Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 11.05.201012 maja na giełdzie debiutuje PZU SA
  W środę, 12 maja na Giełdzie Papierów Wartościowych odbędzie się pierwsze notowanie  Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Będzie to szósta spółka, która zadebiutuje w tym roku na głównym rynku GPW, a także 379. obecna na nim spółka. Podczas środowej sesji inwestorom zostanie przydzielonych blisko 26 mln akcji największej polskiej spółki ubezpieczeniowej o łącznej wartości ponad 8 mld zł.
  • 10.05.2010OFE zarobiły w 2009 r. prawie 21 mld zł
   Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w ubiegłym roku był dodatni i wyniósł 20,7 mld zł wobec wykazanej przed rokiem straty 20,5 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Średnia ważona stopa zwrotu za trzyletni okres (od 29 września 2006 r. do 30 września 2009 r.) wyniosła 7,909 proc. Rezultat lepszy od średniej osiągnęło osiem OFE. Minimalna wymagana stopa zwrotu w podanym okresie wyniosła 3,909 proc. Każdy fundusz wykazał stopę zwrotu wyższą od wymaganej.
   • 28.04.2010Jak zatrudnić i rozliczyć pomoc domową
    Interpelacja nr 14508 do ministra finansów w sprawie przepisów podatkowych
    • 26.04.2010Możliwość rozliczania się z ZUS na podstawie zbiorczego przelewu
     Interpelacja nr 14723 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości rozliczania się z ZUS na podstawie jednego zbiorczego przelewu
     • 01.04.2010Co warto wiedzieć o możliwości umorzenia należności z tytułu składek ZUS
      Umorzenie jest wyrazem definitywnej rezygnacji z możliwości wyegzekwowania należności z tytułu nieopłaconych składek od podmiotów zobowiązanych do ich uregulowania. Należy zaznaczyć, że z uwagi na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek umorzenie jest rozwiązaniem o charakterze wyjątkowym, bowiem terminowe opłacanie należnych składek jest obowiązkiem płatników.
      • 01.04.2010Co warto wiedzieć o możliwości rozłożenia na raty należności z tytułu składek ZUS
       Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.
       • 29.03.2010ZUS: Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane „od ręki” 
         

        Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Od 1 kwietnia w II Oddziale ZUS w Warszawie i w Oddziale w Opolu płatnicy otrzymają zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek bezpośrednio na sali obsługi klientów. Po 20 kwietnia będzie to możliwe w oddziałach Zakładu w całej Polsce.
        • 26.03.2010Kiedy można zaliczyć urlop wychowawczy do emerytury
         Zapytanie nr 5681 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zaliczenia okresu urlopu wychowawczego do okresu uprawniającego do przejścia na świadczenie przedemerytalne
         • 15.03.2010ZUS: Nowy adres e-mail na pytania o emerytury pomostowe
          Nowy, specjalny adres mailowy uruchomił Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla pracodawców opłacających składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) i osób zainteresowanych problematyką emerytur pomostowych. Tą drogą można uzyskać odpowiedź na pytania o uruchomiony z początkiem stycznia tego roku Fundusz Emerytur Pomostowych.
          • 12.03.2010Pensja małżonka jako koszt firmy
           Interpelacja nr 13944 do ministra finansów w sprawie absurdu dotyczącego kwalifikowania kosztów w przypadku prowadzenia biznesu przez małżonków
           • 09.03.2010KNF zachęca do oszczędzania na indywidualnych kontach emerytalnych
            Regularne odkładanie przez 40 lat co miesiąc 90 zł, przy założeniu rocznej stopy zwrotu na poziomie 7 proc., przyniesie około 230 tys. zł dodatkowej emerytury – wylicza Komisja Nadzoru Finansowego, która zachęca do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE).
            • 03.03.2010Lepsza ochrona rent i emerytur przed egzekucją
             9 lutego 2010 r. skierowano do pierwszego czytania do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 2745), który przewiduje zwiększenie kwoty emerytur i rent wolnych od potrąceń.
             • 03.03.2010Ubezpieczenie pracowników wyjeżdżających w zagraniczną podróż służbową a PIT
              Pytanie podatnika: Czy wartość zapłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
              • 01.03.2010ZUS karze za pozorność umów zlecenia
               Interpelacja nr 13708 do ministra sprawiedliwości w sprawie osób wykonujących pracę nakładczą i równocześnie prowadzących działalność gospodarczą
               • 16.02.2010Świadczenia rzeczowe nie powiększają podstawy wymiaru składek na ZUS zleceniobiorców
                Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zleceniobiorców są niezgodne z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Według sędziów, do podstawy ubezpieczenia tych pracowników – podobnie jak w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę – nie należy zaliczać świadczeń rzeczowych (a także finansowych ekwiwalentów) przysługujących im na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
                • 16.02.201050% stawka kosztów uzyskania przychodów dla programistów
                 Pytanie podatnika: Czy możliwe jest wyróżnienie w umowie o pracę zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a programistami, którzy tworzą programy informatyczne, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia autorskiego (określonego przykładowo na 90% łącznego wynagrodzenia brutto) i zastosowanie do tej części 50% stawki kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozostałej części wynagrodzenia z tytułu wykonywania przez pracownika pozostałych obowiązków pracowniczych (w wysokości przykładowo 10% łącznego wynagrodzenia brutto) i zastosowanie do tej części ogólnych stawek kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                 • 11.02.2010BCC: Pomysł zastąpienia ZUS-u przez KRUS jest kuriozalny
                  Zdaniem Business Centre Club, gdyby ZUS został zastąpiony przez KRUS, emerytury wypłacałby budżet państwa, poziom świadczeń drastycznie by się obniżył (do około 800 zł brutto) i zniesiona zostałaby w Polsce tzw. umowa międzypokoleniowa, gwarantująca wypłatę emerytur. Scenariusz taki BCC przedstawiła w odpowiedzi na opinie prezentowane przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, którego zdaniem rolniczy system emerytalny jest nowocześniejszy od pracowniczego.
                  • 04.02.2010Orzecznictwo: Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne
                   Teza: Z uwagi na użyty w art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) zwrot "pomimo braku ich całkowitej nieściągalności" uzależnienie umorzenia należności z tytułu składek od ich całkowitej nieściągalności dotyczy także ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji oznacza to zatem, że przy umarzaniu nieopłaconych przez te podmioty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zastosowanie będzie miał wymóg wystąpienia precyzyjnie określonych przesłanek całkowitej nieściągalności, a w sytuacji ich niewystąpienia sytuacja majątkowa i rodzinna wnioskodawcy podlegać będzie ocenie organu z punktu widzenia przesłanek określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365).
                   • 01.02.2010Ubezpieczenie członków zarządu nie jest ich przychodem
                    Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, składki ubezpieczeniowe opłacane ryczałtowo przez Spółkę I UF S.A. dla Dyrektorów i Członków Zarządu stanowi dla ww. osób przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych?
                    • 25.01.2010Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                     Celem niniejszej publikacji jest omówienie zasad dotyczących dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych możemy mówić: • w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, tj. gdy dana osoba spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom społecznym z kilku tytułów i z jednego z nich ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, a z pozostałych tytułów - dobrowolny,  • w przypadkach wymienionych w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wyjaśnienia zawarte w poradniku dotyczą tej drugiej sytuacji.
                     • 22.01.2010Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                      Podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe). Podstawą prawną dokonywania odliczeń jest art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                      • 22.01.2010Opodatkowanie kwoty pieniężnej nienależnie wypłaconej pracownikowi
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako zakład pracy, w stosunku do nienależnie wypłaconej (bez podstawy prawnej) pracownikowi kwoty pieniężnej, powinien na podstawie art. 31 ustawy PIT pobrać zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych?
                       • 21.01.2010Opodatkowanie stypendiów sportowych
                        Pytanie podatnika: Czy zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych winna być ustalona zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                        • 21.01.2010Świadek pilnie poszukiwany
                         Interpelacja nr 12686 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie badania wiarygodności świadków podczas ustalania czasu pracy zaliczanego do emerytury przez ZUS
                         • 21.01.2010ZUS czeka na informacje o przychodach i rozsyła rozliczenia roczne
                          Do końca lutego emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, powinni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o przychodach osiągniętych przez siebie w 2009 r. - przypomniał rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski. Zakład rozpoczął już wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT, które do 28 lutego trafią do wszystkich zainteresowanych.
                          • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
                           Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
                           • 15.01.2010BCC: Ostatnie próby zmian w systemie emerytalnym są szkodliwe
                            Rozczarowanie propozycjami resortu pracy dotyczącymi zmian w polskim systemie emerytalnym wyraził wiceprezes Business Centre Club Arkadiusz Protas. Jego zdaniem, istnieją poważne obawy, że rząd chce znacjonalizować część pieniędzy odkładanych przez Polaków na emeryturę. Zamiast tego BCC proponuje działania na rzecz zmniejszenia dopłat do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego rolników z budżetu państwa, a także zwiększenia roli i efektywności II i III filaru.
                            • 13.01.2010Skoki przez strumień
                             Jak tak dalej pójdzie, za kilka lat drugi filar emerytalny stanie się nic nie znaczącym kadłubkiem, który straci resztki racji bytu. Szkoda. Zawsze to jakaś wyrwa w zusowskim, skostniałym jak ślady tetrapoda spod Kielc systemie. Rozmowa z minister pracy i polityki społecznej Jolantą Fedak w „Rzeczpospolitej” nie pozostawia wątpliwości: nie szkoda róż, gdy płonie las. Widać wyraźnie, że kasy na emerytury zaczyna brakować, dług publiczny się powiększa, czyli trzeba sypnąć kasą. Skąd? Z Otwartych Funduszy Emerytalnych.
                             • 12.01.2010Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
                              Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
                              • 11.01.2010Projekt zmian w emeryturach kapitałowych
                               Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło założenia do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach kapitałowych oraz niektórych innych ustaw. Przewidują one m.in. obniżenie składki przekazywanej do OFE z obecnych 7,3 do 3 proc. podstawy wymiaru, możliwość jednorazowej wypłaty całości albo nadwyżki środków zgromadzonych na rachunku w OFE, przeniesienia ich na Indywidualne Konto Emerytalne ubezpieczonego, rachunek bankowy lub konto w ZUS.
                               • 07.01.2010Budżet w tarapatach
                                Zapytanie nr 5192 do ministra finansów w sprawie prognoz dotyczących budżetu państwa na kolejne lata
                                • 07.01.2010Orzecznictwo: Odmienna wykładnia (nawet błędna) nie jest powodem stwierdzenia nieważności decyzji
                                 Teza: Odmienna wykładnia konkretnego przepisu prawa, choćby następnie okazała się błędną, nie stanowi rażącego naruszenia prawa, a tym samym nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji. Już sam fakt istnienia kilku różnych wykładni przepisów prawa może sugerować, że nie mamy do czynienia z zaistnieniem przesłanki rażącego ich naruszenia. O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 o.p., moglibyśmy mówić dopiero wówczas, gdyby jedna z zaprezentowanych wykładni prawa, pozostawała w sposób oczywisty, bezdyskusyjnie sprzeczny z treścią tej normy prawa.
                                 • 06.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                                  Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
                                  • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                                   FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                   • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                                    MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                    • 04.01.2010Lewiatan: 2010 rok będzie zdecydowanie lepszy
                                     Rok 2010 będzie dla gospodarki pod każdym względem zdecydowanie spokojniejszy i lepszy od 2009 – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem przedsiębiorców, wynika to z faktu, że ryzyka gospodarcze są już lepiej rozpoznane (i wycenione np. przez agencje ratingowe, marże banków, czy też rynek pochodnych instrumentów kredytowych), ceny surowców i kursy walut nie zmieniają się już w sposób tak gwałtowny i nieprzewidywalny, a cały świat rozwinięty powoli wychodzi z recesji gospodarczej.
                                     • 28.12.2009Nowa składka na FEP od stycznia 2010 r.
                                      Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych, składka na Fundusz Emerytur Pomostowych (zwany dalej FEP), winna być opłacana za okres od 1 stycznia 2010 r. za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: 1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r., 2) wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.
                                      • 23.12.2009Wydatki na żłobki w kosztach firmy
                                       Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich naszych przedsiębiorstw nie stać na utratę młodych rodziców z rynku pracy, By temu zapobiec, należy wprowadzić zmiany w przepisach dotyczących zakładania, prowadzenia i funkcjonowania przyzakładowych żłobków. Zdaniem KPP, nie wystarczy sama nowelizacja kodeksu pracy, która umożliwiła pracodawcom tworzenie i dofinansowanie zakładowych żłobków czy przedszkoli ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Potrzeba także zachęt finansowych.
                                       • 18.12.2009Bardzo duże pieniądze z budżetu do ZUS
                                        Interpelacja nr 12104 do ministra finansów w sprawie deficytu w kasie ZUS
                                        • 16.12.2009Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
                                         Umowa zlecenia stwarza konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne zlecenie, czy poza tą umową zleceniobiorca posiada także inne tytuły do ubezpieczenia. Wyjątkiem jest umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do ukończenia przez te osoby 26. roku życia.
                                         • 14.12.2009ZUS domaga się od pracodawców wniosków o zwrot nadpłaconych składek
                                          Interpelacja nr 11691 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie realizacji przepisów dotyczących naliczania składek na Fundusz Pracy
                                          • 11.12.2009PIT-11 pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
                                           Pytania podatnika: 1. Czy w pozycji 39 „Dochód zwolniony od podatku” druku PIT-11 za 2009 rok (wersja 17) należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce w myśl umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku) pomniejszonych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych o przychód wolny od podatku w kwocie odpowiadającej 30% diety (określonej w odrębnych przepisach) za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy? 2. Czy w pozycji 39 druku PIT-11 należy wykazać całość uzyskanych przez pracownika dochodów (zwolnionych w Polsce) bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą 30% diet określonej w odrębnych przepisach za każdy dzień pobytu za granicą (o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych)?
                                           • 18.11.2009Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorcy
                                            6 listopada br. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
                                            • 13.11.2009Wypłata emerytur i rent niezagrożona – zapewnia ZUS
                                             Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia mogą być w całym 2009 r. wyższe od planowanych, na co wskazują wyniki finansowe Funduszu po trzech kwartałach, jednak nie grozi mu utrata płynności finansowej – zapewnił rzecznik prasowy ZUS Przemysław Przybylski w odpowiedzi na publikację dziennika "Rzeczpospolita", z której wynika, że Zakład ma kłopoty z pieniędzmi na bieżącą wypłatę świadczeń.
                                             • 13.11.2009Od początku 2010 r. opłacamy nową składkę za pracowników
                                              Pracodawcy zatrudniający pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze od stycznia 2010 r. zobowiązani będą do opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Stopa składki na FEP wynosi 1,5% podstawy wymiaru, finansowana jest w całości przez płatnika składek. Do końca 2009 r. pracodawcy mają zatem czas na ostateczne określenie stanowisk, na których praca zaliczana będzie do prac w szczególnych warunkach.
                                              • 13.11.2009Rozłożenie na raty składek pracowniczych
                                               Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 30 określa, że do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29. Oznacza to, że nie można umorzyć, odroczyć terminu płatności oraz nie można rozłożyć na raty składek finansowanych przez ubezpieczonych. Obowiązujące przepisy stanowią bardzo duże utrudnienie w skorzystaniu przez płatników składek z ulgi, jaką jest rozłożenie należności na raty. Aby to zmienić i pomóc wielu przedsiębiorcom wyjść z problemów finansowych, posłowie przygotowali projekt zmian ww. ustawy.
                                               • 10.11.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 5
                                                W dzisiejszym odcinku zajmujemy się księgowaniem przychodów pozostałych, które ewidencjonujemy w kolumnie 8. Zaliczyć do nich możemy przychody ze sprzedaży środków trwałych oraz wyposażenia, otrzymane dotacje przedmiotowe, subwencje i inne nieodpłatne świadczenia z wyjątkiem tych, które stanowią zwrot wydatków poniesionych na zakup lub wytworzenie środka trwałego, otrzymane kary umowne, uzyskane świadczenia w naturze i świadczenia nieodpłatne, odsetki od środków pieniężnych trzymanych na rachunkach bankowych otrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
                                                • 06.11.2009BCC: Zmiany w OFE tylko do 2013 roku
                                                 Wojciech Nagel, przewodniczący komisji ubezpieczeń Business Centre Club oraz zastępca przewodniczącego rady nadzorczej ZUS, proponuje, by zmiany w systemie zarządzania emerytalnymi oszczędnościami, które chce wprowadzić rząd, obowiązywały tylko do końca 2013 roku. Zdaniem eksperta BCC, akceptacja rządowego projektu wymagałaby równoczesnego przyjęcia dodatkowych rozwiązań zachęcających do dodatkowego odkładania na starość i zwiększających kontrolę nad OFE.