Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (część 3).
  II. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYMTytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych objęte są osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
  • 27.12.2005Rozliczenie roczne - pracownicze programy emerytalne
   Czy składki opłacone przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne w ramach pracowniczego programu emerytalnego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym?
   • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Odliczenie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe
    Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    • 14.12.2005Składki ZUS od ekwiwalentu za urlop
     Czy ekwiwalent za urlop należny w związku z rozwiązaniem umowy należy zsumować z wynagrodzeniem i tak otrzymana suma będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?
     • 07.12.2005Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - odliczanie składek ZUS
      Opłacam zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów. Czy mam możliwość odliczenia od przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne? Jak tak, to w jaki sposób mogę je prawidłowo rozliczyć?
      • 06.12.2005Zrób pracownikom prezent zwolniony z podatku
       Tak jak w latach poprzednich, pracodawcy nie są ograniczeni w dokonywaniu wypłat i świadczeń rzeczowych czy też finansowych dla swych pracowników, ani gdy chodzi o ich rodzaj, ani też wartość.
       • 04.12.2005Składki ZUS za grudzień
        Osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności nie wcześniej niż 25.08.2005 r. i spełniają pozostałe warunki do skorzystania z możliwości zadeklarowania podstawy na ubezpieczenie społeczne w wysokości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, za miesiąc grudzień zapłacą składki od podstawy nie niższej niż 254,70 zł.
        • 04.12.2005Nie każdy musi rozliczyć się samodzielnie
         Pracownicy, członkowie spółdzielni, osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, osoby otrzymujące stypendium, świadczenia integracyjne oraz osoby tymczasowo aresztowane i skazane mogą, na formularzu PIT-12 złożyć płatnikowi swojego podatku dochodowego oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez te osoby w roku podatkowym. Ważne jest, aby to oświadczenie zostało złożone płatnikowi przed dniem 10 stycznia następnego roku podatkowego. Po otrzymaniu takiego oświadczenia zeznanie roczne sporządza dla podatnika płatnik. Zeznanie takie, na formularzu PIT-40 przekazywane jest urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika i podatnikowi w terminie do końca lutego.
         • 17.11.2005Ubezpieczenie uczniów i studentów (1)
          Jestem studentem i chciałbym podjąć jakieś działania zarobkowe. Czy ze względu na składki ZUS opłaca mi się podjąć działalność gospodarczą, zatrudnić na umowę o pracę czy może na umowę zlecenie?
          • 13.11.2005Składki na ZUS niestety nieco w górę
           GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2005 r. wyniosło 2347,24 zł (w drugim wyniosło 2318,53 zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2005 r. wyniosło 2495,64 zł, w drugim wyniosło 2470,30 zł.
           • 06.11.2005Umowa zlecenia nie pomoże
            Pierwszego listopada weszły w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych . Jedna ze zmian uszczelnia system ubezpieczeń. Dotyczy przedsiębiorców, którzy opłacają obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne podając jako tytuł ubezpieczenia umowę zlecenie, z której wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wymiaru podstawy składek dla prowadzących działalność.
            • 30.10.2005Wyrok z dnia 18 stycznia 2005 r. II UK 128/04
             Korzystanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy wyłącza obowiązek ubezpieczenia z tytułu jedno-czesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).
             • 24.10.2005Emerytury górnicze do Trybunału Konstytucyjnego
              Centrum prasowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowało komunikat w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodną z Konstytucją ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. Oto pełna treść komunikatu:
              • 24.10.2005Wysokie składki, świadczenia bez zmian
               24 października Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia określonego w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust.1 Konstytucji. Nie będzie więc podwyżki świadczeń dla osób opłacających składki od podstawy przekraczającej 250% średniego wynagrodzenia.
               • 23.10.2005Świadczenie okolicznościowe
                Moje pytanie dotyczy świadczenia okolicznościowego rzeczowego dla pracownika, który odchodzi z firmy. Do jakiej wysokości świadczenie jest to zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne. W jaki sposób naliczam podatek i składki do odprowadzenia tzn. czy jeśli wartość świadczenia przewyższa kwotę zwolnioną o 1000 zł to czy od tej kwoty naliczam obciążenia tak jakbym liczyła wynagrodzenia na liście płac. Czy jest różnica między zakładem, w którym funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i takim, w którym nie funkcjonuje?