aktualne ustawy

 • 26.04.2024Odszkodowanie za błąd biura rachunkowego nie jest przychodem firmy
  Wypłacona kwota odszkodowania odpowiadająca wysokości zapłaconych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Otrzymane odszkodowanie od ubezpieczyciela jest bowiem odpowiednikiem wydatku poniesionego tytułem odsetek za zwłokę od uiszczonego z opóźnieniem podatku dochodowego z winy biura podatkowego, który to wydatek nie został zaliczony do kosztów podatkowych.
 • 26.04.2024Prywatny najem krótkoterminowy na ryczałcie
  Podatniczka jest właścicielką 3 mieszkań, które wynajmuje w sposób krótkoterminowy w ramach działalności gospodarczej. Ponieważ sytuacja rodzinna zmieniła się, chciałaby zamknąć firmę i prowadzić wynajem jako prywatny. Dochód z najmu będzie dodatkowym źródłem. Czy przychody z najmu krótkoterminowego można opodatkować ryczałtem?
 • 26.04.2024WSA. Jakie usługi kulturalne są zwolnione z VAT
  Usługa kulturalna w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług nie może być utożsamiana z samym wydarzeniem kulturalnym, a okoliczność, że nie ma ona charakteru samoistnego, w tym sensie, że pełni funkcję towarzyszącą i pomocniczą (służebną) względem takiego wydarzenia, nie odbiera jej przymiotu „usługi kulturalnej” w pełnym tego zwrotu znaczeniu - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
 • 25.04.2024Podatnicy będą mogli wybrać kasowy PIT. Resort finansów opublikował projekt
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian dotyczących tzw. kasowego PIT. W efekcie podatnicy otrzymają możliwość wyboru kasowego rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Co ważne, kasowy PIT ma opierać się na dobrowolności. Nowelizacja wejdzie w życie z początkiem 2025 r.
 • 25.04.2024Kwota wolna wzrośnie do 60 tys. zł? Sejm zaczyna prace nad projektem
  Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, który zakłada podniesienie kwoty wolnej od opodatkowania z obecnych 30 tys. zł do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie mniej niż 60 tys. zł). Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że w efekcie doszłoby do dalszego zmniejszenia klina podatkowego.
 • 25.04.2024Czy wyprzedaż rzeczy osobistych podlega PIT?
  Podatnik sprzedaż kilka rzeczy stanowiących jego własność, przy czym sprzedaż każdej z rzeczy nastąpiła co najmniej po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym ją nabył. Sprzedane przedmioty nie były wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarcze - podatnik korzystał z nich wyłącznie do celów prywatnych. Czy uzyskana kwota ze sprzedaży jest przychodem w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 25.04.2024Rozwiązanie umowy dzierżawy a amortyzacja budynku na cudzym gruncie
  W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy przedsiębiorca będzie mógł ująć jednorazowo w kosztach uzyskania przychodów niezamortyzowaną część wartości początkowej budynku wybudowanego na cudzym gruncie, jeśli kontynuować będzie rodzaj prowadzonej działalności - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 25.04.2024ZUS zapłaci za chorobowe od pierwszego dnia? Nie tak prędko
  Proponowane zmiany wiążą się ze wzrostem wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym funduszu chorobowego, który obecnie pozostaje funduszem deficytowym. Wprowadzenie finansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego dla pracowników od pierwszego dnia niezdolności do pracy musi także wiązać się z przygotowaniem istotnych zmian w przepisach prawa regulujących działalność orzecznictwa lekarskiego w ZUS, kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz wykonywania obowiązków związanych z ustalaniem uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i ich wypłaty - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 25.04.2024Najem prywatny: Zwrot podatku od nieruchomości nie jest przychodem
  Podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, zawarł umowę dzierżawy nieruchomości. Uzyskiwany przychód z dzierżawy zamierza opodatkować w formie ryczałtu. Umowa dzierżawy stanowi, że dzierżawca będzie zwracał mu całą kwotę podatku od nieruchomości. Czy otrzymany zwrotu podatku od nieruchomości stanowi przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%?
 • 25.04.2024Najem w działalności gospodarczej: Refaktury w PKPiR
  Refakturowanie to czynność polegająca na nabyciu usługi czy też towaru na rzecz innej osoby lub podmiotu w swoim własnym imieniu, a następnie przeniesienie przedmiotu zakupu – bez żadnych dodatkowych opłat i narzutów – na rzecz osoby trzeciej. Potocznie dokument, którym dokumentowana jest ta operacja nazywany jest refakturą.
 • 25.04.2024Zmiana pracy i niewykorzystany urlop
  Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy?
 • 24.04.2024Kredyt mieszkaniowy #naStart z wątpliwościami. Koszty i ceny mogą wzrosnąć
  Jeszcze w 2024 r. rząd zamierza wprowadzić nowy kredyt mieszkaniowy #naStart, który ma zastąpić bezpieczny kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy. Nowa formuła obejmie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Projekt krytycznie oceniają eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, według których kredyt #naStart będzie oznaczać dodatkowe koszty dla podatników oraz wyższe ceny mieszkań.
 • 24.04.2024Sprawozdania o podatku dochodowym. Koncerny wkrótce z nowymi obowiązkami
  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o rachunkowości, która dotyczy nałożenia na duże firmy wielonarodowe obowiązku ujawniania informacji o płaconym podatku dochodowym z podziałem na kraje. Nowe regulacje będą stosowane po raz pierwszy wobec sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.
 • 24.04.2024Cena maksymalna prądu obejmie także małe i średnie przedsiębiorstwa
  W II połowie 2024 r. dalej obowiązywać mają przepisy dotyczące ceny maksymalnej za energię elektryczną – wynika z projektu nowej ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W przypadku gospodarstw domowych będzie to 500 zł/MWh. Mniej korzystna cena maksymalna (693 zł/MWh) dotyczyć ma mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej.
 • 24.04.2024Ubezpieczenie w KRUS nie daje prawa do ulgi dla seniorów w PIT
  Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, podatniczce nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów, ponieważ nie spełnia wszystkich przesłanek konstytuujących tę ulgę, a konkretnie nie spełnia warunku podlegania z tytułu uzyskania przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, co uniemożliwia prawo do skorzystania z dobrodziejstwa tejże ulgi.
 • 24.04.2024Podatek dla pustostanów oraz zwolnienie dla długoterminowego wynajmu - MF wyjaśnia
  Opodatkowanie nieużytkowanych mieszkań wymaga dokładnego zdefiniowania "pustostanów" oraz m.in. opracowania identyfikacji takich lokali. Kwestia ta wymaga gruntownej analizy uwzględniającej szereg istotnych czynników. Dopiero wówczas możliwe będzie dokonanie odpowiednich zmian w podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od nieruchomości. Natomiast w kwestii zwolnienia z podatku długoterminowego wynajmu lokali mieszkalnych przepisy przewidują już określone preferencje w tym obszarze - odpowiada Ministerstwo Finansów na interpelację poselską.
 • 24.04.2024Czy wyprzedaż rzeczy osobistych podlega PIT?
  Podatnik sprzedaż kilka rzeczy stanowiących jego własność, przy czym sprzedaż każdej z rzeczy nastąpiła co najmniej po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym ją nabył. Sprzedane przedmioty nie były wykorzystywane do celów prowadzenia działalności gospodarcze - podatnik korzystał z nich wyłącznie do celów prywatnych. Czy uzyskana kwota ze sprzedaży jest przychodem w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 24.04.2024Gdy zostaną wystawione dwie faktury do tej samej transakcji
  Faktura to podstawowy dokument, który potwierdza dokonanie transakcji opodatkowanej VAT. Posiadanie takiego dokumentu otwiera drogę do skorzystania z prawa do odliczenia naliczonego podatku, który w dokumencie takim został wykazany. Takie działanie podatnika umożliwia realizację podstawowej zasady tego podatku. Zasady neutralności wyrażającej się właśnie w prawie do odliczenia naliczonego podatku. Przy wystawianiu faktur mogą zdarzyć się jednak pomyłki, np. sprzedawca sporządzi dwie faktury dokumentujące tę samą sprzedaż.
 • 23.04.2024Kolejna nowela ustawy o rachunkowości. Będą nowe obowiązki ws. raportowania
  Do ustawy o rachunkowości wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące obowiązku raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w resorcie finansów. Raporty tego typu staną się bardziej szczegółowe, a jednocześnie zostaną objęte obowiązkiem weryfikacji przez biegłego rewidenta.
 • 23.04.2024Kodeks pracy będzie w większym stopniu wspierać rodziców wcześniaków?
  Do Kodeksu pracy wprowadzone zostać mają zmiany dotyczące wydłużenia urlopu macierzyńskiego o całkowity czas hospitalizacji dziecka po wyjściu ze szpitala lub innego zakładu leczniczego (maksymalnie do 24 tygodni) – wynika z projektu nowelizacji, który posłowie Konfederacji skierowali do Sejmu. Jak tłumaczą autorzy projektu, nowela ma poprawić sytuację rodziców wcześniaków.
 • 23.04.2024Cena maksymalna prądu obejmie także małe i średnie przedsiębiorstwa
  W II połowie 2024 r. dalej obowiązywać mają przepisy dotyczące ceny maksymalnej za energię elektryczną – wynika z projektu nowej ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W przypadku gospodarstw domowych będzie to 500 zł/MWh. Mniej korzystna cena maksymalna (693 zł/MWh) dotyczyć ma mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej.
 • 23.04.2024Ceny wody i ścieków zostaną częściowo uwolnione
  Rady gmin ponownie uzyskają wyłączne kompetencje do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki – wynika z założeń projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy – Prawo wodne. Ministerstwo Infrastruktury zamierza w efekcie częściowo uwolnić ceny za wodę i odprowadzanie ścieków. PGW Wody Polskie będą mogły ingerować tylko, jeśli w danym przypadku taryfy zostaną ustalone na poziomie znacznie wyższym od średniej w danym regionie wodnym.
 • 23.04.2024Ulga na pełnoletnie dziecko prowadzące działalność na podatku liniowym
  Rodzic pełnoletniego uczącego się dziecka, które w 2023 r. osiągnęło przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, zgodnie z art. 27f ust. 7 w zw. z art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej na to dziecko - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 23.04.2024Ulga termomodernizacyjna: Możliwość odliczenia wydatków przy zerowym dochodzie
  Niepracująca podatniczka jest w związku małżeńskim - małżonkowie rozliczają się wspólnie i jest właścicielką domu jednorodzinnego, który stanowi jej majątek odrębny. Ze wspólnych dochodów, jakim jest emerytura męża podatniczki, opłacone zostało wykonanie przyłącza gazowego. Faktura została wystawiona na podatniczkę. Czy wydatki te może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?
 • 23.04.2024Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. zł
  Przedsiębiorcy mają możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. zł. Z tego rozliczenia mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków UE. Ta ulga stanowi zachętę zarówno dla już funkcjonujących firm, jak i dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.
 • 22.04.2024Pracodawca nie odpowie za fałszywe dokumenty zatrudnionego cudzoziemca
  Przedsiębiorca nie poniesie odpowiedzialności za nielegalne pochodzenie dokumentów przedkładanych przez zatrudnionego przez niego cudzoziemca – wynika z projektu nowego pakietu deregulacyjnego. Propozycję popiera Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który wskazuje, że karanie pracodawców za biurokratyczne uchybienia czy posługiwanie się przez pracowników nielegalnymi pozwoleniami na pobyt i pracę jest niewłaściwą praktyką.
 • 22.04.2024Laptopy dla uczniów i nauczycieli zwolnione z podatku PIT
  Minister finansów podpisał rozporządzenie zakładające, że podatek dochodowy PIT nie będzie pobierany od uczniów i nauczycieli z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup. Zaniechanie poboru PIT obejmie programy wsparcia, które obowiązywały w okresie od 2 sierpnia do 31 grudnia 2023 r.
 • 22.04.2024Firma na ryczałcie: Rekompensata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
  Skoro otrzymana rekompensata jest następstwem wcześniejszego rozwiązania umowy najmu zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uzyskany przychód z tego tytułu powinien być powiązany z tym źródłem przychodu. Przepisy nie określają odrębnej stawki ryczałtu dla otrzymanych rekompensat, zatem kwotę tę, jako związaną z usługami najmu świadczonymi w ramach działalności gospodarczej, należy opodatkować zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. d) tej ustawy o ryczałcie.
 • 22.04.2024Samochód prywatny do celów służbowych. Zwrot kosztów a przychód pracownika
  Z uwagi na brak samochodu służbowego niektórzy pracownicy na podstawie zawartej indywidualnie umowy cywilnoprawnej korzystają z samochodów prywatnych dla celów służbowych. Z tego tytułu otrzymują comiesięczny ryczałt. Czy należy pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych ryczałtów?
 • 22.04.2024Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
  Duplikat faktury to, posługując się definicją z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
 • 22.04.2024Kiedy szkolenie okresowe bhp nie jest wymagane?
  Szkolenie okresowe bhp pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, znajduje się w grupie, dla której ustalono kategorię ryzyka nie wyższą niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego, którą opracowuje i dokumentuje pracodawca, wynika, że jest to konieczne.
 • 19.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 19.04.2024Składki ZUS obejmą od 2025 r. wszystkie umowy zlecenia?
  Rząd planuje wprowadzić obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od każdej umowy zlecenia. W związku z tzw. kamieniami milowymi w ramach Krajowego Planu Odbudowy zmiany mają zostać wprowadzone już z początkiem 2025 r. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton oceniają, że taki termin jest mało realistyczny, a przedsiębiorcy powinni mieć więcej czasu na przygotowanie się.
 • 19.04.2024Stosowanie ulgi na złe długi przez podatnika ryczałtu
  W zeznaniu rocznym składanym za 2023 r. można dokonać zmniejszenia przychodów należnych za rok 2023 o przychody należne, które nie zostały opłacone przez dłużnika w związku z najmem nieruchomości, przy czym nalezy dokonać tego zmniejszenia w takim stosunku, w jakim w 2023 r. pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów - czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS.
 • 19.04.2024Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego rodzeństwu przyrodniemu
  Rodzeństwo przyrodnie posiada pełen dostęp do otrzymywania stosownych odpisów i zaświadczeń ze strony urzędów stanu cywilnego. Rodzi to jednak pytanie oraz uzasadnioną obawę wśród niektórych obywateli w kwestii, czy osoby, z którymi nie posiada się żadnych bliższych więzów, prócz nieuniknionych więzów pokrewieństwa od jednego z rodziców, winny posiadać niemalże swobodny dostęp do informacji tego rodzaju, bez konieczności szczególnego wykazywania w tym swojego interesu, zwłaszcza prawnego.
 • 19.04.2024Skuteczność podatkowoprawna "własnych" formularzy PIT-2
  Czy oświadczenie o łącznym opodatkowaniu, PIT-2, złożone płatnikowi przez podatnika w roku 2024 r. w formie papierowej na odrębnym formularzu opracowanym i przyjętym przez płatnika bądź w drodze elektronicznej w aplikacji płacowej będzie miało zastosowanie również w kolejnych latach podatkowych do momentu zmiany bądź wycofania przez podatnika, stosownie do art. 31a ust. 6 ustawy o PIT?
 • 19.04.2024Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego
  Analizując kwestię wpływu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniają do wyboru zwolnienia z podatku, należy przede wszystkim podkreślić, że podmiot świadczący usługi najmu w świetle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku.
 • 18.04.2024Składki ZUS obejmą od 2025 r. wszystkie umowy zlecenia?
  Rząd planuje wprowadzić obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od każdej umowy zlecenia. W związku z tzw. kamieniami milowymi w ramach Krajowego Planu Odbudowy zmiany mają zostać wprowadzone już z początkiem 2025 r. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton oceniają, że taki termin jest mało realistyczny, a przedsiębiorcy powinni mieć więcej czasu na przygotowanie się.
 • 18.04.2024Przedsiębiorcy apelują o opóźnienie wymogów ws. raportowania JPK_CIT
  Przewidywany termin na przygotowanie się do nowych obowiązków ws. raportowania CIT w formie pliku JPK jest zbyt krótki – przekonuje Konfederacja Lewiatan. Eksperci organizacji twierdzą, że termin wejścia w życie nowych wymogów powinien zostać przełożony na 1 stycznia 2026 r.
 • 18.04.2024Polski Ład w chaosie i ze szkodą dla podatników. NIK wylicza błędy reformy
  Reforma podatkowa w ramach Polskiego Ładu została wprowadzona pospiesznie i doprowadziła do chaosu w systemie – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, która skontrolowała zagadnienia związane ze zmianami ogłoszonymi w maju 2021 r. Kontrole wykazały, że wdrożone zmiany nie były poprzedzone adekwatnymi analizami, a podatnicy i płatnicy nie mieli odpowiedniego czasu na przygotowanie się do reformy.
 • 18.04.2024Bon energetyczny tylko dla części gospodarstw domowych
  Bony energetyczne, które mają w II połowie 2024 r. osłaniać przed wzrostem cen prądu, obejmą wyłącznie gospodarstwa domowe o dochodach nieprzekraczających 2500 zł na osobę (w gospodarstwach jednoosobowych) lub 1700 zł na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych) - wynika z informacji, jakie zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie opublikowało jeszcze projektu ustawy.
 • 18.04.2024Nowelizacja ustawy o rachunkowości z podpisem prezydenta
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości, która dotyczy nałożenia na duże międzynarodowe firmy obowiązku publicznego ujawniania sprawozdań nt.  podatku dochodowego, który płacą w poszczególnych państwach. Informacje tego rodzaju będą musiały być podawane z podziałem na konkretne kraje.
 • 18.04.2024Przekazanie całego majątku firmy małżonkowi nie jest opodatkowane VAT
  Nieodpłatne przekazanie całego majątku przedsiębiorstwa stanowi transakcję, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz na tej podstawie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 18.04.2024Przedawnienie zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym
  Na gruncie art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej ustanowienie hipoteki lub zastawu skarbowego nie wyklucza przedawnienia zabezpieczonego w ten sposób zobowiązania podatkowego, przy czym termin przedawnienia biegnie na zasadach ogólnych, określonych w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli nie zaistniały okoliczności skutkujące zawieszeniem lub przerwaniem biegu terminu przedawnienia danego zobowiązania.
 • 18.04.2024Wydatki na psa obronnego mogą być kosztem firmy
  Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki związane z zakupem psa, utrzymaniem psa obejmujące koszt wyżywienia, opieki weterynaryjnej, wydatki na akcesoria spacerowe (smycz, obroża, szelki i kaganiec, legowisko, miski do pożywienia) oraz wydatki na jego tresurę. Zaznaczyć jednak należy, że wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów w takiej części, w jakiej pies ten jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności, a nie dla celów prywatnych.
 • 18.04.2024Korekta NIP na fakturze
  W praktyce rzadko zdarza się aby sprzedawca na fakturze podał swój błędny NIP. Zwykle bywa tak, że to NIP nabywcy okazuje się tym, który zawiera błąd. Nabywca często nie zauważa nieprawidłowości i księguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - często przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyłki. Błędny numer NIP może być poprawiony przez sprzedawcę fakturą korygującą. Ale to nie jedyny sposób. Może to uczynić także nabywca za pomocą noty korygującej.
 • 18.04.2024Prywatny telefon w pracy
  Czy pracodawca ma prawo zakazać pracownikom wnoszenia na teren zakładu pracy prywatnego telefonu komórkowego oraz ograniczyć prawo do korzystania z takiego telefonu?
 • 17.04.2024Kodeks pracy do zmiany. Prawo ochroni przed substancjami reprotoksycznymi
  Do polskiego prawa pracy wprowadzone zostaną przepisy przewidujące ochronę pracowników przed tzw. substancjami reprotoksycznymi – wynika z przyjętego przez rząd projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Tego rodzaju substancje, które negatywnie wpływają na rozrodczość kobiet i mężczyzn, to m.in. styren, nitrobenzen i bisfenol A.
 • 17.04.2024Bon energetyczny tylko dla części gospodarstw domowych
  Bony energetyczne, które mają w II połowie 2024 r. osłaniać przed wzrostem cen prądu, obejmą wyłącznie gospodarstwa domowe o dochodach nieprzekraczających 2500 zł na osobę (w gospodarstwach jednoosobowych) lub 1700 zł na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych) - wynika z informacji, jakie zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie opublikowało jeszcze projektu ustawy.
 • 17.04.2024Nowelizacja ustawy o rachunkowości z podpisem prezydenta
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości, która dotyczy nałożenia na duże międzynarodowe firmy obowiązku publicznego ujawniania sprawozdań nt.  podatku dochodowego, który płacą w poszczególnych państwach. Informacje tego rodzaju będą musiały być podawane z podziałem na konkretne kraje.

« poprzednia strona | następna strona »