Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

prywatny

 • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
  Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
  • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
   Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
   • 11.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
    Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
    • 10.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
     Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
     • 10.08.2020Ksigowo przy zawieszeniu, wznowieniu i likwidacji dziaalnoci
      Zawieszenie dziaalnoci gospodarczej nie zwalania z prowadzenia ksigowoci. Jak ewidencjonowa przychody i koszty w okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej?  Jakie s obowizki ksigowe po  wznowieniu oraz przy likwidacji firmy.
      • 10.08.2020Podatki 2020: Sprzt subowy do pracy zdalnej moe budzi wtpliwoci
       Pracodawcy powinni pamita, e udostpnianie pracownikowi narzdzi i materiaów do wykonywania pracy zdalnej nie prowadzi do powstania przychodu, ale problemy moe tworzy uywanie subowego sprztu do prywatnych celów pracownika – ostrzegaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.
       • 10.08.2020Najem na ryczacie: Czasami likwidacja firmy nie wystarczy
        Nie w kadym przypadku podatnik moe sam zaliczy wynajmowane nieruchomoci do majtku prywatnego lub zwizanego z dziaalnoci gospodarcz. Jeeli bowiem sposób wykonywania tego najmu ze wzgldu na rozmiar, powtarzalno, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazuj na znamiona dziaalnoci gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomoci spenia przesanki uznania za dziaalno gospodarcz i winien zosta rozliczony na zasadach waciwych dla tej dziaalnoci, a nie wedug wyboru podatnika jako tzw. najem prywatny.
        • 07.08.2020Podatki 2020: Sprzt subowy do pracy zdalnej moe budzi wtpliwoci
         Pracodawcy powinni pamita, e udostpnianie pracownikowi narzdzi i materiaów do wykonywania pracy zdalnej nie prowadzi do powstania przychodu, ale problemy moe tworzy uywanie subowego sprztu do prywatnych celów pracownika – ostrzegaj eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.
         • 07.08.2020Jak wyglda opodatkowanie nieruchomoci w Polsce i Europie?
          Amerykaski think tank Tax Foundation opublikowa nowe zestawienie dotyczce opodatkowania nieruchomoci w europejskich krajach nalecych do Organizacji Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W raporcie przedstawiono, jak podatek od nieruchomoci wypada w relacji do kapitau prywatnego w danym kraju. Pod tym wzgldem danina jest najwysza w Wielkiej Brytanii (1,93 proc. udziau w kapitale prywatnym), a Polska jest w czoówce i zajmuje 5. miejsce (0,91 proc.).
          • 07.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
           Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
           • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
            Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
            • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
             Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
             • 31.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
              Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
              • 30.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
               Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
               • 24.07.2020Stawka VAT na wynajem lokalu na cele mieszkaniowe
                Stawka podatku VAT bdzie si rónia w zalenoci od przeznaczenia lokalu. Zasadniczo wynajem na cele mieszkaniowe jest objty zwolnieniem z opodatkowania, jednak aby je zastosowa naley speni kilka warunków.
                • 24.07.2020NSA. Dobrowolne potrcenia z wynagrodzenia pracownika: Kwota musi by znana
                 Przedmiotem zgody na potrcanie mog by tylko takie kwoty, które s nalene zakadowi pracy i okrelone co do wysokoci. Bez wiadomoci wielkoci dugu i istnienia przesanek odpowiedzialnoci nie moe by wane wyraenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrce z jego wynagrodzenia, wobec czego zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 Kodeksu pracy, nie moe by "blankietowa", czyli dokonana bez odniesienia si do konkretnej, znanej ju nalenoci oraz do skonkretyzowanej kwoty.
                 • 23.07.2020Vatowiec przekazuje kontrahentowi towary nieodpatnie
                  W myl ogólnych zasad regulujcych polski VAT opodatkowaniu nim podlegaj m.in. odpatne dostawy zrealizowane na terytorium kraju. S jednak od tej zasady wyjtki, i to do liczne. Jeden z nich okrelony zosta w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlega nieodpatne przekazanie towaru kontrahentow, a dokadnie za dostaw towaru uznaje si równie nieodpatne przekazanie lub zuycie towarów na cele osobiste podatników lub jego pracowników, w tym byych pracowników, wspólników, udziaowców, akcjonariuszy, czonków spódzielni i ich domowników, czonków organów stanowicych osób prawnych, czonków stowarzyszenia.
                  • 22.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najczciej zadawane pytania
                   Polski Bon Turystyczny to narzdzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i brany turystycznej, osabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe wiadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wród przedsibiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka bdzie warto bonu, komu bdzie przysugiwa i gdzie bdzie mona go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. 
                   • 21.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najczciej zadawane pytania
                    Polski Bon Turystyczny to narzdzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i brany turystycznej, osabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe wiadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wród przedsibiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka bdzie warto bonu, komu bdzie przysugiwa i gdzie bdzie mona go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. 
                    • 21.07.2020Wspólnik wynajmuje prywatny samochód spóce. Czy moliwy jest ryczat?
                     Przychody uzyskane z tytuu najmu samochodu osobowego stanowicego majtek prywatny wspólnika, w czci jaka przypada proporcjonalnie od pozostaych wspólników spóki mog zosta opodatkowane w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                     • 20.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
                      Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
                      • 17.07.2020Kiedy bilet miesiczny jest przychodem pracownika?
                       Przedsibiorca rozwaa zakup bd dofinansowanie do biletów miesicznych dla swoich pracowników. W tym chce zakupi karty miejskie, które przekae pracownikom. Bd to karty imienne, na których znajdzie si ju naadowany bilet, a kolejne bilety bd adowane we wasnym zakresie przez pracownika. Czy sfinansowanie w caoci lub w czci ww. biletów stanowi przychód pracownika? Czy pracodawca ma obowizek dokonywania wpat zaliczki na podatek jeli z powodów od niego niezalenych nie by w stanie wczeniej pobra kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika?
                       • 15.07.2020Brak zwolnienia z VAT najmu mieszkania na rzecz firmy
                        Podatniczka zamierza wynaj lokal (majtek prywatny) przedsibiorcy, który w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej bdzie podnajmowa lokal kolejnym najemcom wycznie na cele mieszkaniowe. Umowa nie bdzie zawierana przez podatniczk w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy wynajmujc ww. lokal bdzie dziaaa jako podatnik VAT? Jeeli tak, to czy dla wiadczonej usugi najmu, bdzie miaa ona prawo do skorzystania ze zwolnienia okrelonego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug?
                        • 14.07.2020Brak zwolnienia z VAT najmu mieszkania na rzecz firmy
                         Podatniczka zamierza wynaj lokal (majtek prywatny) przedsibiorcy, który w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej bdzie podnajmowa lokal kolejnym najemcom wycznie na cele mieszkaniowe. Umowa nie bdzie zawierana przez podatniczk w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy wynajmujc ww. lokal bdzie dziaaa jako podatnik VAT? Jeeli tak, to czy dla wiadczonej usugi najmu, bdzie miaa ona prawo do skorzystania ze zwolnienia okrelonego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug?
                         • 13.07.2020Prawo do odliczenia VAT w przypadku przelewu na konto spoza biaej listy
                          Zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:  w odniesieniu do których naczelnik urzdu skarbowego nie dokona rejestracji albo które wykreli z rejestru jako podatników VAT,  zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podatników, których rejestracja jako podatników VAT zostaa przywrócona. 
                          • 09.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
                           W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
                           • 09.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                            Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                            • 08.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
                             W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
                             • 08.07.2020Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
                              Przedsibiorca kupi samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w dziaalnoci gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten mona wprowadzi do ewidencji rodków trwaych, a w konsekwencji dokonywa odpisów amortyzacyjnych od jego wartoci pocztkowej?
                              • 07.07.2020Czy poker online ma przyszo? Nawet po COVID-19 prognozy s ostronie optymistyczne
                               Oprócz relatywnie wskiej grupy zdeklarowanych fanów z pewnoci niewiele osób ekscytuje si pokerem w ogóle, a pokerem online w szczególnoci. Tymczasem jest to sektor, którego obroty sigaj miliardów dolarów. Brana ju od kilku lat podlegaa wprawdzie pewnym turbulencjom, jako e wojn pokerowi w dotychczasowym ksztacie wyday USA, a obecnie epidemia koronowirusa odcisna – podobnie jak na wielu branach – swoje negatywne pitno. Jednak szeroko rozumiany przemys iGamming, w tym gry hazardowe, odnotowuj systematyczne zyski (warto netto szacowana na 138,7 mld USD w 2018 r. i 152,1 mld USD w 2019 r.). Dua w tym zasuga Izraela, który jest uznawany za wiatowego lidera w dziedzinie innowacji, a jego firmy i przedsibiorcy odgrywaj ogromn rol w sektorze gier online. To Isai Scheinberg, izraelsko-kanadyjski zaoyciel PokerStars, witryny pokera online, sprawi, i zainteresoway si nim miliony ludzi na caym wiecie.
                               • 06.07.2020VAT od sprzeday domu wykorzystywanego w czci do dziaalnoci
                                Sprzeda czci budynku wykorzystywanej do wasnych potrzeb mieszkaniowych nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug. W konsekwencji równie dostawa udziau w gruncie przypadajcego na ww. cz budynku nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT jako sprzeda realizowana z majtku prywatnego. Natomiast w przypadku sprzeday budynku w czci w jakiej jest on wykorzystywany wycznie do dziaalnoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nastpio pierwsze zasiedlenie i jaki upyn okres od tego momentu.
                                • 03.07.2020Sprzeda wysykowa podatnika zwolnionego z VAT
                                 Regulacje ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug wyróniaj dwa rodzaje sprzeday wysykowej:  sprzeda wysykow z terytorium kraju - art. 2 pkt 23 ww. ustawy, czyli dostaw towarów wysyanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usug lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium pastwa czonkowskiego inne ni terytorium kraju, które jest pastwem przeznaczenia dla wysyanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem e dostawa dokonywana jest na rzecz: podatnika podatku od wartoci dodanej lub osoby prawnej niebdcej podatnikiem tego podatku, którzy nie maj obowizku rozliczania wewntrzwspólnotowego nabycia towarów, lub  innego ni wymieniony w lit. a podmiotu niebdcego podatnikiem podatku od wartoci dodanej;
                                 • 02.07.2020WSA. (Nie)profesjonalna sprzeda nieruchomoci przez osob fizyczn
                                  Podjcie dziaa zmierzajcych do zbycia nieruchomoci w sposób moliwy do zrealizowania nie stanowi automatycznie o podjciu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w zakresie handlu nieruchomociami o charakterze zawodowym - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
                                  • 01.07.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
                                   Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
                                   • 01.07.2020Pomoc pastwa dla firm – KE luzuje ograniczenia
                                    Komisja Europejska przyja trzeci nowelizacj tymczasowych ram pomocy pastwa. W efekcie rozszerzono ich zakres, aby moliwe byo wiksze wsparcie unijnych gospodarek w obliczu pandemii koronawirusa. Zmiany mog by istotne dla wspierania mikroprzedsibiorstw, maych firm i startup’ów.
                                    • 29.06.2020Konsekwencje zastosowania bdnej stawki VAT przez sprzedawc
                                     Sprzeda towarów i wiadczenie usug w przewaajcej mierze podlega opodatkowaniu stawk podstawow tj. 23%. Jednake w niektórych przypadkach mog by zastosowane stawki obnione 8%, 5% lub 0%. Moliwe jest te zwolnienie z opodatkowania. Obowizek zastosowania waciwej stawki VAT spoczywa na sprzedawcy (usugodawcy). Jednake zastosowanie na fakturze niewaciwej stawki podatku rodzi okrelone konsekwencje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy.
                                     • 29.06.2020WSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu parkowanego w miejscu zamieszkania
                                      Samo parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania, co do zasady pozwala pracownikowi na potencjalne wykorzystanie samochodu do celów prywatnych. Dopóki bowiem mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" dopóty istnieje zagroenie, e dany pojazd moe potencjalnie zosta wykorzystany do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika. Moe to mie miejsce równie w sytuacji, gdy pojazd nie jest parkowany w miejscu zamieszkania pracownika. Okolicznoci tej nie da si cakowicie wyeliminowa. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                                      • 25.06.2020Osoba prywatna wymienia paragon na faktur
                                       Podatnicy nie maj obowizku wystawiania faktur osobom prywatnym (osobom fizycznym nieprowadzcym dziaalnoci gospodarczej). Obowizek taki spoczywa jednak na sprzedawcy w razie dania zgoszonego przez tak osob. Musi by ono zgoszone w terminie 3 miesicy, liczc od koca miesica, w którym dostarczono towar lub wykonano usug bd te otrzymano cao lub cz zapaty za wiadczenie. Jeeli kupujcy z daniem wystpi w terminie póniejszym ni ww. 3 miesice, sprzedawca nie ma obowizku wystawienia faktury. Moe to uczyni na zasadzie dobrowolnoci.
                                       • 23.06.2020Pandemia z mocnym wpywem na sytuacj modych na rynku pracy
                                        Obecnie a 81,5 proc. przedstawicieli modego pokolenia woli stabilne zatrudnienie w firmie zamiast pracy na wasny rachunek – wynika z nowego raportu pn. „Modzi Polacy na rynku pracy w nowej normalnoci”, który przygotoway PwC, Well.HR i Absolvent Consulting.
                                        • 12.06.2020Firmowy samochód dla celów prywatnych. Co z kosztami?
                                         Wykorzystywanie samochodu osobowego równie do celów niezwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz powoduje, e z kosztów podatkowych naley wyczy 25% wydatków z tytuu uywania takiego samochodu. Okoliczno prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie ma w tym zakresie prawnopodatkowego znaczenia. Przypadki oddziaywania ewidencji na - moliw do uwzgldniania w kosztach podatkowych - wysoko ponoszonych wydatków rozpatrywa mona tylko w sytuacji, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest wycznie dla celów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
                                         • 10.06.2020Bezpieczestwo w polskiej sieci – coraz wicej incydentów
                                          W 2019 r. zanotowano wzrost liczby zgosze incydentów dotyczcych bezpieczestwa w polskiej cyberprzestrzeni – wynika z nowego raportu zespou CERT Polska. Wikszo zgosze odnosia si do osób fizycznych i podmiotów prywatnych, a najczstszymi problemami byy tzw. phishing, spam oraz dystrybucja zoliwego oprogramowania.
                                          • 10.06.2020Korepetycje zwolnione z VAT
                                           Podatnik prowadzi dziaalno gospodarcz (klasyfikacja PKD: 85.59.B - Pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) i rozlicza si przy uyciu karty podatkowej. W zakresie swojej dziaalnoci wiadczy usugi edukacyjne w postaci udzielania lekcji na godziny (korepetycje) z zakresu matematyki oraz fizyki. Czy usuga ta  jest zwolniona od podatku od towarów i usug na mocy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT?
                                           • 09.06.2020Sposób wystawienia faktury do paragonu
                                            Zasada generalna jest taka, e podatnik dokonujc sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej obrót z tego tytuu rejestruje w kasie fiskalnej. Operacj t dokumentuje paragonem, który otrzymuje nabywca. Brak jest jednak zakazu zadania wystawienia faktury w póniejszym terminie. Obowizek podatnika w tym wzgldzie wynika z art. 106b ust. 3 w zwizku z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
                                            • 09.06.2020Korepetycje zwolnione z VAT
                                             Podatnik prowadzi dziaalno gospodarcz (klasyfikacja PKD: 85.59.B - Pozostae pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) i rozlicza si przy uyciu karty podatkowej. W zakresie swojej dziaalnoci wiadczy usugi edukacyjne w postaci udzielania lekcji na godziny (korepetycje) z zakresu matematyki oraz fizyki. Czy usuga ta  jest zwolniona od podatku od towarów i usug na mocy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy VAT?
                                             • 08.06.2020Sposób wystawienia faktury do paragonu
                                              Zasada generalna jest taka, e podatnik dokonujc sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej obrót z tego tytuu rejestruje w kasie fiskalnej. Operacj t dokumentuje paragonem, który otrzymuje nabywca. Brak jest jednak zakazu zadania wystawienia faktury w póniejszym terminie. Obowizek podatnika w tym wzgldzie wynika z art. 106b ust. 3 w zwizku z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
                                              • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
                                               Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
                                               • 04.06.2020Najem prywatny a zwolnienie podmiotowe VAT
                                                Czy art. 113 ustawy o VAT ma zastosowanie do osoby uzyskujcej przychód z najmu prywatnego niebdcego dziaalnoci gospodarcz i gdy nie jest ona w zakresie najmu prywatnego przedsibiorc? Jeeli nie, to czy do wysokoci 200 000 z naley przyj kwot obrotu na który skadaj si kwoty:  czynszu najmu lokali zwolnionych z VAT i opat za media objtych podatkiem VAT;  refakturowanych opat za media objtych podatkiem VAT oraz czynszu od lokali usugowych, który po wejciu w VAT bdzie od kwoty netto powikszony o 23% VAT;  czynszu najmu lokali mieszkalnych i usugowych (usugowych bez podatku VAT) oraz opat za media w relacji netto (bez podatku VAT) przy czym w zakresie tyche opat za media - z wyczeniem opat za media, które s refakturowane na rzecz najemców?
                                                • 01.06.2020Pracodawcy apeluj o rezygnacj z przepisów o wakacjach kredytowych
                                                 Sejm pracuje aktualnie nad projektem tarczy antykryzysowej 4.0. Przygotowany przez rzd projekt zakada m.in. umoliwienie zawieszenia spaty kredytu maksymalnie do 3 miesicy. Jak alarmuj eksperci Konfederacji Lewiatan, taka regulacja moe w praktyce prowadzi do pogbienia obecnego kryzysu gospodarczego.
                                                 • 29.05.2020Pracodawcy apeluj o rezygnacj z przepisów o wakacjach kredytowych
                                                  Sejm pracuje aktualnie nad projektem tarczy antykryzysowej 4.0. Przygotowany przez rzd projekt zakada m.in. umoliwienie zawieszenia spaty kredytu maksymalnie do 3 miesicy. Jak alarmuj eksperci Konfederacji Lewiatan, taka regulacja moe w praktyce prowadzi do pogbienia obecnego kryzysu gospodarczego.
                                                  • 28.05.2020Bezpieczestwo i ochrona zdrowia pracujcych w czasie epidemii COVID-19
                                                   Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pastwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Gównym Inspektorem Pracy przygotowa materia "Bezpieczestwo i ochrona zdrowia osób pracujcych w czasie epidemii COVID-19". Materia, oprócz zalece dotyczcych bezpieczestwa epidemiologicznego, zawiera praktyczn list kontroln, uatwiajc wprowadzenie rozwiza pozwalajcych szybciej reagowa na zagroenia, zarówno w trakcie epidemii, jak równie po jej zakoczeniu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 49 ] nastpna strona »