aktualne ustawy

 • 23.08.2023Podatki 2024: Okres amortyzacji budynków i budowli będzie wyraźnie krótszy
  Okres amortyzacji budynków i budowli niemieszkalnych zostanie skrócony z obecnych 40 lat do 5 albo 10 lat, zależnie od poziomu bezrobocia w powiecie – wynika z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, która czeka na podpis prezydenta. W trakcie prac parlamentarnych wprowadzono poprawki obniżające wskaźniki bezrobocia, po których przekroczeniu możliwe będzie stosowanie krótszej amortyzacji.
 • 23.08.2023Spory dotyczące prawa pracy. Wkrótce ważne zmiany
  We wrześniu br. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące sporów z zakresu prawa pracy. Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego będą zobowiązywać do dalszego zatrudnienia pracownika w trakcie trwania sporu. Nowe regulacje wprowadzane są przy okazji nowelizacji dotyczącej emerytur pomostowych.
 • 23.08.2023NSA. Podatek od nieruchomości przy najmie
  Art. 1a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 1a ust. 2a pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie pozwala na odnoszenie zdefiniowanego w art. 1a ust. 1 pkt 3 pojęcia: „związane z działalnością gospodarczą”, do budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, nawet gdyby znajdowały się w posiadaniu przedsiębiorcy, którego aktywność dotyczy wyłącznie prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 4 u.p.o.l.
 • 23.08.2023Umorzona pożyczka pracownika a składki ZUS
  Wartość umorzonej pracownikowi pożyczki wraz z odsetkami, która stanowi przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy jest świadczeniem, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 • 23.08.2023Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę
  Spółka nabywa usługi cateringowe dla swoich pracowników. Wydatki z tytułu pokrywa ze środków obrotowych. Skorzystanie z tego programu przysługuje każdemu pracownikowi i jest dobrowolne. Maksymalny limit dla wartości zamówionych w danym miesiącu posiłków został ustalony na poziomie 300 zł miesięcznie. Czy koszty finansowanych posiłków stanowią przychód pracownika i w konsekwencji, czy na spółce ciążą obowiązki płatnika w tym zakresie?
 • 23.08.2023Odliczenie składki zdrowotnej przy wspólnym rozliczeniu małżonków
  Chęć skorzystania przez małżonków ze wspólnego rozliczenia PIT nie pozbawia małżonka zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z możliwości skorzystania z ulgi w składce zdrowotnej. Każda z tych osób zapłaci składkę zdrowotną od przypadającego na nią na podstawie wspólnego rozliczenia podatkowego dochodu, przy czym osoba z niepełnosprawnościami będzie mogła obniżyć składkę zdrowotną zgodnie z preferencją określoną przez prawodawcę w art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej.
 • 23.08.2023Zwolnienie podmiotowe VAT: Sprzedaż wspólnej nieruchomości małżonków
  Jeżeli wartość sprzedaży budynku będącego we współwłasności małżeńskiej spowoduje przekroczenie kwoty 200 tys. zł to w konsekwencji spowoduje utratę przez małżonka prawa do zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W takim przypadku będzie musiał złożyć zawiadomienie VAT-R i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, przesłać JPK_VAT i wykazać sprzedaż związaną z tą transakcją.
 • 22.08.2023Podatki 2024: Nowe rozporządzenie ws. pobierania i zwrotu podatku PCC
  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowego rozporządzenia ws. sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. Rozporządzenie zostanie dostosowane do zmian ustawowych, które odnoszą się m.in. do obowiązków ciążących na notariuszach. Zmiany obejmą również wzór deklaracji PCC-3. Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2024 r.
 • 22.08.2023Jak przygotować się do kontroli PIP?
  Nie ulega wątpliwości, że do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy - jak i każdej innej - można się odpowiednio przygotować, wtedy przebieg kontroli z pewnością będzie bardziej sprawny. Kontrola PIP opiera się głównie na weryfikacji dokumentów, zarówno papierowych, jak i elektronicznych. Dlatego, by dobrze przygotować się do kontroli należy przede wszystkim sprawdzić czy prowadzona dokumentacja jest kompletna i uporządkować ją tak aby na potrzeby związane z prowadzeniem czynności kontrolnych  inspektora pracy mieć wszystko przygotowane. Dzięki temu kontrola przebiegnie sprawniej i mniej stresująco. Inspektor pracy dokonuje również w trakcie kontroli lustracji pomieszczeń, w których jest wykonywana praca oraz stanowisk pracy, więc warto stale dbać o porządek i odpowiedni stan techniczny zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warto również przed kontrolą zapoznać się z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, by poznać swoje prawa i obowiązki, a także uprawnienia i obowiązki inspektora pracy.
 • 22.08.2023Termin przesyłania PIT-11 i PIT-4R po zakończenia działalności
  W przypadku, gdy płatnik zaprzestaje prowadzenia działalności przed upływem terminu określonego na złożenie PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11, ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że obowiązki te płatnik wykonuje do dnia zaprzestania działalności. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej racjonalne. Do dnia zaprzestania działalności podmiot gospodarczy dysponuje atrybutami płatnika, tj. firmowymi środkami (materialnymi i ewentualnie kadrowymi), pozwalającymi na wypełnienie tego obowiązku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
 • 22.08.2023Ulga na robotyzację a definicja robota przemysłowego
  Firma chciała skorzystać z ulgi na robotyzację. Organ stwierdził, że nie ma na to szans, bo robot, który wyjmuje z maszyny wyprodukowane butelki i układa na palecie nie wytwarza ich. Zatem nie spełnia wymaganej definicji robota przemysłowego.
 • 22.08.2023Moc ochronna interpretacji w zakresie stawki VAT
  Nie każda zmiana normatywna powoduje utratę mocy ochronnej interpretacji. Skutku takiego nie wywołuje zmiana, która nie wpływa na dokonaną w niej wykładnię. Zatem, aby nowelizacja skutkowała wygaśnięciem mocy ochronnej interpretacji, powinna ona być istotna i faktycznie zmieniać stan prawny, na kanwie którego interpretacja ta została wydana.
 • 22.08.2023Ulga termomodernizacyjna: Małżonek nie zawsze skorzysta z odliczenia
  Czy wydatek związany z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynku mieszkalnym (panele fotowoltaiczne), którego wyłącznym właścicielem jest żona, mąż może odliczyć od podstawy opodatkowania na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 • 22.08.2023VAT: Faktura wystawiona w innej walucie
  Zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy VAT kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
 • 21.08.2023Na emeryturę pomostową będzie mogło przejść w 2024 r. ponad 7 tys. osób
  W 2024 r. po uchyleniu wygaszającego charakteru emerytur pomostowych na takie świadczenie będzie mogło przejść ok. 7,3 tys. osób – wynika z szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po nowelizacji przepisów na emeryturę pomostową liczyć będą mogły również osoby, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r.
 • 21.08.2023Podatki 2023: Wkrótce korzystne dla podatników zmiany w PCC
  Wkrótce obowiązywać zaczną nowe przepisy zakładające zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Jak wyjaśnia resort finansów, nowe zasady będą odnosić się do nabycia pierwszego mieszkania albo domu na rynku wtórnym. Zmiany wejdą w życie 31 sierpnia br.
 • 21.08.2023VAT: Faktura ustrukturyzowana
  Od niedawna pojawiłsię nowy rodzaj faktur elektronicznych - to faktury ustrukturyzowane. Zgodnie z art. 2 pkt 32a ustawy VAT faktura ustrukturyzowana oznacza fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.
 • 18.08.2023Podatki 2023: Wkrótce korzystne dla podatników zmiany w PCC
  Wkrótce obowiązywać zaczną nowe przepisy zakładające zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zakupu pierwszego mieszkania lub domu. Jak wyjaśnia resort finansów, nowe zasady będą odnosić się do nabycia pierwszego mieszkania albo domu na rynku wtórnym. Zmiany wejdą w życie 31 sierpnia br.
 • 18.08.2023Wsparcie dla odbiorców prądu. Rodziny zaoszczędzą po ok. 3-4 tys. zł
  Dotychczasowe limity zużycia prądu po cenie zamrożonej na poziomie z poprzedniego roku zostaną podwyższone. Eksperci szacują, że w efekcie przeciętna polska rodzina zapłaci w bieżącym roku za prąd w sumie o ok. 3-4 tys. zł mniej. Za prąd mniej płacić mają również małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz tzw. odbiorcy wrażliwi. Zmiany mają zacząć obowiązywać z początkiem października br.
 • 18.08.2023Zmiany w prawie spadkowym już w listopadzie
  Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 15 listopada 2023 r., wprowadza zmiany w zakresie zasad dziedziczenia, które mają usprawnić postępowanie spadkowe oraz stanowią odpowiedź na dostrzeżone mankamenty prawa spadkowego.
 • 18.08.2023Podatki 2024: Wdrożenie KSeF przyniesie cały szereg wyzwań technicznych
  W lipcu 2024 r. w życie wejdzie obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W efekcie większość firm będzie zobowiązana do umieszczania e-faktur w bazie prowadzonej przez skarbówkę. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazują, że samo dostosowanie się do reformy przez przedsiębiorców będzie wiązać się z całym szeregiem wyzwań technicznych.
 • 18.08.2023Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
  Kontrahenci podatników VAT mogą należeć do dwóch różnych kategorii. Podmioty gospodarcze, które otrzymują fakturę VAT jako dokument potwierdzający realizację transakcji na ich rzecz, oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i rolnicy ryczałtowi. Zasadą jest, że sprzedaż dla tej drugiej grupy powinna zostać zarejestrowana w kasie fiskalnej. Transakcja taka potwierdzona zostaje przez paragon wystawiony przez to urządzenie. Jednakże w ściśle określonych przypadkach istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.
 • 18.08.2023Przedsiębiorca na etacie. Co ze stażem pracy?
  Wprowadzenie ogólnej regulacji uwzględniającej okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przy ustalaniu uprawnień pracowniczych związanych ze stażem pracy zwiększałoby obciążenia finansowe pracodawców. Ponadto, w przypadku świadczeń o charakterze fakultatywnym, których warunki nabycia określa pracodawca, mogłoby to być uznane za zbyt daleko idącą ingerencję w sferę prowadzonej przez nich samodzielnej polityki wynagradzania - czytamy w odpowiedzi Minister Rodziny i Polityki Społecznej na interpelację poselską.
 • 18.08.2023Sprzedaż prywatnych rzeczy a PCC
  Zamierzam zorganizować sprzedaż garażową. Sprzedaż nie byłaby prowadzona ciągle (2, 3 razy w roku), bez stosowania kas, wypisywania rachunków, etc. Jest to rodzaj dobrosąsiedzkiej pomocy i wzajemnego wsparcia. Czy okazyjna sprzedaż artykułów używanych o wartości poniżej 1000 zł lub artykułów nieużywanych, niezniszczonych, nieuszkodzonych, ale przechowywanych w domu powyżej 6 miesięcy (np. nietrafione prezenty) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
 • 17.08.2023Podatki 2024: Wdrożenie KSeF przyniesie cały szereg wyzwań technicznych
  W lipcu 2024 r. w życie wejdzie obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W efekcie większość firm będzie zobowiązana do umieszczania e-faktur w bazie prowadzonej przez skarbówkę. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton wskazują, że samo dostosowanie się do reformy przez przedsiębiorców będzie wiązać się z całym szeregiem wyzwań technicznych.
 • 17.08.2023Podatki 2023: Ważne orzeczenie ws. przychodu i współpracy z influencerami
  Współpraca z influencerem, który nie prowadzi działalności gospodarczej i w zamian za produkt reklamuje działalność firmy, ma charakter umowy barterowej – wynika z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sprawa dotyczyła spółki przekazującej swoje produkty influencerom w zamian za świadczenie ekwiwalentne w formie reklamy w mediach społecznościowych.
 • 17.08.2023Emerytury pomostowe także dla osób nieposiadających stażu przed 1999 r.
  Przepisy zakładające wygaszanie emerytur pomostowych zostaną uchylone – wynika z nowelizacji podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. W efekcie więcej osób uzyska prawo do emerytury pomostowej. Jak przekonuje rząd, może to skutkować zwiększeniem atrakcyjności wykonywania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Większość zmian zacznie obowiązywać z początkiem 2024 r.
 • 17.08.2023Prawo energetyczne czekają wkrótce spore zmiany
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa energetycznego, która dostosuje przepisy do unijnych wymogów. Przewidziano np. wprowadzenie narzędzia pozwalającego na porównywanie ofert sprzedaży prądu. Pakiet zmian obejmuje także m.in. umożliwienie od 2026 r. technicznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin.
 • 17.08.2023Od 1 lipca 2023 r. wyższy odpis na ZFŚS
  Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), od 1 lipca 2023 r. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest wyższy. Podstawę jego obliczenia stanowi bowiem przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. (tj. 5104,90 zł). Pracodawcy będą musieli przekazać odpisy w nowej wysokości na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września 2023 r.
 • 17.08.2023Dłuższy czas na wpłatę podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków
  Termin na wpłacenie podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków będzie przedłużony o kolejne 2 lata – wynika z rozporządzenia resortu finansów, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. W konsekwencji np. podatek należny od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikających z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 do 30 listopada 2025 r. podatnik ma zapłacić do końca 2025 r. Zmiany wejdą w życie pod koniec sierpnia br.
 • 17.08.2023Obowiązki płatnika w związku z organizacją uroczystości jubileuszowej
  Udział pracowników i kontrahentów spółki w uroczystości, której celem jest zwiększenie świadomości kontrahentów i pracowników odnośnie działalności historii spółki, integracja oraz wzmocnienie więzi między spółką, pracownikami oraz kontrahentami, sfinansowanej ze środków obrotowych spółki, nie skutkuje dla nich powstaniem przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia - tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 17.08.2023Skutki podatkowe wniesienia składników majątkowych do fundacji rodzinnej
  Czy wniesienie składników majątkowych, w szczególności akcji, udziałów, nieruchomości do fundacji rodzinnej w celu pokrycia funduszu założycielskiego fundacji będzie powodować powstanie dochodu (przychodu) z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych na fundację?
 • 17.08.2023Emerytki z OFE mają wyższe emerytury
  Przystąpienie przez ubezpieczonych do OFE stanowiło oświadczenie woli o wyborze ubezpieczenia emerytalnego na zasadach określonych dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1968 r. Jednocześnie przesądziło o odmiennym poziomie, w dniu przejścia na emeryturę, zgromadzonych środków emerytalnych w ramach II filara emerytalnego w stosunku do środków emerytalnych, które nie podlegały podziałowi i w całości zostały zewidencjonowane na koncie emerytalnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to ze sposobu zarządzania środkami emerytalnymi w ramach II filara, które są inwestowane na rynku kapitałowym przez OFE lub zapisywane na subkoncie w ZUS i waloryzowane w sposób odmienny od waloryzacji środków zapisanych na koncie w ZUS w ramach I filara - wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 • 17.08.2023Podatki 2023: Zakres i zasady odliczeń przy ryczałcie
  Podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego generalnie nie mają możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzają jednak pewne, ściśle określone, odliczenia przysługujące tym podatnikom.
 • 17.08.2023VAT: Zapewnienie autentyczności i integralności faktury - obowiązek podatnika VAT
  Na podatników został nałożony obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury (art. 106m ust. 1 ustawy VAT).
 • 16.08.2023Dłuższy czas na wpłatę podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków
  Termin na wpłacenie podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków będzie przedłużony o kolejne 2 lata – wynika z rozporządzenia resortu finansów, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. W konsekwencji np. podatek należny od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikających z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 do 30 listopada 2025 r. podatnik ma zapłacić do końca 2025 r. Zmiany wejdą w życie pod koniec sierpnia br.
 • 16.08.2023Kasy fiskalne 2023: Zmiany dotyczące kas mających postać oprogramowania
  W resorcie finansów przygotowano projekt zmian w rozporządzeniu ws. grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W efekcie tzw. kasy wirtualne będą mogły być stosowane również przez jednostki ochotniczej straży pożarnej przy sprzedaży określonych wyrobów, w tym tych objętych pozycjami CN 2203 00 oraz CN 2206 00.
 • 16.08.2023Przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy ws. rozwoju e-administracji
  Projekt nowej ustawy dotyczącej rozwoju e-administracji przewiduje niekorzystne dla firm zmiany odnośnie przekazywania dodatkowych informacji – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Wątpliwości biznesu odnoszą się do projektowanego wymogu przekazywania przez firmy audytorskie dokumentacji przedsiębiorców, która została uzyskana m.in. przy badaniu sprawozdań finansowych.
 • 16.08.2023Podatki 2024: Reforma dotycząca KSeF z jednolitym standardem e-faktury
  W ramach reformy zakładającej wprowadzenie w połowie 2024 r. obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) funkcjonować zacznie jednolity standard e-faktury. Jak zapewnia resort finansów, w efekcie dojdzie do uproszczenia dokumentowania transakcji, a także przyspieszenia i zautomatyzowania wystawiania i przetwarzania dokumentów. Jednocześnie podatnicy nie będą musieli przesyłać plików JPK_FA na żądanie organów podatkowych.
 • 16.08.2023Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego
  Analizując kwestię wpływu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniają do wyboru zwolnienia z podatku, należy przede wszystkim podkreślić, że podmiot świadczący usługi najmu w świetle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku.
 • 16.08.2023Podatek od mieszkania przy długoterminowym najmie
  Problematyczną jest kwestia wyznaczenia wyraźnej granicy prawnej pomiędzy najmem prywatnym, a prowadzeniem działalności gospodarczej, jako działalności zarobkowej, wykonywanej we własnym imieniu i w sposób ciągły, a także pojawiająca się teza, iż oddanie lokalu mieszkalnego na najem długoterminowy nie jest faktycznym zajęciem nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej, a to z racji dalszego realizowania przez nią funkcji jedynie mieszkalnej, a co za tym idzie, nie stanowić ma to podstawy do odprowadzenia podatku od nieruchomości podług wyższej przewidzianej stawki.
 • 16.08.2023Składki ZUS: Umowa zlecenia z przedsiębiorcą
  Aby umowa zlecenia mogła być traktowana jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, warunkiem jest, aby przychód z niej uzyskiwany był opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, umowa zlecenia nie jest traktowana jako odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, ale jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej.
 • 16.08.2023Przeprowadzka pracownika w kosztach podatkowych firmy
  Czy spółka może zaliczyć jako koszty uzyskania przychodów i tym samym pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych następujące koszty: koszt przeprowadzki rodziny pracownika oddelegowanego, koszty biletów lotniczych dla rodziny pracownika, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji dla rodziny pracownika, koszty załatwiania formalności, usługi prawnicze i pośrednictwa w załatwieniu legalizacji pobytu, koszty szkoły dla dzieci pracownika, koszty najmu mieszkania dla rodziny pracownika i jego samego?
 • 16.08.2023VAT: Kto i kiedy wystawia notę korygującą
  Nota korygująca służy do poprawy niektórych pomyłek na fakturze. Co istotne nota korygująca jest wystawiania nie przez sprzedawcę lecz przez nabywcę.
 • 11.08.2023Podatki 2024: Reforma dotycząca KSeF z jednolitym standardem e-faktury
  W ramach reformy zakładającej wprowadzenie w połowie 2024 r. obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) funkcjonować zacznie jednolity standard e-faktury. Jak zapewnia resort finansów, w efekcie dojdzie do uproszczenia dokumentowania transakcji, a także przyspieszenia i zautomatyzowania wystawiania i przetwarzania dokumentów. Jednocześnie podatnicy nie będą musieli przesyłać plików JPK_FA na żądanie organów podatkowych.
 • 11.08.2023Postępowania spadkowe będą szybsze
  Postępowania spadkowe ulegną skróceniu, a spadkobiercy będą mogli liczyć na większe bezpieczeństwo prawne – zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Takie efekty przynieść ma nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 • 11.08.2023Opodatkowanie konkursów. Co zmienia nowy wyrok NSA?
  Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do kwestii związanych z opodatkowaniem konkursów wygranych w ramach działalności gospodarczej. W niedawnym wyroku NSA wskazał, że jeśli w danym przypadku świadczenie odbywa się wyraźnie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, to tak należy również klasyfikować przychody.
 • 11.08.2023Podróże prezesa zarządu w kosztach spółki
  Wydatki związane z przemieszczaniem się prezesa zarządu pomiędzy miejscem wykonywania obowiązków a miejscem zamieszkania, gdzie wykonuje on swoje obowiązki zdalnie, a także inne podróże służbowe są realizowane w celach związanych z kierowaniem przez niego spółką. Zatem, wydatki te ponoszone są w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów spółki.
 • 11.08.2023Podatki 2024: KSeF przechowa e-faktury przez okres 10 lat
  Po wprowadzeniu zmian związanych z obowiązkowym e-fakturowaniem w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) e-faktury będą przechowywane i archiwizowane przez okres 10 lat – wynika z finalnej wersji nowelizacji dotyczącej e-fakturowania. Nowe regulacje zaczną obowiązywać 1 lipca 2024 r. Szykowane zmiany pozwolą też m.in. na skrócenie do 40 dni maksymalnego podstawowego terminu na zwrot podatku VAT.
 • 11.08.2023Jak kwalifikować przychody z udzielania licencji
  Przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zaliczają się do przychodów z praw majątkowych. Stanowi tak art. 18 ustawy o PIT:

« poprzednia strona | następna strona »