Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dni wolne pracy

 • 28.09.2020Podatki 2021: Zmiany w stawkach ryczatu od przychodów ewidencjonowanych
  Ministerstwo Finansów przygotowao pakiet zmian w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Gówn zmian bdzie podniesienie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkujcego wybór ryczatu. Równoczenie zlikwidowana zostanie wikszo przypadków, kiedy okrelony rodzaj dziaalnoci wycza z opodatkowania ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Zmniejszone zostan take wysokoci niektórych stawek ryczatu.
  • 25.09.2020W jakim terminie pracownik powinien wykorzysta zalegy urlop na danie?
   Niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zosta udzielony pracownikowi do koca wrzenia kolejnego roku. Zgodnie z opini PIP nie dotyczy to dni urlopu na danie. Uprawnienie do tego urlopu przysuguje bowiem na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku, nie przechodzi na rok nastpny. 
   • 23.09.2020Podatki 2021: Wicej podatników bdzie mogo by na ryczacie
    Od pocztku przyszego roku, zgodnie z projektem noweli przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, wicej podatników bdzie mogo opodatkowa swoje przychody ryczatem. Ma zosta zwikszony limit uprawniajcy do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. Jednoczenie zmniejszy si krg podatników, którzy ustawowo s wykluczeni z moliwoci opodatkowania ryczatem.
    • 22.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
     Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
     • 22.09.2020Podatki 2021: Wicej podatników bdzie mogo by na ryczacie
      Od pocztku przyszego roku, zgodnie z projektem noweli przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, wicej podatników bdzie mogo opodatkowa swoje przychody ryczatem. Ma zosta zwikszony limit uprawniajcy do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. Jednoczenie zmniejszy si krg podatników, którzy ustawowo s wykluczeni z moliwoci opodatkowania ryczatem.
      • 21.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
       Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
       • 28.08.2020Wyposaenie firmy z dotacji z UP w kosztach podatkowych
        Podatniczka, jako osoba bezrobotna, na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzdem Pracy, otrzymaa jednorazowe rodki na podjcie dziaalnoci gospodarczej. Przyznane rodki zostay przekazane na jej rachunek bankowy w celu dokonania zakupów zwizanych z rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej. Czy skadniki majtku firmowego nienalece do rodków trwaych, nabyte ze ww. rodków, podatniczka moe zaliczy do kosztów prowadzonej dziaalnoci?
        • 18.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
         Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
         • 17.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
          Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
          • 14.08.2020Choroba w wito przypadajce w sobot: Czy przysuguje dzie wolny?
           Od 10 do 17 sierpnia br. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy naley mi si dodatkowy dzie wolny za wito Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny przypadajce w sobot 15 sierpnia?
           • 13.08.2020Choroba w wito przypadajce w sobot: Czy przysuguje dzie wolny?
            Od 10 do 17 sierpnia br. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy naley mi si dodatkowy dzie wolny za wito Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny przypadajce w sobot 15 sierpnia?
            • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
             Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
             • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Tworzenie rozkadów czasu pracy
              Waciwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu dziaa przedsibiorstwa. To równie ródo oszczdnoci i racjonalizowania zatrudnienia. A poniewa pracodawcy maj szerokie uprawnienia dotyczce ksztatowania wewntrznych aktów prawa pracy (czsto poczone z obowizkiem konsultacji i zawierania porozumie), trzeba te zagadnienia pozna, zgbi i... efektywnie wykorzysta.
              • 04.08.2020Zwolnienie z PIT otrzymanej nagrody przy uldze dla modych
               Podatniczka jest osob, która nie ukoczya 26. roku ycia. W roku 2019 bya zatrudniona na podstawie umowy o prac. Dla pracowników punktu sprzeday organizowany jest co miesic konkurs (program lojalnociowy). Przychód opodatkowany wg skali podatkowej 18%, który pracownik ma zapaci po rozliczeniu w zeznaniu rocznym. W PIT-11 przychód jest ujty jako “prowizja”. Czy przychód osigany z konkursu organizowanego dla pracowników podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148?
               • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                 Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                 • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                  Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                   • 24.07.2020NSA. Dobrowolne potrcenia z wynagrodzenia pracownika: Kwota musi by znana
                    Przedmiotem zgody na potrcanie mog by tylko takie kwoty, które s nalene zakadowi pracy i okrelone co do wysokoci. Bez wiadomoci wielkoci dugu i istnienia przesanek odpowiedzialnoci nie moe by wane wyraenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrce z jego wynagrodzenia, wobec czego zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 Kodeksu pracy, nie moe by "blankietowa", czyli dokonana bez odniesienia si do konkretnej, znanej ju nalenoci oraz do skonkretyzowanej kwoty.
                    • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                     Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                     • 20.07.2020Twórca jako podatnik VAT
                      Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug bardzo szeroko zakrela krg podmiotów, które mog by uznane za podatników tego podatku. Z jednej strony mog to by osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno gospodarcz, a z drugiej take osoby wykonujce sporadycznie, a nawet jednorazowo pewne czynnoci. Ustawa o VAT moe wic obj swym zakresem nawet tych twórców, którzy nie prowadz dziaalnoci gospodarczej.
                      • 17.07.2020Twórca jako podatnik VAT
                       Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug bardzo szeroko zakrela krg podmiotów, które mog by uznane za podatników tego podatku. Z jednej strony mog to by osoby prowadzce pozarolnicz dziaalno gospodarcz, a z drugiej take osoby wykonujce sporadycznie, a nawet jednorazowo pewne czynnoci. Ustawa o VAT moe wic obj swym zakresem nawet tych twórców, którzy nie prowadz dziaalnoci gospodarczej.
                       • 03.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
                        Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
                        • 02.07.2020Terminy zapaty podatków w zwizku z Covid-19
                         Przesunicia terminów na zoenie rónych podatków i informacji to odpowied na oczekiwania podatników, które wynikaj m.in. z utrudnie w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej w zwizku z pandemi COVID-19. Ministerstwo Finansów przypomina, na jakie uatwienia mog liczy podatnicy PIT, CIT, VAT i akcyzy oraz do kiedy gminy mog przesun zapat rat podatku od nieruchomoci.
                         • 04.06.2020Przedszkola i obki otwarte: Zasiek opiekuczy nadal si naley
                          W zwizku z COVID-19 dodatkowy zasiek opiekuczy do 14 czerwca przysuguje, w trzech przypadkach: zamknicia przedszkola lub szkoy; niemonoci zapewnienia opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola lub szkoy; decyzji ubezpieczonego o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zatem prawo do zasiku maj rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecyduj si na posanie do niej dziecka - wyjanio Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                          • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                           Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                           • 03.06.2020Przedszkola i obki otwarte: Zasiek opiekuczy nadal si naley
                            W zwizku z COVID-19 dodatkowy zasiek opiekuczy do 14 czerwca przysuguje, w trzech przypadkach: zamknicia przedszkola lub szkoy; niemonoci zapewnienia opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola lub szkoy; decyzji ubezpieczonego o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zatem prawo do zasiku maj rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecyduj si na posanie do niej dziecka - wyjanio Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                            • 26.05.2020May ZUS Plus dla drobnych przedsibiorców
                             Przyjmujc, e tzw. May Zus Plus dotyczy wycznie ubezpieczonych prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz, to w konsekwencji przedsibiorca, jako osoba prowadzca pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do CEIDG, ma moliwo opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne od podstawy wymiaru skadek okrelonej art. 18c ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych - wyjani ZUS w interpretacji indywidualnej.
                             • 22.05.2020Ulga dla modych w PIT nie dla samozatrudnionych. Dlaczego?
                              Dochody podatników do 26. roku ycia w kwocie nieprzekraczajcej 85,5 tys. z s zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczy zarówno przychodów z pracy, jak i z umów zlecenia zawartych z firm. Ustawa pomina jednak ogromn liczb samozatrudnionych wykonujcych jednoosobow dziaalno gospodarcz i zarejestrowanych z tego tytuu w CEIDG. Zgodnie z danymi GUS liczba takich osób na koniec 2018 r. wyniosa ok. 1,3 mln i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku wzrosa o ok. 8,3 proc.
                              • 19.05.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                               Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0, wprowa szereg dziaa, których zastosowanie ma zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn ze zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w pierwszym miesicu za który skadany jest wniosek o zwolnienie nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostali take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                               • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
                                Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                • 30.04.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                                 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, nad któr obecnie pracuje rzd, ma wprowadzi szereg dziaa, których zastosowanie bdzie miao zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn z zapowiadanych zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w lutym 2020 r. nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostan take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                                 • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                  Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                  • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                   Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                   • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                                    W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                    • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                                     W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                     • 09.04.2020wiadczenia w razie choroby: zasiek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne i zasiek wyrównawczy
                                      Zasiek chorobowy i wiadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeli jeste np. pracownikiem, zleceniobiorc lub przedsibiorc. Z kolei na zasiek wyrównawczy moesz liczy tylko wtedy, gdy jeste pracownikiem. Prawo do wiadcze w razie choroby zaley od tego, czy jeste objty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym). Jeli prowadzisz dziaalno i nie masz obowizku opacania ubezpieczenia chorobowego - take od tego, czy dobrowolnie opacasz skadki na to ubezpieczenie. Jeli jeste pracownikiem lub zleceniobiorc, skadki do ZUS przekazuje za Ciebie Twój pracodawca lub - odpowiednio - zleceniodawca. Jeli jeste przedsibiorc, musisz opaci je sam.
                                      • 07.04.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Skadka wypadkowa bez zmian
                                       W roku skadkowym rozpoczynajcym si 1 kwietnia 2020 r. obowizuj te same wartoci stóp procentowych skadki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dziaalnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rónicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zalenoci od zagroe zawodowych i ich skutków, jakie obowizyway do 31 marca 2020 r.
                                       • 07.04.2020Skadki ZUS przedsibiorców w 2020 r.: Skadka wypadkowa bez zmian
                                        W roku skadkowym rozpoczynajcym si 1 kwietnia 2020 r. obowizuj te same wartoci stóp procentowych skadki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup dziaalnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rónicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zalenoci od zagroe zawodowych i ich skutków, jakie obowizyway do 31 marca 2020 r.
                                        • 27.03.2020Obowizki patnika: Drobne zlecenie na czas nieokrelony
                                         Jestem przedsibiorc prowadzcym may sklep spoywczy. Zawarem umow cywilnoprawn z osob niebdc moim pracownikiem. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, okrelono w niej naleno z tytuu wykonania umowy na kwot 150 z miesicznie. Od wypacanej nalenoci, co miesic, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidowo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
                                         • 26.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                                          W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                                          • 24.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                                           W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                                           • 24.03.2020Wydatki na sprzt kupiony za dotacj z urzdu pracy mog by kosztem
                                            Przedsibiorca, umow z listopada 2019 r. w sprawie przyznania jednorazowo rodków na podjcie dziaalnoci gospodarczej, otrzyma z Urzdu Pracy dotacj o wartoci 18.000 z brutto. W ramach przyznanego dofinansowania zakupi urzdzenia niezbdne do prowadzenia dziaalnoci, których warto nabycia bya nisza ni kwota 10.000 z. Czy wydatki te mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodu pomimo, i rodki te pochodz z projektów unijnych którymi zasilany jest Fundusz Pracy?
                                            • 16.03.2020Obowizki patnika: Drobne zlecenie na czas nieokrelony
                                             Jestem przedsibiorc prowadzcym may sklep spoywczy. Zawarem umow cywilnoprawn z osob niebdc moim pracownikiem. Umowa zostaa zawarta na czas nieokrelony, okrelono w niej naleno z tytuu wykonania umowy na kwot 150 z miesicznie. Od wypacanej nalenoci, co miesic, naliczam i odprowadzam zaliczk na podatek na zasadach ogólnych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu. Czy prawidowo obliczam zaliczk na podatek dochodowy od ww. umowy?
                                             • 13.03.2020Zamknicie obka, przedszkola czy szkoy. Komu przysuguje zasiek opiekuczy?
                                              Najblisze dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych dziaa, które maj zapobiega szybkiemu rozprzestrzenianiu si koronawirusa w Polsce. Dziaamy zapobiegajco i profilaktycznie. Dziki takim dziaaniom ograniczymy w Polsce due skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie si koronawirusa lub innych wirusów. Std decyzja o ograniczeniu miejsc penych ludzi, ebymy mogli dziaa zapobiegawczo. To zawieszenie zaj w szkoach, przedszkolach, obkach, a take uczelniach.
                                              • 12.03.2020Zamknicie obka, przedszkola czy szkoy. Komu przysuguje zasiek opiekuczy?
                                               Najblisze dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych dziaa, które maj zapobiega szybkiemu rozprzestrzenianiu si koronawirusa w Polsce. Dziaamy zapobiegajco i profilaktycznie. Dziki takim dziaaniom ograniczymy w Polsce due skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie si koronawirusa lub innych wirusów. Std decyzja o ograniczeniu miejsc penych ludzi, ebymy mogli dziaa zapobiegawczo. To zawieszenie zaj w szkoach, przedszkolach, obkach, a take uczelniach.
                                               • 04.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
                                                Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
                                                • 03.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
                                                 Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
                                                 • 23.02.2020Tworzenie rozkadów czasu pracy w praktyce
                                                  Waciwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu dziaa przedsibiorstwa. To równie ródo oszczdnoci i racjonalizowania zartudnienia. A poniewa pracodawcy maj szerokie uprawnienia dotyczce ksztatowania wewntrznych aktów prawa pracy (czsto poczone z obowizkiem konsultacji i zawierania porozumie), warto te zagadnienia pozna, zgbi a nastpnie efektywnie wykorzysta.
                                                  • 12.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                                                   Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 25 ] nastpna strona »