Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 16.09.2014Ulga rehabilitacyjna: Wizyty kontrolne u lekarza
  Z uzasadnienia: Wydatki na przejazdy na wizyty kontrolne u lekarzy różnych specjalności, na wizyty w celu postawienia diagnozy, dojazdy na badania endoskopowe, EKG, USG, na pobranie krwi, na zdjęcie klatki piersiowej i po odbiór wyników badań nie mieszczą się granicach ulgi rehabilitacyjnej, gdyż albo w czasie takich wizyt nie były wykonywane żadne zabiegi (wizyty kontrolne lub w celu postawienia diagnozy), albo zabieg nie miał charakteru leczniczo-rehabilitacyjnego (np. pobranie krwi).
  • 16.09.2014Zwrot składek ZUS opłaconych przez pracowników a PIT-11 i PIT-40
   Pytanie podatnika: Czy wartość zwróconych spółce jako pracodawcy nienależnie uiszczonych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracowników oraz wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne, która nie pomniejszała zobowiązania podatkowego pracownika, powinna zostać doliczona pracownikom do dochodu ze stosunku pracy, opodatkowana i wykazana na druku PIT-11 (PIT-40)? Czy zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne, w części w jakiej składka ta pomniejszała w latach wcześniejszych zobowiązanie podatkowe pracownika, powinien teraz powiększyć kwotę bieżącego zobowiązania podatkowego pracownika i wykazany na druku PIT-11 (PIT-40)?
   • 09.09.2014Abolicja składek ZUS nie dla emerytów i rencistów
    Interpelacja nr 26952 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności rozważenia rozszerzenia zakresu podmiotowego stosowania tzw. ustawy abolicyjnej
    • 09.09.2014MPiPS szykuje sporo zmian w prawie
     Oskładkowanie umów zleceń oraz rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych dla samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – to główne zmiany, nad którymi pracuje obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
     • 08.09.2014MPiPS szykuje sporo zmian w prawie
      Oskładkowanie umów zleceń oraz rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych dla samozatrudnionych oraz pracujących na podstawie umów zleceń i umów o dzieło – to główne zmiany, nad którymi pracuje obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
      • 02.09.2014Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych po wyroku TK
       Interpelacja nr 26826 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustalenia zgodności ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.
       • 20.08.2014Zasiłki rodzinne do zmiany?
        Interpelacja nr 26480 w sprawie uprawnień polskich rodzin do otrzymywania zasiłków rodzinnych
        • 13.08.2014Działalność gospodarcza i etat. Zbieg tytułów do ubezpieczenia
         W sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą jest również zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma miejsce tzw. zbieg tytułów do ubezpieczenia. Jest to sytuacja, w której dana osoba spełnia jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z więcej niż jednego innego tytułu.
         • 08.08.2014Terminy rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
          Zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.
          • 04.08.2014Wypłaty z ZFŚS do zmiany?
           Interpelacja nr 26438 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie problemów związanych z wypłatami świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
           • 30.07.2014Składki ZUS od wynagrodzeń członków rad nadzorczych
            Zapytanie nr 6548 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie skutków planowanego wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia, m.in. w zakresie dochodów wypłacanych członkom rad nadzorczych
            • 28.07.2014OFE czy ZUS? Wybór tylko do czwartku
             Od 1 kwietnia do 31 lipca członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy składka do OFE przekazywana będzie do końca czerwca 2014 r.
             • 25.07.2014WSA: Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników nie jest kosztem
              Z uzasadnienia: Nie można uznać, że przyjęcie przez skarżącą ciężaru finansowania tych składek, będące wynikiem wcześniejszych nieprawidłowości związanych z błędną kwalifikacją jako działalność socjalna świadczeń na rzecz pracowników polegających na wydaniu bonów towarowych, służy uzyskiwaniu przez skarżącą jakichkolwiek przysporzeń, w tym mających charakter przychodów. Koszty te nie służyły również zachowaniu ani zabezpieczeniu źródeł przychodów skarżącej. Wydatki te nie spełniają zatem jednej z podstawowych cech definiujących kategorię podatkową "kosztów uzyskania przychodów" - nie są ponoszone w celu uzyskania przychodów ani w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
              • 23.07.2014Podatkowo-składkowe aspekty dofinansowania wypoczynku pracowników i ich rodzin
               Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin może być udzielone nie tylko ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale również z innego źródła, np. ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. W zależności od tego, skąd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysokość oraz tego, czy dotyczy dorosłych czy też dzieci lub młodzieży - różne będą skutki podatkowo-składkowe udzielonego wsparcia.
               • 22.07.2014Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych
                  1. Płatnik składek będzie zwolniony z obowiązku składania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych, jeśli:
                • 22.07.2014Podatkowo-składkowe aspekty dofinansowania wypoczynku pracowników i ich rodzin
                 Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin może być udzielone nie tylko ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale również z innego źródła, np. ze środków obrotowych przedsiębiorstwa. W zależności od tego, skąd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysokość oraz tego, czy dotyczy dorosłych czy też dzieci lub młodzieży – różne będą skutki podatkowo-składkowe udzielonego wsparcia.
                 • 22.07.2014Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych
                  1. Płatnik składek będzie zwolniony z obowiązku składania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych, jeśli:
                  • 18.07.2014Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość
                   Pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Sprawdźmy, w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki.
                   • 17.07.2014Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość
                    Pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Sprawdźmy, w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki.
                    • 14.07.2014Przypominamy: Wybór OFE lub ZUS do końca lipca
                     Przypominamy. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.
                     • 14.07.2014Przypominamy: Wybór OFE lub ZUS do końca lipca
                      Przypominamy. Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.
                      • 11.07.2014Fundusz Pracy wspólników spółek osobowych w PKPiR
                       Podmiotami obowiązanymi do opłacania składek na Fundusz Pracy są m.in. wspólnicy spółek osobowych, jeżeli opłacają składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalone od kwoty wynoszącej w przeliczeniu na miesiąc co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2014 r. wynosi 1680 zł, a jednocześnie nie mają ukończonych 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Zasady takie wynikają z art. 104 ust. 1 pkt 3 oraz art. 104 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm., dalej: ufp).
                       • 10.07.2014Górnicy powinni stracić przywileje emerytalne?
                        Rząd Donalda Tuska powinien odebrać lub ograniczyć górnicze przywileje emerytalne, a nie przejmować oszczędności zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych – twierdzi fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju.
                        • 09.07.2014Składki ZUS: Nocleg dla pracowników za cenę niższą niż rynkowa
                         Wartość świadczenia w naturze z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                         • 07.07.2014Urlop lub choroba pracownika a podwyższone autorskie koszty podatkowe
                          Wypłacane pracownikom wynagrodzenie za czas urlopu czy zwolnienia lekarskiego w żadnej mierze nie jest wynagrodzeniem z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Jak w takim razie należy to wynagrodzenie rozliczać?
                          • 07.07.2014Umowy cywilnoprawne a obowiązkowe składki na ZUS
                           Interpelacja nr 26432 w sprawie regulacji składek od umów cywilnoprawnych odprowadzanych przez pracodawców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
                           • 04.07.2014Składki ZUS: Umowa o dzieło z własnym pracownikiem na urlopie macierzyńskim
                            Jeżeli pracodawca zawrze umowę o dzieło z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim, to z tytułu wykonywania umowy o dzieło nie powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił ZUS.
                            • 25.06.2014Składki ZUS: Prowadzenie działalności w trakcie urlopu rodzicielskiego
                             W związku z nabyciem prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia tej działalności, a zatem z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W sytuacji gdy osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim oprócz prowadzonej działalności pracuje jednocześnie u dotychczasowego pracodawcy to wówczas podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów tj. z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego - wyjaśnił ZUS.
                             • 24.06.2014Składki ZUS: Osoba współpracująca na etacie
                              Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń małżonkę zatrudnioną przez podmiot trzeci z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, jako osobę współpracującą nie powstanie po jego stronie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                              • 24.06.2014Składki ZUS: Osoba współpracująca na etacie
                               Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń małżonkę zatrudnioną przez podmiot trzeci z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, jako osobę współpracującą nie powstanie po jego stronie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                               • 18.06.2014Prawo do zasiłku chorobowego – ważny wyrok TK
                                Przepisy, zgodnie z którymi emeryci i renciści płacący obowiązkowo składki na ubezpieczenie chorobowe nie mają prawa do zasiłku w przypadku utraty zatrudnienia, są zgodne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
                                • 17.06.2014Poradnik turysty: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
                                 Przed wyjazdem do krajów Unii Europejskiej (UE) lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki EKUZ będziesz mógł skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA. Od 1 lipca 2013 r. karta EKUZ obowiązuje również w Chorwacji.
                                 • 17.06.2014Skutki w PIT wypłaty środków pieniężnych z tytułu umowy ubezpieczenia
                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeniowym na życie umowę ubezpieczenia, którą rozwiązała w maju 2013 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe dokonało rozliczenia i odprowadziło do urzędu skarbowego należny podatek od zysku kapitałowego. Czy Wnioskodawczyni musi jeszcze zapłacić jakiś podatek od kwoty otrzymanej z tytułu rozwiązania ww. umowy ubezpieczenia?
                                  • 11.06.2014Kilka umów u jednego zleceniodawcy a składki ZUS
                                   W sytuacji, gdy z danym zleceniobiorcą zleceniodawca zawarł kilka umów zlecenia, których zakresy przedmiotowe nie pokrywają się (czynności nie są tożsame), to zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie z tytułu pierwszej umowy zlecenia, pomimo, iż z tytułu tej umowy w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia. Ewentualna zmiana w zakresie objęcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu innej, niż pierwsza umowa uzależniona jest od inicjatywy samego zleceniobiorcy - wyjaśnił ZUS.
                                   • 10.06.2014Kilka umów u jednego zleceniodawcy a składki ZUS
                                    W sytuacji, gdy z danym zleceniobiorcą zleceniodawca zawarł kilka umów zlecenia, których zakresy przedmiotowe nie pokrywają się (czynności nie są tożsame), to zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie z tytułu pierwszej umowy zlecenia, pomimo, iż z tytułu tej umowy w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia. Ewentualna zmiana w zakresie objęcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu innej, niż pierwsza umowa uzależniona jest od inicjatywy samego zleceniobiorcy - wyjaśnił ZUS.
                                    • 09.06.2014Zmiany w OFE. Deklaracje złożyła jedna setna uprawnionych
                                     Między kwietniem a majem deklaracje dotyczące pozostania w otwartym funduszu emerytalnym złożyło tylko niecałe 145 tys. osób, czyli ok. 1 proc. członków OFE. – Eksperci nawet w najbardziej pesymistycznych przewidywaniach nie spodziewali się, że deklaracje o chęci pozostania w OFE złoży tak niewiele osób – komentuje analityk firmy doradczej Open Finance, Bernard Waszczyk.
                                     • 09.06.2014Zmiany w OFE. Deklaracje złożyła jedna setna uprawnionych
                                      Między kwietniem a majem deklaracje dotyczące pozostania w otwartym funduszu emerytalnym złożyło tylko niecałe 145 tys. osób, czyli ok. 1 proc. członków OFE. – Eksperci nawet w najbardziej pesymistycznych przewidywaniach nie spodziewali się, że deklaracje o chęci pozostania w OFE złoży tak niewiele osób – komentuje analityk firmy doradczej Open Finance, Bernard Waszczyk.
                                      • 09.06.2014Becikowe. Świadczenia rodzinne do zmiany?
                                       Interpelacja nr 25781 w sprawie nadmiernej biurokracji przy przyznawaniu świadczenia rodzinnego tzw. becikowego.
                                       • 02.06.2014Odroczenie terminu płatności składek do ZUS
                                        Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek.
                                        • 30.05.2014ZUS przedsiębiorcy: Wyższe składki? To nie my, to oni
                                         Interpelacja nr 25530 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stałego wzrostu składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                                         • 28.05.2014Odliczenie w PIT składek ZUS ściągniętych w drodze egzekucji
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem (PIT-28). W 2012 r. powstały zaległości w płaceniu składki zdrowotnej. Składki te Wnioskodawca opłacił w 2013 r., przy czym część składek zapłacił bezpośrednio do ZUS, a część do urzędu skarbowego po wezwaniu do zapłaty, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Czy Wnioskodawca może obniżyć podatek poprzez odliczenie kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne ściągniętych w drodze egzekucji administracyjnej?
                                          • 23.05.2014Opłacanie składek ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów
                                           Od 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
                                           • 23.05.2014Opłacanie składek ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów
                                            Od 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
                                            • 23.05.2014Kontrola ZFŚS: Kara zależy od interpretacji urzędnika?
                                             Interpelacja nr 25544 do prezesa Rady Ministrów w sprawie interpretacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
                                             • 16.05.2014Brak wypłaty pensji z etatu a składki z działalności
                                              Przyjęcie literalnego brzmienia przepisu art. 9 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych prowadziłoby do sytuacji, w której obowiązek opłacania składek z innych tytułów powstawałby w razie choroby pracownika lub nie wypłacania pracownikowi należnego wynagrodzenia. Zatem, dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo jak długo trwa stosunek pracy dodatkowe (pozapracownicze) tytuły ubezpieczeń mają charakter dobrowolny - wyjaśnił ZUS.
                                              • 15.05.2014Rozliczenie kosztów autorskich od programów komputerowych
                                               Pytanie podatnika: Czy opisane powyżej zdarzenie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w roku 2014? Czy jest wymagane prowadzenie ewidencji prac programistów-twórców? Czy 50% koszty uzyskania przychodów oblicza się od wynagrodzenia pomniejszonego o czas przerw na posiłek, urlopu wypoczynkowego?
                                               • 14.05.2014Dziedziczenie składek z OFE
                                                Zapytanie nr 6289 do ministra finansów w sprawie wypłacania dziedziczonych składek z otwartych funduszy emerytalnych
                                                • 29.04.2014Składki ZUS pobrane przez płatnika w PIT-36L
                                                 Pytanie: Uzyskuję dochody z tytułu działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym oraz dochody ze stosunku pracy. W rozliczeniu za rok 2013 przychody i należny podatek ze stosunku pracy będę rozliczał w deklaracji PIT-37, a z działalności gospodarczej w deklaracji PIT-36L. Czy potrącone w roku podatkowym przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mogę rozliczyć w deklaracji PIT-36L?
                                                 • 28.04.2014Więcej, więcej, więcej
                                                  Najłatwiej jest podwyższać podatki. Taki wniosek nasuwa się po zapoznaniu się ze szczegółami przyjętego przez rząd Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Szkoda. Zamiast reformować i oszczędzać, znowu wyciąga się od podatników więcej. Jak zwykle zresztą. Lepiej zatem nie będzie.
                                                  • 22.04.2014Finanse państwa. Dług publiczny przekroczy próg 55 proc. PKB?
                                                   Jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że tzw. ustawa o OFE jest niekonstytucyjna, to już w bieżącym roku dług publiczny najprawdopodobniej przekroczy próg ostrożnościowy 55 proc. PKB – wynika z danych przedstawionych przez resort pracy w związku z zapytaniem zgłoszonym przez prezesa TK. Eksperci twierdzą, że rząd powinien zmniejszyć wydatki publiczne.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] . [ 21 ] ... [ 35 ] następna strona »