Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

gos

 • 07.08.2020Jak wyglda opodatkowanie nieruchomoci w Polsce i Europie?
  Amerykaski think tank Tax Foundation opublikowa nowe zestawienie dotyczce opodatkowania nieruchomoci w europejskich krajach nalecych do Organizacji Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W raporcie przedstawiono, jak podatek od nieruchomoci wypada w relacji do kapitau prywatnego w danym kraju. Pod tym wzgldem danina jest najwysza w Wielkiej Brytanii (1,93 proc. udziau w kapitale prywatnym), a Polska jest w czoówce i zajmuje 5. miejsce (0,91 proc.).
  • 07.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
   Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
   • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
    Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
    • 07.08.2020Paca minimalna 2021 – biznes proponuje ograniczenie wzrostu do 2716 z
     Jeeli nie bdzie moliwoci zamroenia wzrostu pacy minimalnej, to powinna ona wynie w 2021 r. 2716 r. – twierdzi Konfederacja Lewiatan. W ostatnich dniach rzd zaproponowa podwyk wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 do 2800 z brutto miesicznie. Taki wzrost byby zgodny z wczeniejszymi postulatami czci zwizków zawodowych.
     • 07.08.2020O ile w 2021 r. wzrosn skadki ZUS?
      W 2021 r. czna wysoko miesicznych skadek ZUS na ubezpieczenia spoeczne przedsibiorców moe wynie 1115,15 z – wynika z szacunków firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Eksperci wskazuj, e oznaczaoby to w praktyce podwyk o 46,01 z w skali miesica. Wicej paci bd prawdopodobnie take przedsibiorcy korzystajcy z preferencyjnych stawek.
      • 07.08.2020Dopuszczalno rezygnacji z kasy rejestrujcej
       Obowizek stosowania kas rejestrujcych obejmuje wszystkich przedsibiorców dokonujcych sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolników ryczatowych. Podatnik uytkujcy kas fiskaln musi dokonywa rejestracji wszystkich czynnoci zrealizowanych na rzecz takich podmiotów. Wynika to z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
       • 07.08.2020Tarcza finansowa PFR: Zaliczka moe zablokowa pomoc
        Jeli przedsibiorca w danym miesicu pobra od kontrahenta zaliczk i zgodnie z prawem wystawi faktur-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysoko tej zaliczki. Weryfikacj danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeli w danym miesicu przedsibiorca otrzyma zaliczk, przychód jest sztucznie zawyony. Czy rzd planuje w trybie pilnym zaj si przedsibiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mog otrzyma pomocy z PFR? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rozwoju.
        • 07.08.2020Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyon stawk VAT
         Dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajcego z faktury, obok fundamentalnych przesanek takich jak status odliczajcego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i zwizek zakupionych towarów i usug z czynnociami opodatkowanymi (u odliczajcego) i faktycznie zrealizowana transakcja, to równie najistotniejsze jest to, by nabyta usuga lub towar podlegay opodatkowaniu i nie korzystay przy tym ze zwolnienia od tego podatku. Kwestia stawki - z punktu widzenia podmiotu dokonujcego odliczenia - ma drugorzdne znaczenie.
         • 07.08.2020WSA. Podatek od nieruchomoci dla cakowicie zamortyzowanych budowli
          Po zakoczeniu dokonywania odpisów amortyzacyjnych podstawa opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomoci jest identyczna, jak w trakcie amortyzowania tej rzeczy jako rodka trwaego - stanowi j warto rozumiana jako podstawa obliczania amortyzacji z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego - uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Kielcach w lipcowym wyroku. 
          • 07.08.2020Zomowanie odpadów nie pozbawi prawa do karty podatkowej
           Czy incydentalne (jeden raz w roku) przekazanie metalowych odpadów zomu, tj. metalowych wiórów, przez osob prowadzc dziaalno gospodarcz w zakresie usug lusarskich oraz usug w zakresie mechaniki maszyn i wystawienie na t okoliczno faktury sprzeday, spowoduje utrat warunków opodatkowania w formie karty podatkowej na podstawie przepisów ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne?
           • 06.08.2020O ile w 2021 r. wzrosn skadki ZUS?
            W 2021 r. czna wysoko miesicznych skadek ZUS na ubezpieczenia spoeczne przedsibiorców moe wynie 1115,15 z – wynika z szacunków firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Eksperci wskazuj, e oznaczaoby to w praktyce podwyk o 46,01 z w skali miesica. Wicej paci bd prawdopodobnie take przedsibiorcy korzystajcy z preferencyjnych stawek.
            • 06.08.2020Paca minimalna 2021 – biznes proponuje ograniczenie wzrostu do 2716 z
             Jeeli nie bdzie moliwoci zamroenia wzrostu pacy minimalnej, to powinna ona wynie w 2021 r. 2716 r. – twierdzi Konfederacja Lewiatan. W ostatnich dniach rzd zaproponowa podwyk wynagrodzenia minimalnego z obecnych 2600 do 2800 z brutto miesicznie. Taki wzrost byby zgodny z wczeniejszymi postulatami czci zwizków zawodowych.
             • 06.08.2020Korekta NIP na fakturze
              W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
              • 06.08.2020Duplikaty faktur a rozliczenie podatków
               Duplikat faktury to, posugujc si definicj z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa o VAT), faktura wystawiona ponownie, która powinna zawiera wyraz „DUPLIKAT” oraz dat jej wystawienia. Zwykle wystawiany jest on na wniosek nabywcy, w sytuacji tzw. samofakturowania – na wniosek podatnika.
               • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                • 06.08.2020Tarcza finansowa PFR: Prowadzenie kilku dziaalnoci pod tym samym numerem NIP
                 Przez mikrofirm rozumie si przedsibiorstwo zatrudniajce do 9 pracowników, bez samozatrudnionych. W praktyce jednak kontrola liczby zatrudnionych dotyczy liczby pracowników ustalonej na podstawie deklaracji przypisanych do danego numeru NIP, a nie do przedsibiorstwa. Polski Fundusz Rozwoju nie ma informacji w chwili, gdy na jednym numerze NIP s skumulowani pracownicy z dwóch niezalenych przedsibiorstw. Czy ministerstwo planuje wprowadzi zmiany w tarczy, aby umoliwi takim przedsibiorcom korzystanie z pomocy? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rozwoju.
                 • 06.08.2020Ulga rehabilitacyjna:  Wydatki na zakup telefonu, komputera i zegarka mona odliczy
                  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej w odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych podatniczka moe odliczy wydatki poniesione na zakup: telefonu (smartfona) komputera (laptopa) oraz zegarka (smartwatcha, które su do cigego monitorowania glukozy we krwi i uatwiaj leczenie cukrzycy u jej syna, chociaby przez moliwo zdalnego kontrolowania poziomu glikemii oraz podawania dziecku insuliny, co zwizane jest z uatwieniem czynnoci yciowych?
                  • 06.08.2020[18.08.2020] Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
                   Czesto uywany w odniesieniu do schematów podatkowych skrót MDR oznacza opublikowany w 2015 roku raport, opracowany w ramach OECD ( Organizacja Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju) - Mandatory Disclosure Rules. T nazw mona tumaczy na polski jako "obowizkowe zasady ujawniania informacji" i to tumaczenie wietnie oddaje intencje unijnych ustawodawców, którzy w celu coraz intensywniejszego przeciwdziaania agresywnej optymalizacji podatkowej wprowadzili zalecane rozwizania do jednej z unijnych dyrektyw. W polskim prawie przepisy dotyczce raportowania schematów pojawiy si 1.01.2019 r., i cho od rozpoczcia ich obowizywania mino nieco czasu, w dalszym cigu zrozumienie, kiedy mamy do czynienia ze schematem oraz rozstrzygnicie, kiedy stajemy si podmiotem zobowizanym do raportowania budzi  powane wtpliwoci. Kwestia jest o tyle istotna, e podmiotów zobowizanych jest bardzo wiele. Podmiotem zobowizanym mona zosta nawet nie uczestniczc aktywnie w agresywnym planowaniu podatkowym. Dotyczy to midzy innymi osób i przedsibiorców prowadzcych rachunkowo podatkow na zlecenie innych podmiotów. Zapraszamy do udziau w e-kursie: Raportowanie schematów podatkowych (MDR), którego celem i zadaniem jest przedstawienie zasad generalnych dotyczcych tego nowego obowizku oraz wyjanienie cigle pojawiajcych si wtpliwoci i rozwizanie ewentualnych problemów.  
                   • 06.08.2020[Szkolenie on-line] Delegowanie pracowników za granic - jak przygotowa si do rewolucyjnych zmian
                    Ju od 31 lipca 2020 r. zaczynaj obowizywa nowe zasady delegowania pracowników do pastw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujcych pracowników za granic to najwiksze zmiany od czasu wstpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w wikszoci s niekorzystne dla firm - na przykad skrócone zostaj maksymalne okresy delegowania, naoone zostaj równie nowe obowizki w zakresie koordynacji ubezpiecze. Unia Europejska przyja zmian dyrektywy dotyczcej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ogranicza swobod delegowania pracowników i podwysza koszty z tym zwizane. Niekorzystne zmiany przynosi te nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpiecze spoecznych. 
                    • 05.08.2020Firmy w gorszej sytuacji, a zatory hamuj popraw
                     Pod koniec lipca br. 32 proc. firm zanotowao spadek sprzeday wzgldem poprzedniego miesica, a z kolei 27 proc. przedsibiorstw odnotowao w tym okresie czasu spadek liczby nowych zamówie – wynika z nowej edycji badania prowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Sporym problemem dla biznesu okazuj si nadal zatory patnicze, które utrudniaj popraw pynnoci.
                     • 05.08.2020Zachowanie naleytej starannoci – studia przypadków
                      Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Dowiedz si co zrobi, aby dochowa naleytej starannoci w kontaktach biznesowych?
                      • 05.08.2020Pandemia osabi realizacj PPK? Brana postuluje zwikszenie ulg podatkowych
                       Pandemia koronawirusa moe mie negatywny wpyw na realizacj pracowniczych planów kapitaowych (PPK). Okazuje si, e w pierwszym etapie do PPK przystpio cznie 39 proc. pracowników firm, które zatrudniaj po minimum 250 osób. Brana instytucji finansowych postuluje nowe rozwizania, w tym m.in. zwikszenie ulg podatkowych dla uczestników PPK.
                       • 05.08.2020Korekta NIP na fakturze
                        W praktyce rzadko zdarza si aby sprzedawca na fakturze poda swój bdny NIP. Zwykle bywa tak, e to NIP nabywcy okazuje si tym, który zawiera bd. Nabywca czsto nie zauwaa nieprawidowoci i ksiguje dokumenty w otrzymanej postaci. Dopiero po pewnym czasie - czsto przypadkiem - dochodzi do odkrycia pomyki. Bdny numer NIP moe by poprawiony przez sprzedawc faktur korygujc. Ale to nie jedyny sposób. Moe to uczyni take nabywca za pomoc noty korygujcej.
                        • 05.08.2020Zbiorniki na wod deszczow bez pozwolenia na budow
                         W obecnym stanie prawnym (Prawo budowlane, art. 29) budowa zbiorników na wod deszczow wymaga zezwolenia na budow. Pociga to za sob powany wzrost kosztów inwestycji, niejednokrotnie nawet o 100%. Naley przy tym zauway, e bardziej zoone technicznie konstrukcje zbiorników na nieczystoci cieke wymagaj jedynie zgoszenia. Powysza sytuacja jest niezrozumiaa wobec trudnej i coraz trudniejszej sytuacji hydrologicznej naszego kraju, coraz czstszych susz oraz obniania poziomu wód gruntowych.
                         • 05.08.2020NSA. Parabanki bez prawa do kosztów dopiero od 2018 r.
                          Bez wtpienia ustawa o kredycie konsumenckim jest jedn z ustaw regulujcych zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych uprawnionych do udzielania kredytów (poyczek) w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) ustawy o CIT w brzmieniu obowizujcym do koca 2017 r., poniewa reguluje w szczególnoci zasady ustrojowe funkcjonowania podmiotów udzielajcych kredyty (poyczki), jak równie zasady prowadzenia dziaalnoci przez te podmioty - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 04.08.2020Wysze wynagrodzenie minimalne uderzy w mae firmy
                           Rzd zaproponowa wzrost pacy minimalnej z obecnych 2600 do 2800 z brutto miesicznie w 2021 r. Plan bdzie teraz konsultowany ze zwizkami zawodowymi i pracodawcami. rodowisko biznesowe krytykuje pomys takiego podniesienia wynagrodzenia minimalnego i wskazuje, e w okresie recesji szczególnie mocno podwyk odczuj mikro- i mae firmy.
                           • 04.08.2020Pandemia osabi realizacj PPK? Brana postuluje zwikszenie ulg podatkowych
                            Pandemia koronawirusa moe mie negatywny wpyw na realizacj pracowniczych planów kapitaowych (PPK). Okazuje si, e w pierwszym etapie do PPK przystpio cznie 39 proc. pracowników firm, które zatrudniaj po minimum 250 osób. Brana instytucji finansowych postuluje nowe rozwizania, w tym m.in. zwikszenie ulg podatkowych dla uczestników PPK.
                            • 04.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
                             Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                             • 04.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                              W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                              • 04.08.2020Zachowanie naleytej starannoci – studia przypadków
                               Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Dowiedz si co zrobi, aby dochowa naleytej starannoci w kontaktach biznesowych?
                               • 04.08.2020Dostawa budynku na terytorium RP przez nierezydenta jako czynno zwolniona z VAT
                                Sprzeda nieruchomoci jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usug. S jednak pewne przypadki, w których zwolniona z podatku jest dostawa nieruchomoci budynkowej. A moe zasad jest jednak zwolnienie z opodatkowania? Kiedy zwolnienie znajdzie zastosowanie? Czy jeli dostaw realizuje nierezydent, transakcja moe skorzysta ze zwolnienia?
                                • 04.08.2020WSA. VAT: Dostawa moe by czasem usug
                                 Poczenie indywidualnych elementów organicznych ludzkich, tj. mleka matki i/lub wosów dziecka, z surowcem jubilerskim, prowadzce do wytworzenia pery i jej osadzenia w materiale biuteryjnym, w ramach transakcji zoonej, obejmujcej usug wykonania niepowtarzalnej i nieseryjnej biuterii oraz jej dostaw na rzecz zamawiajcego stanowi wiadczenie usug, a nie dostaw towarów, gdy czynnoci usugowe maj charakter dominujcy wobec dostawy wytworzonego towaru, bowiem w tej usudze kompleksowej chodzi o wytworzenie biuterii na specjalne potrzeby konsumenta, a nie dostarczenie standardowej biuterii.
                                 • 03.08.2020Podatki i opaty lokalne 2021: Stawki maksymalne w gór
                                  Od 1 stycznia 2021 r. bd obowizyway nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomoci, podatku od rodków transportowych oraz opat lokalnych, tj. opaty: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz reklamowej. Nowe stawki maksymalne zostay ogoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. (M.P. poz. 673) i s wysze w porównaniu z 2020 rokiem o 3,9%, czyli o wskanik cen towarów i usug konsumpcyjnych w I póroczu 2020 r. w stosunku do I pórocza 2019 r. W ubiegym roku wskanik wzrós o 1,8%. Przypomnijmy, e rada gminy nie musi uchwala stawek maksymalnych i moe pozostawi stawki podatków i opat na poziomie z poprzedniego roku.
                                  • 03.08.2020Skan lub zdjcie faktury pozwala odliczy VAT
                                   W stosunku do faktur, które zostan przez kontrahentów wystawione w formie papierowej, a nastpnie po ich zdigitalizowaniu - poprzez skanowanie lub fotografowanie - wysanych do spóki bdzie przysugiwao jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tych faktur, zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy, przy zachowaniu pozostaych warunków do odliczenia podatku VAT. Tak stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                   • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
                                    Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                    • 31.07.2020Przedsibiorcy czekaj na zmiany ws. rachunków VAT i interpretacji
                                     Polskie firmy oczekuj zmian podatkowych oraz zwikszenia inwestycji w tzw. zielon gospodark – wynika z nowego badania, które przeprowadzono na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Ponad poowa (51 proc.) ankietowanych firm liczy na szybszy dostp do indywidualnych interpretacji podatkowych, a 46 proc. ma nadziej na uwolnienie rodków z rachunków VAT.
                                     • 31.07.2020Podatki 2022: UE szykuje zmiany dotyczce akcyzy od alkoholu
                                      Z pocztkiem 2022 r. Unia Europejska wprowadzi w ycie zmiany dotyczce opodatkowania akcyz alkoholu. Na zmianach skorzysta powinni przede wszystkim mali producenci, którzy uzyskaj atwiejszy dostp do nowego unijnego systemu certyfikacji potwierdzajcego moliwo stosowania niszych stawek akcyzy w caej UE. Rada Unii Europejskiej osigna ju porozumienie ws. nowych regulacji.
                                      • 31.07.2020Pandemia koronawirusa przyniesie fal niewypacalnoci firm
                                       Pandemia koronawirusa stworzya prawdziw bomb zegarow dotyczc niewypacalnoci firm – twierdz eksperci firmy Euler Hermes. Analitycy przewiduj, e wikszo przypadków niewypacalnoci dopiero nadejdzie. Duej fali bankructw mona spodziewa si midzy kocem 2020 a pierwszym póroczem 2021 r.
                                       • 31.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
                                        Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
                                        • 31.07.2020Adnotacja „mechanizm podzielonej patnoci” na fakturze
                                         W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny by umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej patnoci”. Zatem wpisywanie na kadej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej patnoci”, niezalenie od tego czy faktura jest wystawiana za usugi podlegajce pod obowizkowy split payment czy te nie oraz niezalenie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyk prawidow. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                         • 31.07.2020Podatki 2021: Budet pastwa nie obdzie si bez nowych podatków?
                                          Prognozy, na jakich rzd opiera zaoenia do budetu na 2021 r., wskazuj na niekorzystny obraz polskiej gospodarki – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja twierdzi, e w takiej sytuacji wydatki budetowe trzeba bdzie pokrywa take z nowych podatków, w tym cukrowego i handlowego.
                                          • 31.07.2020Zwolnienia ze skadek ZUS najlepszym wsparciem dla firm
                                           Dla wikszoci (61 proc.) przedsibiorców zwolnienia ze skadek ZUS okazay si najbardziej przydatn form wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Bada Spraw Publicznych na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Najwiksze problemy w ubieganiu si o wsparcie tworzya natomiast niejasna interpretacja przepisów, na co wskazao 43 proc. ankietowanych firm.
                                           • 31.07.2020Niszy VAT na usugi kosmetyczne?
                                            Brana beauty opracowaa i przedstawia rzdowi rozwizania, które maj zniwelowa cho cz skutków przestoju wywoanego pandemi. Zostay one opracowane na podstawie dyskusji w ponad 30-tysicznym gronie specjalistów tej brany. Obnienie stawki VAT do 8 proc. na usugi kosmetyczne to sztandarowy postulat, który ma zapobiec m.in. zwolnieniom w salonach kosmetycznych. Obnienie stawki VAT przeoy si bezporednio na pynno finansow 15 proc. przedsibiorstw beauty. Dugoterminowo ten krok pozwoli ochroni nawet 45 tys. miejsc pracy - uwaaj specjalici tej brany.
                                            • 31.07.2020Odsetki za opónienie w transakcjach handlowych jako przychód podatkowy
                                             Klienci przedsibiorcy dokonuj patnoci z opónieniem w stosunku do uzgodnionych terminów patnoci. W zwizku z tym nabywa on uprawnienie do odsetek za opónienie w transakcjach handlowych. Co jest podstaw do rozpoznania przychodu podlegajcego opodatkowaniu z tytuu ww. odsetek? W którym miesicu naley zwikszy podstaw opodatkowania o ten przychód (czy obowizuje ogólna zasada kasowa, tzn. przychód powstaje z chwil otrzymania odsetek)?
                                             • 31.07.2020Korekta VAT po wczeniejszym rozwizaniu umowy leasingu
                                              W momencie zakoczenia umowy leasingu (lub rozwizania tej umowy przed jej zakoczeniem) brak jest koniecznoci korygowania dokonanych odlicze kwot podatku naliczonego od opat leasingowych za okresy rozliczeniowe, kiedy samochód suy prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                              • 30.07.2020Podatki 2021: Budet pastwa nie obdzie si bez nowych podatków?
                                               Prognozy, na jakich rzd opiera zaoenia do budetu na 2021 r., wskazuj na niekorzystny obraz polskiej gospodarki – oceniaj eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja twierdzi, e w takiej sytuacji wydatki budetowe trzeba bdzie pokrywa take z nowych podatków, w tym cukrowego i handlowego.
                                               • 30.07.2020Zwolnienia ze skadek ZUS najlepszym wsparciem dla firm
                                                Dla wikszoci (61 proc.) przedsibiorców zwolnienia ze skadek ZUS okazay si najbardziej przydatn form wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Bada Spraw Publicznych na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Najwiksze problemy w ubieganiu si o wsparcie tworzya natomiast niejasna interpretacja przepisów, na co wskazao 43 proc. ankietowanych firm.
                                                • 30.07.2020Ponad milion terminali POS. Patnoci bezgotówkowe zyskuj na znaczeniu
                                                 Na terenie Polski dziaa ju ponad 1 mln terminali patniczych POS, które obsuguj patnoci zblieniowe. Jak informuje Ministerstwo Finansów, jedna trzecia tych terminali pochodzi z Programu Polska Bezgotówkowa, skierowanego do sektora MSP oraz instytucji administracji publicznej.
                                                 • 30.07.2020Bdzie nowe Prawo komunikacji elektronicznej
                                                  Polskie prawo zostanie dostosowane do unijnej dyrektywy ustanawiajcej Europejski kodeks cznoci elektronicznej – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wikszo przepisów nowego Prawa komunikacji elektronicznej, które zastpi obecne Prawo telekomunikacyjne, ma wej w ycie 21 grudnia 2020 r. Ustawa kompleksowo ureguluje kwestie dotyczce komunikacji elektronicznej.
                                                  • 30.07.2020Paca minimalna w 2021 r. – rzd przychyla si do propozycji zwizkowców
                                                   Rzd przyj we wtorek propozycje wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac i minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Paca minimalna miaaby wzrosn z 2600 do 2800 z brutto miesicznie, a minimalna stawka godzinowa wzrosaby z 17 do 18,3 z brutto. Rzdowa propozycja jest zgodna z wczeniejszymi postulatami NSZZ „Solidarno”. rodowisko pracodawców chciaoby z kolei utrzymania stawek na dotychczasowym poziomie.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 466 ] nastpna strona »