Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 11.04.2007Stanowisko KIG w sprawie propozycji założeń do ustawy o emeryturach pomostowych
  Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia propozycje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zawężenia grupy osób uprawnionych do przejścia na wcześniejsze emerytury, naszym zdaniem kosztami emerytur pomostowych nie powinni być jednak obciążani tylko pracodawcy.
  • 27.03.2007Urlop macierzyński (3) - Praca w trakcie urlopu
   Pytanie: Czy podczas trwania urlopu macierzyńskiego można wykonywać jakąkolwiek pracę?
   • 21.03.2007Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych — odszkodowania
    Osobie fizycznej może przysługiwać odszkodowanie za poniesioną szkodę na gruncie różnych przepisów prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w związku z czym przepisy prawa podatkowego zawierają zwolnienie odszkodowań od opodatkowania. Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3-4, 29, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), dotyczących omawianych zwolnień podatkowych, można wyróżnić:
    • 14.03.2007ZUS: Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w marcu, kwietniu i maju 2007 r.
     Informacja ZUS z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
     • 09.03.2007Rządowy Program Polityki Rodzinnej
      Program Polityki Rodzinnej uzyskał akceptację Ministerstwa Finansów, oświadczył Premier Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej. Wiceminister pracy Joanna Kluzik-Rostkowska otworzyła publiczną debatę na temat programu.
      • 09.03.2007Roczne obliczenie podatku przez płatnika
       Pytanie: Były pracodawca rozliczył uzyskane przeze mnie dochody w 2006 r. na formularzu PIT-40, z którego wynika nadpłata. Niestety, mimo ciążącego na nim obowiązku nie zamierza zwrócić mi należnej nadpłaty uznając, że ze względu na zmianę zakładu pracy nadpłatę powinien zwrócić mi organ podatkowy. Czy były pracodawca mam rację?
       • 08.03.2007Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy
        7 marca odbyła się wspólna konferencja prasowa 11 organizacji gospodarczych zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości. Ważne dla polskiej gospodarki było opublikowanie wspólnego stanowiska nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy. Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości podają konkretne propozycje rozwiązań w tej sprawie.
        • 05.03.2007Spółka prawa handlowego jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
         Spółki prawa handlowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiają się w zasadzie tylko jako płatnicy, natomiast nie są podatnikami tego podatku. Spółki osobowe traktowane są na gruncie podatku dochodowego jako podmioty transparentne, czyli zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) opodatkowanie dokonuje się na poziomie wspólników, a nie spółki.
         • 02.03.2007KPP: Kolejne obciążenia podatkowe
          Ministerstwo Finansów planuje ustanowienie nowego tytułu podatkowego – VAT-u od wynagrodzeń menedżerów na kontraktach, władz spółek oraz twórców i samozatrudnionych. Od wszystkich tych, którzy wykonują pracę na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło. Zwolnione mają być tylko osoby uzyskujące dochody do 10 tys. euro. - Zdecydowanie protestujemy przeciwko obciążaniu dochodów z pracy kolejnymi podatkami – komentuje pomysł resortu finansów Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich - Przypominam, że założenia zawarte w programie „Solidarne Państwo” oraz obietnice rządu mówiły o zmniejszaniu obciążeń podatkowych.
          • 02.03.2007Składki w trakcie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego osób prowadzących działalność
           Interpelacja nr 4263 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek ZUS od prowadzonej działalności gospodarczej opłacanych przez osoby przebywające na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym
           • 01.03.2007Koszty rozliczania się z ZUS
            Interpelacja nr 3208 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kosztów związanych z rozliczaniem się przez przedsiębiorców z ZUS
            • 28.02.2007Minusy korzystania z ulgi dla rozpoczynających działalność
             Interpelacja nr 3202 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawania zasiłku dla osób, które skorzystały z ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne dla zakładających firmy
             • 26.02.2007Lewiatan o emeryturach z OFE
              W ostatnim czasie minister Anna Kalata wywołała spór o wypłatę emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. PKPP Lewiatan i środowisko prywatnych firm ubezpieczeniowych przedstawia w tej sprawie odmienny pogląd.
              • 23.02.2007Zawieszenie działalności i składki ZUS
               Interpelacja nr 1277 do ministra gospodarki w sprawie przepisów dających przedsiębiorcom możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej
               • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  
                • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
                 Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
                 • 20.02.2007Od marca wyższe składki na ZUS
                  Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2006 r. wyniosło 2662,51 zł (w trzecim kwartale: 2464,66 zł). Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2006 r. wyniosło 2822,51 zł (w trzecim kwartale: 2627,53 zł).
                  • 20.02.2007Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2007 r.
                   W dniu 19 lutego 2007 r. Prezes GUS obwieścił, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2006 r. wyniosło 2059,92 zł, a w drugim półroczu 2006 r. wyniosło 2145,59 zł.
                   • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
                    Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
                    • 12.02.2007Preferencje (zwolnienia) oraz obowiązki podatników opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej
                     Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
                     • 07.02.2007Potrącenia z wynagrodzeń sędziów zawodów sportowych
                      Interpelacja nr 5592 do ministra finansów w sprawie opodatkowania wynagrodzeń z tytułu prowadzenia przez sędziów zawodów sportowych, w tym podstawy i zasadności potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne
                      • 02.02.2007PKPP Lewiatan: Czas na obniżenie pozapłacowych kosztów pracy
                       Pracodawca wypłacający pracownikowi 100 zł na rękę musi na rzecz różnych podatków, składek i funduszy odprowadzić dodatkowe 80 zł. Jest to ogromne obciążenie dla pracodawców, jak i pracowników. Dlatego Lewiatan zaapelował do wicepremier Zyty Gilowskiej o zmniejszenie opodatkowania wynagrodzeń. W obecnej sytuacji gospodarczej obniżenie pozapłacowych kosztów pracy jest szczególnie ważne.
                       • 31.01.2007ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
                        111 393 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do sześciu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
                        • 19.01.200722 stycznia mija termin wyboru formy opodatkowania
                         Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychodu z najmu do 22 stycznia (20 i 21 to dni wolne od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2007 roku.
                         • 18.01.2007Informacja ZUS w sprawie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w styczniu i lutym 2007 r.
                          Informacja ZUS z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w styczniu i lutym 2007 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                          • 18.01.2007ZUS przygotował prognozę wpływów i wydatków FUS
                           Emeryci i renciści mogą spać spokojnie. Pieniędzy na wypłaty dla nich nie zabraknie, mimo że w najbliższych latach nadal składki od osób pracujących nie będą pokrywać wszystkich wydatków na świadczenia. Różnicę pokryje z budżetu państwo, które gwarantuje wypłatę emerytur i rent w ustawowej wysokości.
                           • 17.01.2007Oddziały ZUS zalewa fala bezzasadnych pozwów
                            Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju zasypywane są setkami pozwów o wyrównanie wysokości emerytur i rent obliczonych w latach 90. z wykorzystaniem kwoty bazowej niższej od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. ZUS wyjaśnia, że wysokość świadczeń oblicza według obowiązujących przepisów. Skargi i pozwy składane do oddziałów Zakładu są bezzasadne.
                            • 01.01.2007Parametry 2007 r.
                             Poniżej prezentujemy wykaz limitów, kwot granicznych i innych ważnych parametrów obowiązujących w 2007 r.:
                             • 18.12.2006Zawieszanie działalności - projektowane zmiany
                              Interpelacja nr 4947 do ministra finansów w sprawie sezonowej działalności gospodarczej w kontekście wpływów do budżetu państwa
                              • 14.12.2006Renciści prowadzący działalność gospodarczą będą płacić składki od 1 lipca 2007 r.
                               Na wczorajszym posiedzeniu sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy z 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiany mają na celu wydłużenie vacatio legis przepisu ustawy wprowadzającego obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.
                               • 11.12.2006Rząd zaakceptował nowelizację ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
                                Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 11 grudnia 2006 r., Rada przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji umożliwi wystąpienie z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) osobom, dla których uczestnictwo w OFE jest jedyną przeszkodą do skorzystania z wcześniejszej emerytury.
                                • 10.12.2006Informacja MPiPS na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 – czerwiec 2006 r.
                                 Przypomnijmy, że składka, która trafia do OFE, to 7,3 % podstawy wynagrodzenia. Składki stanowią podstawę kapitału emerytalnego, który w przyszłości posłuży do wykupienia emerytury. Kapitał emerytalny osoby, która jest członkiem funduszu, będzie nie tylko wynikał ze składek, jakie płaciła do OFE, ale również od tego, ile zrządzające funduszem powszechne towarzystwa emerytalne dla niego zarobiły. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sprawdzilło, ile wynosił zarobek OFE inwestujących pieniądze od lipca’99 do czerwca’06.
                                 • 05.12.2006Wynagrodzenie pracownika w 2007 r.
                                  Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa wyższa stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona 9 % podstawy wymiaru. Nie zmienia się natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, co oznacza, że w 2007 r. różnica pomiędzy składką w wysokości 9 %, a składką 7,75 % podstawy wymiaru, której ubezpieczony nie odliczy od podatku i którą sfinansuje z własnej kieszeni, wynosi 1,25 %. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2007 r. rośnie także kwota kosztów uzyskania przychodów, a także kwota wolna od podatku. Przyjrzyjmy się jaki będzie to miało wpływ na wynagrodzenie pracownika:
                                  • 30.11.2006Kapitał początkowy a obowiązki pracodawcy
                                   Przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) zobowiązały pracodawców do kompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego tym pracownikom, za których przekazują do Zakładu imienne raporty miesięczne i przekazania jej do ZUS nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Obowiązek ten dotyczy pracowników urodzonych po 1948 r., którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury.
                                   • 28.11.2006Informacja ZUS w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w grudniu 2006 r.
                                    Informacja ZUS z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w grudniu 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                                    • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
                                     Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
                                     • 15.11.2006Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za miesiące od grudnia 2006 r. do lutego 2007 r.
                                      Znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2006 r. i możemy obliczyć wysokość minimalnej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących za miesiące od grudnia 2006 r. do lutego 2007 r.
                                      • 14.11.2006Opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego
                                       Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów wypłacanych na podstawie kontraktu menedżerskiego podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą.
                                       • 13.11.2006Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
                                        Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesięcznego ogólnego stażu pracy) - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, że urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany nawet w 4 częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może być wykorzystywany do ukończenia przez nie 18 roku życia (we wskazanym powyżej wymiarze).
                                        • 07.11.2006Jest podwójne opodatkowanie, czy nie?
                                         Interpelacja nr 4326 do ministra finansów w sprawie podwójnego opodatkowania członków stowarzyszeń
                                         • 01.11.2006Podleganie ubezpieczeniom społecznym. Pytania i odpowiedzi. Część II.
                                          Pytanie 1:Od 1 maja 2005 r. prowadzę działalność gospodarczą – sklep spożywczy – na podstawie wpisu do ewidencji. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu wynosi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Od 1 stycznia 2006 r. wykonuję również pracę na umowę-zlecenie i pobieram z tego tytułu miesięczne wynagrodzeniem równe 1600 zł. Od 1 stycznia 2006 r. zostałem zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenie, gdyż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania przeze mnie pracy na umowę-zlecenie jest wyższa od obowiązującej mnie najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, która wynosi:
                                          • 30.10.2006Komu i dlaczego ZUS może zmniejszyć wypłaty z tytułu emerytury lub renty?
                                           Świadczenia z tytułu emerytury lub renty wypłacane są w określonej wysokości uwarunkowanej wieloma czynnikami (ich omówienie wykracza poza ramy tego artykułu). Mimo ustalonej decyzją wysokości świadczeń otrzymywanych z tytułu emerytury i renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w niektórych przypadkach zarówno zawiesić prawo do emerytury lub renty jak również zmniejszyć świadczenia przysługujące uprawnionym z tego tytułu.
                                           • 23.10.2006Kapitał na przyszłą emeryturę. Wywiad z Zuzanną Turowską, Naczelnikiem Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
                                            Kapitał początkowy jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Ustala się go urodzonym po 1948 r., którzy byli ubezpieczeni przed 1999 r., czyli co najmniej kliku milionom Polaków.Dlaczego trzeba się starać o jego obliczenie i do kiedy należy składać wnioski – na te i na wiele innych pytań odpowiada Zuzanna Turowska, Naczelnik Wydziału Kapitału Początkowego Centrali ZUS.
                                            • 23.10.2006Podleganie ubezpieczeniom społecznym. Pytania i odpowiedzi. Część I.
                                             Pytanie 1:Razem z mężem, oboje pracując na etacie, zaczęliśmy prowadzić działalność gospodarczą. W 1994 r. zawiesiliśmy ją na czas nieokreślony. W tym tygodniu odbieram decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności. Ostatnio jednak wyczytałam, że nie można zawieszać działalności. Czy w związku z tym będę musiała płacić składki wstecz?
                                             • 10.10.2006ZUS: Składki za kobiety na zasiłkach macierzyńskich i urlopach wychowawczych
                                              W odpowiedzi na artykuł pt. "ZUS zapominał o składkach osób wychowujących dzieci" zamieszczony w wydaniu Rzeczpospolitej z dnia 9 października br., Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia:
                                              • 26.09.2006Wyjaśnienia MPiPS w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy
                                               1. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia pomocy udziela się rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r., jeżeli co najmniej jedna osoba w rodzinie rolniczej jest rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i podlega temu ubezpieczeniu z mocy ustawy. Ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2002 r. Nr 73, poz.764 z późno zm.), nie podlegają rolnicy lub domownicy podlegający innemu ubezpieczeniu społecznemu lub posiadający ustalone prawo do emerytury lub renty albo posiadający ustalone prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Zatem pomoc z tytułu złagodzenia skutków suszy nie przysługuje osobom odprowadzającym składki do ZUS.
                                               • 17.09.2006ZUS: Oddziały ZUS zalewa fala bezzasadnych pozwów
                                                W związku z zarzutami kierowanymi pod adresem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącymi niewłaściwego naliczania wysokości emerytur i rent oraz zgłaszanymi wnioskami o wyrównanie ich wysokości, ZUS wyjaśnia, że wysokość świadczeń oblicza według obowiązujących przepisów. Skargi na ZUS i pozwy składane do oddziałów Zakładu są zupełnie bezzasadne.
                                                • 07.09.2006Świadczenie urlopowe
                                                 Zatrudniam kilka osób. W mojej firmie nie utworzyłem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, i zastanawiam się nad wypłacaniem świadczeń urlopowych. W jaki sposób takie świadczenia są opodatkowane u pracowników? Czy wypłacone świadczenia będą zwiększać podstawę składek na ubezpieczenie społeczne? Czy zwiększą podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?