Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

absolutorium budżetowe

  • 17.07.2009NIK o wykonaniu budżetu 2008
    Kolegium NIK zgodziło się na wydanie przez Izbę pozytywnej opinii w sprawie udzielenia rządowi absolutorium z wykonania budżetu państwa na 2008 rok. W trakcie kontroli NIK ustalił, że sprawozdanie Rady Ministrów rzetelnie oddaje przebieg wykonania budżetu państwa w roku 2008, kwoty wydatków i deficytu budżetu państwa nie przekroczyły wielkości określonych w ustawie budżetowej na rok 2008, a skala i waga nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa stwierdzonych w poszczególnych częściach budżetowych, była stosunkowo niewielka.
  • 20.05.2009Sprawozdanie z wykonania budżetu 2008
    Rząd przyjął szczegółowe sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Obowiązek przygotowania raportu z wykonania ustawy budżetowej w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego nakłada na rząd konstytucja oraz ustawa o finansach publicznych. Dokument zostanie przesłany Sejmowi, który będzie głosował nad udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania budżetu.