Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

firma zagraniczna

 • 10.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
  Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
  • 09.07.2020UOKiK: Koronawirus - pakiet informacji dla konsumentów
   Odwoane loty i wycieczki, nieuczciwe ceny w sklepach, wprowadzajce w bd oferty. Z takimi problemami borykaj si konsumenci w czasach zagroenia epidemiologicznego. Do Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Europejskiego Centrum Konsumenckiego i na infolini konsumenck w ostatnim czasie wpywa zwikszona liczba pyta i skarg od konsumentów. W zwizku z tym UOKiK przygotowa dla konsumentów specjalny pakiet informacji.
   • 10.01.2020NSA: Kiedy firma zagraniczna posiada w Polsce zakad
    Pojcie zakadu jest abstrakcyjn instytucj midzynarodowego prawa podatkowego, majc umoliwi prawidowe opodatkowanie przez jedno z umawiajcych si pastw, dochodów uzyskiwanych przez podmiot drugiego umawiajcego si pastwa, ze róde przychodów pooonych na terytorium tego pierwszego z pastw.
    • 02.01.2020Marginalne zatrudnienie - ZUS wspópracuje z administracjami innych krajów UE
     Jeeli w trakcie oceny danego przypadku okae si, e osoba zainteresowana faktycznie nie wykonuje pracy najemnej w innym pastwie UE lub jeeli dana osoba wykonuje prac w innym pastwie UE, ale jest to praca o charakterze marginalnym, ZUS ustali, e dla tej osoby ustawodawstwem majcym zastosowanie jest ustawodawstwo polskie - poinformowao MRPiPS.
     • 16.11.2018PIT: Akcje obcych firm przyznawane w programie premiowym - moment powstania przychodu
      Nieodpatne lub czciowo odpatne otrzymanie od Spóki akcji w ramach programu premiowego korzysta z preferencji, o której mowa w art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie w roku podatkowym, w którym w ramach programu przekazane zostan akcje, otrzymujcy je uczestnik programu nie bdzie zobowizany zadeklarowa i opodatkowa zgodnie z art. 9 i art. 45 ww. ustawy wartoci tak otrzymanych akcji.
      • 20.04.2017PIT. Podró subowa przy umowie zlecenia
       Pytanie: Czy od zwróconych zleceniobiorcy wydatków zwizanych z wykonywaniem usug poza granicami kraju, w formie zwrotu kosztów noclegów oraz w postaci dodatkowego wiadczenia pieninego tytuem rekompensaty zwikszonych kosztów utrzymania podczas podróy do wysokoci okrelonej w odpowiednich przepisach, pobiera si zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
       • 19.04.2017PIT. Podró subowa przy umowie zlecenia
        Pytanie: Czy od zwróconych zleceniobiorcy wydatków zwizanych z wykonywaniem usug poza granicami kraju, w formie zwrotu kosztów noclegów oraz w postaci dodatkowego wiadczenia pieninego tytuem rekompensaty zwikszonych kosztów utrzymania podczas podróy do wysokoci okrelonej w odpowiednich przepisach, pobiera si zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
        • 13.03.2017Zagraniczny zakad a unikanie podwójnego opodatkowania
         Zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania zyski przedsibiorstwa umawiajcego si pastwa podlegaj opodatkowaniu tylko w tym pastwie, chyba e przedsibiorstwo prowadzi w drugim umawiajcym si pastwie dziaalno gospodarcz poprzez pooony tam zakad.
         • 15.06.2016Czy bd zmiany w skadkach ZUS przedsibiorcw?
          Interpelacja nr 3179 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie obnienia skadek ZUS dla przedsibiorcw
          • 20.06.2013Odliczenie VAT przez oddzia zagranicznej spki
           Z uzasadnienia: Nie mona upatrywa zwrotu kwoty podatku naliczonego, o ktrej mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT jedynie w odniesieniu do czynnoci opodatkowanych i to wykonywanych na terytorium kraju. Sytuacj podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz poza terytorium Polski naley odnie do szeroko rozumianej dziaalnoci gospodarczej, o ktrej mowa w art. 9 Dyrektywy 2006/112 (take: art. 15 ust.1 i 2 ustawy o VAT). Wykadni przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT nie mona dokonywa w takim rozumieniu, e trzeba wykaza zwizek podatku naliczonego z polskim podatkiem nalenym.
           • 14.11.2011Kierowca - przedsibiorca a prawo do diety
            Z uzasadnienia: Zawarty w art. 775 § 1 Kodeksu pracy zwrot "w ktrej znajduje si siedziba pracodawcy", lub "poza staym miejscem pracy" nie przesdza o tym, e praca kierowcy nie moe by wykonywana w ramach podry subowej, poniewa przepisy podatkowe nie definiuj podry subowej, a odesanie zawarte w art. 23 ust 1 pkt 52 ustawy o PIT dotyczy tylko diet, a nie definicji podry subowej. Trudno te przyj, e "siedzib" jest caa Polska, podobnie trudno przyj pogld, e art. 775 K.p. wyjania definicj podry subowej kierowcw, odrbnie uregulowan w innej ustawie. Zatem, osobom prowadzcym dziaalno gospodarcz przysuguje prawo uwzgldnienia w kosztach uzyskania przychodu wartoci diet za czas podry subowych w ramach zakrelonego limitu, tj. w wysokoci diet przysugujcych pracownikom.
            • 29.10.2008Zagraniczna podr subowa pracownika
             Pytanie podatnika: Czy w opisanym przypadku pracownikowi przysuguj diety za okres podry i 25 % ryczatu za noclegi? Jeeli nie przysuguj to od kiedy stosowa interpretacj?
             • 22.10.2008Praca w raju bez abolicji?
              Pytanie podatnika: W cigu roku podatkowego pracuj na ronych statkach, pywajcych pod rn bander, w rnych krajach. Moja umowa o prace podpisana jest na Wyspie Man, ale firma w zasadzie jest firm belgijsk. Firma posiada kilkanacie biur na caym wiecie, wywodzi si jednak z Belgii, jest notowana na belgijskiej giedzie, prezes ma swoje biuro w Brukseli, moja pensja jest rozliczana przez dzia pac w Belgii. Dochodw za lata 2003-2006 nie opodatkowywaem w Polsce. Czy obejmie mnie ustawa abolicyjna i bd mg skorzysta z umorzenia zalegoci za te lata?
              • 15.10.2008Podleganie ubezpieczeniom spoecznym podczas wykonywania pracy w innym pastwie czonkowskim UE, EOG i Szwajcarii
               Wraz z wejciem Polski z dniem 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej, powstay nowe moliwoci przemieszczania si w celu wykonywania aktywnoci zawodowej na obszarze innych pastw czonkowskich. Jednake swoboda ta stwarza rwnie zagroenia dla osb, ktre przed wyjazdem nie zapoznay si z przepisami unijnymi obowizujcymi w dziedzinie zabezpieczenia spoecznego. Czsto zdarza si, e dopiero w sytuacji kierowania roszczenia do ZUS o wypat jakiego wiadczenia okazuje si, e skadki byy odprowadzane do niewaciwego systemu, poniewa zainteresowany powinien podlega ubezpieczeniom spoecznym w innym pastwie. Z naszej praktyki wynika, e zwaszcza pracownicy nie interesuj si t kwesti, chocia takie przypadki nie s rzadkie take wrd pracodawcw i osb prowadzcych dziaalno na wasny rachunek.
               • 31.07.2007Budowa jako zagraniczny zakad
                Pytanie: Moja firma zajmuje si wiadczeniem usug budowlanych. Czsto wykonuj prace budowlane w Niemczech. Kiedy zagraniczna budowa moe zosta uznana za zakad, ktrego zyski bd opodatkowane w drugim kraju?
                • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
                 Wraz z przystpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiy si nowe moliwoci przemieszczania w celu wykonywania aktywnoci zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarwno pracownikw, ktrzy s delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktw zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak rwnie osb samozatrudnionych prowadzcych swoj dziaalno tymczasowo za granic.