Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 31.10.2011Oskładkowanie umów o dzieło rozwiąże problemy FUS?
  Zdaniem ministra Michała Boniego, receptą na problemy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może być nałożenie obowiązku opłacania składek emerytalnych od umów o dzieło, co przyniesie dochód w wysokości ok. 0,5-1 mld zł. Według części ekspertów, oskładkowanie umów o dzieło nie przyniesie jednak większych korzyści finansom państwa.
  • 27.10.2011Ulga prorodzinna nie dla rolnika i ryczałtowca
   Interpelacja nr 24237 do ministra finansów w sprawie ograniczenia zasady równości w ulgach podatkowych dla rodzin
   • 26.10.2011Jak odzyskać nadpłacone składki ZUS
    W myśl art. 46 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585 z późn. zm.) płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy za siebie oraz za zatrudnione osoby. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia na swojej stronie internetowej, jak postępować w sytuacji nienależnego opłacenia składek czy stwierdzenia powstania nadpłaty na innym tle.
    • 20.10.2011Zwrot przez TBS zwaloryzowanej kwoty partycypacji a przychód w PIT
     Kwota partycypacji nie jest prawem na podstawie, którego osobie uprawnionej przysługują korzyści majątkowe. Stanowi ona warunek zawarcia przez osobę fizyczną z towarzystwem budownictwa społecznego umowy najmu. Zakończenie umowy najmu powoduje zwrot wspomnianej kwoty lecz z uwagi na szczególny sposób wyliczenia jej wartości - powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu - to kwota ta może być wyższa od kwoty wpłacanej. Powstałą różnicę z uwagi na brak możliwości kwalifikacji do źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o PIT należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł.
     • 19.10.2011Student prowadzący firmę musi płacić składki do ZUS
      Interpelacja nr 24190 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia obowiązku odprowadzania składki ZUS dla studentów prowadzących działalność gospodarczą
      • 18.10.2011Lewiatan: Trzeba podnieść wiek emerytalny do 67 lat
       Stopniowe podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat w ciągu następnych 17 lat, z możliwością przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 65 lat (przy minimum 40-letnim stażu pracy) – takie propozycje zmian przedstawiła wczoraj Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
       • 04.10.2011KRUS o wymiarze składek w IV kwartale
        Ustawowy termin uregulowania należnych składek na ostatni kwartał upływa z dniem 31 października – przypomina KRUS.
        • 29.09.2011Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą między osobami fizycznymi
         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni pracuje na umowę zlecenia jako opiekunka do dziecka. Jest to umowa pomiędzy osobami prywatnymi. Wnioskodawczyni raz w miesiącu wystawia zleceniodawcy rachunek, a do 20. dnia następnego miesiąca odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Czy występują w ww. przypadku koszty uzyskania przychodu? Jak naliczyć podatek dochodowy, gdy przychód wynosi np. 420 zł? Czy na udokumentowanie swoich dochodów zleceniobiorca musi mieć faktury lub rachunki - jeśli tak to przez kogo wystawione i co maja zawierać, czy też wystarczy prowadzić zeszyt założony przez zleceniobiorcę z ewidencją otrzymywanych wynagrodzeń od zleceniodawcy?
         • 23.09.201150-procentowe koszty przy wynagrodzeniu za czas urlopu
          Pytanie: Czy do wynagrodzeń za pracę w części przypadającej na zapłatę za przekazanie majątkowych praw autorskich za okresy usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy itp.) można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu?
          • 20.09.2011Zgłoś nianię do ZUS
           Nianie opiekujące się dziećmi do lat 3 mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.
           • 15.09.2011Ulga uczniowska tylko w formie obniżenia podatku
            Interpelacja nr 23640 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trudności w wykorzystaniu przyznanej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia pracownika
            • 25.08.2011Rozłożenie spłaty zadłużenia w ZUS na raty
             Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji.
             • 11.08.2011Świadczenia urlopowe – ujęcie podatkowe i rachunkowe
              Obowiązek wypłacania świadczeń urlopowych na rzecz pracowników wynika z przepisów ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Świadczenia te przysługują wyłącznie pracownikom i są wypłacane niezależnie od długości stażu pracy czy sytuacji materialnej poszczególnych osób.
              • 08.08.2011Świadczenia wypłacane uczniom a PIT
               Pytanie podatnika: Jakie świadczenia dla uczniów wypłacane przez Szkołę są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, a które do kwoty 3.800 zł rocznie i czy Wnioskodawca ma obowiązek składania informacji na druku PIT-8C, do Urzędu Skarbowego o wypłacanych a nieopodatkowanych świadczeniach?
               • 01.08.2011ZUS wylosował kolejnych członków OFE
                109 275 osób otrzymało w drodze losowania przydział do otwartych funduszy emerytalnych.
                • 29.07.2011Zgłoszenie płatnika składek ZUS - rejestracja i wyrejestrowanie
                 Płatnicy składek są zobowiązani dokonać zgłoszenia płatnika składek w terminie siedmiu dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby. Osoby opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenie albo na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących dokonują zgłoszenia płatnika składek w terminie siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.
                 • 18.07.2011Jak zwiększyć popularność PPE w Polsce?
                  Funkcjonowanie grupowych pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w krajach Europy Zachodniej jest zdecydowanie bardziej skuteczne niż w przypadku państw Europy Środkowo-Wschodniej – wynika z „Analizy porównawczej funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich”, opracowanej przez ekspertów z firmy doradczej PwC.
                  • 13.07.2011Wykonywanie dzieła na rzecz własnego pracodawcy a składki na ubezpieczenia społeczne
                   Przychody z umowy o dzieło podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne tylko w dwóch przypadkach (art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.): • wykonawca działa zawarł umowę z własnym pracodawcą, • umowa jest co prawda zawarta z innym pomiotem niż pracodawca wykonawcy dzieła, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. W obu sytuacjach wykonawcę dzieła traktuje się na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych jak pracownika, czyli składki za wykonawcę dzieła są opłacane na tych samych zasadach, co za pracownika.
                   • 01.07.2011Problemy z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
                    Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników
                    • 30.06.2011Prawo do 50-proc. kosztów trzeba dobrze udokumentować
                     Brak możliwości jednoznacznego ustalenia, jaka część wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi przez pracodawcę stanowi honorarium za prace twórcze i rozporządzenie prawami autorskimi, eliminuje możliwość zastosowania art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisu tego nie wynika natomiast nakaz ustalenia wynagrodzenia za rozporządzenie prawami autorskimi w stawce godzinowej czy też obowiązek prowadzenia ewidencji powstałych utworów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 28.06.2011„Taxation in Europe” – Słowacja wzorem reform
                      Jednym z nielicznych krajów, w których podjęto w 2010 r. bardziej przemyślane reformy, jest Słowacja, gdzie przeprowadzono m.in. uproszczenie systemu składkowego. Słowacja powinna być wzorem dla innych pozostałych krajów Unii Europejskiej – twierdzą autorzy raportu „Taxation in Europe”, opublikowanego przez francuski Instytut Badań nad Gospodarką i Polityką Fiskalną (IREF). Analiza porównawcza za 2010 r. obejmuje 20 państw europejskich, w tym Polskę.
                      • 28.06.2011ZUS aktywował 8,5 mln subkont ubezpieczonych
                       W systemie informatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych utworzono już 8,5 mln subkont osób ubezpieczonych w I i II filarze. Na subkontach będą zapisywane środki (5% składki emerytalnej), które wcześniej trafiały do OFE. Zmiany są wynikiem kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (z 25 marca 2011 r.), obniżającej wysokość przekazywanych do OFE składek (z 7,3 do 2,3%).
                       • 21.06.2011Prawa autorskie – szczególna postać przychodu z praw majątkowych
                        Liberalizacja polskiej gospodarki spowodowała, że coraz więcej osób, czy to zawodowo, czy w ramach działalności dorywczej uzyskuje przychody ze sprzedaży praw majątkowych. Wiele osób pisze np. artykuły, które sprzedaje do różnego rodzaju wydawnictw, bardzo liczna jest grupa fotografów, którzy prawa do wykorzystania zdjęć oferują na serwisach pośredniczących w sprzedaży takich praw (stock fotograficzny), istnieje grupa osób piszących różne teksty na zamówienie, sprzedająca swoje grafiki itp. Osoby te, nie będąc specjalistami w zakresie podatków często mają problemy z właściwym opodatkowaniem dochodu – i często płacą niepotrzebnie za duży podatek, nie wiedząc, że przysługuje im prawo do uwzględnienia przy ustalaniu dochodu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu.
                        • 17.06.2011KRUS o składkach ubezpieczeniowych w III kwartale 2011 roku
                         Ustawowy termin uregulowania należnych składek na III kw. upływa z dniem 31 lipca – przypomina KRUS.
                         • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
                          Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
                          • 01.06.2011Rząd: PFE będą mogły przyjmować składki od zagranicznych pracodawców
                           Pracownicze Fundusze Emerytalne będą mogły przyjmować składki od zagranicznych pracodawców – postanowił we wtorek rząd. Ministrowie zajęli się projektem zmian w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
                           • 23.05.2011Renta socjalna
                            Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szczególnych przypadkach renta ta jest wypłacana także przez inne organy emerytalno-rentowe, np. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna przysługuje osobie, która jest: • pełnoletnia oraz  • całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: - przed ukończeniem 18 roku życia, albo  - w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia, albo  - w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
                            • 18.05.2011Renta z tytułu niezdolności do pracy
                             Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: • jest niezdolny do pracy, • ma wymagany - odpowiednio do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy,  • niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) okresach składkowych lub nieskładkowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
                             • 16.05.2011Emerytury pomostowe
                              Od 1 stycznia 2009 r. osoby urodzone po 1948 r., które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej. Ustalenie prawa do tego świadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, m.in. ukończenia odpowiedniego wieku oraz udowodnienia wymaganego stażu ubezpieczeniowego, w tym pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Emerytura pomostowa – w odróżnieniu od wcześniejszych emerytur przyznawanych według dotychczasowych przepisów – obliczana jest całkowicie na nowych zasadach, a więc na podstawie odpowiednio zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
                              • 13.05.2011Zmiany w systemie ZUS bedą kosztować 45 mln złotych
                               Interpelacja nr 20024do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w systemie informatycznym ZUS
                               • 12.04.2011Ustawa o OFE trafi do Trybunału Konstytucyjnego?
                                Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan rozważa zaskarżenie, podpisanej w ostatni czwartek przez prezydenta Komorowskiego, ustawy o Otwartych Funduszach Emerytalnych do Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie organizacja zbiera opinie konstytucjonalistów na temat poszczególnych zapisów kontrowersyjnej ustawy.
                                • 06.04.2011Masz małe dziecko? - zatrudnij nianię, a składki zapłaci ZUS
                                 Rodzice wychowujący dzieci do lat trzech od 4 kwietnia zyskali potężnego sojusznika – budżet państwa. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która weszła w życie 4.04.2011 r. może zrewolucjonizować rynek usług opieki nad małymi dziećmi.
                                 • 06.04.2011KRUS: zmiana wysokości składek w II kwartale 2011
                                  Ważne dla wszystkich ubezpieczonych w KRUS! Nastąpiła zmiana wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe w II kwartale 2011 r. Ustawowy termin ich opłacenia upływa z dniem 30 kwietnia br.
                                  • 04.04.2011Do OFE w 2010 r. trafiło ponad 20 mld zł
                                   W ubiegłym roku do otwartych funduszy emerytalnych zostały przekazane składki w łącznej wysokości 23,2 mld zł - to o 1,6 mld zł, czyli 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość jednostek rozrachunkowych OFE wzrosła średnio o 11 proc. po wzroście o 13,7 proc. w 2009 i spadku o 14,3 proc. w 2008 – wynika z raportu „Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2010” opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.  
                                   • 04.04.2011Kongres Przedsiębiorczości o zmianach w OFE
                                    Ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewidująca obniżenie składki przekazywanej do OFE jest tylko doraźnym środkiem na chwilowe rozwiązanie problemu katastrofalnego stanu budżetu – uważają organizacje pracodawców skupione w Kongresie Przedsiębiorczości. Ich zdaniem, brak kompleksowych rozwiązań dotyczących ograniczenia wydatków publicznych sprawia, że przyjęta regulacja tylko odsuwa w czasie moment przekroczenia przez dług publiczny progu 55-proc. PKB, ale nie przeciwdziała temu ryzyku.  
                                    • 31.03.2011Ustawa o OFE – Lewiatan apeluje o weto
                                     PKPP Lewiatan zwróciła się do prezydenta o zawetowanie ustawy o Otwartych Funduszach Emerytalnych lub przynajmniej o przekazanie jej do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania zgodności z ustawą zasadniczą. Według pracodawców, ustawa narusza konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych oraz prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego.  
                                     • 30.03.2011Zakwaterowanie pracowników pracujących za granicą w 2011 r.
                                      Pracownik wykonujący pracę poza granicami kraju najczęściej musi korzystać z noclegu. Często też pracodawca zapewnia pracownikowi nieodpłatne zakwaterowanie podczas pobytu za granicą. Takie świadczenie dla pracownika nie jest oczywiście obojętne podatkowo. Stosunkowo najmniejszym problemem jest nocleg podczas podróży służbowej. Jeżeli pracownik znajduje się w podróży służbowej to pracodawca ma obowiązek zapewnić mu nocleg lub zwrócić poniesione przez niego wydatki na ten cel.
                                      • 29.03.2011Wyższe składki na KRUS
                                       Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników zmieniła wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe w KRUS w II kwartale 2011 r. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 73 zł. Ustawowy termin opłacenia składek upływa 30 kwietnia.  
                                       • 28.03.2011Świadczenia z ZUS wyższe średnio o 6,5 proc.
                                        Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w lutym br. była o 6,5 proc. większa niż przed rokiem – podał Główny Urząd Statystyczny. Świadczenia te pobierało łącznie 7 mln 826 tys. osób, z czego większość - 5 mln 244,3 tys. - stanowili emeryci.  
                                        • 28.03.2011Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2011 r.
                                         Od dnia 1 marca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia wypłacane obok emerytury lub renty. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Od 1 marca 2011 r. obowiązują również nowe wysokości najniższych emerytur i rent, nowe kwoty dodatków i świadczeń wypłacanych obok emerytury lub renty, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.  
                                         • 22.03.2011Emerytury – jak przedsiębiorcy odkładają na starość?
                                          Business Centre Club zapytał swoich członków, w jaki sposób gromadzą środki na swoje emerytury i czy planowane zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych będą miały wpływ na ich dotychczasowe decyzje. Z badania wynika, że przedsiębiorcy poza dość popularnym wśród nich III filarem najchętniej inwestują w nieruchomości, obligacje, lokaty bankowe, akcje i fundusze inwestycyjne.  
                                          • 22.03.2011Jeden na dwóch nie wierzy w pozytywne skutki reformy OFE
                                           Prawie 54 proc. respondentów Centrum Badania Opinii Społecznej uważa, że zmniejszenie składki przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych będzie niekorzystne dla ich członków, a 53 proc. jest przekonanych, że zmiany w systemie emerytalnym, wprowadzone przez rząd podważają zaufanie do państwa – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie PKPP Lewiatan.  
                                           • 10.03.2011Rada BCC popiera zbiorowy pozew w sprawie OFE
                                            Poparcie zbiorowego pozwu przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie zmian w systemie emerytalnym oraz wsparcie skargi do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko ustawie, która je wprowadza, rozważa Business Centre Club w razie uchwalenia przez parlament przyjętych przez rząd cięć składki do OFE.  
                                            • 09.03.2011Lewiatan: Rząd obcina emerytury
                                             To złe rozwiązanie dla przyszłych emerytów i początek końca obecnego systemu emerytalnego – tak Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oceniła przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie emerytalnej, który przewiduje obniżenie składki do OFE do 2,3 proc. w tym roku i potem stopniowe jej podwyższanie do 3,5 proc. w roku 2017.  
                                             • 09.03.2011Projekt zmian w OFE przyjęty
                                              Zmniejszenie przyrostu długu publicznego o 190 mld zł do 2020 r. - taki ma być najważniejszy efekt przyjętej przez rząd nowelizacji niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Jak zapewnia premier, zaproponowana korekta systemu emerytalnego jest bezpieczna dla interesów obecnych i przyszłych emerytów - środki zgromadzone w OFE pozostaną w nich, zachowana zostanie także integralność II filaru.  
                                              • 08.03.2011BCC: Zmiany w OFE zaszkodzą gospodarce
                                               Przyjęcie proponowanych przez rząd zmian w ustawie emerytalnej pogłębi strukturalne zadłużenie Państwa, spowoduje podwyższenie podatków i wzrost kosztów pracy – uważa Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. Organizacja przedsiębiorców podtrzymuje swoją opinię do projektu nowelizacji niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.  
                                               • 07.03.2011Zmiany w OFE – bez wspólnego stanowiska pracodawców i związkowców
                                                Organizacje pracodawców i związki zawodowe nie doszły do porozumienia w sprawie wspólnego stanowiska dotyczącego projektu zmian w otwartych funduszach emerytalnych, który opracował rząd. Przedstawiciele biznesu i organizacji pracowniczych nie zgadzają się co do tego, jak szybko składka na drugi filar emerytalny powinna wzrastać po zaplanowanej na najbliższe lata obniżce, ani jaki powinien być jej ostateczny poziom.  
                                                • 02.03.2011Świadczenie pielęgnacyjne nie dla małżeństw
                                                 Interpelacja nr 20178 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych
                                                 • 28.02.2011OFE: Wady rządowego projektu zmian według Lewiatana
                                                  Brak analogicznych jak w otwartych funduszach emerytalnych zasad dziedziczenia części składki, która będzie zapisywana na subkoncie w ZUS, brak istotnych zmian w polityce inwestycyjnej OFE, zbyt restrykcyjne warunki prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez OFE - Lewiatan krytykuje rządowy projekt zmian w drugim filarze emerytalnym.  
                                                  • 28.02.2011ZRP: Zmniejszenie składki do OFE obniży emerytury kapitałowe
                                                   Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego przesunięcie części składki z OFE na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych może w przyszłości spowodować obniżenie emerytury kapitałowej. Mimo tych zastrzeżeń organizacja jest gotowa poprzeć rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu emerytalnego.  

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 21 ] . [ 22 ] . [ 23 ] . [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] ... [ 36 ] następna strona »