Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

gos

 • 27.10.2020Nowa antykryzysowa tarcza branowa. Projekt ustawy ju w Sejmie
  Do Sejmu trafi projekt ustawy przewidujcy wsparcie dla oboonych pandemicznymi obostrzeniami bran gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzeday detalicznej. Nowa antykryzysowa tarcza branowa obejmie m.in. zwolnienie ze skadek ZUS i wiadczenia postojowe (za listopad), a take mae dotacje w wysokoci 5 tys. z.
  • 27.10.2020Tarcze antykryzysowe w piguce – z jakich rozwiza mog korzysta przedsibiorcy
   W okresie epidemii wywoanej COVID-19 wprowadzono instrumenty majce na celu wsparcie utrzymania dziaalnoci i miejsc pracy w przedsibiorstwach. Sprawd, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostaj dostpne w padzierniku 2020 roku.
   • 27.10.2020Wsparcie dla zamykanych bran bez konsultacji z biznesem?
    Rzd powinien konsultowa z przedsibiorcami programy pomocowe dla zamykanych bran – twierdzi Konfederacja Lewiatan. W ostatnich dniach wadze wprowadziy kolejne obostrzenia zwizane z pandemi koronawirusa. Zapowiedziano jednoczenie, e w najbliszym czasie zaprezentowany zostanie plan wsparcia dla zamykanych sektorów.
    • 27.10.2020ZUS sam zbierze dane dotyczce kwarantanny i izolacji
     Zakad Ubezpiecze Spoecznych ma pozyskiwa dane dotyczce osób przebywajcych na kwarantannie lub w izolacji domowej. Informacje, które s konieczne do wypaty zasików chorobowych i opiekuczych, bd udostpniane patnikom skadek. W praktyce ZUS samodzielnie pozyska odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia.
     • 27.10.2020Tarcze antykryzysowe w piguce – z jakich rozwiza mog korzysta przedsibiorcy
      W okresie epidemii wywoanej COVID-19 wprowadzono instrumenty majce na celu wsparcie utrzymania dziaalnoci i miejsc pracy w przedsibiorstwach. Sprawd, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostaj dostpne w padzierniku 2020 roku.
      • 27.10.2020COVID-19: Co dalej z badaniami okresowych pracowników?
       Sytuacja epidemiczna w Polsce bya i nadal jest dynamiczna. Naley take zauway, e zblia si okres wzmoonych zachorowa na infekcje górnych dróg oddechowych. W tej sytuacji wydaje si zasadne, aby w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si wirusa SARS-CoV-2 utrzymywa istniejce ograniczenia w zakresie kontaktowania si z innymi osobami, w szczególnoci w miejscach, gdzie wystpuje zwikszone ryzyko zaraenia - wyjanio Ministerstwo Rodziny i Polityki Spoecznej.
       • 27.10.2020Przejazdy taksówk na koszt pracodawcy bez PIT
        Wynikajce z koniecznoci wykonywania czynnoci subowych sfinansowanie przez przedsibiorc pracownikom kosztów transportu taksówkami w zwizku z prac, nie generuje po stronie pracowników przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone bd bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymuj od pracodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majtkowego. wiadczenia otrzymane od pracodawcy pozostaj w zwizku z prac w godzinach pracy jak i poza godzinami pracy. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
        • 27.10.2020Prawo do penego odliczenia VAT od wydatków zwizanych z kamperem
         Wspólnicy spóki cywilnej, autorzy ksiek podróniczych, podjli decyzj o kupnie kampera (leasing operacyjny). Postanowili, e kolejne 5 lat spdz na podróowaniu kamperem po Europie i pisaniu ksiki/poradnika na ten temat. W czasach postoju i powrotu do Polski kamper bdzie odpatnie wypoyczany. Spóka sporzdzi regulamin najmu, bdzie wystawia faktury/paragony za najem. Czy takie uytkowanie kampera uprawnia do penego (100%) odliczenia VAT naliczonego od rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów biecej eksploatacji?
         • 26.10.2020Wsparcie dla zamykanych bran bez konsultacji z biznesem?
          Rzd powinien konsultowa z przedsibiorcami programy pomocowe dla zamykanych bran – twierdzi Konfederacja Lewiatan. W ostatnich dniach wadze wprowadziy kolejne obostrzenia zwizane z pandemi koronawirusa. Zapowiedziano jednoczenie, e w najbliszym czasie zaprezentowany zostanie plan wsparcia dla zamykanych sektorów.
          • 26.10.2020Podatki 2021: Masowy apel o rezygnacj z opodatkowania spóek komandytowych
           rodowisko biznesowe apeluje o odejcie od planowanego na przyszy rok opodatkowania podatkiem CIT spóek komandytowych. Apel do parlamentarzystów w tej sprawie podpisao 119 organizacji pracodawców i firm. Biznes ostrzega, e dodatkowe obcienia podatkowe dla firm w czasie kryzysu gospodarczego bd dziaa na szkod caej gospodarki i przedsibiorców.
           • 26.10.2020ZUS sam zbierze dane dotyczce kwarantanny i izolacji
            Zakad Ubezpiecze Spoecznych ma pozyskiwa dane dotyczce osób przebywajcych na kwarantannie lub w izolacji domowej. Informacje, które s konieczne do wypaty zasików chorobowych i opiekuczych, bd udostpniane patnikom skadek. W praktyce ZUS samodzielnie pozyska odpowiednie dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia.
            • 26.10.2020Zadatek pozwala unikn PIT przy sprzeday mieszkania
             W sierpniu 2015 r. podatniczka nabya mieszkanie, które w zwizku ze zmianami w jej yciu planuje sprzeda w styczniu 2021 r. Potencjalny kupiec chciaby jeszcze w 2020 r., na podstawie umowy cywilnoprawnej, wpaci zadatek na zakup mieszkania, aby mie pewno, e to on nabdzie to mieszkanie. Czy zadatek bdzie w jakikolwiek sposób opodatkowany?
             • 26.10.2020Podatnik dokonuje darowizny firmy – co z VAT od transakcji
              Na majtek firmy skada si szereg rónych elementów. S to m.in. grunty, budynki i budowle, lokale, maszyny i urzdzenia, rodki transportu, wartoci niematerialne i prawne. Podstaw do przekazania w formie darowizny stanowi umowa odpowiedniej treci. Nie jest dla niej wymagana forma inna ni pisemna dla celów dowodowych. Wyjtkiem s nieruchomoci, które darowane mog by wycznie w formie aktu notarialnego.
              • 26.10.2020Bd zmiany w podatkach? MF: Tak, same uatwienia
               Uprzejmie informuj, e w resorcie finansów nie s prowadzone prace w kierunku wprowadzenia nowych podatków, opat i danin dla firm i osób fizycznych. Podejmowane obecnie dziaania w zakresie zmian w podatkach koncentruj si na proponowaniu takich rozwiza, które uatwi przedsibiorcom funkcjonowanie w dobie spowolnienia gospodarczego. Wychodzc z tego zaoenia proponujemy gównie zmiany o charakterze upraszajcym i zachcajcym do inwestowania oraz uszczelniajcym system podatkowy - poinformowao Ministerstwo Finansów.
               • 26.10.2020NSA. Zakwaterowanie i transport jako przychód pracownika
                Zarówno zwrot kosztów wypacany pracownikowi w zwizku z uywaniem samochodu prywatnego do celów subowych jak i warto nieodpatnego wiadczenia w postaci pokrycia kosztów transportu do miejsca oddelegowania i z powrotem oraz kosztów noclegów, stanowi dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegajcy opodatkowaniu tym podatkiem.
                • 26.10.2020Przeróbka samochodu ciarowego na osobowy a podatek akcyzowy
                 Zakupienie na terytorium kraju nowego pojazdu ciarowego typu bus z homologacj ciarow od producenta, który nie zosta wyprodukowany w Polsce, a nastpnie zmiana jego przeznaczenia z ciarowego na osobowy przed pierwsz rejestracj na terytorium kraju bdzie rodzi obowizek zapaty podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                 • 23.10.2020Uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone - objanienia podatkowe MF
                  W przypadku dokumentowania sprzeday na kwot nieprzekraczajc 450 z (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierajcym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie faktur uproszczon, nie wystawia si z tytuu tej sprzeday dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówi kupujcemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzeda nie moe bowiem by dokumentowana dwoma fakturami (faktur uproszczon - paragonem z NIP, oraz faktur standardow).
                  • 23.10.2020Kurs walutowy waciwy dla korekty faktury
                   Rozliczenia z kontrahentami wymagaj czasami skorygowania pewnych informacji zawartych w wystawionych im fakturach. W takiej sytuacji na przedsibiorcy ciy obowizek wystawienia faktury korygujcej. Wystawienie faktury korygujcej moe si natomiast wiza z koniecznoci korekty uzyskanego przez podatnika przychodu. Jeeli dana transakcja przeprowadzona bya w walucie obcej, kursem waciwym do przeliczenia faktury korygujcej, bdcej podstaw korekty przychodu, bdzie kurs zastosowany do przeliczenia faktury pierwotnej.
                   • 23.10.2020Zadatek pozwala unikn PIT przy sprzeday mieszkania
                    W sierpniu 2015 r. podatniczka nabya mieszkanie, które w zwizku ze zmianami w jej yciu planuje sprzeda w styczniu 2021 r. Potencjalny kupiec chciaby jeszcze w 2020 r., na podstawie umowy cywilnoprawnej, wpaci zadatek na zakup mieszkania, aby mie pewno, e to on nabdzie to mieszkanie. Czy zadatek bdzie w jakikolwiek sposób opodatkowany?
                    • 22.10.2020Polski system podatkowy zniechca do inwestowania?
                     Polski system podatkowy jest niestabilny, nieprzewidywalny i skomplikowany, co znacznie utrudnia prowadzenie biznesu i zniechca firmy do nowych inwestycji – wynika z raportu pn. „Impuls dla Polski 2020-2022”, który przygotowali eksperci Konfederacji Lewiatan. W publikacji przedstawiono m.in. pakiet proponowanych zmian podatkowych wspierajcych inwestycje.
                     • 22.10.2020Uznanie paragonów fiskalnych za faktury uproszczone - objanienia podatkowe MF
                      W przypadku dokumentowania sprzeday na kwot nieprzekraczajc 450 z (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierajcym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie faktur uproszczon, nie wystawia si z tytuu tej sprzeday dla nabywcy kolejnej faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówi kupujcemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzeda nie moe bowiem by dokumentowana dwoma fakturami (faktur uproszczon - paragonem z NIP, oraz faktur standardow).
                      • 22.10.2020ZUS od kadej umowy zlecenia: To jeszcze nic pewnego
                       W dniu 22 wrzenia 2020 r. odbyo si spotkanie w ramach Zespou problemowego ds. ubezpiecze spoecznych Rady Dialogu Spoecznego. W nawizaniu do ustale z posiedzenia Zespou partnerzy spoeczni maj przekaza wnioski, dotyczce dyskusji na temat objcia obowizkowym ubezpieczeniem spoecznym wszystkich wiadczcych lub wykonujcych prac oraz prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz proporcjonalnie takimi samymi obcieniami skadkowymi, do Ministerstwa Rodziny i Polityki Spoecznej. Ministerstwo przygotuje stosowne przepisy na podstawie materiaów i propozycji, które otrzyma od partnerów spoecznych.
                       • 22.10.2020NSA. Utrata zwolnienia rolnika z VAT
                        Prawidowa wykadnia art. 43 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usug w zw. z art. 2 pkt 21, jest taka e aby utraci zwolnienie uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podatnik powinien zoy na podstawie art. 43 ust. 3 w zw. z art. 96 ust.1 i 2 ustawy o VAT - odpowiednio wypenione (z wyranym wskazaniem rezygnacji ze zwolnienia okrelonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT) zgoszenie rejestracyjne (formularz VAT-R). Oznacza to, e zwolnienie przysugujce rolnikowi zryczatowanemu mona straci poprzez owiadczenie woli zoone w odpowiednio wypenionym formularzu VAT-R (na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy o VAT), a nie poprzez inne czynnoci faktyczne.
                        • 22.10.2020Moliwo korekty faktury po zaprzestaniu dziaalnoci
                         Skoro podatnik zaprzesta wykonywania czynnoci podlegajcych opodatkowaniu podatkiem, utraci status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujcych, tym samym nie jest zobowizany i uprawniony do wystawienia faktury korygujcej - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                         • 22.10.2020Wynajem byego firmowego majtku wyklucza ryczat?
                          Podatniczka jest osob fizyczn, nieprowadzc dziaalnoci gospodarczej. W wyniku zawarcia umowy darowizny stanie si wacicielem kontenerów na odpady, które zamierza wynaj podmiotowi gospodarczemu prowadzcemu dziaalno gospodarcz, przy prowadzeniu której wykorzystuje tego typu kontenery. Czy podatniczka moe przychód z wynajmowanych ruchomoci opodatkowa ryczatem od przychodów ewidencjonowanych?
                          • 21.10.2020Zamknicie brany fitness moe wywoa efekt domina
                           Brana fitness zatrudnia obecnie ok. 150 tys. osób, a ponowne zamknicie klubów w zwizku z drug fal pandemii koronawirusa doprowadzi do bankructwa wielu firm – ostrzega rodowisko przedsibiorców. Polska Federacja Fitness ocenia, e zamknicie brany moe wywoa gospodarczy efekt domina. Potencjalne straty budetu pastwa szacuje si nawet na kilka miliardów zotych.
                           • 21.10.2020Podatki 2021: CIT obejmie ponad 40 tys. spóek komandytowych
                            Planowane na przyszy rok zmiany dotyczce podatku dochodowego CIT i spóek komandytowych dotkn w praktyce ponad 40,5 tys. takich spóek. Eksperci wskazuj, e po zmianach efektywne opodatkowanie wzronie w tym przypadku do 34,4 proc., liczc podatek CIT i pobierany od wspólników podatek PIT od dywidendy. Nowe regulacje maj wej w ycie 1 stycznia 2021 r., ale niewykluczone jest opónienie zmian do maja.
                            • 21.10.2020Podatki na wiecie: OECD bierze na celownik kryptowaluty
                             Organizacja Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowaa nowy raport dotyczcy kwestii podatkowych i kryptowalut. Zapowiedziano te, e system raportowania (Common Reporting Standard) zostanie w 2021 r. rozszerzony take na nowe aktywa w walutach wirtualnych.
                             • 21.10.2020Samochód osobowy w firmie - potencjalna moliwo nie moe ogranicza odliczenia VAT
                              Potencjalnej moliwoci wykorzystania pojazdu do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika nie da si cakowicie wyeliminowa. Okoliczno ta nie moe jednak stanowi podstawy odmowy dokonania odliczenia.
                              • 21.10.2020Podatki 2020: Biznes liczy na szybsze zwroty podatku VAT
                               Jednym z priorytetów pastwa w czasie kryzysu pandemicznego powinna by poprawa pynnoci finansowej przedsibiorstw, aby mogy one na bieco wypaca pensje i regulowa swoje zobowizania – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do wadz m.in. o skrócenie terminu zwrotu podatku VAT.
                               • 21.10.2020Korekta paragonu z NIP
                                Faktura korygujca wystawiana do paragonu z NIP moe zachowa charakter faktury uproszczonej. Sprzedajcy moe nie podawa danych nabywcy towarów lub usug innych ni jego numer NIP.
                                • 21.10.2020Odliczenie podatku z faktury z bdn stawk VAT
                                 Czy podatnik ma prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego VAT na podstawie otrzymanej faktury VAT w sytuacji, gdy wystawca zastosowa zawyon stawk podatku VAT, a spenione s pozostae warunki uprawniajce spók do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT?
                                 • 20.10.2020Podatki 2020: Biznes liczy na szybsze zwroty podatku VAT
                                  Jednym z priorytetów pastwa w czasie kryzysu pandemicznego powinna by poprawa pynnoci finansowej przedsibiorstw, aby mogy one na bieco wypaca pensje i regulowa swoje zobowizania – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do wadz m.in. o skrócenie terminu zwrotu podatku VAT.
                                  • 20.10.2020Unijny podatek cyfrowy w planach KE
                                   Komisja Europejska przedstawia plan swoich prac na 2021 r. Jednoczenie Bruksela potwierdzia, e przedstawi m.in. wniosek dotyczcy unijnego podatku cyfrowego. Wpywy z daniny miayby suy spacie rodków udostpnionych w ramach programu NextGenerationEU.
                                   • 20.10.2020Pastwo radykalnie ograniczyo „produkcj prawa”
                                    W III kwartale br. w Polsce przyjto tylko 2,1 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych, co oznacza spadek o 63 proc. rok do roku – wynika z nowej aktualizacji „Barometru prawa”, przygotowanego przez firm audytorsko-doradcz Grant Thornton. Tak niskiego wyniku nie notowano od 20 lat. Eksperci wskazuj, e spadek jest bezporednio zwizany z pandemi koronawirusa.
                                    • 20.10.2020Wydatki dokumentowane paragonem z NIP w kosztach podatkowych
                                     W ramach prowadzonej dziaalnoci przedsibiorca ponosi wydatki na nabycie produktów ywnociowych w kwotach nie wyszych ni 450 z, które to wydatki s dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsibiorcy. Produkty ywnociowe su do przygotowywania posików sprzedawanych w barze przedsibiorcy. Czy mona zaliczy do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?
                                     • 20.10.2020Kary dla przedsibiorców w 2021 r. w gór
                                      Wpisanym na stae w ryzyko gospodarcze jest brak biecego regulowania wasnych zobowiza. Przyczyn takiego stanu mog by m.in. opónienia we wpywach ze sprzeday produktów, towarów lub usug, cigalno wierzytelnoci o maej skutecznoci, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyszych sytuacji mog by: brak, niedopata bd opónienia w zapacie podatków, niezoenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowizków formalno-podatkowych nakadanych przez ustawodawc. Uchybienie wykonywania powyszych czynnoci moe skutkowa naoeniem przez organ skarbowy na przedsibiorc kary grzywny.
                                      • 20.10.2020WSA. Kady z rozwiedzionych maonków moe by samotnym rodzicem
                                       Jak stwierdzi w wyroku Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi, jeli rozwiedziony rodzic nie wykonuje w tym samym czasie i w tym samym miejscu czynnoci, przy wspóudziale drugiego rodzica, skadajcych si na proces jego czynnoci wychowawczych, to wrcz nielogiczne jest twierdzenie, e czyni to wspólnie z drugim rodzicem. Zatem, rozwiedziony rodzic samotnie wychowujcy dziecko (dzieci) jest uprawniony do ulgi, jeli spenia pozostae warunki zwolnienia.
                                       • 20.10.2020Samochód osobowy w firmie - potencjalna moliwo nie moe ogranicza odliczenia VAT
                                        Potencjalnej moliwoci wykorzystania pojazdu do celów innych ni zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika nie da si cakowicie wyeliminowa. Okoliczno ta nie moe jednak stanowi podstawy odmowy dokonania odliczenia.
                                        • 19.10.2020Druga fala pandemii. Biznes apeluje o podatkowy spokój
                                         Polska gospodarka musi by odpowiednio przygotowana do drugiej fali pandemii koronawirusa – twierdz Pracodawcy RP, organizacja zrzeszajca ponad 19 tys. dziaajcych w Polsce firm. Eksperci apeluj do rzdu take o rezygnacj z wprowadzania nowych obcie fiskalnych i administracyjnych.
                                         • 19.10.2020Wydatki dokumentowane paragonem z NIP w kosztach podatkowych
                                          W ramach prowadzonej dziaalnoci przedsibiorca ponosi wydatki na nabycie produktów ywnociowych w kwotach nie wyszych ni 450 z, które to wydatki s dokumentowane przez sprzedawców paragonami fiskalnymi, na których wpisany jest NIP przedsibiorcy. Produkty ywnociowe su do przygotowywania posików sprzedawanych w barze przedsibiorcy. Czy mona zaliczy do kosztów wydatki udokumentowane ww. paragonem fiskalnym?
                                          • 19.10.2020Kary dla przedsibiorców w 2021 r. w gór
                                           Wpisanym na stae w ryzyko gospodarcze jest brak biecego regulowania wasnych zobowiza. Przyczyn takiego stanu mog by m.in. opónienia we wpywach ze sprzeday produktów, towarów lub usug, cigalno wierzytelnoci o maej skutecznoci, zmiana trendów na rynku zbytu, wzrost poziomu konkurencji, chybione inwestycje. Skutkiem powyszych sytuacji mog by: brak, niedopata bd opónienia w zapacie podatków, niezoenie deklaracji podatkowych, niewykonanie obowizków formalno-podatkowych nakadanych przez ustawodawc. Uchybienie wykonywania powyszych czynnoci moe skutkowa naoeniem przez organ skarbowy na przedsibiorc kary grzywny.
                                           • 19.10.2020Rozszerzenie dziaalnoci o sprzeda zwolnion z VAT
                                            Zasada regulujca prawo do odliczenia podatku naliczonego wyraona w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug jest klarowna. W zakresie w jakim towary i usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych, istnieje prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego przy ich nabyciu. Zatem, podatnik speni musi dwa warunki, aby z niego skorzysta: by zarejestrowanym podatnikiem VAT i wykorzystywa nabyte dobra do wykonywania czynnoci opodatkowanych, czyli takich które generuj podatek naleny.
                                            • 19.10.2020WSA. Naczelnik US nie musi informowa o wykreleniu z rejestru VAT
                                             Wykrelenie z urzdu podatnika z rejestru podatników podatku od towarów i usug na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o VAT jest czynnoci materialno-techniczn i z uwagi na przesanki zawarte w tym przepisie nie zachodzi potrzeba wydawania decyzji, postanowienia czy te innego aktu prawnego - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi.
                                             • 19.10.2020Wydatki na studia w kosztach dziaalnoci. Tak, ale nie kady kierunek
                                              Podatniczka prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz, której przewaajcym przedmiotem jest dziaalno w zakresie telekomunikacji przewodowej. Przedsibiorczyni planuje rozszerzy dziaalno o usugi w zakresie zdrowia psychicznego wiadczone przez psychologów i psychoterapeutów. W zwizku z tym konieczne jest ukoczenie min. 3 lat odpowiedniego szkolenia przed rozpoczciem prowadzenia dziaalnoci w tym zakresie. Czy podatniczka moe obniy przychód z dziaalnoci o koszty zwizane ze szko i studiami (wpisowe i czesne, koszty dojazdu, noclegów i podrczników)?
                                              • 16.10.2020Podatki 2021: Odroczenie opodatkowania spóek komandytowych niewiele zmieni
                                               Resort finansów zamierza przesun z 1 stycznia na 1 maja 2021 r. termin wejcia w ycie regulacji zakadajcych objcie systemem podatku dochodowego CIT spóek komandytowych. rodowisko przedsibiorców ocenia, e takie odroczenie to tylko dziaanie dla pozoru i w rzeczywistoci nie pomoe firmom.
                                               • 16.10.2020Wiksze uprawnienia UOKiK mog prowadzi do osabienia inwestycji
                                                Zwikszenie uprawnie Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bdzie skutkowa osabieniem atrakcyjnoci inwestycyjnej Polski – ostrzegaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Kontrowersje budz m.in. regulacje dotyczce brany e-commerce, z którymi jednak nie bd musieli liczy si przedsibiorcy spoza Unii Europejskiej.
                                                • 16.10.2020Ranking konkurencyjnoci systemów podatkowych – Polska trzecia od koca
                                                 W tegorocznej edycji midzynarodowego rankingu konkurencyjnoci systemów podatkowych Polska zaja 34. miejsce (na 36 krajów), co oznacza popraw o jedn pozycj wzgldem poprzedniego roku. Jak wynika z przygotowanego przez amerykaski think tank Tax Foundation zestawienia, najbardziej konkurencyjny system podatkowy funkcjonuje obecnie w Estonii.
                                                 • 16.10.2020COVID-19: Zmiany w zasikach w sytuacji obnienia wymiaru czasu pracy
                                                  Zmieniy si zasady ustalania podstawy wymiaru wiadcze pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, gdy pracodawca zmieni wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 [1]. Zmiany przepisów obowizuj od 9 padziernika 2020 r. [2]
                                                  • 16.10.2020Opodatkowanie opaty za niewykorzystan rezerwacj w hotelu
                                                   Nikt nie rezerwuje miejsca w hotelu po to aby z niego nie skorzysta. Jednak ycie przynosi przeróne niespodzianki i zawsze moe doj do sytuacji, w której z rezerwacji hotelowej trzeba zrezygnowa, poniewa nie jest si w stanie zjawi w hotelu w uzgodnionym w rezerwacji terminie. Aby ustali czy w przypadku otrzymania opaty za rezerwacj miejsca w hotelu w ogóle mamy do czynienia z czynnoci stanowic przedmiot opodatkowania ustali naley jej charakter prawny.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 473 ] nastpna strona »