzeć z nim umowę zlecenia. Mam jednak wątpliwości czy jest to możliwe i czy muszę w związku z tym posiadać pisemną zgodę jego rodziców?
 • 17.07.2023VAT: Informacje podsumowujące
  Podatnicy, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE i dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych oprócz deklaracji podatkowych mają również obowiązek składania informacji podsumowujących.
 • 14.07.2023Podatki 2023: Podatek od nieruchomości z kilkoma ułatwieniami
  Przepisy dotyczące terminu na złożenie przez osoby fizyczne informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych staną się bardziej przyjazne dla podatników – wynika z komisyjnego projektu ustawy ograniczającej biurokrację i bariery prawne. W pakiecie zmian odnoszących się do podatku od nieruchomości znajduje się również zwolnienie z opodatkowania schronów i ukryć.
 • 14.07.2023Nowa ustawa o zarządzaniu danymi wpłynie na udostępnianie informacji
  Resort cyfryzacji opublikował projekt ustawy o zarządzaniu danymi, która jest związana z nowymi regulacjami unijnymi. Projektowane przepisy mają być korzystne dla obywateli i przedsiębiorców, bo dostęp do danych publicznych do ponownego wykorzystywania zostanie poszerzony. Nowe regulacje powinny zacząć obowiązywać 24 września br.
 • 14.07.2023Nowy pakiet ułatwień dla firm. Rząd zapowiada ograniczenie formalności
  Do polskiego prawa wprowadzony zostanie pakiet przepisów ułatwiających zakładanie działalności gospodarczej i upraszczających zasady prowadzenia firm – wynika z projektu przygotowanego przez resort rozwoju i technologii. Projekt nowej ustawy został już przyjęty przez rząd, a większość zmian ma wejść w życie z początkiem 2024 r.
 • 14.07.2023Podatki 2023: Ważny wyrok ws. opodatkowania usług hotelowych
  Usługa hotelowa nie jest usługą o charakterze podobnym do najmu czy dzierżawy – wynika z nowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton tłumaczą, że w efekcie podatnicy świadczący usługi hotelowe nie powinni być objęci podatkiem od przychodów z budynków.
 • 14.07.2023Kiedy umowa zlecenia bez składek ZUS
  Trwają przymiarki do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wszystkich umów zlecenia. To już kolejna próba, poprzednie były porzucane na różnych etapach, nie wiadomo też, jak (i czy) skończą się prace obecne. Na razie jednak istnieją liczne sytuacje, w którym przedsiębiorca będzie mógł zawrzeć umowę zlecenia z wykonawcą bez przymusu ustalania składek na ubezpieczenia społeczne.
 • 14.07.2023Działalność gospodarcza, pozarolnicza działalność i inne definicje
  W przepisach często spotykamy odniesienia do działalności gospodarczej, jednoosobowej działalności gospodarczej czy działalności pozarolniczej - osoby je prowadzące mają różne i odmienne od konsumenckich obowiązki, różne zasady ustalania dochodów i kosztów, zasady podlegania ubezpieczeniom obowiązkowym itp. 
 • 14.07.2023Data wystawienia faktury a moment powstania przychodu 
  Prawidłowe określenie daty uzyskania przychodu jest jedną z istotniejszych kwestii dla prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego. Przepisy w tym zakresie są w zasadzie jednoznaczne. Czasem jednak przysparzają wiele problemów podatnikom, zwłaszcza tym, którzy są tzw. osobami samozatrudnionymi, i to zarówno wtedy, gdy samodzielnie prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów czy ewidencję przychodów, jak i gdy powierzają te czynności biuru rachunkowemu.  
 • 14.07.2023Umowa zlecenia czy o dzieło?  Wyjaśnienia ZUS
  Honoraria i wynagrodzenia wynikające z umowy o dzieło nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Nie dziwi, że są atrakcyjną formą kontraktowania różnego rodzaju usług. ZUS w swoich wyjaśnieniach podkreśla, że samo nazwanie porozumienia zamawiającego i wykonawcy umową o dzieło nie jest wystarczające dla uniknięcia kwalifikacji tej umowy jako umowy zlecenia. Warto zatem znać szczegółowe stanowisko Zakładu w tej sprawie. 
 • 14.07.2023VAT: Miesięczne i kwartalne deklaracje VAT
  Zasada podstawowa – wyrażona w art. 99 ust. 1 ustawy VAT – wskazuje, że podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
 • 13.07.2023Nowy pakiet ułatwień dla firm. Rząd zapowiada ograniczenie formalności
  Do polskiego prawa wprowadzony zostanie pakiet przepisów ułatwiających zakładanie działalności gospodarczej i upraszczających zasady prowadzenia firm – wynika z projektu przygotowanego przez resort rozwoju i technologii. Projekt nowej ustawy został już przyjęty przez rząd, a większość zmian ma wejść w życie z początkiem 2024 r.
 • 13.07.2023Podatki 2023: Ważny wyrok ws. opodatkowania usług hotelowych
  Usługa hotelowa nie jest usługą o charakterze podobnym do najmu czy dzierżawy – wynika z nowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton tłumaczą, że w efekcie podatnicy świadczący usługi hotelowe nie powinni być objęci podatkiem od przychodów z budynków.
 • 13.07.2023Podatki 2023: Przepisy ws. podatku od nieruchomości i leasingu do zmiany
  W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wskazane zostanie, że podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku umowy leasingu jest korzystający (leasingobiorca) – wynika z komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Obecnie za podatnika uznaje się w takiej sytuacji właściciela rzeczy, co skutkuje większymi problemami prawnymi.
 • 13.07.2023Opłaty za czynności urzędowe powinny być zniesione?
  Wysokość opłat za czynności urzędowe, mimo że nie stanowi bariery finansowej dla znacznej części obywateli, dla osób o znacznie ograniczonych zasobach finansowych może stanowić znaczne obciążenie. Zaświadczenia o stanie cywilnym, rejestracja danych osobowych, odpisy zupełne aktów stanu cywilnego to podstawowe dokumenty niezbędne osobom do sprawnego funkcjonowania w naszym społeczeństwie. To obciążenie finansowe może nieumyślnie ograniczyć ich dostęp do podstawowych usług i potencjalnie utrudnić im uczestnictwo w działalności społecznej.
 • 13.07.2023Używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych w VAT
  Czy obciążenie pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej? Czy obciążenie to stanowi też dostawę paliwa i wiąże się z obowiązkiem oznaczenia faktury w pliku JPK kodem GTU_02? W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu obciążenia pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych?
 • 13.07.2023Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść podatnika
  Naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję, w której uzasadnieniu określił kwotę zobowiązania podatnika. Jednak w sentencji decyzji zobowiązał go do zapłaty kwoty niższej. Organ II instancji uznał, że to oczywisty błąd naczelnika, który można naprawić w decyzji odwoławczej podwyższając kwotę zobowiązania do właściwej wysokości. Takie działanie jest niedopuszczalne, orzekł 8 maja 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 20/23).
 • 13.07.2023Sprzedaż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
  Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni lub na czas określony - od 30 dni do 24 miesięcy (w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego).
 • 13.07.2023VAT: Rejestracja na potrzeby VAT UE
  Jak wynika z treści art. 97 ust. 1 ustawy VAT podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.
 • 12.07.2023Podatki 2023: Akcyza na cydr i perry zostanie obniżona do zera
  Z początkiem października br. stawka akcyzy na cydr i perry o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5 proc. objętości zostanie obniżona do 0 zł – wynika z rządowego projektu ustawy, który trafił w tym tygodniu do Sejmu. Jak tłumaczą projektodawcy, celem takiej preferencji jest stworzenie lepszych warunków dla producentów i ułatwienie rozwoju rynku cydru i perry.
 • 12.07.2023Biznes przeciwny przekazywaniu dokumentacji firm do PANA
  Rząd powinien wycofać się z projektowanych zmian w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – twierdzi Rada Przedsiębiorczości, w której skład wchodzą największe organizacje przedsiębiorców w Polsce. Sprzeciw biznesu budzą propozycje, zgodnie z którymi firmy audytorskie miałyby przekazywać do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) dokumentację przedsiębiorców uzyskaną m.in. w trakcie badania sprawozdań finansowych.
 • 12.07.2023Zryczałtowany podatek dochodowy. Próg będzie przystępniejszy dla podatników
  Do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadzone mają zostać zmiany podnoszące do 3 mln euro kwotę przychodów, do których możliwe jest opłacanie podatku zryczałtowanego. W efekcie więcej przedsiębiorstw będzie mogło skorzystać z takiej formy opodatkowania działalności. Zmiany przewiduje komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.
 • 12.07.2023Wyrok TK może wymusić duże zmiany w podatku od nieruchomości
  W ubiegłym tygodniu zapadł przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. definicji budowli i podatku od nieruchomości. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, wyrok jest niezwykle istotny, bo dotyczy kwestii kluczowej, czyli przedmiotu opodatkowania. Ustawodawcy mają teraz 18 miesięcy na wprowadzenie zmian w prawie. Na razie nie wiadomo jednak, w jakim kierunku pójdą nowe regulacje.
 • 12.07.2023Wysokie ceny prądu. Rząd zwiększy wsparcie i wprowadzi nową składkę
  Rząd skierował do Sejmu projekt zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony odbiorców energii elektrycznej. Projekt zakłada zwiększenie limitów zużycia prądu objętego zamrożeniem cen. Limity zostaną podwyższone o 1 tys. kWh. Zamrożenie cen dla gospodarstw domowych obejmie zatem zużycie do poziomu nie 2 tys. kWh, ale 3 tys. kWh rocznie. Jednocześnie duże spółki węglowe mają zapłacić składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r.
 • 12.07.2023Slim VAT 3: Możliwość rezygnacji z korekty współczynnika VAT
  Od 1 lipca 2023 r. do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono opcję rezygnacji z dokonania korekty w przypadku różnicy między proporcją wstępną a ostateczną, która nie przekracza 2 punktów procentowych, oraz kwotą podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu nie przekraczającą 10 000 zł (w przypadku proporcji ostatecznej mniejszej od proporcji wstępnej). Nowe przepisy będą stosowane począwszy od korekt dokonywanych za 2023 r.
 • 12.07.2023Organ uznał przedsiębiorcę za oszusta m.in. dlatego, że rozmawiał z przedstawicielem zagranicznej firmy po polsku
  W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się oszustwa podatkowego chociażby przez jedną z firm, organy skarbowe biorą pod lupę wszystkich jej kontrahentów uczestniczących w łańcuchu dostaw. W przypadku braku oczywistych dowodów na ich świadomy udział w nielegalnym procederze, organy chętnie wysuwają zarzut braku dochowania należytej staranności przy doborze kontrahenta. Czasem zarzuty te są tak absurdalne, jak rozmowa z przedstawicielem zagranicznej firmy po polsku.
 • 12.07.2023VAT: Uzgodnienie warunków korekty w umowie pomiędzy kontrahentami
  W przypadku gdy umowy zawierane z kontrahentami będą zawierać uzgodnienia regulujące warunki obniżenia podstawy opodatkowania świadczonych usług należy uznać, że stanowić będą one dokumentację, o której mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Posiadanie tej dokumentacji będzie uprawniać do obniżenia podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, przy założeniu spełnienia warunków uzgodnienia przed jej wystawieniem.
 • 12.07.2023Zasady i terminy wystawiania świadectw pracy
  Współpraca z pracownikiem na podstawie umowy o pracę musi zawsze zakończyć się wydaniem świadectwa pracy. Sprawdź, jak je przygotować i kiedy przekazać pracownikowi.
 • 12.07.2023Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w świadectwie pracy
  Pracownik miał kilka 1-2 dniowych nieobecności nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w końcu tę osobę i w związku z tym nie wiem gdzie w świadectwie pracy wykazać te nieobecności. Jako okresy nieskładkowe?
 • 12.07.2023VAT: Wykreślenie podatnika z rejestru VAT
  Czynny podatnik VAT może zostać wykreślony z rejestru VAT z urzędu. Jak wynika z treści art. 96 ust. 9 ustawy VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:
 • 11.07.2023Podatki 2023: Przepisy ws. podatku od nieruchomości i leasingu do zmiany
  W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wskazane zostanie, że podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku umowy leasingu jest korzystający (leasingobiorca) – wynika z komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Obecnie za podatnika uznaje się w takiej sytuacji właściciela rzeczy, co skutkuje większymi problemami prawnymi.
 • 11.07.2023Podatek od przerzuconych dochodów. Biznes apeluje o korekty w objaśnieniach
  Przygotowany przez resort finansów projekt objaśnień podatkowych w zakresie podatku od przerzuconych dochodów powinien zostać doprecyzowany – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja zwraca uwagę m.in. na brak precyzyjnego określenia, na czym polega pośrednie poniesienie kosztów. Wątpliwości dotyczą też np. stawki podatku obowiązującej w kraju zagranicznym oraz weryfikacji niskiego opodatkowania.
 • 11.07.2023Wysokie ceny prądu. Rząd zwiększy wsparcie i wprowadzi nową składkę
  Rząd skierował do Sejmu projekt zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony odbiorców energii elektrycznej. Projekt zakłada zwiększenie limitów zużycia prądu objętego zamrożeniem cen. Limity zostaną podwyższone o 1 tys. kWh. Zamrożenie cen dla gospodarstw domowych obejmie zatem zużycie do poziomu nie 2 tys. kWh, ale 3 tys. kWh rocznie. Jednocześnie duże spółki węglowe mają zapłacić składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r.
 • 11.07.2023Sprzedaż samochodu wycofanego wcześniej z firmy bez VAT
  Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.
 • 11.07.2023Podatki 2023: Wkrótce ważne zmiany w podatku PCC
  Parlament zakończył prace nad nowelizacją, która zakłada istotne zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Niebawem w życie wejdzie przepis znoszący 2 proc. PCC w przypadku kupna pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. Z początkiem 2024 r. wprowadzony zostanie z kolei podatek (6 proc.) od zakupu szóstego i kolejnego mieszkania albo udziałów w tych lokalach.
 • 11.07.2023Mały ZUS Plus o rok dłużej. Sejm pracuje też nad kolejnymi zmianami
  Od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dodatkowego roku z tzw. Małym ZUS Plus – wynika z nowelizacji, która czeka obecnie na podpis prezydenta. Nowe rozwiązanie ma mieć charakter jednorazowy i dotyczyć przedsiębiorców, którzy co najmniej w jednym miesiącu w 2023 r. korzystali z tej preferencji. Do Sejmu trafił też projekt przewidujący całkowitą likwidację ograniczenia czasowego w korzystaniu z ulgi.
 • 11.07.2023Mały ZUS plus bez ograniczeń czasowych?
  Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji pod przewodnictwem Posła na Sejm RP Bartłomieja Wróblewskiego 5 lipca 2023 r. przedstawiła projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, który ma na celu wprowadzenie rozwiązań realizujących m.in. postulaty Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza.
 • 11.07.2023Jaki jest cel pozyskiwania szczegółowych danych osobowych abonentów?
  Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji są zaniepokojone faktem zobowiązywania przedsiębiorców telekomunikacyjnych do przekazywania do GUS szczegółowych danych osobowych abonentów usług telefonicznych, a więc danych osobowych milionów polskich obywateli oraz obywateli innych państw, którzy wykupili usługi u polskiego operatora.
 • 11.07.2023Slim VAT 3: Prognoza proporcji/prewspółczynnika bez protokołu naczelnika US
  Z dniem 1 lipca 2023 r. zlikwidowano wymóg uzgadniania prognozy proporcji lub prognozy prewspółczynnika i sporządzania protokołu przez naczelnika urzędu skarbowego. W to miejsce zostało wprowadzone zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętych przez podatnika proporcji lub prewspółczynniku.
 • 11.07.2023Wydatki w kosztach: Źródłowe dokumenty można zniszczyć
  Spółka chciałaby przekazać faktury źródłowe (uprzednio zeskanowane) do zniszczenia. Czy można obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o koszty uzyskania przychodów rozpoznawane na podstawie wydatków/kosztów ujętych w księgach rachunkowych (zaksięgowanych) na podstawie dowodów źródłowych, których oryginalne wersje zostały zniszczone, a pozostały jedynie kopie w formie cyfrowej?
 • 11.07.2023VAT: Zgłoszenie rejestracyjne na potrzeby podatku od towarów i usług
  W zakresie obowiązków formalnych spoczywających na podatnikach podatku VAT należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na konieczność dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

« poprzednia strona | następna strona »