Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emeryt składki

 • 23.01.2015Polski biznes wyprowadza się do Wielkiej Brytanii
  Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze kręgi i już dawno przestała dotyczyć wyłącznie nazwisk z listy najbogatszych Polaków. Różne formy optymalizacji zyskują na popularności także wśród mniejszych firm, a nawet mikroprzedsiębiorstw, które korzystając z unijnych przepisów wyprowadzają swoje siedziby za granicę.
  • 22.01.2015ZUS przedsiębiorców w 2015 r. Składka zdrowotna w górę
   Przedwczoraj Prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 zł. Oznacza to, że w tym roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3104,57 zł (75% ww. wynagrodzenia). Zatem, składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2015 r., nie może być niższa niż 279,41 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).
   • 22.01.2015Polski biznes wyprowadza się do Wielkiej Brytanii
    Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze kręgi i już dawno przestała dotyczyć wyłącznie nazwisk z listy najbogatszych Polaków. Różne formy optymalizacji zyskują na popularności także wśród mniejszych firm, a nawet mikroprzedsiębiorstw, które korzystając z unijnych przepisów, wyprowadzają swoje siedziby za granicę.
    • 21.01.2015PIT za 2014: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
     Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
     • 21.01.2015ZUS przedsiębiorców w 2015 r. Składka zdrowotna w górę
      Wczoraj Prezes GUS ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 4139,42 zł. Oznacza to, że w tym roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3104,57 zł (75% ww. wynagrodzenia). Zatem, składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2015 r., nie może być niższa niż 279,41 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).
      • 20.01.2015Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 r.
       Od 1 stycznia 2015 r. wzrosły składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w tym roku 1750 zł (w 2014 r. było to 1680 zł), natomiast przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 r. wynosi 3959 zł (w 2014 r. - 3746 zł).
       • 20.01.2015PIT za 2014: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
        Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
        • 20.01.2015Opodatkowanie dwóch umów o dzieło zawartych w jednym miesiącu
         Pytanie podatnika: W styczniu z niektórymi osobami, niebędącymi pracownikami Wnioskodawcy zawarto dwie umowy o dzieło. Obydwa dzieła zostały wykonane w miesiącu zawarcia umowy. Wnioskodawca od łącznej sumy przychodów postawionej w styczniu do dyspozycji przyjmującego zamówienie odliczył miesięczne koszty uzyskania przychodu i od tak obliczonego dochodu obliczył i pobrał zaliczkę na podatek. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo, czy też powinien odliczyć koszty oraz obliczyć zaliczkę odrębnie od każdego wystawionego rachunku?
         • 16.01.2015Wycieczka sfinansowana ze środków ZFŚS a składki ZUS
          Działalność w postaci imprez masowych jak pikniki, „andrzejki”, organizowanie wycieczek - mieści się w pojęciu działalność socjalnej jako rodzaj działalności rekreacyjnej, względnie działalności w postaci różnych form krajowego wypoczynku. Kryterium socjalne odnosi się jedynie do przyznawania ulgowych świadczeń i usług, nie dotyczy ono natomiast innych świadczeń i usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o ZFŚS. Zatem, skoro koszt udziału w wycieczce jest pracownikom sfinansowany zgodnie z regulaminem ZFŚS, to przychód uzyskany przez nich z tego tytułu nie stanowi podstawy wymiaru składek - wyjaśnił ZUS.
          • 14.01.2015Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście
           Interpelacja nr 29556 do ministra finansów w sprawie rozliczania delegacji sędziowskich w zakresie sportu
           • 12.01.2015PIT za 2014: Ulga na dzieci
            Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.
            • 09.01.2015PIT za 2014: Ulga na dzieci
             Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.
             • 29.12.2014Składki ZUS - od 1 stycznia mniej obowiązków dla płatników
              Z początkiem 2015 r. wprowadzone zostaną nowe ułatwienia dla płatników składek. Zniesiony zostanie m.in. obowiązek sprawdzania w terminie do 30 kwietnia następnego roku prawidłowości danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych za poprzedni rok, które przekazano Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
              • 24.12.2014Składki ZUS - od 1 stycznia mniej obowiązków dla płatników
               Z początkiem 2015 r. wprowadzone zostaną nowe ułatwienia dla płatników składek. Zniesiony zostanie m.in. obowiązek sprawdzania w terminie do 30 kwietnia następnego roku prawidłowości danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych za poprzedni rok, które przekazano Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
               • 24.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
                Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                • 23.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
                 Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                 • 23.12.2014Nowe wzory dokumentów ZUS w wersji elektronicznej z opóźnieniem
                  Interpelacja nr 29196 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie poprawy sposobu udostępniania zainteresowanym płatnikom e-deklaracji
                  • 22.12.2014Czy trzeba rejestrować na kasie wpłaty od pacjentów?
                   Pytanie podatnika: Czy wpłaty za pobyt pacjenta w ZOL wnoszone na konto bankowe oraz gotówką do kasy przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej należy rejestrować przy użyciu kasy fiskalnej? Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania wpłat dokonywanych przez ZUS i KRUS na kasie fiskalnej?
                   • 18.12.2014Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych
                    Z uzasadnienia: Art. 188 Ordynacji podatkowej nie daje podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z tego powodu, że w przekonaniu organu podatkowego dowód taki byłby niewiarygodny. Ten ostatni element organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 191 Ordynacji podatkowej, która następuje dopiero wówczas, gdy uzyskany już zostanie materiał dowodowy w postaci np. protokołu przesłuchania świadka czy też opinii biegłego.
                    • 15.12.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 r.
                     Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie w przyszłym roku 1750 zł (w tym roku jest to 1680 zł), natomiast przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 r. wyniesie 3959 zł (w 2014 r. - 3746 zł), a nie jak zakładano wcześniej 3966 zł.
                     • 15.12.2014Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
                      Z początkiem 2015 r. oskładkowane zostaną dochody członków rad nadzorczych, a rok później wprowadzony zostanie obowiązek odprowadzania do ZUS składek od umów zleceń do wysokości minimalnej płacy – wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją w ostatnią środę.
                      • 12.12.2014Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
                       Z początkiem 2015 r. oskładkowane zostaną dochody członków rad nadzorczych, a rok później wprowadzony zostanie obowiązek odprowadzania do ZUS składek od umów zleceń do wysokości minimalnej płacy – wynika z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ją w ostatnią środę.
                       • 12.12.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 r.
                        Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie w przyszłym roku 1750 zł (w tym roku jest to 1680 zł), natomiast przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 r. wyniesie 3959 zł (w 2014 r. - 3746 zł), a nie jak zakładano wcześniej 3966 zł.
                        • 11.12.2014Wynagrodzenie programistów a koszty autorskie
                         Pytanie podatnika: Czy do wynagrodzenia zatrudnionych w firmie programistów możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów?
                         • 09.12.2014Będą zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
                          Do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych trafić mają przepisy dopuszczające odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenia, w tym należności finansowanej przez ubezpieczonego – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej.
                          • 08.12.2014Składki ZUS: Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych
                           W sytuacji, gdy u pracodawcy obowiązuje system zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów używania dla celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy polegający na uzależnieniu wysokości zwrotu od ilości faktycznie przejechanych kilometrów (tzw. kilometrówka), to warunkiem jego stosowania jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu. System ten, w odróżnieniu od tego przybierającego postać zwrotu zryczałtowanych kosztów, nie przewiduje możliwości ustanowienia limitu kilometrów, po przekroczeniu których nastąpi zaniechanie zwrotu poniesionych kosztów - wyjaśnił ZUS.
                           • 08.12.2014Będą zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
                            Do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych trafić mają przepisy dopuszczające odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenia, w tym należności finansowanej przez ubezpieczonego – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej.
                            • 08.12.2014Składki na ubezpieczenie społeczne coraz wyższe
                             Interpelacja nr 28781 w sprawie wzrostu wysokości składki na ubezpieczenie społeczne
                             • 05.12.2014Składki ZUS: Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych
                              W sytuacji, gdy u pracodawcy obowiązuje system zwrotu poniesionych przez pracownika kosztów używania dla celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy polegający na uzależnieniu wysokości zwrotu od ilości faktycznie przejechanych kilometrów (tzw. kilometrówka), to warunkiem jego stosowania jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu. System ten, w odróżnieniu od tego przybierającego postać zwrotu zryczałtowanych kosztów, nie przewiduje możliwości ustanowienia limitu kilometrów, po przekroczeniu których nastąpi zaniechanie zwrotu poniesionych kosztów - wyjaśnił ZUS.
                              • 04.12.2014PIT i składki ZUS od prezentów finansowanych z ZFŚS
                               O ile świąteczne prezenty dla kontrahentów mają zwykle postać rzeczową i są finansowane ze środków obrotowych, to w przypadku, gdy mają one być wręczone pracownikom, pracodawcy, którzy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), rozważają także możliwość sfinansowania ich ze środków zgromadzonych na tym funduszu. Bez względu zaś na to, jakie będzie źródło finansowania wydatków poniesionych na zakup prezentów dla pracowników, zawsze aktualne jest pytanie, jakie skutki na gruncie ustaw podatkowych oraz zusowskich będzie to wywoływało.
                               • 03.12.2014Ważne komunikaty ZUS
                                Z początkiem grudnia zmianie uległy kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu albo zawieszeniu emerytur i rent - wynika z komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opublikowanego w ostatnich dniach w Monitorze Polskim.
                                • 02.12.2014Ważne komunikaty ZUS
                                 Z początkiem grudnia zmianie uległy kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu albo zawieszeniu emerytur i rent – wynika z komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opublikowanego w ostatnich dniach w Monitorze Polskim.
                                 • 17.11.2014Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych: Dokumenty zgłoszeniowe
                                  Jako płatnik składek zobowiązany jesteś zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach i korektach, jakie nastąpiły w przekazanych do ZUS dokumentach ubezpieczeniowych. Dokumenty w trybie zmiany lub korekty składasz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie albo otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.
                                  • 14.11.2014Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych: Dokumenty zgłoszeniowe
                                   Jako płatnik składek zobowiązany jesteś zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wszelkich zmianach i korektach, jakie nastąpiły w przekazanych do ZUS dokumentach ubezpieczeniowych. Dokumenty w trybie zmiany lub korekty składasz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie albo otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.
                                   • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
                                    Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
                                    • 07.11.2014Zasady rozliczania i opłacania składek
                                     1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE Składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą: na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru, na ubezpieczenia rentowe - 8% podstawy wymiaru, na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru, na ubezpieczenie wypadkowe - stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru.
                                     • 31.10.2014Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych: Dokumenty rozliczeniowe
                                      Komplet dokumentów rozliczeniowych składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych (odpowiednio ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Jeśli rozliczasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przekazujesz tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA.
                                      • 14.10.2014Emerytury kapitałowe: Godne czy głodowe?
                                       Interpelacja nr 27940 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kapitałowej formuły obliczania świadczeń emerytalnych
                                       • 08.10.2014Wysokie koszty pracy w Polsce to mit?
                                        Interpelacja nr 27941 do ministra finansów w sprawie wysokich kosztów podatkowych ponoszonych z tytułu zatrudnienia pracownika
                                        • 07.10.2014Prawa i obowiązki płatników składek ZUS
                                         Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek założonego w ZUS, ale także uzyskiwania informacji m.in. o: ubezpieczeniach i świadczeniach, należnych składkach i wpłatach, osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.
                                         • 07.10.2014Bezpłatne mieszkanie dla pracownika a składki ZUS
                                          Nieodpłatne udostępnianie lokalu mieszkalnego pracownikowi jest świadczeniem w naturze, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku, gdy stroną umowy najmu mieszkania jest pracodawca, do podstawy wymiaru składek wchodzi pełne wynagrodzenie (przychód) pracownika, przed potrąceniem kosztów wynajmu lokalu oraz pełna kwota czynszu. W podstawie wymiaru składek należy uwzględnić także sumę wszystkich opłat ponoszonych w zawiązku z wynajęciem mieszkania, będą to oprócz czynszu również prąd, gaz i woda - wyjaśnił ZUS.
                                          • 01.10.2014Składki ZUS prokurenta spółki z o.o.
                                           Powołanie - bezumowne powierzenie pełnienia funkcji prokurenta nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Nie zaistnieje zatem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia, które będzie otrzymywał prokurent za pełnienie swej funkcji. Prokura bowiem sama w sobie stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie rodzi obowiązków przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił ZUS.
                                           • 01.10.2014III filar emerytalny. Na jaką korzyść mogą liczyć właściciele IKZE?
                                            W bieżącym roku oszczędzający na rachunkach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) mogą osiągnąć korzyść na poziomie nawet 1400 zł. Jak szacuje firma doradcza Open Finance, może to przyczynić się do wzrostu popularności tej formy oszczędzania. Ogólna wartość środków zgromadzonych w ramach III filara emerytalnego przekroczy na koniec roku 5 mld zł.
                                            • 30.09.2014III filar emerytalny. Na jaką korzyść mogą liczyć właściciele IKZE?
                                             W bieżącym roku oszczędzający na rachunkach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) mogą osiągnąć korzyść na poziomie nawet 1400 zł. Jak szacuje firma doradcza Open Finance, może to przyczynić się do wzrostu popularności tej formy oszczędzania. Ogólna wartość środków zgromadzonych w ramach III filara emerytalnego przekroczy na koniec roku 5 mld zł.
                                             • 30.09.2014Składki ZUS wspólników spółek z o.o. – ważny wyrok TK
                                              Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które dotyczą wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), są zgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził w ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzono, że kwestionowany przepis realizuje konstytucyjną gwarancję zabezpieczenia społecznego.
                                              • 29.09.2014Składki ZUS wspólników spółek z o.o. – ważny wyrok TK
                                               Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które dotyczą wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), są zgodne z ustawą zasadniczą – stwierdził w ubiegły czwartek Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzono, że kwestionowany przepis realizuje konstytucyjną gwarancję zabezpieczenia społecznego.
                                               • 26.09.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 r.
                                                Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, które zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1220), wyniesie w przyszłym roku 1750 zł (w tym roku jest to 1680 zł), natomiast, jak wynika z założeń do przyszłorocznego budżetu, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 r. wyniesie 3966 zł (w 2014 r. - 3746 zł).
                                                • 26.09.2014WSA: O wyższych kosztach dla twórców decyduje nie tylko umowa
                                                 Z uzasadnienia: O ile podatnik wykaże przychód z praw autorskich to organ podatkowy nie może odmówić mu zastosowania preferencyjnej stawki kosztów jego uzyskania. Nie jest poprawa teza organu, że brak określenia wynagrodzenia za prace twórcze w pisemnej umowie o prace, wyklucza zastosowanie stawki preferencyjnej kosztów. Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie będzie miał zastosowania, tylko wówczas jeżeli w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego nie można ustalić, jaka część wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi.
                                                 • 26.09.2014Obowiązki płatnika PIT: Praca na rzecz pracodawcy w ramach innej umowy zlecenia
                                                  Pytanie podatnika: W jaki sposób pracodawca ma obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz sporządzić informację PIT-11 w przypadku, gdy pracownik osiąga przychody z tytułu umowy zlecenia uzyskanych z zewnętrznej firmy wykonywanej na rzecz pracodawcy?
                                                  • 24.09.2014Spółka z o.o. a składki ZUS wspólników
                                                   Wspólnicy wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie są traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zatem z tytułu posiadania statusu wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który obejmuje połowę udziałów w spółce nie istnieje obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że nie istnieje również w takiej sytuacji obowiązek podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu - wyjaśnił ZUS.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] . [ 19 ] . [ 20 ] ... [ 35 ] następna strona »