Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 27.08.2010BCC: Dziurę w ZUS mogą załatać tylko reformy
  Kolejne działania rządu dowodzą, że sytuacja finansów publicznych staje się coraz trudniejsza do opanowania. To efekt braku reform, szczególnie w systemie emerytalnym – ocenia Business Centre Club. Przedsiębiorcy odnieśli się w ten sposób do decyzji rządu o przesunięciu 7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz spotkania premiera z prezesami OFE poświęcone działalności towarzystw emerytalnych i gospodarowania przez nie środkami przyszłych emerytów.
  • 27.08.2010Pracodawcy RP: Zmiany w łączeniu pracy z emeryturą to szkodliwy pomysł
   Propozycja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która ma uniemożliwić łączenie aktywności zawodowej z pobieraniem emerytury, ograniczy wpływy do FUS, być może nieznacznie zmniejszy bezrobocie, ale kosztem pozbawienia pracy osób w wieku emerytalnym – uważają Pracodawcy RP. Poza tym – zdaniem organizacji – rozwiązanie to zwiększy ilość obowiązków administracyjnych nałożonych na pracodawców.
   • 26.08.2010Branżowy projekt założeń nowelizacji ustawy o OFE
    Podczas spotkania premiera Donalda Tuska z przedstawicielami funduszy emerytalnych PKPP Lewiatan przedstawiła projekt założeń nowelizacji ustawy o OFE uzgodniony z Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Przewiduje on podjęcie działań, które mają poprawić efektywność funkcjonowania funduszy i zwiększyć zyski wypracowywane przez OFE dla ubezpieczonych. Lewiatan wielokrotnie krytykował zmiany w OFE proponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, czyli m.in. zmniejszenie z 37 proc. do 15 proc. części składki emerytalnej przekazywanej do OFE i zwiększenie z 63 proc. do 85 proc. części składki przekazywanej do ZUS.
    • 25.08.2010Pracodawcy RP: Środki zgromadzone w FRD nie powinny trafić do FUS
     Pracodawcy RP protestują przeciwko wykorzystaniu już w tym roku środków z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Organizacja przypomina, że zgodnie z ustawą systemie ubezpieczeń społecznych pieniądze odkładane w FRD powinny zapewnić wypłacalność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie poważnych problemów demograficznych. Chodzi o sytuację, kiedy wzrosną obciążenia budżetu związane z przekazywaniem środków do funduszy emerytalnych, wyraźnie spadnie liczba osób płacących składki i zwiększy się liczba osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
     • 25.08.2010Rząd dokłada do FUS
      W 2010 r. część środków Funduszu Rezerwy Demograficznej zostanie wykorzystana na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego ZUS. Rząd na wniosek ministra pracy i polityki społecznej zdecydował o przesunięciu 7,5 mld zł z FRD do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Niedobór w FUS wynika z przyczyn demograficznych.
      • 20.08.2010Drobni przedsiębiorcy nie chcą podwyżki VAT i składki rentowej
       Propozycje podniesienia stawki podatku VAT oraz składki rentowej wywołały zaniepokojenie Związku Rzemiosła Polskiego, największej organizacji zrzeszającej małych i mikro przedsiębiorców w Polsce. Próby ratowania budżetu państwa przez podwyżki podatków mogą doprowadzić jedynie do zahamowania rozwoju polskiej gospodarki oraz zmniejszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynku europejskim – uważa szef ZRP Jerzy Bartnik.
       • 18.08.2010Stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego – postulat pracodawców
        Wiek emerytalny powinien być systematycznie wydłużany o kilka, kilkanaście miesięcy – uważają Pracodawcy RP i nawołują rząd, by ten zaczął przekonywać społeczeństwo do dłuższej aktywności zawodowej oraz informował o przyczynach wprowadzenia takiego rozwiązania. Według przedsiębiorców Polsce, podobnie jak pozostałym państwom Unii Europejskiej, zagrażają konsekwencje szybkiego starzenia się. Najpoważniejsza z nich to fakt, że szybki wzrost odsetka osób zatrudnionych w stosunku do pozostających na emeryturze.
        • 16.08.2010ZUS rozsyła informacje o stanie konta emerytalnego
         Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę informacji o stanie konta za 2009 r. do 18 mln osób. Wykazy sporządzone dla osób, które ukończyły 35 lat, zawierają również wysokość hipotetycznej emerytury, czyli szacunkową wartość przyszłego świadczenia. Obowiązek informowania o wysokości składek ewidencjonowanych na koncie nakłada na ZUS art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
         • 13.08.2010ZUS rozpoczął akcję informowania o stanie konta za 2009 rok
          Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę „Informacji o stanie konta za 2009 r.” do 15 mln ubezpieczonych Polaków. Po co wysyłana jest taka informacja i co można z niej wyczytać?
          • 13.08.2010Dyskusja nad reformą OFE odłożona do przyszłego tygodnia
           Na 17 sierpnia zostały przesunięte obrady komitetu stałego Rady Ministrów w sprawie emerytalnych propozycji minister pracy Jolanty Fedak. Resort pracy wspierany przez ministra finansów chce obniżenia składki trafiającej do OFE z 7,3 proc. do 3 proc. pensji, reszta miałaby pozostać w ZUS. Proponuje także całkowite wstrzymanie wpłat pieniędzy do OFE na dwa lata. Te pomysły rujnują przełomową reformę emerytalną w Polsce – ostrzega PKPP Lewiatan.
           • 13.08.2010Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
            Zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą dostosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej (obecnie jest to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. – Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm. – PKWiU 1997) do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce.
            • 11.08.2010Pracownicze programy emerytalne – możliwe dofinansowanie z zagranicy
             Pracownicze fundusze emerytalne będą mogły przyjmować składki opłacane przez zagranicznych pracodawców będących założycielami lub akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych – przewidują założenia do projektu zmian w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów Dyrektywy 2003/41/WE parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r. Dyrektywa dotyczy działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad nimi.
             • 10.08.2010Opodatkowanie napiwków – czyli chytry dwa razy traci
              Jako klient płacący rachunek obsługującej mnie osobie prawie zawsze pozostawiam napiwek. Podobnie czyni spora ilość klientów restauracji. Spotkałem się ostatnio z sytuacją, w której kelnerka na pytanie, czy może doliczyć napiwek do rachunku opłacanego kartą płatniczą, odpowiedziała twierdząco, dodając jednak, że wolałaby otrzymać tę kwotę bezpośrednio. Jestem przekonany, że z podobną reakcją spotkali się już nieraz nasi Czytelnicy. Wbrew pozorom bezpośrednie płacenie kelnerowi jest działaniem zgodnym z interesem ekonomicznym zarówno obsługującej nas osoby, jak i restauratora – jako pracodawcy i płatnika podatku.
              • 09.08.2010Skutki podatkowe zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne
               Pytanie podatnika: Czy wypłacone w 2009 r. przez X S.A. zwrócone składki zdrowotne stanowiące korektę tychże składek za 1999 r. i 2000 r. powinny zostać przez wnioskodawczynię doliczone do podatku w zeznaniu PIT-37 za 2009 r.?
               • 27.07.2010BCC: Celem obniżenia składek do OFE jest ograniczenie długu
                Zdaniem Business Centre Club, przedstawiony przez resort pracy projekt nowelizacji ustawy o OFE ma cel fiskalny, związany głównie z obroną tzw. progu ostrożnościowego na poziomie 55 proc. Projekt, który zakłada obniżenie składki transferowanej do funduszy emerytalnych z 7,3 do 3 proc. wynagrodzenia brutto, ograniczy bowiem refundację dla ZUS o około 13,5 mld zł. BCC skrytykował także obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
                • 27.07.2010OFE zainwestują więcej w akcje?
                 Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak zapowiedziała kolejne poprawki do założeń ustawy o emeryturach kapitałowych. Poza możliwością dobrowolnego zapisywania się i wychodzenia z OFE, zmniejszeniem składki przekazywanej do funduszy emerytalnych, minister zamierza także znacząco podnieść obowiązujący OFE limit inwestowania w akcje. Obecnie mogą one inwestować poprzez giełdę (akcje, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje) 40 proc. swoich aktywów, po zmianach – do 90 proc.
                 • 27.07.2010Podniesienie podatków zahamuje rozwój – ostrzegają pracodawcy
                  W celu zbilansowania finansów publicznych rząd nie wyklucza podniesienia podatków i składki rentowej – zasugerował w poniedziałek minister Michał Boni. Zdaniem Pracodawców RP, taki krok może zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu. Zamiast tego organizacja proponuje reformę wydatków socjalnych i ograniczenie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
                  • 23.07.2010Zmiany w OFE – przedsiębiorcy przeciwni
                   Zamiast ograniczać przywileje emerytalne, sięgają po nasze oszczędności w OFE – tak PKPP Lewiatan skomentowała zgłoszoną przez resort pracy propozycję zmniejszenia części składki emerytalnej przekazywanej do OFE, zwiększenia części składki przekazywanej do ZUS i tym samym ograniczenia roli kapitałowej części systemu emerytalnego. Zmiana zasad gromadzenia oszczędności na emeryturę podważy zaufanie do systemu emerytalnego, wskazując, że politycy mogą zmieniać te zasady dla realizacji krótkoterminowych celów politycznych – ostrzega Lewiatan.
                   • 22.07.2010Rząd przeciwny emeryturom bez względu na wiek
                    Rada Ministrów negatywnie oceniła obywatelską inicjatywę przewidującą przyznanie każdemu z ubezpieczonych, bez względu na datę urodzenia i tytuł ubezpieczenia, prawa do emerytury pod warunkiem udowodnienia stażu ubezpieczeniowego – co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Rząd zwróci się do Sejmu o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
                    • 16.07.2010Niższy wiek emerytalny dla kobiet nie narusza konstytucji
                     Zróżnicowanie powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest zgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem Trybunału, zarzuty RPO nie dotyczyły w istocie samego zróżnicowania wieku emerytalnego wynikającego z zaskarżonego przepisu ustawy emerytalnej, ale konsekwencji tego zróżnicowania, wynikających z innych przepisów tej ustawy, jak również z innych ustaw. Zdania odrębne zgłosiły trzy członkinie TK: Teresa Liszcz, Ewa Łętowska i Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.
                     • 12.07.2010Wynagrodzenia współmałżonka nie odliczysz
                      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wynagrodzenie za pracę wypłacane, zatrudnionej przez Spółkę, żonie wspólnika, w latach 2008 i następnych, oraz opłacane ze środków finansowych Spółki należne od przedmiotowego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i FGŚP?
                      • 09.07.2010BCC: Polski dług ukryty powinien maleć
                       Zdaniem prof. Stanisława Gomułki – głównego ekonomisty BCC – Polsce nie grozi katastrofa publicznych finansów, o ile nie wzrosną odsetki długu publicznego. Przedstawiciel Business Centre Club przedstawił tę opinię w odpowiedzi na wyliczenia Janusza Jabłonowskiego z departamentu statystyki Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z którymi całkowite zadłużenie Polski, głównie za sprawą tzw. długu ukrytego, przekracza 220 proc. PKB.
                       • 08.07.2010UE rozpoczyna dyskusję o podniesieniu wieku emerytalnego
                        Komisja Europejska zainicjowała ogólnounijną debatę publiczną poświęconą zapewnianiu adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych emerytur w sytuacji spadku liczby osób w wieku produkcyjnym i starzenia się społeczeństw. KE zamierza znaleźć najlepsze sposoby, dzięki którym UE mogłaby wspierać wysiłki państw członkowskich w tym kierunku. Starzenie się społeczeństw wszystkich krajów unijnych wywiera na istniejące systemy emerytalne ogromną presję, a kryzys finansowy i gospodarczy dodatkowo ją zwiększa – podkreśla Komisja.
                        • 05.07.2010Fundusz Emerytur Pomostowych: Składka nie tylko za cały etat
                         Interpelacja nr 16266 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składek ZUS na Fundusz Emerytur Pomostowych
                         • 28.06.2010MPiPS: Po 11 latach ZUS nieco lepszy od OFE
                          Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło analizę dotyczącą stanu środków zgromadzonych na rachunku w OFE dla osób, które rozpoczęły pracę w lipcu 1999 r. Z wyliczeń resortu wynika, że wartość emerytalnych oszczędności przeciętnego klienta otwartych funduszy jest o 2,4 pkt proc. niższa od kwoty, jaką po blisko jedenastu latach dysponowałby on, pozostawiając swoje składki wyłącznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
                          • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                           Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
                           • 21.06.2010Czy będą ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczaniu z ZUS?
                            Interpelacja nr 15966 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wnoszonych przez przedsiębiorców opłat wynikających z dokonywanych przelewów na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia zdrowotne zatrudnionych pracowników oraz ułatwień w opłacaniu składek
                            • 18.06.2010ZUS: Pracujący „wcześniejsi” emeryci otrzymają wyższe świadczenia
                             Emerytura przyznawana po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego przez osoby urodzone do 31 grudnia 1948 r., uprawnione do tzw. wcześniejszych emerytur, będzie wyższa dla tych osób, które - po przyznaniu wcześniejszej emerytury - przez okres co najmniej 30 miesięcy podlegały ubezpieczeniom społecznym – wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                             • 17.06.2010Bezrobotny zachowa posiadany status aż do dnia podjęcia działalności gospodarczej
                              Zapytanie nr 6780 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustania statusu osoby bezrobotnej z momentem złożenia wniosku do odpowiednich organów o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
                              • 15.06.2010Posłowie: Przedsiębiorcy mogą wyłudzać wysokie zasiłki
                               Interpelacja nr 15903 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uchwały Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2010 r., która dotyczy kwoty zdeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
                               • 11.06.2010Świadczenia z zagranicznych pracowniczych programów emerytalnych są zwolnione z PIT
                                Zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wypłat środków zgromadzonych zarówno w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym Państwom – orzekł Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
                                • 11.06.2010Mąż odliczy składki niepracującej żony
                                 9 czerwca 2010 r. skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projektowana ustawa ma stworzyć małżeństwom rozliczającym się wspólnie, a więc małżeństwom, w których przez cały rok istniała wspólność majątkowa, praktyczną możliwość odliczenia od dochodów kwoty składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe także w sytuacji, gdy jeden z tych małżonków nie uzyskuje żadnego dochodu, co obecnie jest niemożliwe. Prawo do odliczenia kwoty zapłaconych składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalno-rentowe jednego z małżonków będzie bowiem miał ten z małżonków, który uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu.
                                 • 07.06.2010Tygodniowy przegląd wydarzeń www.podatki.biz
                                  Zwrot wkładu mieszkaniowego bez PIT; Sądowe zniesienie współwłasności działki a VAT; Charytatywne SMS-y zwolnione z VAT; Ekwiwalenty dla zleceniobiorcy bez składek ZUS; Nowe limity dorabiania do renty lub emerytury; Świadczenia dla bezrobotnych w górę; Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego; Wyższy limit składki chorobowej; Zasiłek powodziowy dla uczniów; Losowanie do OFE coraz bliżej; ZUS przypomina o prawie do zasiłku opiekuńczego
                                  • 27.05.2010Emerytury bez względu na wiek – pracodawcy przeciwni
                                   Zgłaszana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych propozycja umożliwiająca przechodzenie na emeryturę bez względu na wiek kobietom po 35 latach pracy i mężczyznom po 40 latach pracy została oprotestowana przez kolejną organizację pracodawców - PKPP Lewiatan. Według Konfederacji, byłby to powrót do wcześniejszej koncepcji emerytur, której konsekwencje to niski wskaźnik aktywności zawodowej osób po 54 roku życia oraz deficyt systemu ubezpieczeń większy niż deficyt sektora finansów publicznych.
                                   • 26.05.2010BCC: Powrót z OFE do ZUS to szkodliwy pomysł
                                    Business Centre Club zaapelował do rządu o „realny program dokończenia reformy emerytalnej i zakończenie zastępczej dyskusji na jej temat”. To odpowiedź organizacji przedsiębiorców na propozycję minister pracy Jolanty Fedak, by pozwolić oszczędzającym na emeryturę na wycofywanie się z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zdaniem BCC, pomysł szefowej MPiPS to próba odwrócenia uwagi od koniecznych reform
                                    • 25.05.2010Prowadzenie działalności gospodarczej na niewielką skalę jest nieopłacalne
                                     Interpelacja nr 15272 do ministra gospodarki w sprawie trudności w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej na niewielką skalę
                                     • 11.05.201012 maja na giełdzie debiutuje PZU SA
                                      W środę, 12 maja na Giełdzie Papierów Wartościowych odbędzie się pierwsze notowanie  Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Będzie to szósta spółka, która zadebiutuje w tym roku na głównym rynku GPW, a także 379. obecna na nim spółka. Podczas środowej sesji inwestorom zostanie przydzielonych blisko 26 mln akcji największej polskiej spółki ubezpieczeniowej o łącznej wartości ponad 8 mld zł.
                                      • 10.05.2010OFE zarobiły w 2009 r. prawie 21 mld zł
                                       Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w ubiegłym roku był dodatni i wyniósł 20,7 mld zł wobec wykazanej przed rokiem straty 20,5 mld zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Średnia ważona stopa zwrotu za trzyletni okres (od 29 września 2006 r. do 30 września 2009 r.) wyniosła 7,909 proc. Rezultat lepszy od średniej osiągnęło osiem OFE. Minimalna wymagana stopa zwrotu w podanym okresie wyniosła 3,909 proc. Każdy fundusz wykazał stopę zwrotu wyższą od wymaganej.