Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

koszty finansowania

 • 22.07.2019Zerowy PIT dla modych: Gminy pacz a MF nie widzi problemu
  Szacuje si, e wprowadzenie 0% stawki PIT dla zatrudnionych poniej 26. roku ycia moe spowodowa ubytek dochodów jednostek samorzdu terytorialnego poczwszy od 2019 r. W ostatnim okresie jednak obserwowany jest wzrost dochodów podatkowych, co pozytywnie rzutuje równie na poziom dochodów JST. Podjto równie szereg dziaa legislacyjnych w obszarze podatków dochodowych majcych na celu uszczelnienie systemu podatkowego, które w sposób trway wpywaj na wzrost dochodów sektora finansów publicznych, co w konsekwencji zrekompensuje zmniejszenie dochodów z tytuu planowanych rozwiza w ustawie PIT - wyjanio Ministerstwo Finansów.
  • 01.07.2019UOKiK: Deweloper bdzie musia wicej
   Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowa projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (UD358), który obecnie jest przedmiotem prac rzdu. Wród projektowanych rozwiza jest m.in wprowadzenie obowizku przekazania przez dewelopera prospektu informacyjnego osobie kupujcej mieszkanie (dotychczas prospekt by wydawany na danie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej), a take zmian w zakresie informacji zawartych w prospekcie. Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zakresu dokumentów, z którymi osoba zainteresowana zawarciem umowy z deweloperem bdzie moga zapozna si w lokalu dewelopera.
   • 25.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
    Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
    • 24.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
     Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
     • 24.06.2019Ryczat za samochód subowy obejmuje take koszt paliwa - kolejny korzystny wyrok NSA
      Z uzasadnienia:  Przepisy ustanawiajce ryczatowy przychód wskazuj na czynno "wykorzystania" samochodu subowego, a nie na "prawo do wykorzystywania. Tylko wówczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie, jeeli samochód jest w peni przygotowany do eksploatacji. Odmienne rozwizanie, wskazujce na wyczenie paliwa z wydatków zwizanych z uytkowaniem samochodu subowego, tj. wskazujce na jego odrbno w konsekwencji stanowioby dalsze skomplikowanie w zakresie prowadzenia niezbdnych ewidencji.
      • 12.06.2019Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
       Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
       • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
        Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
        • 31.05.2019Koszty pracy to aktualnie najwikszy problem firm
         Koszty pracy to obecnie najwiksza bariera dla rozwoju przedsibiorstw – wynika z raportu pn. „Bariery w biznesie. Edycja 2019”, który przygotowaa firma audytorsko-doradcza Grant Thornton. Jako bariery czsto wymieniane s równie biurokracja, ceny energii oraz dostpno kadr.
         • 27.05.2019Koszty faktoringu – kiedy opaca si on najbardziej?
          Faktoring to zewntrzna forma finansowania, która cieszy si rosncym zainteresowaniem. Przedsibiorcy korzystaj z tego typu usug, poniewa widz w nich szans na zachowanie pynnoci finansowej. W zamian jednak musz liczy si z dodatkowymi wydatkami. Sprawd, jakie s koszty faktoringu.
          • 17.05.2019Zmiany w VAT: Mechanizm odwrotnego obcienia zostanie zastpiony podzielon patnoci
           Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej patnoci bdzie stosowana co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug, które objte s obecnie reimem odwrotnego obcienia lub odpowiedzialnoci solidarnej. Dodatkowo, z uwagi na zdiagnozowane nieprawidowoci moliwe bdzie objcie mechanizmem podzielonej patnoci take transakcji, których przedmiotem s czci i akcesoria do pojazdów silnikowych; wgiel i produkty wglowe; maszyny i urzdzenia elektryczne, ich czci i akcesoria oraz urzdzenia elektryczne i ich czci i akcesoria.
           • 16.05.2019Zmiany w VAT: Mechanizm odwrotnego obcienia zostanie zastpiony podzielon patnoci
            Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej patnoci bdzie stosowana co do zasady w odniesieniu do dostaw towarów i wiadczenia usug, które objte s obecnie reimem odwrotnego obcienia lub odpowiedzialnoci solidarnej. Dodatkowo, z uwagi na zdiagnozowane nieprawidowoci moliwe bdzie objcie mechanizmem podzielonej patnoci take transakcji, których przedmiotem s czci i akcesoria do pojazdów silnikowych; wgiel i produkty wglowe; maszyny i urzdzenia elektryczne, ich czci i akcesoria oraz urzdzenia elektryczne i ich czci i akcesoria.
            • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
             Pomimo umieszczenia rodków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera naraony jest na cakowit utrat pienidzy w wielu przypadkach - np. upadoci dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywc wasnoci lokalu lub domu w terminie okrelonym w umowie deweloperskiej, nierozpoczcia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpocztej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzajce do zmiany tej sytuacji cigle trwaj.
             • 08.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
              Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zostay zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Wydawaoby si, e nie bdzie adnych problemów z prawidowym uwzgldnieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
              • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
               wiadczenia, wypacane lub udostpniane w postaci rzeczowej pracownikom, zwizane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodzc w zwizku z tym okrelone skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowizki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
               • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                • 06.03.2019NSA. Ryczat na samochód: Paliwo nie jest przychodem pracownika
                 Z uzasadnienia: wiadczeniem pracodawcy nie jest samo udostpnienie samochodu. Jest nim zapewnienie moliwoci jego prawidowego uywania, take i ponoszenie wszystkich niezbdnych wydatków umoliwiajcych takie uywanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwizanych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma przy tym adnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowice odrbne wiadczenie.
                 • 28.02.2019Podatki 2019: Firmy czekaj na obnik opodatkowania dochodów z pracy
                  Zapowiadane przez parti rzdzc zmniejszenie opodatkowania dochodów z pracy bdzie pozytywnym ruchem, który pozwoli na wzmocnienie motywacji do pracy – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Jednoczenie ta zrzeszajca przedsibiorców organizacja krytykuje pomys zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26. roku ycia.
                  • 27.02.2019Podatki 2019: Firmy czekaj na obnik opodatkowania dochodów z pracy
                   Zapowiadane przez parti rzdzc zmniejszenie opodatkowania dochodów z pracy bdzie pozytywnym ruchem, który pozwoli na wzmocnienie motywacji do pracy – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Jednoczenie ta zrzeszajca przedsibiorców organizacja krytykuje pomys zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26. roku ycia.
                   • 11.02.2019Opaty zwizane z posiadaniem samochodu. Wci wicej i droej
                    Kierowcy nie maj w Polsce atwo, nie do, e s zmuszeni do poruszania si po drogach o wtpliwej jakoci, które uszkadzaj ich samochody, to jeszcze na kadym kroku s okradani. Sama cena paliwa to w poowie podatki, do tego dochodzi caa masa opat wymaganych przez pastwo i ze wzgldu na istniejcy przymus zawyana. Od nowego roku pierwsz zmian bdzie wzrost kar za nieopacenie w terminie OC, drug zmian bdzie tzw. opata emisyjna, a trzeci ostatni zmian bdzie danie samorzdom moliwoci wprowadzenia tzw. strefy czystego powietrza.
                    • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                     Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                     • 29.01.2019NSA. Darmowy posiek dla pracowników z PIT
                      Z uzasadnienia: Po pierwsze, skoro pracownik korzysta z wyywienia zapewnionego przez pracodawc, to naley uzna, e korzysta z niego w peni dobrowolnie. Po drugie, koszty wyywienia pracownik musi ponosi niezalenie od tego czy jest w pracy, czy w miejscu zamieszkania. Po trzecie, korzy ta jest wymierna i przypisana indywidualnie pracownikowi. Tym samym, otrzymane z powyszego tytuu przez pracownika wymierne i okrelone wiadczenie bdzie stanowi inne nieodpatne wiadczenie, a jego warto przychód pracownika ze stosunku pracy.
                      • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
                       Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
                       • 24.01.2019Fundacje prywatne równie mog wypaca wiadczenia zwolnione od podatku
                        Jeli celem Fundacji jest m. in. pomoc spoeczna, w tym w szczególnoci pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, to wiadczenia z pomocy spoecznej (w formie rzeczowej i pieninej), których Fundacja udziela swoim podopiecznym objte s zwolnieniem przedmiotowym wynikajcym z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji – w zwizku z przekazaniem podopiecznym ww. wiadcze – na Fundacji nie ciy obowizek wykazania wartoci tych wiadcze w informacjach PIT-8C.
                        • 18.01.2019Dlaczego emerytury i renty musz by normalnie opodatkowane
                         Biorc pod uwag orzecznictwo Trybunau Konstytucyjnego, preferencyjne opodatkowanie emerytur i rent (3% stawk podatku), bez wzgldu na wysoko dochodów, stworzyoby zamknit kategori podatników cieszcych si wyjtkowymi przywilejami. Takie rozwizanie staoby w sprzecznoci z konstytucyjn zasad sprawiedliwoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                         • 18.12.2018Samir Kayyali, Warszawa, 20.12.2018 r. Rewolucyjne zmiany w podatkach CIT i PIT
                          Przeom roku 2018/2019 zapowiada si jako szczególnie obfitujcy w zmiany w zakresie podatków. Istotne zmiany dotycz zarówno podatków dochodowych od osób fizycznych jak i osób prawnych. Szczególn uwag musimy zwróci na bardzo istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu i rozliczaniu samochodów osobowych, rewolucj w cenach transferowych czy regulacje dotyczce opodatkowania transakcji zwizanych z kryptowalutami. A to tylko niewielka cz nadchodzcych zmian. Zapraszamy Pastwa na szkolenie w Warszawie, podczas którego Uczestnicy poznaj omawiane zmiany, dowiedz si jaki wpyw na ich podmioty gospodarcze one wywoaj. Wykadowca bdzie prowadzi zajcia w formie warsztatowej z moliwoci biecego zadawania pyta. Na szkoleniu zostan przedstawione interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sdowo administracyjne odnoszce si do omawianych zagadnie oraz aktualnych problemów.
                          • 14.12.2018Zbycie nieruchomoci komercyjnych i podatek VAT - objanienia podatkowe MF
                           W Ministerstwie Finansów, w wyniku konsultacji prowadzonych od wrzenia 2018 r. opracowano objanienia dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usug transakcji zbycia nieruchomoci komercyjnych. Celem konsultacji byo wypracowanie kryteriów oceny - czy dostawa nieruchomoci komercyjnych jest opodatkowana VAT (dostawa skadników majtkowych), czy podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych (sprzeda przedsibiorstwa lub zorganizowanej czci przedsibiorstwa). W objanieniach przyjto zasad opodatkowania VAT zbycia nieruchomoci komercyjnej. Wskazane s przesanki, po spenieniu których nieruchomo stanowi przedsibiorstwo lub zorganizowan cz przedsibiorstwa. Przesanki te byy uzgadniane ze stron spoeczn. Objanienia maj zwikszy pewno obrotu nieruchomociami komercyjnymi, a take ograniczy ilo sporów z organami podatkowymi.
                           • 26.11.2018Szykuj si zmiany w terminach zapaty w transakcjach handlowych
                            Nowa ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów patniczych wprowadza zmiany w kilkunastu innych ustawach, m.in. podatkowych, i w Kodeksie postpowania cywilnego. Najwaniejsz jest skrócenie maksymalnych terminów na zapat nalenoci. Resort proponuje te wprowadzenie maksymalnego 60-dniowego terminu zapaty w transakcjach, w których wierzycielem jest maa lub rednia firma, a dunikiem dua firma. Nawet jeli w umowie strony ustal duszy termin zapaty, bdzie on niewany.
                            • 15.11.2018Ksigowo projektów unijnych
                             Otrzymanie dofinansowania oznacza zwykle satysfakcj z dobrze wykonanej pracy na etapie aplikowania o rodki - ale to dopiero pocztek dugiej drogi. Wydatki naley bowiem prawidowo udokumentowa i rozliczy, a korzystanie z dotacji komplikuj dodatkowo kwestie zwizane z rachunkowoci i podatkami. Dlatego wanie stworzylimy e-kurs: Ksigowo projektów unijnych, do którego biecej edycji mona zapisa si jeszcze od koca dzisiejszego dnia. Dziki udziaowi w e-kursie Uczestnicy zdobd praktyczn wiedz oraz umiejtnoci niezbdne do prawidowego dostosowania i przygotowania ksigowoci jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Ponadto Uczestnicy w trakcie e-kursu zapoznaj si z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom.
                             • 14.11.2018Czy mona unikn split payment?
                              Mechanizm podzielonej patnoci obowizuje od 1 lipca br. na podstawie art. 108a–108d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usug. Na razie ma on charakter dobrowolny i zaley od decyzji nabywcy towarów lub usug. Dobrowolno ta najprawdopodobniej ju wkrótce zostanie powanie ograniczona. Ministerstwo Finansów wystpio do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wyraenie zgody na obowizkowe wprowadzenie tego mechanizmu w szereg dziaów gospodarki, np. budownictwie, obrocie stal, paliwami, elektronik.
                              • 13.11.2018Czy mona unikn split payment?
                               Mechanizm podzielonej patnoci obowizuje od 1 lipca br. na podstawie art. 108a–108d ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usug. Na razie ma on charakter dobrowolny i zaley od decyzji nabywcy towarów lub usug. Dobrowolno ta najprawdopodobniej ju wkrótce zostanie powanie ograniczona. Ministerstwo Finansów wystpio do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wyraenie zgody na obowizkowe wprowadzenie tego mechanizmu w szereg dziaów gospodarki, np. budownictwie, obrocie stal, paliwami, elektronik.
                               • 25.10.2018NSA: Naleyta staranno i karuzela VAT - istotny dla poredników wyrok NSA
                                Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadzc faktyczn dziaalno gospodarcz dochowa naleytej starannoci kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie mia oraz nie móg mie wiadomoci uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie moe zosta pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujcych nabycie towarów.
                                • 01.10.2018MRPiPS o SFWON: Koszty pracy nie wzrosn
                                 Zgodnie z projektem ustawy o Solidarnociowym Funduszu Wsparcia Osób Niepenosprawnych, skadka na Fundusz Pracy zostanie obniona z 2,45% do 2,3% podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a skadka na Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych zostanie okrelona na poziomie 0,15% podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (która zostanie przeznaczona na dziaania finansowane z Solidarnociowego Funduszu Wsparcia Osób Niepenosprawnych). Tak wic z tego tytuu nie wzrosn koszty pracy ponoszone przez pracodawców – wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                 • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomoci przez spók komandytow a ródo przychodu w PIT
                                  Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeday przez spók komandytow nieruchomoci mieszkalnej nie moe by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przesdza bowiem o tym e wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spóki niebdcej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spók dziaalnoci oraz róde, z których spóka ta uzyskuje przychody.
                                  • 04.09.2018Pracownicze Plany Kapitaowe - szczegóy
                                   Rzd oficjalnie ponformowa o przyjciu projektu ustawy, regulujcej zasady funkcjonowania kolejnego programu emerytalnego, którym maj sta si Pracownicze Plany Kapitaowe (PPK). Wg rzdowej informacji to program dodatkowego i dobrowolnego oszczdzania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK ma umoliwi gromadzenie dugoterminowych oszczdnoci, wypacanych po zakoczeniu aktywnoci zawodowej. Oto caa tre komunikatu, opublikowanego m.in. na stronach Ministerstwa Finansów, zawierajcego bardziej szczegóowe informacje na temat programu.
                                   • 31.08.2018Podatki 2019: Nowa zachta do pozostawiania w spókach kapitau
                                    Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzi now zacht do pozostawiania w spókach kapitau na rozwój poprzez zwikszanie podatkowej atrakcyjnoci finansowania wasnego (tzw. notional interest deduction – NID). W projekcie nowelizacji ustaw podatkowych wskazano, e w praktyce powstanie moliwo podwyszania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dunego.
                                    • 30.08.2018Pracownicze Plany Kapitaowe - szczegóy
                                     Rzd oficjalnie ponformowa o przyjciu projektu ustawy, regulujcej zasady funkcjonowania kolejnego programu emerytalnego, którym maj sta si Pracownicze Plany Kapitaowe (PPK). Wg rzdowej informacji to program dodatkowego i dobrowolnego oszczdzania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK ma umoliwi gromadzenie dugoterminowych oszczdnoci, wypacanych po zakoczeniu aktywnoci zawodowej. Oto caa tre komunikatu, opublikowanego m.in. na stronach Ministerstwa Finansów, zawierajcego bardziej szczegóowe informacje na temat programu.
                                     • 30.08.2018Pozostao ponad milion nie zlikwidowanych ksieczek mieszkaniowych
                                      Okrelenie zamknitych ram czasowych ponoszenia wydatków budetowych z tytuu refundacji premii gwarancyjnych, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych tytuów wydatkowych w wikszym zakresie odnoszcych si do poprawy efektywnoci energetycznej w istniejcym zasobie mieszkaniowym - to pomysy rzdu na rozwizanie cigle istotnego problemu ksieczek mieszkaniowych.
                                      • 24.08.2018wiadczenia: Korzystanie z otwartego bufetu nie generuje przychodu
                                       Aby nieodpatne wiadczenie stanowio przychód podatkowy, powinna by to korzy przypisana konkretnej osobie (indywidualnemu pracownikowi), w ustalonej dla niego indywidualnie wysokoci. Tym samym, nie mona mówi o przychodzie podatkowym, w sytuacji gdy przypisana warto wiadczenia byaby jedynie wartoci statystyczn (ustalon np. przez podzielenie kosztów usugi cateringowej przez liczb uczestników wydarzenia), a nie odzwierciedlayby rzeczywistej korzyci odniesionej przez dan osob.
                                       • 22.08.2018PIT: Ryczat obejmuje te tankowanie? Fiskus nie daje si przekona
                                        Pytanie: Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, w tym take warto zuytego na te cele paliwa nabytego za porednictwem kart paliwowych Spóki? W konsekwencji, czy Spóka, oprócz okrelonego w ustawie o PIT ryczatu za korzystanie z samochodów subowych do jazd prywatnych, powinna odrbnie dolicza do przychodów ze stosunku pracy ww. pracownika warto zuytego w tym celu paliwa?
                                        • 20.08.2018NSA. Postpowanie o wypat zachowku zawiesza przedawnienie
                                         Rozstrzygnicie prawomocnym wyrokiem sprawy dotyczcej roszczenia o zachowek jest, w ocenie Naczelnego Sdu Administracyjnego, zagadnieniem wstpnym w rozumieniu przepisu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Konieczno jego rozstrzygnicia stanowi bowiem przesank obligatoryjnego zawieszenia postpowania podatkowego majcego na celu prawidowe opodatkowanie spadkobiercy z tytuu nabycia spadku - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 20.08.2018Dojazd do pracy subowym samochodem a przychód pracownika
                                          Pytanie: Czy przejazdy pracownika samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania lub garaowania samochodu subowego znajdujcym si w miejscu zamieszkania lub pobytu tego pracownika, a miejscem pracy lub siedzib spóki stanowi realizacj obowizków subowych tego pracownika i nie prowadz do powstania po stronie tego pracownika jakiegokolwiek przychodu podatkowego, a tym samym nie prowadz po stronie patnika do powstanie obowizku odprowadzenia zaliczek z tyt. podatku dochodowego?
                                          • 17.08.2018CIT: Nowo powstae firmy finansujce si dugiem nie bd traktowane preferencyjnie
                                           Jeli koszty finansowania dunego przekraczaj warto finansowania, jak podatnik mógby uzyska, gdyby takie finansowanie udzielone zostao podatnikowi przez podmioty niepowizane z podatnikiem (rynkowa zdolno kredytowa podatnika), organ podatkowy moe okreli dochód podatnika w wysokoci wikszej lub strat w wysokoci mniejszej, ni zdeklarowana przez podatnika.
                                           • 14.08.2018NSA. Kiedy szkolenie bdzie nieodpatnym wiadczeniem?
                                            Z uzasadnienia: Wprawdzie skadek, pochodzcych od konkretnych osób, nie da si ju wyodrbni, przyporzdkowa i powiza z konkretnym, zorganizowanym i sfinansowanym ze rodków przedsiwziciem podejmowanym na rzecz przynalecych do niej czonków, w tym przypadku zorganizowaniem szkolenia, nie zmienia to jednak zasadniczej dla sprawy kwestii, e w istocie rzeczy to uczestnicy szkolenia faktycznie je dla siebie samych sfinansowali. Tym samym, w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z podlegajcym opodatkowaniu przychodem w postaci nieodpatnego wiadczenia.
                                            • 02.08.2018NSA: Podró osoby nie bdcej pracownikiem nie musi by subowa
                                             Z uzasadnienia: ...Pojcia "podróy" nie naley utosamia z "podró subow" – pojciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy. Zatem przy braku ustawowej definicji "podróy" naley przyj, i chodzi tu zarówno o podró odbyt w zwizku z zaatwianiem cudzych spraw, jak równie o dojazd na miejsce wykonywania okrelonych czynnoci. W przypadku pracowników zwolnieniem objte s wycznie diety i inne nalenoci za czas ich podróy subowej, natomiast u osób niebdcych pracownikami mowa jest o wiadczeniach otrzymanych w zwizku z szeroko rozumian podró...  
                                             • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                                              Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                                              • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
                                               Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
                                               • 20.07.2018Zbycie nieruchomoci - warunki ustalenia wysokoci podatku s cile okrelone
                                                Ustalenie kosztów uzyskania przychodów i kosztów zbycia nieruchomoci ma zasadnicze znaczenie dla wysokoci podatku, który trzeba bdzie zapaci, jeli nieruchomo sprzedajemy za cen wysz od ceny zakupu. Ale warunki zaliczania wydatków do poszczególnych kategorii zostay w ustawie cile okrelone - i trzeba to bra pod uwag planujc transakcj. Publikujemy intepretacj indywidualn, w której KIS do dokadnie wykada, jakie to s warunki.
                                                • 18.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
                                                 W ramach stosunku pracy wykonuj dziaalno twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowizku naley równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaangaowanie pracownika w tak dziaalno. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów subowych itp. Czy w zwizku ze zmianami przepisów mam moliwo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                                                 • 17.07.2018Podatki 2018: 50% koszty przy umowie o prac po zmianach
                                                  W ramach stosunku pracy wykonuj dziaalno twórcz w zakresie programów komputerowych w wyniku której powstaj utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Do mojego obowizku naley równie prowadzenie ewidencji czasu pracy przeznaczonego na prac twórcz, która potwierdza czasowe zaangaowanie pracownika w tak dziaalno. Ewidencja taka nie wlicza urlopów, zwolnie lekarskich, szkole, wyjazdów subowych itp. Czy w zwizku ze zmianami przepisów mam moliwo stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?
                                                  • 09.07.2018Czy polisa na czas podróy subowej jest przychodem dla pracownika?
                                                   „Ustawowe pojcie nieodpatnych wiadcze musi by zawsze interpretowane w konkretnych okolicznociach, a nie w oderwaniu od nich, z pominiciem istoty realizacji pewnych uprawnie, zjawisk gospodarczych i zdarze prawnych”. Nie w kadym bowiem przypadku wiadczenie spenione przez pracodawc na rzecz pracownika, bez ustalonej za nie zapaty (np. wykup polisy ubezpieczeniowej), jest wiadczeniem podlegajcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - wyjanio Ministerstwo Finansów.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 17 ] nastpna strona »