Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podział przez wydzielenie

 • 15.04.2016Zwrot VAT w eksporcie towarów. Będzie szybciej?
  Interpelacja nr 1732 do ministra finansów w sprawie przetrzymywania podatku VAT pobieranego od polskich eksporterów
  • 14.03.2016Skutki podatkowe wymiany udziałów
   Pytanie podatnika: Czy wskazana w opisie zdarzenia przyszłego Wymiana udziałów będzie dla Wnioskodawcy neutralna na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. czy w związku z aportem udziałów Spółki A do Spółki B w zamian za udziały Spółki B, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
   • 10.02.2016Skutki podatkowe unicestwienia udziałów - interpretacja ogólna MF
    Sposób określenia proporcji w jakiej unicestwieniu uległy posiadane przez wspólnika spółki dzielonej udziały (akcje) nie jest zależny od tego czy zmniejszeniu ulegnie ilość posiadanych przez tego wspólnika udziałów (akcji), wartość nominalna posiadanych udziałów (akcji), czy wartość nominalna posiadanego udziału (jeżeli zgodnie z umową spółki wspólnik posiadać może tylko jeden udział) - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
    • 18.01.2016Sprzedaż nieruchomości a opodatkowanie VAT
     Pytanie podatnika: Czy sprzedaży działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
     • 28.12.2015Czy podział spółki przez wydzielenie podlega PCC?
      Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają m.in. zmiany umowy spółek. Czy dokonanie podziału spółki przez wydzielenie również trzeba będzie opodatkować PCC? Zobaczmy.
      • 04.11.2015WSA. Kiedy sprzedaż prywatnych działek podlega VAT?
       Z uzasadnienia: Działania podejmowane przez podatnika, które mają na celu zwiększenie wartości nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, nabytej przez podatnika do majątku osobistego bez zamiaru jej dalszej odsprzedaży, same w sobie nie mogą przesądzać, że podatnik prowadzi działalność handlową jak profesjonalista. Trudno bowiem wymagać od podatnika, aby dokonując zbycia nieruchomości wchodzących w skład jego majątku prywatnego tego rodzaju działań nie podejmował. Decyzji o sprzedaży, co do zasady, towarzyszy chęć uzyskania jak najwyższej ceny.
       • 11.09.2015NSA. Wybór najemcy a obniżona stawka VAT przy refakturowaniu mediów
        Art. 29 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym w 2011 r., należało tak interpretować, że opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę: za energię cieplną, dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości nie powinny być co do zasady ujmowane do podstawy opodatkowania jako składniki czynszu z tytułu usługi najmu i w konsekwencji powinny zostać opodatkowane stawką odmienną od usługi najmu. Media w postaci zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzania ścieków co do zasady powinny być uważane za odrębne świadczenia od usługi najmu, jeżeli najemca miał możliwość wyboru sposobu korzystania z danych towarów i usług poprzez decydowanie o wielkości zużycia. W przypadku natomiast wywozu nieczystości, czynności te powinny być traktowane jako odrębne od usługi najmu, jeżeli najemca miał możliwość dokonania wyboru świadczeniodawcy tych usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
        • 04.08.2015Aport przedsiębiorstwa a korekta kosztów
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ust. 4 ustawy o CIT, w przypadku uregulowania wniesionych aportem zobowiązań (w przypadku faktur, dla których termin 30 dni od dnia upływu terminu płatności przypadł przed wniesieniem aportu)? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów wynikających z faktur, dla których termin 30 dni od dnia upływu terminu płatności przypadnie po wniesieniu aportu?
         • 18.06.2015Rozliczenie przychodów i kosztów powstałych w roku podziału spółki
          Pytanie podatnika: W jaki sposób Wnioskodawca powinien dokonywać rozliczeń przychodów i kosztów wygenerowanych przez wydzielaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZPC) w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia podziału Spółki? Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazania przychodów i kosztów przyporządkowanych do ZCP od 1 stycznia 2015 r. do dnia podziału, w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za 2015 r.?
          • 19.01.2015Podatkowe skutki podziału przedsiębiorstwa
           Pytanie podatnika: Czy w związku z przejęciem działalności podstawowej w ramach podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
           • 25.08.2014Sprzedaż budynku. Czy trzeba płacić VAT?
            Pytanie podatnika: Czy planowana sprzedaż przez cztery osoby jednego budynku w zabudowie bliźniaczej (2 segmentów) dokonana wyłącznie w celu uzyskania środków: na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup działki budowlanej, na której ma zostać wybudowany dom mieszkalny przeznaczony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych sprzedawców oraz na budowę ww. domu mieszkalnego podlega VAT?
            • 22.08.2014Zamiana nieruchomości. Rozliczenie kosztów podatkowych
             Pytanie podatnika: Czy przy zbyciu nieruchomości w drodze zamiany w 2014 r. od wartości zbywanych nieruchomości można odliczyć uiszczoną przez Wnioskodawcę i jego małżonka w 2010 r. cenę nabycia wskazanych nieruchomości, która to uiszczona przez nich w 2010 r. cena stanowić będzie koszty uzyskania przychodu wskazanych nieruchomości?
             • 11.08.2014Prywatna sprzedaż działek. Z VAT czy bez VAT?
              Z uzasadnienia: Samo wystąpienie z wnioskiem o uchwalenie dla terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie decyduje jeszcze o zawodowym charakterze działalności podmiotu. Przesądza bowiem o tym szereg innych okoliczności.
              • 23.06.2014Sprzedaż prywatnych działek a VAT
               Z uzasadnienia: Przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając działki budowlane działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia.
               • 14.04.2014Podział firmy. Rozliczenie kosztów i przychodów
                Sukcesji na nowo powstałą spółkę podlegać będą tylko te przychody i koszty, które nie zostały rozliczone przed dniem podziału, tj. nie zostały uwzględnione przy naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy – potwierdza interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 marca 2014 r., nr IPTPB3/4231-23/13-4/IR.
                • 11.12.2013VAT od sprzedaży gruntu z cudzym budynkiem
                 Z uzasadnienia: W rozpoznawanej sprawie nie było sporne, że właścicielem gruntu byli małżonkowie i że własność tego gruntu nie została przeniesiona na spółkę. Spółka ta wybudowała jedynie na cudzym gruncie zespół 8 budynków mieszkalnych i przysługiwało jej wobec właściciela roszczenie o zwrot wartości poczynionych nakładów. Tym samym, dostawy gruntów wraz z posadowionymi na nich budynkami mogło dokonać wyłącznie małżeństwo jako właściciele gruntów. Oznacza to, że na podstawę opodatkowania z tytułu dokonanej sprzedaży składać się powinna wartość gruntu oraz wartość nakładów w postaci budynków, które łącznie powinny być uwidocznione na fakturze VAT.
                 • 06.12.2013PCC: Skutki podatkowe podziału spółki
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium kraju (spółka przejmująca). Wspólnik Wnioskodawcy jest również udziałowcem innej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium kraju (spółka dzielona). Wspólnik Wnioskodawcy podjął decyzję o alokacji każdej z rodzajów prowadzonych przez spółkę dzieloną działalności do dwóch odrębnych spółek. Czy transakcja podziału spółki będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
                  • 03.12.2013Wydatki na imprezę dla pracowników w kosztach działalności
                   1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezpośredniego związku z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skład osobowy uczestników takiej imprezy, wydatek ten nie może zostać uznany za koszt podatkowy.
                   • 02.05.2013Sprzedaż działek budowlanych a opodatkowanie VAT
                    Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek zostanie potraktowana jako wykonywanie działalności gospodarczej, od której należy naliczyć i odprowadzić 23% podatku VAT?
                    • 11.01.2013Sprzedaż gruntów przez osobę fizyczną a opodatkowanie VAT
                     Pytanie podatnika: Czy sprzedaż gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                     • 25.10.2012Podział spółki przez wydzielenie a PCC
                      Ostatnio coraz więcej przedsiębiorstw przeprowadza różnego rodzaju działania restrukturyzacyjne mające na celu usprawnienie struktury organizacyjnej. Jednym z popularniejszych sposobów reorganizacji jest podział istniejącej spółki na kilka mniejszych spółek zajmujących się poszczególnymi rodzajami prowadzonej działalności gospodarczej.
                      • 06.07.2012Rozliczenie przychodów i kosztów przy podziale spółki
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo w rozliczeniu za rok, w którym nastąpił podział przez wydzielenie, tj. 2012 r., może ująć w przychodach i kosztach Wnioskodawcy przychody i koszty (bezpośrednie i pośrednie) przypisane do Spółki dzielonej dotyczące okresu od początku roku podatkowego spółki dzielonej do dnia podziału?
                       • 19.06.2012Podatkowe skutki zamiany nieruchomości
                        Pytanie podatnika: Jeżeli umowa zamiany następuje na podstawie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami, to czynność ta będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                        • 26.03.2012Zamknięcie ksiąg rachunkowych
                         Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących księgi rachunkowe. Zasady zamykania ksiąg określone są w ustawie o rachunkowości.
                         • 16.02.2012Opodatkowanie garaży w budynkach mieszkalnych
                          Problem opodatkowania garaży w budynkach mieszkalnych był przedmiotem licznych komentarzy oraz sporów interpretacyjnych. Z treści przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., nr 95, poz. 613, z późn. zm.) wynika, iż opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki lub ich części. Ustawodawca zróżnicował wysokość stawek podatku od nieruchomości, wprowadzając m.in. stawki dla budynków mieszkalnych lub ich części oraz dla tzw. budynków pozostałych. W tym przypadku spór toczył się (i jak się okazuje nadal toczy) o to jaką stawkę zastosować do budynków lub ich części „garażowych”. Czy ma to być stawka od budynków mieszkalnych czy też pozostałych.
                          • 31.08.2011Będzie można zrezygnować z metody rachunkowej ustalania różnic kursowych
                           Podmioty powstałe w wyniku podziału, połączenia lub przejęcia będą mogły zrezygnować ze stosowanej przez poprzednika metody rachunkowej niezależnie od czasu jej stosowania. Będą musiały tylko w terminie 30 dni od podziału (połączenia lub przejęcia) poinformować o tym urząd skarbowy. Tak wynika z noweli ustawy o PIT oraz CIT, która ukazała się przedwczoraj w Dzienniku Ustaw nr 178. Zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., wyeliminują więc wątpliwości interpretacyjne. Obecnie bowiem, nie jest jasne, czy ww. podmioty mają obowiązek dalszego stosowania tej metody, czy też nie.
                           • 11.10.2010Jak prowadzić księgi rachunkowe?
                            Ustawa o rachunkowości wymaga, aby księgi rachunkowe były prowadzone w języku polskim. Księgowania powinny być natomiast dokonywane w walucie polskiej. Poza tym jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zas ady (politykę) rachunkowości.
                            • 07.10.2010Podział spółki przez wydzielenie nie podlega PCC
                             Pytanie podatnika: Czy w sytuacji podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwał w sprawach: a) podziału spółki z o.o., b) wyrażenia zgody na plan podziału spółki z o.o., c) wyrażenia zgody na treść umowy nowo zawiązanej spółki z o.o. (wydzielonej ze spółki dzielonej) w konsekwencji, których - po rejestracji podziału - powstanie nowa spółka z ograniczona odpowiedzialnością o kapitale zakładowym określonym w uchwale działowej, powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz czy notariusz sporządzający protokół z opisanej czynności zobowiązany jest do pobrania od umowy spółki nowo zawiązanej tego podatku, obliczonego od wartości kapitału zakładowego, wskazanego w zaakceptowanej treści umowy spółki nowo zawiązanej?
                             • 01.06.2010Czasowe udostępnianie kontrahentom składników majątkowych a VAT
                              Pytanie podatnika: Czy Spółka powinna traktować udostępnianie urządzeń kontrahentom jako transakcję podlegającą opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?
                              • 26.04.2010Orzecznictwo: Podział przez wydzielenie a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
                               Teza: Wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nowo zawiązanej spółki, której przyznano podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości składniki majątkowe, stanowi okoliczność uzasadniającą powstanie obowiązku podatkowego tego podmiotu w stosunku do tych składników, w chwili jego zarejestrowania i w dacie wynikającej z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
                               • 16.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie VAT zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego
                                Producentem w rozumieniu VAT jest ten kto samodzielnie produkuje, wytwarza określony towar. Chodzi zatem o samodzielne działanie podmiotu celem wytworzenia nowego towaru. Takie zaś działanie ze swej istoty nie dotyczy gruntu. Grunt nigdy nie jest dobrem materialnym, które powstaje jako wynik procesu produkcji. Ponadto trudno przypisać skarżącemu charakter producenta albowiem produkcją nie jest przedkładanie wniosków do organów administracji publicznej czy też innych podmiotów w celu podziału nieruchomości czy dokonania stosownych przyłączy. A przecież są to jedyne czynności, które w tej sprawie podatnik dokonuje samodzielnie.
                                • 13.02.2009Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
                                 Zgodnie z regulacją art. 7 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ostat. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; dalej: updp) przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Natomiast w niektórych przypadkach, o których będzie mowa niżej, przedmiotem opodatkowania jest również przychód. Przedmiotem opodatkowania są zatem wszelkie dochody uzyskiwane przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na źródło pochodzenia tych dochodów.
                                 • 15.12.2008UKE: TP do podziału
                                  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska podjęła decyzję o wszczęciu postępowań w sprawie nałożenia na Telekomunikację Polską SA obowiązku funkcjonalnej separacji na niektórych rynkach właściwych (głównie telefonii stacjonarnej i szerokopasmowego internetu). Ich efektem ma być wyłonienie jednostki, która będzie prowadzić hurtową sprzedaż usług dostępu do sieci TP operatorom alternatywnym (OA).
                                  • 19.11.2008VAT od podziału spółki przez jej wydzielenie
                                   W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który stanowi implementację art. 19 dyrektywy 112, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans. Wyłączenie z opodatkowania VAT w świetle dyrektywy dotyczy nie tylko całego przedsiębiorstwa lub zakładu, ale również jego zorganizowanej części. Pojęcie „przedsiębiorstwo”, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, należy rozumieć jako wyodrębniony zespół składników pozwalających na prowadzenie działalności gospodarczej. Taką definicję przedsiębiorstwa zawiera art. 551 Kodeksu cywilnego. Jeśli wydzielana część przedsiębiorstwa może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, spełnia to warunki wskazanej powyżej definicji. W konsekwencji wydzielenie takiej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                   • 12.08.2008Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową
                                    Pytanie podatnika: 1. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeniesienia składników majątkowych spółki z o.o. do spółki komandytowej? 2. Czy w wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie u wspólnika spółki z o.o. przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu pozostałego w spółce z o.o. niepodzielnego zysku z łat ubiegłych, który stanie się składnikiem majątku spółki komandytowej?
                                    • 16.06.2008Wycena składników majątku przy podziale spółki kapitałowej przez wydzielenie
                                     Pytanie podatnika: Czy w przypadku podziału przez wydzielenie Spółki z o.o., gdy przeniesienie składników majątkowych nastąpiło w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i składniki te nie stanowiące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały wycenione na poziomie ich wartości rynkowej, koszt uzyskania przychodów związany ze zbyciem tych składników majątkowych w postaci obiektów budowlanych na gruntach zostanie określony zgodnie z ich wartością rynkową określoną w aktach podziałowych?
                                     • 13.12.2007Sukcesja podatkowa (2) - Następstwo prawne przy łączeniu się i podziale osób prawnych
                                      Następstwo prawne związane z łączeniem się, w wyniku którego powstaje nowa osoba prawna zostało uregulowane w art. 93 Ordynacji Podatkowej (dalej: Ordynacji), zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) a także osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).
                                      • 26.11.2007UKE rozważa separację usług hurtowych i detalicznych TP
                                       Na przełomie 2007 i 2008 r. mają się zakończyć konsultacje prowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w sprawie rozdzielenia usług hurtowych i detalicznych, świadczonych przez Telekomunikację Polską.
                                       • 21.02.2007Ryczałt od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
                                        W artykule pt. „Zryczałtowany podatek dochodowym od osób prawnych” przedstawiliśmy ogólne zasady dotyczące poboru podatku od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W niniejszym artykule przybliżymy kategorie przychodów objętych ryczałtem oraz zajmiemy się zwolnieniami. Przypomnijmy, że ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.00.54.654 z późn. zm.; dalej: CIT) przewiduje 19 % zryczałtowany podatek od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 22 ust. 1 CIT).
                                        • 16.11.2006Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
                                         Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest majątkowym prawem wspólnika. Prawo to jest zbywalne i zasadniczo wspólnik uprawniony jest do swobodnego nim dysponowania, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000 Nr 94, poz. 1037, z późń. zm.; dalej zwana: KSH). Zbycie pociąga za sobą określone skutki i to zarówno w sferze cywilnoprawnej jaki i podatkowej. W razie skutecznego zbycia udziału nabywca udziału wstępuje do spółki w miejsce zbywcy bez potrzeby dokonywani zmian umowy spółki. Podstawą zbycia może być umowa sprzedaży zamiany, darowizny bądź też inne zdarzenia powodujące przejście praw z dotychczasowego wspólnika na nabywcę.

                                        « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]