aktualne ustawy

 • 15.03.2024Ustalenie limitu zwolnienia od stosowania kas fiskalnych
  Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Taka jest zasada, możliwe są jednak wyjątki od niej. Przewidziane zostały one w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2023 r. poz. 2605).
 • 15.03.2024Dowód kosztowy otrzymany z opóźnieniem w PKPiR
  Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego koszt ten może być potrącony.
 • 14.03.2024Składki ZUS zleceniobiorców delegowanych do pracy za granicą
  Ustalając podstawę wymiaru składek bierze się sumę przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia wypłaconych w danym miesiącu i następnie pomniejsza o kwotę diet za dni pobytu za granicą, za które wynagrodzenie jest wypłacane. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy to podstawą do obliczenia składek będzie ta kwota, natomiast jeżeli ustalona kwota będzie niższa od przeciętnego wynagrodzenia to podstawą od której należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy będzie ww. przeciętne wynagrodzenie.
 • 14.03.2024Budowle i garaże a podatki. Resort finansów zapowiada ważne zmiany
  Resort finansów pracuje nad zdefiniowaniem pojęcia budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jak poinformował resort, celem jest wprowadzenie do ustawy autonomicznej definicji, która nie będzie odnosić się do regulacji pozapodatkowych. Jednocześnie prowadzone są też prace nad regulacjami ws. zasad opodatkowania garaży. Szczegółowe projekty zmian mają zostać przedstawione w trakcie kilku kolejnych miesięcy.
 • 14.03.2024PIT za 2023: Rozliczenie ze sprzedaży kryptowalut
  Jeśli uzyskałeś przychody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) składasz zeznanie roczne PIT-38. Zeznanie składasz nawet, gdy przychody uzyskujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z której przychody zaliczasz do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zeznanie musisz złożyć także wtedy, gdy nie uzyskałeś przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych lecz poniosłeś w roku kalendarzowym wydatki na ich nabycie.
 • 14.03.2024MZ: NIE dla dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi
  Uprawnienia przysługujące Honorowym Dawcom Krwi należy rozpatrywać nie w kontekście głównych przesłanek determinujących donację, a dowodów uznania i wdzięczności za oddaną krew i jej składniki. Decyzja o oddaniu krwi powinna wynikać z chęci dzielenia się z innymi, nie zaś z kalkulacji zysków. Wprowadzenie finansowego dodatku dla emerytowanych Honorowych Dawców Krwi wykracza poza ideę honorowego, dobrowolnego i nieodpłatnego dawstwa krwi, gdyż w sposób bezpośredni skutkuje przyznaniem gratyfikacji finansowej - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację poselską.
 • 14.03.2024Źródła przychodu w PIT: Najem w okresie zawieszenia firmy
  Jeżeli pomimo zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nadal osiąga przychody z wynajmu lokalu innym podmiotom, umowa zawarta została w ramach prowadzonej działalności, a lokal ten widnieje też w ewidencji środków trwałych i nie został wycofany do majątku prywatnego, to przychody uzyskiwane z wynajmu należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.
 • 14.03.2024PIP: Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  Prawne podstawy świadczenia pracy można podzielić na dwie grupy, tj. na zatrudnienie pracownicze oparte na przepisach prawa pracy oraz na tzw. zatrudnienie niepracownicze oparte na przepisach prawa cywilnego.  W zatrudnieniu pracowniczym wyróżniamy:  umowę o pracę,  powołanie,  mianowanie,  wybór,  spółdzielczą umowę o pracę.  Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:  umowę na okres próbny,  umowę na czas określony,  umowę na czas nieokreślony.  Na podstawie umów cywilnoprawnych praca najczęściej wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. 
 • 13.03.2024Budowle i garaże a podatki. Resort finansów zapowiada ważne zmiany
  Resort finansów pracuje nad zdefiniowaniem pojęcia budowli na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jak poinformował resort, celem jest wprowadzenie do ustawy autonomicznej definicji, która nie będzie odnosić się do regulacji pozapodatkowych. Jednocześnie prowadzone są też prace nad regulacjami ws. zasad opodatkowania garaży. Szczegółowe projekty zmian mają zostać przedstawione w trakcie kilku kolejnych miesięcy.
 • 13.03.2024KAS zacznie sprawdzać łańcuchy dostaw tzw. konfliktowych minerałów
  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zostanie dostosowana do unijnych regulacji dotyczących obowiązków importerów tzw. konfliktowych minerałów, czyli cyny, tantalu i wolframu (ich rud) oraz złota. Przyjęty przez rząd projekt noweli przewiduje, że KAS będzie zajmować się m.in. weryfikacją należytej staranności w międzynarodowym łańcuchu dostaw takich minerałów.
 • 13.03.2024JPK_CIT bez opóźnień, ale z mniejszą ilością danych podatkowych
  Wdrażanie zmian dotyczących raportowania JPK_CIT (JPK_KR) nie zostanie opóźnione w czasie i będzie rozpoczęte w 2025 r. – wynika z niedawnych zapowiedzi Ministerstwa Finansów. W trakcie konferencji uzgodnieniowej wskazano również, że dane podatkowe zostaną w JPK_KR ograniczone do 6 pozycji.
 • 13.03.2024Składki ZUS zleceniobiorców delegowanych do pracy za granicą
  Ustalając podstawę wymiaru składek bierze się sumę przychodów z tytułu wykonywania umowy zlecenia wypłaconych w danym miesiącu i następnie pomniejsza o kwotę diet za dni pobytu za granicą, za które wynagrodzenie jest wypłacane. Jeżeli tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy to podstawą do obliczenia składek będzie ta kwota, natomiast jeżeli ustalona kwota będzie niższa od przeciętnego wynagrodzenia to podstawą od której należy obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy będzie ww. przeciętne wynagrodzenie.
 • 13.03.2024Estoński CIT po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o.
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółki cywilnej nie podmiotem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Zatem, o ile w roku podatkowym poprzedzającym wybór ryczałtu od dochodów spółek, uzyskane przez spółkę cywilną (wszystkich wspólników tej spółki) przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyły równowartości 2 mln euro, to spółka z o.o. posiada w pierwszym roku opodatkowania ryczałtem status małego podatnika.
 • 13.03.2024PCC. Posiadanie budynku w stanie surowym zamkniętym nie wyklucza zwolnienia
  Podatnik nabył nieruchomość rolną, której częścią składową jest budynek mieszkalny, murowany, piętrowy w stanie surowym zamkniętym, którego budowa została rozpoczęta w 1991 roku. Budynek ten nie ma odbiorów, nadanego numeru, a budowa nie jest kontynuowana. W tym roku kupił wspólnie z żoną mieszkanie. Czy podatnikowi przysługuje prawo do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem tego mieszkania?
 • 12.03.2024JPK_CIT bez opóźnień, ale z mniejszą ilością danych podatkowych
  Wdrażanie zmian dotyczących raportowania JPK_CIT (JPK_KR) nie zostanie opóźnione w czasie i będzie rozpoczęte w 2025 r. – wynika z niedawnych zapowiedzi Ministerstwa Finansów. W trakcie konferencji uzgodnieniowej wskazano również, że dane podatkowe zostaną w JPK_KR ograniczone do 6 pozycji.
 • 12.03.2024Ustawa o świadczeniu usług elektronicznych do zmiany
  Resort cyfryzacji szykuje nowelizację ustawy o świadczeniu usług elektronicznych – wynika z założeń projektu, które opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ustawa ma zostać dostosowana do unijnych przepisów dotyczących usług cyfrowych. W założeniu zmiany mają m.in. zwiększyć efektywną ochronę przed nielegalnymi treściami w internecie.
 • 12.03.2024Ulga dla seniora przy przejściu na emeryturę w trakcie roku
  Zwolnione z podatku są przychody otrzymane przez podatnika, który mimo nabycia uprawnienia (prawa) do emerytury, tej emerytury nie otrzymuje. Tym samym, warunek „nieotrzymywania emerytury” jako warunek do zastosowania ww. zwolnienia podatkowego powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Jak wynika natomiast z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji podatnika.
 • 12.03.2024Czy limit płatności gotówkowych będzie zmieniony? - MF odpowiada
  Według propozycji legislacyjnych w całej UE obowiązywać będzie maksymalny limit płatności gotówkowych wynoszący 10 000 EUR, co utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy. Chętne państwa członkowskie będą mogły dodatkowo go obniżyć. Zgodnie ze wstępnym porozumieniem podmioty zobowiązane będą musiały ponadto zidentyfikować i zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje transakcji sporadycznej gotówką w kwocie od 3 000 EUR do 10 000 EUR.
 • 12.03.2024Składki ZUS: Odszkodowanie wypłacone pracownikowi w wyniku ugody sądowej
  Wyłączenie np. odszkodowania czy rekompensaty za rozwiązanie umowy o pracę z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ma zastosowanie tylko wówczas, gdy wypłata tych świadczeń pozostaje w bezpośrednim związku z wygaśnięciem stosunku pracy i ustanie zatrudnienia jest wyłączną przyczyną wypłaty tego świadczenia. Ponadto, roszczenie odszkodowawcze musi ściśle dotyczyć tylko i wyłącznie rozwiązania stosunku pracy, czyli sytuacji kiedy tryb i okoliczności jego rozwiązania naruszały przepisy prawa pracy.
 • 12.03.2024Zbieg uprawnień w postaci renty rodzinnej i emerytury rolniczej
  Po osobie, która pobierała dwie emerytury tj. pracowniczą z ZUS i rolniczą z KRUS, wdowa otrzyma rentę rodziną tylko z jednej instytucji. Wprawdzie z obydwu systemów tj. pracowniczego i rolniczego organy rentowe ustalają prawo do renty rodzinnej, ale jedno świadczenie jest zawieszone, ponieważ w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty (przysługującej na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego uprawnionemu wypłaca się tylko jedno z nich - wyjaśniło Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 12.03.2024Odliczenie VAT z faktur za wynajem mieszkań dla pracowników
  W sytuacji nieodpłatnego udostępniania pracownikom lokali mieszkalnych płatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez kontrahentów, z tytułu zakupu usługi wynajmu lokali mieszkalnych, ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 • 12.03.2024Darowizna mieszkania obciążonego służebnością osobistą. Co z podatkiem?
  Babcia podatniczki zamierza przekazać jej w darowiźnie mieszkanie jednocześnie ustanawiając służebność osobistą mieszkania dla swojego męża („przyszywanego” dziadka podatniczki). W tym samym akcie notarialnym podatniczka ustanowi służebność osobistą mieszkania dla swojej babci. Czy przyjmując darowiznę mieszkania z ustanowioną służebnością mieszkania podatniczka będzie musiała zapłacić podatek od ww. służebności?
 • 11.03.2024System globalnego minimalnego opodatkowania coraz bliżej
  Już w marcu br. resort finansów ma przedstawić projekt ustawy, która wdroży do polskiego systemu podatkowego unijną dyrektywę dotyczącą systemu globalnego minimalnego opodatkowania. Jak oceniają eksperci firmy doradczej EY Polska, krajowe przepisy prawdopodobnie zaczną obowiązywać z rocznym opóźnieniem, czyli od 1 stycznia 2025 r.
 • 11.03.2024Wymogi dostępności produktów i usług. Rząd wprowadzi nowe obowiązki
  Sejm zaczyna prace nad rządowym projektem nowej ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. W założeniu nowe regulacje mają sprawić, że popularne produkty i usługi staną się bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. W praktyce wymogi dotyczyć będą np. komputerów, smartfonów i czytników książek elektronicznych. Większość nowych regulacji wejdzie w życie w połowie 2025 r.
 • 11.03.2024Wystawianie faktur i paragonów podczas zawieszenia działalności
  Podatnik, który „zawiesza” prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, pozostaje nadal podatnikiem podatku od towarów i usług i dlatego spoczywają na nim określone obowiązki podatkowe. Jednocześnie przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności ma jednak pewne uprawnienia i obowiązki, które mają związek z działalnością prowadzoną przed datą zawieszenia.
 • 11.03.2024Czy limit płatności gotówkowych będzie zmieniony? - MF odpowiada
  Według propozycji legislacyjnych w całej UE obowiązywać będzie maksymalny limit płatności gotówkowych wynoszący 10 000 EUR, co utrudni przestępcom pranie brudnych pieniędzy. Chętne państwa członkowskie będą mogły dodatkowo go obniżyć. Zgodnie ze wstępnym porozumieniem podmioty zobowiązane będą musiały ponadto zidentyfikować i zweryfikować tożsamość osoby, która dokonuje transakcji sporadycznej gotówką w kwocie od 3 000 EUR do 10 000 EUR.
 • 11.03.2024Ulga dla seniora przy przejściu na emeryturę w trakcie roku
  Zwolnione z podatku są przychody otrzymane przez podatnika, który mimo nabycia uprawnienia (prawa) do emerytury, tej emerytury nie otrzymuje. Tym samym, warunek „nieotrzymywania emerytury” jako warunek do zastosowania ww. zwolnienia podatkowego powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Jak wynika natomiast z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych lub postawienia ich do dyspozycji podatnika.
 • 11.03.2024Zakupy związane z wynajmowanymi lokalami a odliczenie VAT
  Wynajem nieruchomości może przybrać zasadniczo dwie formy - wynajmu długoterminowego i krótkoterminowego. Pierwszy rodzaj może być regulowany w formie umowy na czas określony lub nieokreślony, na okres miesięcy bądź lat. Drugi natomiast przybiera postać wyłącznie umowy na czas określony i dotyczy okresów dziennych lub tygodniowych. Różnią się one między sobą znacząco pod względem opodatkowania VAT.
 • 11.03.2024Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 11.03.2024Ulga termomodernizacyjna na wymianę pieca gazowego
  Podatnik posiada w domu kocioł gazowy kondensacyjny, ale ze względu na dużą ilość usterek chce go wymienić na nowy kocioł o mniejszej mocy, z dodatkową elektroniką, jak czujnik temperatury zewnętrznej, który reguluje moc/temperaturę pieca, na podstawie temperatury zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Nowy kocioł ma zużywać mniej gazu i być bardziej ekologiczny. Czy podatnik może taką modernizację rozliczyć jako ulgę termomodernizacyjną?
 • 08.03.2024Sejm zaczyna prace nad projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości
  Sejm rozpoczyna prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości, który zakłada dostosowanie polskich przepisów do unijnych wymogów ws. sprawozdawczości dużych podmiotów. W efekcie wielonarodowe koncerny zostaną objęte obowiązkiem publicznego ujawniania sprawozdań o podatku dochodowym z podziałem na poszczególne krajem.
 • 08.03.2024Mały ZUS Plus. Jak liczyć okres 60 miesięcy? - ZUS odpowiada
  Zapis „ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych” dotyczy okresu przed pierwszym miesiącem w danym roku kalendarzowym, w którym osoba mogłaby skorzystać z ulgi. Jeśli więc osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą spełnia pozostałe warunki określone ustawowo do skorzystania z ulgi w styczniu danego roku, okres 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej należy ustalać począwszy od grudnia roku poprzedniego. W przypadku stycznia 2024 r. i prowadzenia bez przerw działalności gospodarczej, okres ostatnich miesięcy kalendarzowych to 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2023 r. - wyjaśnia ZUS w interpretacji indywidualnej.
 • 08.03.2024Do Sejmu trafił projekt ws. ograniczenia podatku Belki
  Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, który zakłada znaczne ograniczenie podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Posłowie klubu parlamentarnego Konfederacji proponują wprowadzenie kwoty wolnej od opodatkowania na poziomie 100 tys. zł. W efekcie budżet państwa miałby stracić ok. 4 mld zł wpływów w skali roku.
 • 08.03.2024PIT za 2023: Ulga dla rodzin 4+
  Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • 08.03.2024Składka zdrowotna pełnoletnich uczniów pobierających rentę rodzinną
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykładnią, jeżeli uczeń po 18. roku życia uczy się dalej w szkole (lub studiuje), to dopóki nie ukończy 26 lat, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na obowiązujących zasadach, tj. przy rodzicu. Tymczasem kwalifikowanie uczniów pobierających rentę rodzinną z tytułu nauki jako pobierających rentę skutkuje obowiązkiem potrącania składki zdrowotnej od świadczenia, tym samym pomniejszenia jego wysokości.
 • 08.03.2024Wystawianie faktur i paragonów podczas zawieszenia działalności
  Podatnik, który „zawiesza” prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, pozostaje nadal podatnikiem podatku od towarów i usług i dlatego spoczywają na nim określone obowiązki podatkowe. Jednocześnie przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności ma jednak pewne uprawnienia i obowiązki, które mają związek z działalnością prowadzoną przed datą zawieszenia.
 • 08.03.2024Środki pieniężne otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej a składka zdrowotna
  W związku z tym, iż środki pieniężne otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej zostały zakwalifikowane przez wnioskodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to tym samym powstanie obowiązek uwzględnienia tego świadczenia w rocznej i miesięcznej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowił dochód z działalności gospodarczej - czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.
 • 08.03.2024Nieprawidłowa nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia VAT
  Zarówno w interesie sprzedawcy, jak i nabywcy jest szczegółowe i wyczerpujące określenie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi. Dla sprzedawcy wadliwe wystawienie faktury to ryzyko grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Nabywca ryzykuje natomiast utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 • 07.03.2024Do Sejmu trafił projekt ws. ograniczenia podatku Belki
  Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, który zakłada znaczne ograniczenie podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Posłowie klubu parlamentarnego Konfederacji proponują wprowadzenie kwoty wolnej od opodatkowania na poziomie 100 tys. zł. W efekcie budżet państwa miałby stracić ok. 4 mld zł wpływów w skali roku.
 • 07.03.2024Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie dla pracowników. Co ze składkami ZUS?
  Składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością. Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług - tak stwierdził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.
 • 07.03.2024Procedura VAT marża przy sprzedaży firmowego samochodu
  Spółka nabyła używany samochód osobowy od podmiotu, który nie działa jako podatnik VAT. Transakcja nie podlegała podatkowi od towarów i usług. Samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby sprzedaży opodatkowanej VAT. Czy przy sprzedaży ww. samochodu spółka może skorzystać z procedury VAT marża?
 • 07.03.2024Duże zmiany w raportowaniu CIT. Nowe obowiązki coraz bliżej
  W przyszłym roku rozpocznie się proces wdrażania istotnych zmian w raportowaniu podatku CIT. Zmiany obejmą pliki JPK_KR (księgi rachunkowe), które określane są też jako JPK_CIT. Nowe obowiązki nałożone zostaną najpierw na dużych podatników, a w 2027 r. dotyczyć mają już wszystkich podatników.
 • 07.03.2024Mały ZUS Plus. Jak liczyć okres 60 miesięcy? - ZUS odpowiada
  Zapis „ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych” dotyczy okresu przed pierwszym miesiącem w danym roku kalendarzowym, w którym osoba mogłaby skorzystać z ulgi. Jeśli więc osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą spełnia pozostałe warunki określone ustawowo do skorzystania z ulgi w styczniu danego roku, okres 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej należy ustalać począwszy od grudnia roku poprzedniego. W przypadku stycznia 2024 r. i prowadzenia bez przerw działalności gospodarczej, okres ostatnich miesięcy kalendarzowych to 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2023 r. - wyjaśnia ZUS w interpretacji indywidualnej.
 • 07.03.2024Dodatek mieszkaniowy może wpłynąć na wysokość zasiłku stałego
  Katalog obciążeń pomniejszających dochód, jak i katalog przychodów odliczanych od dochodu określony w art. 8 ust. 3 i 4 oraz 4a ustawy o pomocy społecznej jest na gruncie tej ustawy zamknięty. Enumeratywne wyliczenie ww. wyłączeń oznacza, że każdy pozostały rodzaj dochodu, niewymieniony w ust. 4 i ust. 4a, należy wliczyć do dochodu osoby/rodziny. Z uwagi na taką konstrukcję przepisu dodatek mieszkaniowy jest uwzględniany w dochodzie osoby bądź rodziny ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej.
 • 07.03.2024Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych dla celów CIT i PIT - MF wyjaśnia
  Kwalifikacja niedoborów do kosztów uzyskania przychodów następuje na podstawie ogólnej zasady zgodnie z tą zasadą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem są koszty enumeratywnie wyłączone z kosztów podatkowych. Należy także uwzględniać regulacje dotyczące potrącania kosztów (pośrednich, bezpośrednich) w czasie. Równie istotna jest ocena czy niedobory powstały niezależnie od woli podatnika, czyli czy powstały pomimo dołożenia należytej staranności i zachowania racjonalności w działaniu, w celu ich uniknięcia, a więc czy są zawinione czy niezawinione.
 • 07.03.2024Wydatki na magazyn energii można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej
  Skoro magazyn energii elektrycznej jest osprzętem instalacji fotowoltaicznej oraz nie może działać i być wykorzystywany bez zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, to ww. wydatki, które podatnik poniósł (w części niepodlegającej dofinasowaniu w ramach programu „Mój prąd 5.0”) można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 07.03.2024PIT za 2023. Ulga dla pracujących seniorów
  Na czym polega ulga Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo. Kto może skorzystać z ulgi Z ulgi mogą korzystać: kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia
 • 06.03.2024Duże zmiany w raportowaniu CIT. Nowe obowiązki coraz bliżej
  W przyszłym roku rozpocznie się proces wdrażania istotnych zmian w raportowaniu podatku CIT. Zmiany obejmą pliki JPK_KR (księgi rachunkowe), które określane są też jako JPK_CIT. Nowe obowiązki nałożone zostaną najpierw na dużych podatników, a w 2027 r. dotyczyć mają już wszystkich podatników.
 • 06.03.2024Wakacje kredytowe będą przywrócone, ale w ograniczonej formule
  Formuła wakacji kredytowych zostanie przywrócona w 2024 r. – wynika z projektu nowelizacji, który przyjął w tym tygodniu rząd. Wprowadzone zostanie nowe kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu ma być możliwe tylko, jeśli wartość kredytu nie przekracza 1,2 mln zł. Z wakacji kredytowych nie skorzystają też gospodarstwa domowe, w przypadku których rata nie przekracza 30 proc. dochodu gospodarstwa. Nowelizacja zacznie obowiązywać 1 maja br.
 • 06.03.2024Doliczanie VAT do taksy notarialnej nadal z wątpliwościami
  Resort sprawiedliwości powinien doprecyzować regulacje dotyczące doliczania podatku VAT do taksy notarialnej – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Sprawa doliczania VAT do wynagrodzeń notariuszy budzi wątpliwości od lat. Kontrowersje dotyczą przede wszystkim braku wyraźnej podstawy prawnej do doliczania podatku.

« poprzednia strona | następna strona »