Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prawo obniżenia kwoty podatku należnego

 • 30.03.2011Odliczanie VAT od usług cateringowych
  Pytanie podatnika: W ramach prowadzonej firmy świadczącej usługi ogólnobudowlane, zatrudniającej kilkanaście osób, w każdy piątek odbywają się wewnętrzne zebrania organizacyjne wszystkich pracowników w celu omówienia sytuacji w firmie, stanu aktualnych przerobów, rozplanowania prac na przyszły tydzień, etc. Czy firma ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT za usługę cateringową (PKWiU 55.5) - poczęstunek dla pracowników w trakcie spotkań organizacyjnych firmy?
  • 29.03.2011Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.
   Zapewne nie każdemu z nas udało się zapoznać z obowiązującym od stycznia brzmieniem ustawy o VAT. Co istotne, wciąż brak jest odpowiedzi na szereg wątpliwości interpretacyjnych. Ustawodawca wydaje się jednak nie do końca tym przejmować, bo właśnie uchwalono kolejną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług.
   • 29.03.2011Podatek VAT 2011: Usługi w zakresie kultury zwolnione lub nie – wszystko zależy od rodzaju podmiotu
    Interpelacja nr 20453 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT w zakresie usług kulturalnych w świetle ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
    • 28.03.2011WSA: Kilkanaście pożyczek może być usługą sporadyczną w VAT
     Z uzasadnienia: Udzielenie przez spółkę kilkunastu pożyczek w porównaniu z zasadniczą jej działalnością miało charakter sporadyczny (pomocniczy), nie stanowiło ono bowiem koniecznego, stałego rozszerzenia jej działalności oraz niewykorzystującego niemal w ogóle aktywów od których odliczono VAT naliczony . Pożyczki te stanowiły jedynie ograniczony w czasie sposób lokaty kapitału. Tak więc wypełniały dyspozycję art. 90 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem odsetki od udzielonych przez spółkę pożyczek nie powinny być wliczone do ustalenia proporcji o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ww. ustawy.
     • 21.03.2011Wydatki na emisję akcji a VAT
      Zgodnie z art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE (art. 17 VI Dyrektywy) jedynym warunkiem przyznania podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego jest to, czy wydatek, który nie mógłby być uznany za koszt uzyskania przychodów, związany jest z działalnością opodatkowaną. Wydatki spółki, związane z emisją akcji, będą taki warunek spełniać, bowiem uzyskany przez nią kapitał zostanie przeznaczony na dalszą działalność opodatkowaną - dostawę usług telekomunikacyjnych. Bezsporne jest natomiast, że sama czynność emisji akcji nie stanowi dostawy towarów i usług - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
      • 18.03.2011Opodatkowanie VAT koncertów w 2011 roku
       Interpelacja nr 20464 do ministra finansów w sprawie wysokości stawki podatku VAT od honorarium za koncert
       • 14.03.2011Spadkobierca nie ma prawa do zwrotu VAT
        Pytanie podatnika: Czy wykazana w ostatniej deklaracji VAT-7, złożonej przed śmiercią przez męża Zainteresowanej, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wchodzi w skład masy spadkowej i przez to daje Zainteresowanej prawo jako spadkobiercy podatnika podatku od towarów i usług, do określenia w decyzji prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z tej deklaracji pomimo, iż nadwyżka ta nie została wykazana do zwrotu na rachunek bankowy ale do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy?
        • 11.03.2011Oprocentowane pożyczki z ZFŚS nie podlegają VAT
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki finansowe przekazywane są na wyodrębnione konto funduszu w terminach określonych przepisami prawa. W ramach funduszu socjalnego pracodawca udziela pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe - których oprocentowanie zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem - wynosi 1% w stosunku rocznym. Czy odsetki od udzielonych z ZFŚS pożyczek podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
         • 09.03.2011Korekta VAT w związku z powstaniem niedoborów towarów
          Utrata, zniszczenie lub kradzież towarów nie są zasadniczo uznawane za okoliczności zmieniające prawo do odliczenia VAT. Jeśli zatem utracone, zniszczone lub skradzione towary były przeznaczone do działalności opodatkowanej i odliczono podatek naliczony przy ich nabyciu, nie powstaje konieczność korekty. Stwierdzone niedobory niezawinione towarów (np. na skutek zniszczeń bądź kradzieży), nie będą powodować konieczności korekty podatku naliczonego od towarów, których dotknęły niedobory, jeżeli zostaną prawidłowo udokumentowane - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
          • 08.03.2011Zakup paliwa do auta z kratką bez odliczenia VAT
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT, w listopadzie 2010 r. nabył samochód marki Honda CR-V, ładowność 621 kg, dopuszczalna masa całkowita 2130 kg. Samochód posiada homologację ciężarową i zarejestrowany został w Wydziale Komunikacji jako ciężarowy. Ww. samochód nie otrzymał zaświadczenia ze stacji diagnostycznej o spełnieniu warunków zakwalifikowania go jako samochodu ciężarowego. Przedmiotowy samochód wykorzystywany będzie przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy możliwe będzie pełne odliczenie podatku VAT przy zakupie opisanego samochodu a także, czy Wnioskodawca będzie mógł odliczać VAT od zakupionego paliwa do wspomnianego auta?
           • 07.03.2011Zakup nieruchomości przez małżonków a prawo do zwrotu nadwyżki VAT
            Podatniczce nabywającej nieruchomość wraz z małżonkiem, z którym pozostaje w ustroju rozdzielności majątkowej, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz prawo zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jedynie w wysokości ½ części podatku naliczonego wynikającego z nabycia nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
            • 23.02.2011Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
             Tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosownie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tego rodzaju wydatków niewątpliwie należy zaliczyć opłaty notarialne, sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, a w przypadku podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji będących przedmiotem oferty publicznej objętych prospektem emisyjnym dodatkowo ponoszone w związku z tym opłaty giełdowe, koszty druku dokumentów akcyjnych, koszty sporządzenia, drukowania oraz dystrybucji prospektu emisyjnego lub jego skróconej wersji oraz koszty oferowania papierów wartościowych - orzekł w uchwale Naczelny Sąd Administracyjny.
             • 17.02.2011Darowizna na rzecz OPP nie podlega VAT
              Pytanie podatnika: Czy przekazanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
              • 16.02.2011WSA: Prawo do odliczenia VAT przez spółkę przejmującą nie zależy od korekty faktur
               Z uzasadnienia: Określenie w fakturze jako nabywcy spółki przejętej, nie wyłącza praw spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczanego z takiej faktury, bowiem decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura a więc - dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury ale przede wszystkim data przekształcenia prawnego podmiotu umowy sprzedaży. Zatem, spółce przejmującej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony od faktur VAT wystawionych na spółki przejmowane po dniu połączenia spółek bez obowiązku korygowania danych nabywcy usługi, towaru. Warunkiem koniecznym do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest wystawienie w takim przypadku not korygujących na dane nabywcy usługi, towaru.
               • 15.02.2011Roczna korekta VAT – najważniejsze zasady
                Podatnicy dokonujący zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej, którzy nie potrafią wskazać bezpośredniego związku wydatków z konkretnym rodzajem tej sprzedaży, zobowiązani są do dokonania rocznej korekty podatku naliczonego. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady dokonania tej korekty.
                • 15.02.2011Nadwyżką VAT spółki nie można spłacić podatku wspólnika
                 Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług wykazanej w deklaracji VAT spółki cywilnej na poczet zobowiązań podatkowych wspólników spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                 • 11.02.2011VAT od używanych samochodów i turnusów rehabilitacyjnych – zmiany w przepisach
                  Doprecyzowanie przepisu dotyczącego zwolnienia z VAT dostawy używanych samochodów oraz wprowadzenie zwolnienia z VAT dla turnusów rehabilitacyjnych - to główne cele nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nad którą pracuje Ministerstwo Finansów.  
                  • 11.02.2011MF precyzuje zwolnienie z VAT dostawy używanych samochodów
                   W opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów projekcie noweli rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług MF proponuje, oprócz wprowadzenia zwolnienia od podatku od towarów i usług dla usług turnusów rehabilitacyjnych, doprecyzowanie brzmienia przepisu dotyczącego zwolnienia od VAT dostawy używanych samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, w przypadku których kwota podatku naliczonego przy ich nabyciu nie stanowiła 100% kwoty podatku m.in. określonej w fakturze lub wynikającej z dokumentu celnego.
                   • 10.02.2011Numer VAT UE – kiedy należy się nim posługiwać?
                    NIP „unijny” to numer jaki podatnik VAT musi posiadać dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego (zarówno towarowego jak i kupna oraz sprzedaży usług transgranicznych). W Polsce jest nim Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony dwuliterowym kodem PL. Potocznie jest on nazywany numerem VAT UE lub VAT PL.
                    • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                     Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
                     • 10.01.2011Sprzedaż zwolniona i opodatkowana a proporcja VAT
                      Nałożony na podatnika obowiązek odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami dającymi prawo do odliczenia i czynnościami nie dającymi takiego prawa ma charakter bezwzględny. Jeżeli jednak wyodrębnienie to nie jest możliwe, stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy o VAT podatnik może, co do zasady pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Rozliczenie proporcjonalne jest prawem podatnika, ale rezygnacja z tego sposobu rozliczenia oznacza rezygnację z odliczenia jakiejkolwiek części podatku naliczonego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                      • 10.01.2011Zwolnienie z VAT darowizn żywności tylko dla producentów
                       Interpelacja nr 19568 do ministra finansów w sprawie objęcia zwolnieniem od podatku VAT darowizn żywnościowych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc żywnościową dla osób ubogich
                       • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych
                        Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu
                        • 03.01.2011Kiedy sprzedaż firmowego samochodu osobowego podlega zwolnieniu z VAT
                         Pytanie podatnika: Czy sprzedając samochód przed upływem 6 m-cy od daty wprowadzenia do środków trwałych Zainteresowana może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i nie płacić podatku należnego od tej transakcji oraz nie rejestrować się jako podatnik VAT na formularzu VAT-R?
                         • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
                          Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
                          • 29.12.2010Warunki odliczania VAT z faktury otrzymanej przed rezygnacją ze zwolnienia z VAT
                           Ustawodawca w art. 113 ust. 5 i 7 ustawy VAT przewidział możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty lub rezygnacji ze zwolnienia. Konieczne jest przy tym spełnienie wyczerpująco wymienionych w tym przepisie przesłanek, a więc sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty 50.000 zł i przedłożenia go w urzędzie skarbowym, a ponadto uzyskanie zgody naczelnika urzędu skarbowego na pomniejszenie podatku należnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                           • 28.12.2010Najpierw usługa, potem faktura
                            Pytanie podatnika: W którym momencie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku świadczenia usług reklamowych w sytuacji, gdy faktura wystawiona będzie przez Wnioskodawcę przed wykonaniem usługi?
                            • 16.12.2010Zmiana przeznaczenia pojazdu a podatek VAT
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2009 r. zakupił w Holandii używany samochód z homologacją ciężarową. W Polsce został on zarejestrowany jako ciężarowy i nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. Zainteresowany obecnie, czyli w 2010 r. planuje „odciężarowić” samochód, tj. przywrócić mu funkcję samochodu osobowego. Jakie skutki podatkowe powstają po takiej operacji, czy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek VAT?
                             • 14.12.2010Orzecznictwo: Kiedy organ podatkowy powinien zwrócić się do sądu
                              Tezy informacyjne: I. Co do zasady organ podatkowy powinien samodzielnie przeprowadzić postępowanie podatkowe i rozstrzygnąć o wszystkich istotnych z prawnopodatkowego punktu widzenia okolicznościach sprawy a dopiero w przypadku zaistnienia wątpliwości, co do istnienia stosunku prawnego lub prawa powinien wystąpić z powództwem do sądu powszechnego na podstawie art. 199a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej: O.p.) . II. Użyte w art. 199a § 3 O.p. pojęcie "wątpliwości" należy rozumieć w kategoriach obiektywnych. To oznacza, że nie można ich postrzegać przez pryzmat subiektywnego przekonania organu podatkowego, że tych wątpliwości nie ma lub są, jak również subiektywnego przekonania podatnika, że te wątpliwości istnieją lub nie istnieją.
                              • 08.12.2010Zbycie nieruchomości w ramach umowy zamiany zawartej z kontrahentem a VAT
                               O związku nabytego towaru z czynnościami opodatkowanymi można mówić dopiero po nabyciu tego towaru, a nie w trakcie nabywania. Trzeba być najpierw dysponentem towaru, by móc mówić o jego związku z czynnością opodatkowaną dokonywaną przez podatnika. Z punktu widzenia konstrukcji VAT forma nabycia, czy to w postaci umowy kupna czy zamiany towaru, nie ma żadnego znaczenia dla prawa do odliczenia podatku naliczonego – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                               • 01.12.2010Premie pieniężne: Nota korygująca nie uprawnia do korekty VAT
                                Podatnik VAT udzielając rabatu w postaci wypłaty premii pieniężnej, aby mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania, powinien wystawić fakturę korygującą – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
                                • 29.11.2010WSA: Potwierdzenie odbioru korekty nie jest potrzebne
                                 Zasada proporcjonalności, o której mowa w art. 1 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE, ma ścisły związek ze stawkami podatkowymi bowiem to one odzwierciedlają wielkość proporcji, a wiec determinują proporcjonalność podatku od wartości dodanej w stosunku do konkretnego towaru lub usługi. Brak możliwości obniżenia podstawy opodatkowania, czyli uwzględnienia w rozliczeniu VAT wystawionej korekty, ze względu na nieotrzymanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi, skutkuje tym, iż podatek jest nieproporcjonalny w stosunku do obniżonej w rzeczywistości ceny. Faktycznie, w zależności od wielkości zmniejszenia ceny (wynagrodzenia), stanowi wyższe obciążenie danej transakcji niż przewidziane przez prawodawcę wg stawek zawartych w aktach normatywnych (np. 22%, 7%). Przykładowo można wskazać, że brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej zmniejszającej wartość transakcji o 50 % przy stawce podatkowej w wysokości 22 %, implikuje wielkością podatku liczoną de facto wg stawki 44 %.
                                 • 25.11.2010Zmiany w VAT: MF kończy z preferencjami dla aut z kratką
                                  Ministerstwo Finansów opracowało i opublikowało na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym. Projekt ten został opracowany na podstawie założeń do projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 9 listopada 2010 r. i zawiera m.in. propozycje zmian w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Zakłada on, że już od 1 stycznia 2011 r. podatnicy nie odliczą pełnej kwoty podatku VAT od samochodów z tzw. kratką. Ponadto, całkowicie zniknie możliwość odliczenia paliwa używanego do samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
                                  • 25.11.2010Nieodpłatne przekazanie: Wycofanie pawilonu handlowego ze spółki cywilnej
                                   Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku zaprzestania używania i wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Jeśli czynność wycofania z działalności gospodarczej pawilonu handlowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT to wg jakiej stawki i od jakiej wartości?
                                   • 22.11.2010WSA: Sprzedaż rzeczy używanych na aukcjach internetowych
                                    Z uzasadnienia: Używanie towarów w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 2 podatku od towarów i usług należy rozumieć jako korzystanie z nich w sensie fizycznym, a nie wystarczy samo tylko ich posiadanie w sensie cywilistycznym. Chodzi tutaj o używanie przez bezpośredniego zbywcę przez wymagany okres 6-ciu miesięcy. Z art. 120 ust. 1 pkt 2 lit b w związku z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika natomiast wprost, że ustawodawca monety ze złota, srebra lub innego metalu uznał za przedmioty kolekcjonerskie. Gdyby okazało się, że towary sprzedawane nie mają jednak charakteru kolekcjonerskiego to należałoby uznać je za towary używane. Bowiem przez towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 4 ww. ustawy pojęcie „używane” należy rozumieć w dosłownym tego słowa znaczeniu, a więc wyłącznie z ich posiadaniem. Nie istotne jest kto ich używał ani przez jaki okres. W tym znaczeniu za towary używane nie mogły by więc być uznane towary nowe.
                                    • 22.11.2010Ujemny podatek należny i prawo do zwrotu VAT
                                     Pytanie podatnika: W wyniku korekty sprzedaży Wnioskodawca wykazał ujemny obrót oraz ujemną kwotę podatku należnego w deklaracji VAT w okresie rozliczeniowym. W okresie tym u podatnika nie wystąpił podatek należny z tytułu dostaw ani podatek naliczony z tytułu nabyć. Czy w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca może wystąpić o zwrot powstałej różnicy podatku na rachunek bankowy?
                                     • 19.11.2010Rezygnacja ze zwolnienia a możliwość odzyskania VAT
                                      Pytanie podatnika: W dniu 30 lipca 2007 r. Wnioskodawca nabył od spółdzielni mieszkaniowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego. W dniu 23 marca 2007 r. wraz z żoną zawarł ze spółką R. sp. z o.o. umowę najmu lokalu. Z tego tytułu Wnioskodawca, mimo że wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (najem lokalu użytkowego), to ze względu na zwolnienie podmiotowe nie wystawiał faktur VAT a jedynie rachunki. Aktualnie planuje jednak rezygnację ze zwolnienia podmiotowego na rzecz rejestracji jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Czy w związku z transakcją nabycia lokalu Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez spółdzielnię?
                                      • 18.11.2010MF: Nie będzie szczególnych rozwiązań VAT dla UEFA
                                       Interpelacja nr 18164 do ministra finansów w sprawie zobowiązań naszego kraju wobec UEFA
                                       • 17.11.2010VAT: Przekazanie firmowego budynku na cele osobiste
                                        Pytanie podatnika: W roku 2000 podatnik wprowadził prywatny budynek mieszkalny do działalności gospodarczej. Z tego tytułu nie miał prawa do odliczenia podatku VAT. Przez cały okres użytkowania podatnik nie poniósł żadnych wydatków na jego ulepszenie czy modernizację, lecz pokrywał tylko bieżące koszty utrzymania budynku. Budynek jest wykazany w księgach rachunkowych jako inwestycje. Podatnik planuje wycofać budynek z działalności gospodarczej i przeznaczyć go na cele osobiste, a następnie podarować go wnukowi. Czy wycofanie budynku z działalności będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
                                        • 16.11.2010WSA: Aport nieruchomości bez korekty VAT
                                         Z uzasadnienia: Co do zasady - na podstawie przepisów unijnych - czynność wniesienia aportu jest opodatkowana, jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposób, że jej efektem jest konieczność dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczył podatek naliczony związany z nabyciem i przyjęciem do użytkowania nieruchomości, a następnie wykorzystał ją do wykonania innej czynności opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych środków trwałych nie zmienił się. Nie wystąpiła więc przesłanka dokonania korekty określona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
                                         • 16.11.2010MF: Nie będzie obniżki podatków
                                          Interpelacja nr 18169 do ministra finansów w sprawie stanu systemu podatkowego w Polsce
                                          • 25.10.2010Odliczenie VAT z tytułu importu towarów
                                           Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, pomimo, iż Spółka nie jest właścicielem importowanych towarów?
                                           • 22.10.2010Odliczenie VAT z faktur wystawionych na poprzedniego właściciela
                                            Pytanie podatnika: Zarząd Spółki z o.o. planuje przejąć w zamian za udziały przedsiębiorstwo osób fizycznych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, które jest obecnie prowadzone w formie spółki cywilnej, będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonującym wyłącznie czynności opodatkowane. Może się zdarzyć sytuacja, że kontrahenci pomyłkowo będą wystawiać faktury VAT, wpisując, jako dane nabywcy - dane spółki cywilnej, zamiast danych spółki z o.o. Ponadto faktury „dotyczące kosztów spółki cywilnej” mogą wpływać z opóźnieniem już do Spółki z o.o. Czy spółka z o.o. będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych na spółkę cywilną bez konieczności wystawiania faktur korygujących przez wystawców faktur pierwotnych?
                                            • 21.10.2010Prezent dla kontrahenta jest bez podatku VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy, w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanie kontrahentom przedmiotów takich jak np. pendrivy, plecaki, wiertarki, długopisy, polary, t-shirty, koszulki, kubki, słodycze, flagi, parasole, banery, portfele, kalendarze w ramach akcji promocyjnej, marketingowej, reklamowej, bądź sprzedaży premiowej, należy traktować jako dostawę towarów związaną z prowadzonym przedsiębiorstwem i w związku z tym nie naliczać podatku należnego z tytułu tych przekazań?
                                             • 20.10.2010Rozliczenie VAT naliczonego przy braku sprzedaży opodatkowanej
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym świadczącym usługi, które są zwolnione z podatku od towarów i usług VAT, a tym samym zakupy na ww. usługi nie podlegają odliczeniu. Obecnie zakupuje towary oraz usługi inwestycyjne, które w przyszłości będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Czy podatek od towarów i usług z zakupów inwestycyjnych należy przenosić na kolejne lata w deklaracji VAT?
                                              • 20.10.2010Opodatkowanie środków trwałych przekazywanych wspólnikom likwidowanej spółki
                                               Pytanie podatnika: Czy właściwym jest niepobieranie podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ustawy o podatku VAT w sytuacji, gdy w momencie likwidacji spółki jawnej wspólnicy likwidowanej spółki, prowadzący własną działalność gospodarczą otrzymane środki trwałe przekażą na rzecz prowadzonych przez siebie działalności?
                                               • 18.10.2010Zaliczenie nieodliczonego VAT do KUP a korekta wysokości kosztów
                                                W każdym przypadku dokonania korekty deklaracji w podatku od towarów i usług, wskutek czego zwrócony zostanie podatek VAT, zaliczony uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, podatnik jest obowiązany ten zwrócony podatek zaliczyć do przychodów. Wyłącza to obowiązek wstecznej korekty deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                                                • 18.10.2010Zakup ze środków ZFŚS a VAT
                                                 Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze środków ZFŚS przez zakład pracy, bez częściowej odpłatności (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i częściowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
                                                 • 15.10.2010Jak rozliczyć VAT przy likwidacji działalności
                                                  Pytanie podatnika: W związku z likwidacją działalności sporządzony został remanent likwidacyjny, w którym Wnioskodawca oświadczył, że w trakcie prowadzenia działalności nie był odliczany podatek naliczony VAT od zakupu środków trwałych oraz, że na dzień likwidacji został w ewidencji środek trwały - pomoc drogowa, który będzie teraz służył do celów prywatnych i Wnioskodawca nie zamierza go sprzedawać. Pojazd był kupiony na umowę kupna-sprzedaży i w związku z tym Wnioskodawca nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT. Czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczyć podatek naliczony od sporządzonego remanentu likwidacyjnego?
                                                  • 14.10.2010Czy świadczenia pracownicze podlegają opodatkowaniu VAT?
                                                   Nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników wywołują szereg konsekwencji podatkowych. Najbardziej popularna wydaje się być problematyka PIT. Warto jednak pamiętać, że świadczenia pracownicze powodują powstanie określonych skutków podatkowych po stronie pracodawcy także w zakresie VAT.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] ... [ 37 ] następna strona »