Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo obniżenia kwoty podatku należnego

 • 13.03.2008Nieodpłatne przekazanie części budynku użytkowego na cele osobiste podatnika
  Pytanie podatnika: Czy dostawa części budynku użytkowego (przekazanie na cele osobiste podatnika jednej kondygnacji budynku) będzie korzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
  • 12.03.2008Możliwość zaliczenia do KUP nieodliczonego podatku VAT wynikającego z faktur RR
   Pytanie podatnika: Czy zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w wyżej wymienionych sytuacjach przysługuje Spółce prawo zaliczenia nieodliczonego zryczałtowanego podatku VAT z faktur RR do kosztów uzyskania przychodów?
   • 05.03.2008Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki
    Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24.10.2007 r., sygn. akt I SA/Wr 816/07
    • 04.03.2008Wykup samochodu osobowego od firmy leasingowej
     Pytanie podatnika: Czy mam prawo do odliczenia 60% podatku naliczonego z faktury wykupu samochodu? Czy w przypadku sprzedaży samochodu w miesiącu jego wykupu można zastosować stawkę zwolnioną podatku?
     • 03.03.2008Ulga prorodzinna zmniejszy dochody samorządów?
      Interpelacja nr 365 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących tzw. ulgi prorodzinnej
      • 29.02.2008Darowizny rzeczowe i VAT
       Interpelacja nr 316 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług darowizn rzeczowych dla organizacji pozarządowych
       • 25.02.2008Korekta podatku naliczonego
        Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 14 lutego 2008r. Nr PT5/033/1/EKQ/08/210 skierowane do Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie dokonywania korekt podatku naliczonego
        • 22.02.2008Odliczanie podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją podmiotową
         Przykład: Czy podatek VAT od zakupów finansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji statutowej oraz innych dotacji podmiotowych podlega odliczeniu w takim zakresie, w jakim służą one działalności opodatkowanej?
         • 14.02.2008Odliczenie VAT z faktur dotyczących premii pieniężnych
          Interpelacja nr 99 do ministra finansów w sprawie prawa do odliczenia stawki podatku VAT z faktur dokumentujących otrzymane premie pieniężne zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i po 1 stycznia 2008 r.
          • 07.02.2008Orzecznictwo: Odliczenie VAT od wydatków przekraczających limity kosztowe 
           1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14a § 2 ord. pod. skarżąca przedstawiła.
           • 01.02.2008Transakcje z rolnikami ryczałtowymi
            Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: VAT), rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tym odrębnymi przepisami jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zgodnie z którą, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają m.in. osoby fizyczne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO. Wynika z tego, że na potrzeby podatku od towarów i usług rolnicy podzieleni są na dwie kategorie:
            • 01.02.2008Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia VAT
             Pytanie podatnika: Czy Strona miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług związanych z inwestycjami, które po pewnym czasie zostały uznane za zaniechane?
             • 01.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Korekta VAT przy zaniechaniu inwestycji
              Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 3886/06
              • 22.01.2008Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2007 roku
               Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
               • 22.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Odliczenie VAT kiedy koszt przekracza limit
                1. Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60), dalej „ord. pod " „B.” Kancelaria Prawna Sp. komandytowe, dalej: „skarżąca" lub „spółka" zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wnioskiem z dnia 16 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów:art.86 oraz 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz.535 z póżn. zm) zwana dalej „ustawa o VAT" w świetle Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EEC z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji prawa Państw Członkowskich.
                • 21.01.2008Sprzedaż nieruchomości byłemu dzierżawcy
                 Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży byłemu dzierżawcy nieruchomości z nakładami poczynionymi przez tego dzierżawcę należy: - uwzględniać wysokość nakładów dzierżawcy (np. przekraczające 30% wartości budynku) przy ocenie i zaliczaniu budynku/budowli znajdującego się na tej nieruchomości do towaru używanego w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług? - wystawiać fakturę VAT na wartość tej nieruchomości bez uwzględniania tych nakładów, traktując rozliczenie nakładów z byłym dzierżawcą (nabywcą nieruchomości) jako czynność odrębną od transakcji sprzedaży nieruchomości niepodlegającą ustawie o VAT? - wystawiać fakturę VAT na całą wartość tej nieruchomości (łącznie z nakładami) z rabatem/bonifikatą w wysokości wartości zwracanych nakładów?
                 • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpłatne przekazanie towarów i kasa fiskalna
                  Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarżąca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżąca wskazała, iż dokonuje nieodpłatnie dostaw towarów w ramach prowadzonych działań promocyjnych. Skarżąca prowadziła programy lojalnościowe dla podmiotów korzystających z jej usług i w ramach tych programów przekazywała nieodpłatnie swoim klientom prezenty. Korzystając z prawa wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarżąca obniżała kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, gdyż przekazanie miało na celu zwiększenie wartości obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                  • 10.01.2008Przekazanie i zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy
                   Pytanie podatnika dotyczy obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dotyczących przekazania towarów i usług na cele reprezentacji i reklamy w oparciu o art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
                   • 09.01.2008Zakup nieruchomości od syndyka a prawo do odliczenia podatku VAT
                    Pytanie podatnika: 1) Czy transakcja sprzedaży majątku realizowana przez syndyka jest zbyciem przedsiębiorstwa w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT i można do niej zastosować wyłącznie przepisy z opodatkowania podatkiem VAT? 2) Czy w przypadku uznania operacji, o której mowa powyżej za podlegającą VAT, nabywcy przysługuje prawo odliczenia podatku VAT od zakupu części nieruchomości budynkowej i działki gruntu?
                    • 04.01.2008Prawo do zwrotu VAT po wykreśleniu z rejestru spółki cywilnej
                     Sprzeczne z mechanizmem funkcjonowania podatku od towarów i usług byłoby pozbawienie określonego podmiotu prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, gdy uzyskał to prawo w okresie, kiedy był podatnikiem (prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą). Pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego stanowi nałożenie na niego ciężaru podatkowego, uczynienie go podmiotem ekonomicznym opodatkowania, a tym samym zakłócenie celu, jaki przyświecał ustawodawcy co do rozkładu ciężaru podatkowego — nałożeniu go na konsumenta — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
                     • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej i prawo do odliczenia VAT
                      Pytanie: Czy po tym jak do spółki jawnej zostanie wniesiony wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, które jest prowadzone przez jednego z obecnych wspólników tej spółki, spółka zachowa prawo do odliczenia od podatku należnego nadwyżki podatku naliczonego wykazanej w deklaracji przez osobę fizyczną?
                      • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnościowy i VAT
                       Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spółka P. S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Skarżącą”) wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, póz. 375 ze sprost.), powoływanego dalej jako „rozporządzenie” w zakresie dotyczącym obowiązku stosowania kas rejestrujących.
                       • 29.11.2007Orzecznictwo — Rozszerzenie ograniczeń w odliczaniu VAT przy zakupie samochodów niezgodne z prawem UE
                        Pismem z dnia 17 lipca 2006 r. I, sp. z o. o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT dokumentującej zakup, dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, samochodu osobowego.
                        • 28.11.2007Świadczenia na rzecz pracowników a VAT
                         Pytanie podatnika dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
                         • 27.11.2007Błędnie wystawione faktury wewnętrzne
                          Pytanie podatnika: W jaki sposób podatnik powinien skorygować błędnie wykazany podatek naliczony i należny? Czy powinien dokonać tego jednorazowo w dacie wystawienia korekt (w bieżącym rozliczeniu), czy też powinien korygować poszczególne deklaracje, w których wykazywał błędnie podatek należny i naliczony?
                          • 23.11.2007Naprawa powypadkowa leasingowanego samochodu
                           Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu.
                           • 21.11.2007Sprzedaż premiowa nie podlega opodatkowaniu VAT
                            Pytanie podatnika: Czy podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących zakup nagród podlega odliczeniu, na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz czy czynność wydania nagrody w ramach programu podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
                            • 16.11.2007Czy przekazywanie towarów (np. płyt CD, DVD) na cele związane z przedsiębiorstwem powoduje konieczność ewidencjonowania w kasie fiskalnej?
                             Jeśli podatnik przekazuje w promocji za darmo telefony, aparaty fotograficzne, płyty CD czy DVD, wówczas nie musi tego ewidencjonować w kasie fiskalnej, pomimo tego, że sprzedaż tych towarów należy ewidencjonować w taki sposób — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                             • 14.11.2007Opodatkowanie marży przy usługach turystycznych
                              Opodatkowanie marży od świadczenia usług turystyki jest wyjątkiem od zasad ogólnych i ma stanowić udogodnienie dla podmiotów świadczących usługi turystyczne (organizatorów turystyki), spełniających łącznie warunki zawarte w art. 119 ustawy o VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                              • 26.10.2007Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży używanego budynku
                               Spółka zamierza sprzedać grunt wraz z budynkiem. Ta nieruchomość została zakupiona przez nią bez podatku VAT w 1994 r. Na przystosowanie budynku do prowadzenia działalności gospodarczej spółka poniosła wydatki w wysokości ok. 40 proc. jego wartości początkowej. Działalność prowadziła w latach 2000-2003. Od wydatków na ulepszenie dokonała odliczenia podatku VAT. Czy sprzedaż tego gruntu wraz z budynkiem podlega opodatkowaniu, a jeśli tak, to jaką firma powinna zastosować stawkę?
                               • 25.10.2007Błędny NIP, niepotwierdzona nota korygująca i prawo do odliczenia VAT
                                Spółka otrzymała fakturę zakupową, na której widnieje jej błędny NIP. Czy można w takiej sytuacji odliczyć podatek naliczony?
                                • 24.10.2007Hurtowy zakup paliwa do maszyn a odliczenie podatku VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy można odliczyć podatek VAT z faktur dokumentujących hurtowy zakup paliwa do samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych (wlewanego bezpośrednio do zbiornika), niezawierających numerów rejestracyjnych pojazdów tankujących z tych zbiorników?
                                 • 22.10.2007Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
                                  Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zwrotu stwierdzonej nadwyżki podatku na rachunek bankowy podatnika, na umotywowany wniosek złożony do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie krótszym niż 60 dni, tj. do dnia zamknięcia rachunku bankowego podatnika?
                                  • 18.10.2007Sposób postępowania z błędnie wystawionymi fakturami VAT
                                   Pytanie: Nasz nowy pracownik błędnie wystawił kilka faktur. W jaki sposób powinniśmy postąpić, aby zlikwidować skutki błędów? Czy możemy anulować te faktury?
                                   • 17.10.2007Przesłanki obniżenia obrotu w drodze rabatu
                                    Jeżeli podatnik udzielił rabatu i udokumentował to fakturą, wówczas przysługuje mu prawo do obniżenia obrotu o kwotę wynikającą z tejże faktury. Podatnik może to uczynić w miesiącu wystawienia faktury korygującej. Aby dokonać takiego obniżenia, podatnik nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej od swojego kontrahenta - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                    • 16.10.2007Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
                                     W jakim terminie i w jakiej kwocie przysługuje nam zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeśli w deklaracji VAT-7 wykażemy:
                                     • 11.10.2007Odliczenie podatku przy zakupie usług gastronomicznych
                                      Czy możemy odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia konsumpcji (zakup usług gastronomicznych)? Firma nie świadczy usług turystycznych ani usług przewozu osób.
                                      • 11.10.2007Fiskus - Nie ma problemu odliczania VAT przy leasingu samochodów
                                       Interpelacja nr 8513 do ministra finansów w sprawie ograniczeń w odliczaniu podatku VAT przy zakupie lub leasingu samochodów osobowych
                                       • 04.10.2007Wątpliwości w sprawie stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości
                                        Interpelacja nr 8381 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od sprzedaży nieruchomości zabudowanych
                                        • 03.10.2007Korekta deklaracji VAT złożona podczas kontroli
                                         Wobec naszej spółki prowadzone jest postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń 2007 r. Postępowanie to zostało wszczęte w związku z kontrolą, podczas której stwierdzono uchybienia odnośnie prawa spółki do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące. W związku z tym, że przed złożeniem deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. nie otrzymaliśmy kompletu dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granice kraju w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą, w rozliczeniu tym wykazaliśmy obrót w stawce właściwej dla sprzedaży krajowej. Teraz, w toku postępowania kontrolnego, otrzymaliśmy stosowne dokumenty. Czy możemy złożyć korektę deklaracji VAT-7 za styczeń 2007 r. w toku prowadzonego postępowania podatkowego?
                                         • 02.10.2007Import towarów w deklaracji VAT
                                          Pytanie: Spółka otrzymała decyzję celną, określającą kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu importu towarów. Jak należy taki dokument rozliczyć w deklaracji dla podatku od towarów i usług?
                                          • 28.09.2007Przekazanie przedsiębiorstwa do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu VAT
                                           Pytanie podatnika: Czy powstanie obowiązek sporządzania korekty podatku naliczonego przy zakupie towarów i materiałów, które zostaną wydane w ramach czynności niepodlegającej opodatkowaniu?
                                           • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
                                            Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzję wyżej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
                                            • 16.09.2007Orzecznictwo — Transakcje uznane za fikcyjne — odliczenie VAT niemożliwe
                                             Zaskarżonym wyrokiem z 19 stycznia 2005 r., sygn. akt SA/Sz 1855/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki Akcyjnej E w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r.
                                             • 13.09.2007Jak ustalić wartość początkową samochodu wykupionego po leasingu operacyjnym
                                              Istotą umowy leasingu operacyjnego jest to, że leasingobiorca za odpłatnością używa towaru stanowiącego własność leasingodawcy. Formą wynagrodzenia za prawo do używania przedmiotu leasingu jest czynsz (rata). Umowa leasingu operacyjnego obok swej istoty zawiera jeszcze regulacje dotyczące opcji wykupu przedmiotu leasingu. Regulacje te zawarte są w ogólnych warunkach umowy. Uregulowania prawne dopuszczają możliwość przeniesienia przez leasingodawcę (finansującego) na korzystającego, po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego, własności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem zawartej umowy leasingu. Mowa tu o tzw. opcji wykupu, która z punktu widzenia prawa podatkowego po stronie nabywcy środka trwałego wywołuje skutki podobne do zakupu nowego środka trwałego. Podkreślić jednak należy, że po zakończeniu właściwej umowy leasingu operacyjnego leasingobiorca ma jedynie możliwość nabycia przedmiotu umowy leasingu. Opcja wykupu nie jest obowiązkowa, jest jedynie propozycją leasingodawcy dla leasingobiorcy, a to oznacza, że leasingobiorca może, ale nie musi z niej skorzystać.
                                              • 06.09.2007Konsekwencje podatkowe cesji umowy leasingu
                                               Prawo zobowiązaniowe dopuszcza możliwość zmiany podmiotów w zobowiązaniu, przy czym zmiana może dotyczyć zarówno osoby wierzyciela, jak i osoby dłużnika. Przepisy prawa zobowiązaniowego dopuszczają możliwość zmiany wierzyciela w drodze przelewu wierzytelności (cesji) i w drodze wstąpienia osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Przepisy w zakresie przelewu wierzytelności uregulowane są Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Cesja jest umową, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią, będącą nowym wierzycielem (cesjonariusz). Z reguły umowa ta może być wykonywana bez zgody dłużnika, niemniej dłużnik powinien być zawiadomiony o cesji, aby mógł przekazywać świadczenie do rąk nowego wierzyciela. Wraz z przelewem wierzytelności na cesjonariusza przechodzą wszelkie prawa i obowiązki z nią związane. Cesja może być zastosowana również w odniesieniu do umowy leasingu samochodu. Korzystający ma prawo scedować prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu operacyjnego na inny podmiot. W praktyce cesja praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu ma miejsce na podstawie aneksu do umowy leasingu operacyjnego.
                                               • 03.09.2007Świadczenia nieodpłatne i VAT
                                                Pytanie: Czy podlegają opodatkowaniu VAT nieodpłatne świadczenia usług i nieodpłatne przekazanie towarów, w przypadku gdy podatnikowi (towarzyszeniu) nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego związanymi z tymi czynnościami? Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT dotacja celowa otrzymana na zorganizowanie nieodpłatnie pikniku dla osób niepełnosprawnych?
                                                • 31.08.2007Świadczenie usług w ramach ZFŚS i podatek VAT
                                                 Pytanie: Czy nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                                 • 31.08.2007Dodatkowe badanie techniczne a odliczenie VAT przy zakupie paliwa do pojazdu
                                                  Pytanie podatnika: Czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego i wpisanie o nim adnotacji do dowodu rejestracyjnego, dokonane średnio kilkanaście tygodni później od dnia nabycia samochodu powoduje, że strona nie może pomniejszyć podatku należnego o podatek VAT naliczony od nabytego w międzyczasie (tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do odliczania podatku VAT przy zakupie paliwa do pojazdu i wpisaniu o nim adnotacji do dowodu rejestracyjnego) paliwa wykorzystywanego do ww. samochodów?
                                                  • 27.08.2007Orzecznictwo — Nie zaliczysz do kosztów, nie odliczysz VAT
                                                   Wyrokiem z dnia 18.05.2004 r. sygn. SA/Rz 1744/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Józefy Ś na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 08.07.2002 r. utrzymującej w mocy decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 1999 r. do stycznia 2000 r.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] następna strona »