Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 15.05.2006Składki ZUS za miesiące 6, 7, 8/2006
  Znamy już wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2006 r. – wyniosło 2530,18 zł i w stosunku do poprzedniego kwartału (2528,62 zł) wzrosło bardzo niewiele. W związku z tym niewiele zmienią się również płacone przez prowadzących działalność składki na ubezpieczenie społeczne (za miesiące od czerwca do sierpnia).
  • 07.05.2006Opodatkowanie podatkiem liniowym a zawieranie umowy o dzieło
   Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (rozliczająca się w formie podatku liniowego), może zawierać umowę o dzieło i wystawiać rachunki do tych umów, stosując koszty uzyskania przychodu w wys. 50% i obliczając zaliczkę w wysokości 20%, jeżeli przedmiot ww. umowy może być wykonany tylko w przypadku odpowiednich uprawnień tj. prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie działalności oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?
   • 27.04.2006Interpelacja nr 822 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w systemie ubezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność gospodarczą i mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
    W związku z doniesieniami medialnymi i pytaniami wyborców dotyczącymi zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 169, poz. 1412) i wprowadzenia od dnia 1 czerwca 2006 r. zmiany, zgodnie z którą osoby prowadzące działalność gospodarczą, a mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, będą opłacały na zasadach ogólnych do czasu ustalenia prawa do emerytury obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, kieruję do Pana Ministra następującą interpelację.
    • 27.04.2006Składki na ubezpieczenie społeczne rencistów prowadzących działalność
     Pytanie: Jestem rencistą i prowadzę niewielką działalność gospodarczą. Do tej pory opłacałem jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Słyszałem, że będę już niedługo musiał opłacać pełne składki na ZUS. Czy to prawda? Od kiedy wchodzi w życie ten przepis i jaka jest podstawa prawna? Czy nowy rząd nie ma zamiaru zmienić tej sytuacji?
     • 26.04.2006Korekta rozliczeń składek ZUS a korekta PIT-11
      Pytanie podatnika Czy w wyniku korekty rozliczeń składek ZUS i związaną z tym zmianą wysokości zobowiązania podatkowego należy korygować PIT-11 za okresy których ta korekta dotyczy?
      • 26.04.2006Opodatkowanie odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej
       Pytanie: Czy otrzymana odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa stanowią dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy świadczenia te stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
       • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 1).
        Poradnik przeznaczony jest dla płatników składek, którzy mają obowiązek sporządzania i przekazywania do Zakładu dokumentów ubezpieczeniowych. Jego celem jest pomoc w prawidłowym przygotowaniu tych dokumentów. Zawiera on wzory formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu ich wypełniania.
        • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 2).
         Wyrejestrowanie płatnika składek Jeżeli płatnik składek zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), to musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.
         • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA (część 14).
          Formularz ZUS RCA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Na formularzu ZUS RCA płatnik sporządza:- raport miesięczny,- raport korygujący, w którym rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i/lub na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłki wypłacone z budżetu państwa.Formularz ZUS RCA stosuje się także w przypadku korygowania danych przekazanych do ZUS na wycofanym już formularzu ZUS RNA.
          • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania imiennego raportu o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA (część 15).
           Formularz ZUS RZA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Formularz ZUS RZA wypełnia płatnik składek w odniesieniu do osób podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.Formularza ZUS RZA nie stosuje się w odniesieniu do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym (obowiązkowo lub dobrowolnie).
           • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania raportu o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA (część 16).
            Formularz ZUS RSA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Płatnik składek sporządza formularz ZUS RSA w celu przekazania informacji: - o wypłaconych świadczeniach,- o przerwach w opłacaniu składek.Na formularzu ZUS RSA płatnik sporządza:- raport miesięczny,- raport korygujący.
            • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (część 17).
             Na formularzu ZUS DRA należy sporządzić:- deklarację rozliczeniową,- deklarację korygującą.W deklaracji rozliczeniowej płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w danym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, a także zasiłki pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
             • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA (część 18).
              łatnik składek zobowiązany jest za każdy miesiąc kalendarzowy przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji.Informacje te płatnik składek może przekazywać na formularzu ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie, jeżeli będzie spełniała wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.
              • 09.03.2006ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w miesiącach 03-05 2006 r.
               Informacja ZUS z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
               • 05.03.2006MPiPS i „Apel do nowych władz Polski w sprawie ZUS”
                Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się informacja na temat stanowiska MPiPS wobec „Apelu do nowych władz Polski w sprawie ZUS”. Poniżej prezentujemy jej pełną treść:
                • 05.03.2006Zmiana wysokości składki na FGŚP
                 Ustawa budżetowa, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw datowanym na 2 marca 2006 r. określa wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według ustawy w 2006 roku składka wynosi 0,10% podstawy wymiaru. W 2005 r. wynosiła 0,15%. Wysokość składki ulega więc zmianie w ciągu roku, z mocą wsteczną. Powstaje pytanie - jak należy postąpić w miesiącach przejściowych?
                 • 26.02.2006Umowa zlecenia i okresy składkowe
                  Pytanie: Pracuję na umowę zlecenia od 2003 r. Firma płaci za mnie podatki oraz składki ZUS. Czy przepracowany okres zalicza się do lat pracy oraz emerytury? Czy otrzymam świadectwo pracy po zakończeniu współpracy z firmą?
                  • 22.02.2006Fundusz pracy – sprawdź, zanim nie zapłacisz
                   Pytanie: Zatrudniliśmy na pół etatu pracownika, który według umowy ma zarabiać 720 zł brutto. Czy powinnam naliczać składki na Fundusz Pracy, uwzględniając, że w przeliczeniu na pełny etat pracownik osiągałby wynagrodzenie wyższe od minimalnego? Wydaje mi się, że nie, ponieważ w przepisach nie ma mowy o przeliczeniu wynagrodzenia na pełne etaty.
                   • 20.02.2006Wysokość odpisów na ZFŚS w 2006 r.
                    Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2005 r. wyniosło 1977,20 zł, a w drugim półroczu 2005 r. wyniosło 2038,00 zł – podał GUS.
                    • 15.02.2006ZUS - podwyżka emerytur i rent z FUS od 1 marca 2006 r. z tytułu waloryzacji świadczeń i podwyższenia najniższej podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych
                     Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona - od 1 marca 2006 r. - waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent. Zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (...) świadczenia przyznane na podstawie tych ustaw nie będą podlegać bieżącej waloryzacji od 1 marca br. Natomiast podstawy wymiaru tych rent, niższe niż 1 650,00 zł, zostaną podwyższone od 1 marca do tej kwoty.
                     • 15.02.2006Ulga ZUS i usługi dla byłego pracodawcy
                      Pytanie: Czy mogę wystawić fakturę dla byłego pracodawcy jeśli korzystam ze składki do ZUS w preferencyjnej wysokości? Działalność rozpoczęłam w 2005 roku, jednak w 2004 roku byłam zatrudniona w firmie, której teraz (2006 rok) chcę świadczyć usługi. Zaznaczam, że współpracuję z wieloma kontrahentami, ale teraz firma gdzie byłam zatrudniona chce skorzystać z moich usług. Nie wiem czy odmówić im współpracy i co mi grozi jeśli zdecyduję się usługę wykonać? W jaki sposób ZUS może sprawdzić czy mam prawo do tej ulgi? Czy może żądać ode mnie dokumentacji firmy - faktury wystawiane dla kontrahentów, w celu sprawdzenie czy nie wykonuję działalności na rzecz byłego pracodawcy?
                      • 12.02.2006Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 03,04,05 2006 r.
                       W związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2005 r. czekają nas podwyżki składek na ubezpieczenie społeczne, płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą za siebie i osoby współpracujące. Minimalna podstawa składek wyniesie za miesiące 03,04,05 2006 r. 1517,17 zł, a poszczególne składki wyniosą:
                       • 08.02.2006Informacja ZUS w sprawie rekordowych przelewów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                        Rzecznik prasowy ZUS poinformował na stronie internetowej ZUS-u, że w 2005 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do otwartych funduszy emerytalnych 2,6 mld zł więcej niż w 2004 r. Do Narodowego Funduszu Zdrowia trafiło o ponad 2,5 mld więcej niż rok wcześniej.
                        • 31.01.2006ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
                         67 410 osób otrzymało w drodze losowania przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się 31 stycznia w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie).
                         • 26.01.2006Odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
                          Czy mogę odliczyć od dochodu składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego opłacone w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych?
                          • 26.01.2006Składki ZUS za styczeń i luty 2006 r.
                           I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
                           • 16.01.2006Interpretacja US-I-1A-415-10/05 z dnia 22.08.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim
                            Pytanie podatnika: W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (10 czy 14) należy ewidencjonować wydatki poniesione na zakup prawa do domeny internetowej?
                            • 31.12.2005Poradnik ZUS. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                             Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić:- w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,- w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                             • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Objaśnienie używanych pojęć i skrótów (część 1).
                              Użyte w poradniku pojęcia i skróty oznaczają:
                              • 31.12.2005Poradnik ZUS. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (część 3).
                               II. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYMTytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych objęte są osoby fizyczne, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są:
                               • 27.12.2005Rozliczenie roczne - pracownicze programy emerytalne
                                Czy składki opłacone przez pracodawcę na ubezpieczenie emerytalne w ramach pracowniczego programu emerytalnego podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym?
                                • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Odliczenie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe
                                 Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                 • 14.12.2005Składki ZUS od ekwiwalentu za urlop
                                  Czy ekwiwalent za urlop należny w związku z rozwiązaniem umowy należy zsumować z wynagrodzeniem i tak otrzymana suma będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?
                                  • 07.12.2005Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - odliczanie składek ZUS
                                   Opłacam zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów. Czy mam możliwość odliczenia od przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne? Jak tak, to w jaki sposób mogę je prawidłowo rozliczyć?
                                   • 06.12.2005Zrób pracownikom prezent zwolniony z podatku
                                    Tak jak w latach poprzednich, pracodawcy nie są ograniczeni w dokonywaniu wypłat i świadczeń rzeczowych czy też finansowych dla swych pracowników, ani gdy chodzi o ich rodzaj, ani też wartość.
                                    • 04.12.2005Składki ZUS za grudzień
                                     Osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności nie wcześniej niż 25.08.2005 r. i spełniają pozostałe warunki do skorzystania z możliwości zadeklarowania podstawy na ubezpieczenie społeczne w wysokości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, za miesiąc grudzień zapłacą składki od podstawy nie niższej niż 254,70 zł.
                                     • 04.12.2005Nie każdy musi rozliczyć się samodzielnie
                                      Pracownicy, członkowie spółdzielni, osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, osoby otrzymujące stypendium, świadczenia integracyjne oraz osoby tymczasowo aresztowane i skazane mogą, na formularzu PIT-12 złożyć płatnikowi swojego podatku dochodowego oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez te osoby w roku podatkowym. Ważne jest, aby to oświadczenie zostało złożone płatnikowi przed dniem 10 stycznia następnego roku podatkowego. Po otrzymaniu takiego oświadczenia zeznanie roczne sporządza dla podatnika płatnik. Zeznanie takie, na formularzu PIT-40 przekazywane jest urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika i podatnikowi w terminie do końca lutego.
                                      • 17.11.2005Ubezpieczenie uczniów i studentów (1)
                                       Jestem studentem i chciałbym podjąć jakieś działania zarobkowe. Czy ze względu na składki ZUS opłaca mi się podjąć działalność gospodarczą, zatrudnić na umowę o pracę czy może na umowę zlecenie?
                                       • 13.11.2005Składki na ZUS niestety nieco w górę
                                        GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2005 r. wyniosło 2347,24 zł (w drugim wyniosło 2318,53 zł). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2005 r. wyniosło 2495,64 zł, w drugim wyniosło 2470,30 zł.
                                        • 06.11.2005Umowa zlecenia nie pomoże
                                         Pierwszego listopada weszły w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych . Jedna ze zmian uszczelnia system ubezpieczeń. Dotyczy przedsiębiorców, którzy opłacają obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne podając jako tytuł ubezpieczenia umowę zlecenie, z której wynagrodzenie jest niższe od minimalnego wymiaru podstawy składek dla prowadzących działalność.
                                         • 30.10.2005Wyrok z dnia 18 stycznia 2005 r. II UK 128/04
                                          Korzystanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy wyłącza obowiązek ubezpieczenia z tytułu jedno-czesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).
                                          • 24.10.2005Emerytury górnicze do Trybunału Konstytucyjnego
                                           Centrum prasowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowało komunikat w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodną z Konstytucją ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. Oto pełna treść komunikatu:
                                           • 24.10.2005Wysokie składki, świadczenia bez zmian
                                            24 października Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia określonego w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust.1 Konstytucji. Nie będzie więc podwyżki świadczeń dla osób opłacających składki od podstawy przekraczającej 250% średniego wynagrodzenia.
                                            • 23.10.2005Świadczenie okolicznościowe
                                             Moje pytanie dotyczy świadczenia okolicznościowego rzeczowego dla pracownika, który odchodzi z firmy. Do jakiej wysokości świadczenie jest to zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne. W jaki sposób naliczam podatek i składki do odprowadzenia tzn. czy jeśli wartość świadczenia przewyższa kwotę zwolnioną o 1000 zł to czy od tej kwoty naliczam obciążenia tak jakbym liczyła wynagrodzenia na liście płac. Czy jest różnica między zakładem, w którym funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i takim, w którym nie funkcjonuje?