Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywa netto

 • 07.07.2020Czy poker online ma przyszo? Nawet po COVID-19 prognozy s ostronie optymistyczne
  Oprócz relatywnie wskiej grupy zdeklarowanych fanów z pewnoci niewiele osób ekscytuje si pokerem w ogóle, a pokerem online w szczególnoci. Tymczasem jest to sektor, którego obroty sigaj miliardów dolarów. Brana ju od kilku lat podlegaa wprawdzie pewnym turbulencjom, jako e wojn pokerowi w dotychczasowym ksztacie wyday USA, a obecnie epidemia koronowirusa odcisna – podobnie jak na wielu branach – swoje negatywne pitno. Jednak szeroko rozumiany przemys iGamming, w tym gry hazardowe, odnotowuj systematyczne zyski (warto netto szacowana na 138,7 mld USD w 2018 r. i 152,1 mld USD w 2019 r.). Dua w tym zasuga Izraela, który jest uznawany za wiatowego lidera w dziedzinie innowacji, a jego firmy i przedsibiorcy odgrywaj ogromn rol w sektorze gier online. To Isai Scheinberg, izraelsko-kanadyjski zaoyciel PokerStars, witryny pokera online, sprawi, i zainteresoway si nim miliony ludzi na caym wiecie.
  • 27.02.2020Opata recyklingowa od reklamówek po zmianach
   Od 1 wrzenia 2019 r. opacie recyklingowej podlegaj wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, za wyjtkiem bardzo lekkich toreb (tzw. zrywek). Opat naley wnosi do 15 dnia miesica nastpujcego po kwartale, w którym zostaa pobrana. Oznacza to, e opat za pierwszy kwarta 2020 r. naley zapaci do 15 kwietnia 2020 r. Przy czym, opat recyklingow pobieran od klientów od 1 wrzenia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. trzeba uregulowa do 15 marca 2020 r. Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. przedsibiorcy musz prowadzi ewidencj nabytych i wydanych toreb foliowych - w postaci papierowej lub elektronicznej.
   • 02.01.2020Opinia zabezpieczajca: Obnienie stawek amortyzacji w okresie korzystania z pomocy publicznej
    Korzy podatkowa uzyskana w wyniku obnienia stawek amortyzacji nie bdzie sprzeczna z przedmiotem i celem przepisu art. 15 ust. 6 updop. Zgodnie z tym przepisem - kosztem uzyskania przychodów s odpisy z tytuu zuycia rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wycznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzgldnieniem art. 16. Zdaniem Szefa KAS, pierwotne obnienie stawek amortyzacyjnych rodków trwaych jest sposobem na "zachowanie” kosztu podatkowego na czas, kiedy Wnioskodawca bdzie móg go uwzgldni przy ustalaniu podatku dochodowego.
    • 20.11.2019Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzajce produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujce odpadami)
     Jeste przedsibiorc i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A moe gospodarujesz odpadami? Sprawd poniej, czy nie musisz ubiega si o wpis do Rejestru BDO i dowiedz si jak uzyska wpis.
     • 04.11.2019Likwidacja OFE. Kto za to zapaci? Pan zapaci, Pani zapaci...
      Reforma systemu OFE, stanowi element realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która 14 lutego 2017 r. zostaa przyjta przez Rad Ministrów. Jednym z istotnych czci SOR jest filar „Kapita dla rozwoju”, którego elementem jest Program Budowy Kapitau (PBK), stanowicy narzdzie do budowania oszczdnoci Polaków. Realizacja tego programu przyczyni si do zwikszenia bezpieczestwa finansowego obywateli i stabilnoci systemu finansów publicznych, rozwoju lokalnego rynku kapitaowego oraz podniesienia potencjau rozwoju gospodarki. W SOR wskazano funkcjonowanie OFE, wród innych elementów, jako wany czynnik ograniczajcy moliwo oszczdzania Polaków - wyjanio Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
      • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
       Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
       • 27.09.2019Zrozumie pen ksigowo - rozpoczynamy we wtorek kolejn edycj
        Prowadzenie ksig rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Czsto trudno odnale si w pltaninie kont ksigowych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówic, bywa ciko. Rozpoczynamy wkrótce kolejn edycj e-kursu dla pocztkujcych, którego ukoczenie z pewnoci uatwi poruszanie si w tej skomplikowanej materii. Udzia w e-kursie stanowi idealne rozwizanie dla osób, które chc zdoby nowe umiejtnoci, nie odrywajc si od dotychczasowych zaj. Tempo poznawania nowego materiau kady Uczestnik wybiera sobie samodzielnie, co zapewnia bezstresow nauk. 
        • 24.09.2019MF: Najczciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
         Poczwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowizani s do skadania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin zoenia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesicy po zakoczeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrzenia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwiksz pewno prawn w procesie wywizywania si z nowych obowizków, Ministerstwo Finansów opublikowao odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne take w odniesieniu do obowizków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
         • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
          Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
          • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
           Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
           • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
            Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
            • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
             Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
             • 23.08.2019Wycena wartoci darowanych udziaów w spóce z o.o.
              Z uzasadnienia: ...Niczym nie jest poparte zaoenie, e akcje spóek notowanych na giedzie mona szybciej zamieni na gotówk, ni akcje czy udziay, które nie s na niej notowane. Równie poprawnym zaoeniem moe by teza, e udziay spóki z ograniczon odpowiedzialnoci w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej mog by szybciej zamienione na gotówk, ni akcje spóki obecnej na giedzie, ale o niestabilnej sytuacji finansowej.
              • 18.06.2019NSA. VAT od aportu nie jest przychodem wspólnika
               Z uzasadnienia: Pojcie "naleny podatek od towarów i usug", o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, naley rozumie jako element wartoci transakcji, a nie jako publicznoprawne, nieodpatne, przymusowe oraz bezzwrotne wiadczenie pienine na rzecz Skarbu Pastwa. Jeeli zatem dokonanie okrelonej czynnoci wie si z nalenym podatkiem od towarów i usug, to zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. kwota ta nie stanowi przychodu.
               • 30.05.2019Przeniesienie rodków z OFE do IKE – rzd opublikowa projekt ustawy
                Otwarte fundusze emerytalne (OFE) zostan zlikwidowane, a wszystkie zgromadzone w nich rodki maj zosta automatycznie przekazane na indywidualne konta emerytalne (IKE) – wynika z projektu ustawy, który opublikowao Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przeniesienie bdzie wiza si  z opat przeksztaceniow na poziomie 15 proc.
                • 29.05.2019Przeniesienie rodków z OFE do IKE – rzd opublikowa projekt ustawy
                 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) zostan zlikwidowane, a wszystkie zgromadzone w nich rodki maj zosta automatycznie przekazane na indywidualne konta emerytalne (IKE) – wynika z projektu ustawy, który opublikowao Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Przeniesienie bdzie wiza si  z opat przeksztaceniow na poziomie 15 proc.
                 • 14.05.201915.05.2019 r. Zrozumie pen ksigowo:  rozpoczynamy e-kurs dla pocztkujcych
                  Prowadzenie ksig rachunkowych nie jest prostym zadaniem. Czsto trudno odnale si w pltaninie kont ksigowych, analityk i stosie faktur, które musimy rozliczy. Krótko mówic, bywa ciko. Dlatego opracowalimy rewolucyjny e-kurs, którego ukoczenie z pewnoci uatwi poruszanie si w tej skomplikowanej materii - Zrozumie pen ksigowo. 15 lekcji, przyjazny jzyk i praktyczne przykady pomog nawet zupenie pocztkujcym rozpocz przygod z rachunkowoci.
                  • 26.04.2019Wyspecjalizowane urzdy skarbowe - jak ustala próg graniczny przychodów?
                   Do limitu 5 mln euro przychodu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporzdzenia, w przypadku przychodów podatnika ustalanych na podstawie sprawozdania finansowego, nie s brane inne przychody poza przychodami netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug w rozumieniu ww. art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowoci. Odmiennie wyglda sytuacja, gdy wysokoci przychodu podatników nie mona ustali zgodnie z zasadami okrelonymi w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a rozporzdzenia, tj. na podstawie sprawozdania finansowego.
                   • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
                    Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
                    • 26.02.2019Co dalej z OFE?
                     Ogólne zaoenia zmian w OFE obejmuj przekazanie do Funduszu Rezerwy Demograficznej 25% wartoci aktywów OFE przy jednoczesnym zewidencjonowaniu ich wartoci na indywidualnych subkontach poszczególnych osób ubezpieczonych w ZUS. Natomiast 75% aktywów netto OFE, stanowicych gównie akcje spóek notowanych na Giedzie Papierów Wartociowych, ma zosta przekazane na IKZE prowadzone w formie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. W zwizku z faktem, e zmiany te nie zostay jeszcze wprowadzone, wszystkie zgromadzone do tej pory aktywa pozostaj w OFE w ramach którego rodki funduszy s stopniowo przekazywane do ZUS - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                     • 21.02.2019Opinia zabezpieczajca w zakresie obnienia stawek amortyzacyjnych
                      Podatnicy mog obnia podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych rodków trwaych, na zasadach okrelonych w ustawach o podatkach dochodowych. Moliwo ksztatowania wysokoci stawek w caym okresie amortyzacji umoliwia planowanie podatkowe, zmierzajce do uzyskania oszczdnoci podatkowych - czsto w znacznym wymiarze. I wanie takie planowane oszczdnoci stay si przedmiotem opinii zabezpieczajcej, któr dzisiaj publikujemy.
                      • 27.12.2018NSA: Uczestnik karuzeli VAT nie ma prawa do odliczenia podatku
                       Podatnik, który wiedzia lub powinien by wiedzie o tym, e nabywajc towar uczestniczy w transakcji wykorzystywanej do popenienia oszustwa w podatku od wartoci dodanej, dla celów dyrektywy VAT powinien zosta uznany za osob biorc udzia w tym oszustwie, bez wzgldu na to, czy czerpie on korzyci z odsprzeday dóbr. W rzeczywistoci w takiej sytuacji podatnik pomaga sprawcom oszustwa i staje si w konsekwencji jego wspósprawc.
                       • 24.09.2018WSA o naleytej starannoci w VAT: wiadomy udzia trzeba udowodni
                        Teza, e podatnicy mog atwiej ni organ podatkowy odkry oszustów nie jest poparta adnymi dowodami i stanowi jedynie prób przerzucenia odpowiedzialnoci za cudze zobowizania na uczciwych podatników. Jednoczenie fizycznie przemieszczenia (dostarczenie) towaru co do zasady wyczerpuje pojcie dostawy w rozumieniu VAT. Wyjtkiem jest sytuacja gdy na nabywc nie zostanie przeniesione prawo do rozporzdzania towarem jak waciciel, to znaczy gdy jest on w jaki sposób ograniczony w swobodzie dysponowania towarem. Okoliczno t winny wykaza organy podatkowe - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                        • 11.09.2018WSA. Sprzeda nieruchomoci przez spók komandytow a ródo przychodu w PIT
                         Z uzasadnienia: Przychód uzyskany ze sprzeday przez spók komandytow nieruchomoci mieszkalnej nie moe by zakwalifikowany do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis art. 5b ust. 2 ustawy przesdza bowiem o tym e wszelkiego rodzaju przychody pozyskane przez wspólnika spóki niebdcej osob prawn s przychodami z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Bez znaczenia przy tym dla takiej kwalifikacji przychodu pozostaje rodzaj prowadzonej przez spók dziaalnoci oraz róde, z których spóka ta uzyskuje przychody.
                         • 10.09.2018Rachunkowo dla pocztkujcych: Uproszczenia w prowadzonej rachunkowoci dla jednostek mikro
                          Od 2019 roku zostanie prawdopodobnie wprowadzona obniona do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z tej okazji rozpoczlimy publikacj serii artykuów, przeznaczonych dla osób, które zastanawiaj si nad przeksztaceniem swojej dziaalnoci ze wzgldów na moliwe oszczdnoci podatkowe, a które obawiaj si, e problemem moe sta si obowizek prowadzenia rachunkowoci w formie przewidzianej dla osób prawnych. Mikro firmy cieszy si bd jednak nie tylko preferencyjnym opodatkowaniem, ale równie wieloma uatwieniami w prowadzeniu rachunkowoci, które ju teraz obowizuj dla niewielkich podmiotów. W artykule prezentujemy zestawienie wybranych uproszcze (nie tylko dla firm mikro).
                          • 07.09.2018Rachunkowo dla pocztkujcych: Uproszczenia w prowadzonej rachunkowoci dla jednostek mikro
                           Jak wspominalimy w pierwszym artykule cyklu Rachunkowo dla pocztkujcych, od 2019 roku obowizuje obniona do 9% stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z tej okazji rozpoczlimy publikacj serii artykuów, przeznaczonych dla osób, które zastanawiaj si nad przeksztaceniem swojej dziaalnoci ze wzgldów na moliwe oszczdnoci podatkowe, a które obawiaj si, e problemem moe sta si obowizek prowadzenia rachunkowoci w formie przewidzianej dla osób prawnych. Mikro firmy cieszy si bd jednak nie tylko preferencyjnym opodatkowaniem, ale równie wieloma uatwieniami w prowadzeniu rachunkowoci, które ju teraz obowizuj dla niewielkich podmiotów. W artykule prezentujemy zestawienie wybranych uproszcze (nie tylko dla firm mikro).
                           • 04.09.2018Pracownicze Plany Kapitaowe - szczegóy
                            Rzd oficjalnie ponformowa o przyjciu projektu ustawy, regulujcej zasady funkcjonowania kolejnego programu emerytalnego, którym maj sta si Pracownicze Plany Kapitaowe (PPK). Wg rzdowej informacji to program dodatkowego i dobrowolnego oszczdzania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK ma umoliwi gromadzenie dugoterminowych oszczdnoci, wypacanych po zakoczeniu aktywnoci zawodowej. Oto caa tre komunikatu, opublikowanego m.in. na stronach Ministerstwa Finansów, zawierajcego bardziej szczegóowe informacje na temat programu.
                            • 30.08.2018Pracownicze Plany Kapitaowe - szczegóy
                             Rzd oficjalnie ponformowa o przyjciu projektu ustawy, regulujcej zasady funkcjonowania kolejnego programu emerytalnego, którym maj sta si Pracownicze Plany Kapitaowe (PPK). Wg rzdowej informacji to program dodatkowego i dobrowolnego oszczdzania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK ma umoliwi gromadzenie dugoterminowych oszczdnoci, wypacanych po zakoczeniu aktywnoci zawodowej. Oto caa tre komunikatu, opublikowanego m.in. na stronach Ministerstwa Finansów, zawierajcego bardziej szczegóowe informacje na temat programu.
                             • 02.07.2018Naleyta staranno - MF wyjania
                              Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Zostaa przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania naleytej starannoci przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, e transakcja, w wyniku której nabyli towar, suy oszustwu w zakresie VAT.
                              • 29.06.2018Naleyta staranno - MF wyjania
                               Naleyta staranno w VAT to wskazanie najwaniejszych okolicznoci, które bd bra pod uwag urzdnicy skarbowi w ocenie dziaalnoci przedsibiorców przy rozliczeniach VAT. Zostaa przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania naleytej starannoci przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" (Metodyka). Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, e transakcja, w wyniku której nabyli towar, suy oszustwu w zakresie VAT.
                               • 02.03.2018Przedsibiorstwo - czyli co?
                                W praktyce obrotu gospodarczego zdarzaj si sytuacje, w których niektóre elementy przedsibiorstwa podlegaj wyczeniu z transakcji sprzeday. Jednak nawet w takim przypadku, skadniki materialne i niematerialne wchodzce w skad przedsibiorstwa powinny pozostawa ze sob we wzajemnych relacjach w taki sposób, by mona byo o nich mówi jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów.
                                • 21.02.2018System PPK wpynie na koszty pracodawców i pace pracowników
                                 Ju w przyszym roku uruchomiony ma zosta nowy system pracowniczych planów kapitaowych (PPK). Eksperci Pracodawców RP przewiduj, e w praktyce ten dobrowolny system moe przynie wzrost kosztów ponoszonych przez pracodawców i doprowadzi do spowolnienia wzrostu wynagrodze pracowników.
                                 • 20.02.2018System PPK wpynie na koszty pracodawców i pace pracowników
                                  Ju w przyszym roku uruchomiony ma zosta nowy system pracowniczych planów kapitaowych (PPK). Eksperci Pracodawców RP przewiduj, e w praktyce ten dobrowolny system moe przynie wzrost kosztów ponoszonych przez pracodawców i doprowadzi do spowolnienia wzrostu wynagrodze pracowników.
                                  • 26.01.2018MF: Pierwsza opublikowana na stronach SIP opinia zabezpieczajca
                                   W Systemie Informacji Podatkowej, znajdujcym si na stronach Ministerstwa Finansów opublikowana zostaa pierwsza opinia zabezpieczajca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Do tej pory publikowane byy kilkukrotnie jedynie odmowy wydania takiej opinii - tym razem zaprezentowane rozwizanie znalazo akceptacj KAS. Dotyczy rozwizania motywujcego, pozwalajcego zaliczy ew. wypaty wynagrodzenia do przychodów z kapitaów pieninych zamiast do przychodów ze stosunku pracy.
                                   • 01.06.2017Skutki podatkowe sprzeday przedmiotu leasingu
                                    Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym Spóka w momencie zmiany Finansujcego w umowie leasingu (tj. na moment przeniesienia prawa wasnoci przedmiotu leasingu na nowego Finansujcego) rozpozna przychód ze sprzeday przedmiotu leasingu w wysokoci równej wartoci niespaconego przez Korzystajcego kapitau?
                                    • 24.05.2017MF ostrzega przed optymalizacj podatkow z wykorzystaniem wartoci firmy
                                     Informacje udostpnione przez suby skarbowe potwierdzaj przypadki wykorzystywania transakcji dokonywanych na majtku przedsibiorstwa do agresywnej optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
                                     • 23.05.2017MF ostrzega przed optymalizacj podatkow z wykorzystaniem wartoci firmy
                                      Informacje udostpnione przez suby skarbowe potwierdzaj przypadki wykorzystywania transakcji dokonywanych na majtku przedsibiorstwa do agresywnej optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
                                      • 11.05.2017Leasing zwrotny. Ewidencja w ksigach rachunkowych
                                       Leasing jest jedn z najpopularniejszych metod finansowania dziaalnoci gospodarczej jednostek. Obecnie w obrocie gospodarczym mona spotka si ze szczególn odmian leasingu, jak jest leasing zwrotny. Umowa leasingu zwrotnego moe mie charakter umowy leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego.
                                       • 10.05.2017Leasing zwrotny. Ewidencja w ksigach rachunkowych
                                        Leasing jest jedn z najpopularniejszych metod finansowania dziaalnoci gospodarczej jednostek. Obecnie w obrocie gospodarczym mona spotka si ze szczególn odmian leasingu, jak jest leasing zwrotny. Umowa leasingu zwrotnego moe mie charakter umowy leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego.
                                        • 14.04.2017NSA. Fiskus moe skorygowa warto firmy
                                         Tezy:  Do dugów funkcjonalnie zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nie mog by zaliczone zobowizania wzgldem wacicieli z tytuu udziau w zyskach jak i uznane zobowizania wynikajce ze stosunków publicznoprawnych.  Bdne przyjcie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dodatniej wartoci firmy (art. 16 g ust. 10 pkt 1 ustawy) upowania organy podatkowe do skorygowania tego bdu i ustalenia jej prawidowej wartoci z uwzgldnieniem treci art. 16g ust. 10 pkt 2, art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy.  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególnoci jej art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 12 oraz art. 14 ustawy nie daj podstaw do dowolnej alokacji ujemnej wartoci firmy.
                                         • 05.04.2017Rachunek przepywów pieninych metod bezporedni i poredni
                                          Rachunek przepywów pieninych sporzdzany jest dla informacji o wpywach i rozchodach, jakie miay miejsce w danym okresie sprawozdawczym, co pozwala lepiej zinterpretowa przychody i koszty jednostki.
                                          • 04.04.2017Rachunek przepywów pieninych metod bezporedni i poredni
                                           Rachunek przepywów pieninych sporzdzany jest dla informacji o wpywach i rozchodach, jakie miay miejsce w danym okresie sprawozdawczym, co pozwala lepiej zinterpretowa przychody i koszty jednostki.
                                           • 21.03.2017Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaowej
                                            Zamknicie roku wie si ze sporzdzeniem sprawozda finansowych. W przypadku grup kapitaowych jest moliwo przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które obejmuje zarówno dane jednostki dominujcej, jak i jednostek od niej zalenych zgodnie z okrelonymi zasadami. Informacje te zestawione s w taki sposób, aby caa grupa kapitaowa stanowia jedn jednostk.
                                            • 06.03.2017Dodatnia warto firmy (goodwill) a PCC
                                             Tezy: 1. Warto [dodatnia] firmy (goodwill) jest wartoci wyraon w pienidzu przyjt do celów podatkowych (w podatkach dochodowych) i bilansowych. Ma ona charakter kalkulacyjny (arytmetyczny). Jest zatem jedynie wartoci ekonomiczn (sytuacj faktyczn wpywajc dodatnio na warto przedsibiorstwa) a nie prawem podmiotowym. […]Nabywca nie jest i nie moe by „uprawniony” do dodatniej wartoci firmy.
                                             • 17.02.2017Metody amortyzacji w ustawie o rachunkowoci
                                              rodek trway stanowi skadnik rzeczowych aktywów trwaych jednostki gospodarczej, który charakteryzuje si dugim czasem uytkowania, form rzeczow oraz jest wykorzystywany na potrzeby przedsibiorstwa. Definicja rodka trwaego zawarta jest równie w ustawie o rachunkowoci. 
                                              • 27.01.2017WSA. Amortyzacja systemu informatycznego
                                               Z uzasadnienia: Z przepisu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o CIT nie mona wyprowadzi wniosku, e przeniesienie praw majtkowych stanowi warunek do uznania umowy o korzystanie z oprogramowania (licencji) za warto niematerialn i prawn. Niezasadnie zatem organ stwierdzi, e wydatków zwizanych z nabyciem i wdroeniem zintegrowanego systemu informatycznego, nie mona uzna za wydatki na nabycie skadnika majtku trwaego, stanowicego warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej.
                                               • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzeday na podstawie umowy o prac. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyywienie, zwracane s przez pracodawc. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majtku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowi jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
                                                • 13.10.2016Podatek odroczony. Rozliczenie i ujcie w ksigach rachunkowych
                                                 Zgodnie z przepisami podatkowymi obowizek podatkowy powinien wystpowa w okresie, którego dotycz koszty i przychody podatkowe. Prawo bilansowe ksztatuje wynik finansowy zgodnie z zasad memoriau. W prawie podatkowym natomiast pojawia si jeszcze zasada kasowa. Rónica w podejciu do rozpoznania momentu powstania przychodów i kosztów, która stanowi rónic przejciow, narzuca obowizek tworzenia rezerw i aktywów z tytuu odroczonego podatku dochodowego. 
                                                 • 13.10.2016Poczenie spóki osobowej z kapitaow. Skutki podatkowe
                                                  Pytanie podatnika: Czy opisane w zdarzeniu przyszym Poczenie, dokonane w trakcie aktualnego roku podatkowego Spóki i w czasie opisanym w opisie zdarzenia przyszego, skutkujce przejciem majtku Spóki osobowej bdzie wizao si z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?
                                                  • 29.09.2016Rozliczenie podziau spki w ksigach rachunkowych 
                                                   Na dzie podziau lub dzie wydzielenia naley rozliczy w ksigach rachunkowych podzia majtku opisanego w planie podziau. Rozliczenie podziau spki dotyczy zarwno spki dzielonej, jak i spek przejmujcych lub nowo powstaych. 

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »