Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasy fiskalne zwolnienie

 • 12.06.2012Kasy fiskalne 2012: Czy w zakadzie fotograficznym musi by kasa?
  Zasad zapisan w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z pn. zm.) jest to, e podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych s obowizani prowadzi ewidencj obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych.
  • 28.05.2012Prawo do ponownego korzystania ze zwolnienia z kas rejestrujcych
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozpocz dziaalno gospodarcz w 1990 r. i prowadzi j do chwili obecnej. W listopadzie 2008 r. w zwizku z tym, e w ofercie sprzeday Wnioskodawca posiada papierosy i wyroby tytoniowe, obligatoryjnie zosta zobowizany do rozpoczcia sprzeday za pomoc kasy fiskalnej. Obecnie Wnioskodawca zrezygnowa ze sprzeday papierosw i wyrobw tytoniowych. W roku 2011 Zainteresowany nie przekroczy kwoty 40 tys. z obrotu. Czy w obecnym stanie prawnym i faktycznym Wnioskodawca moe prowadzi sprzeda bez ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej?
   • 24.04.2012Kasy fiskalne: Ewidencjonowanie sprzeday w 2012 r.
    Pytanie podatnika: Czy podatnik jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu z tytuu wiadczenia usug przy uyciu kas rejestrujcych, jeli zapata za usug wiadczon na rzecz konkretnego odbiorcy nastpuje w caoci za porednictwem poczty lub banku?
    • 09.03.2012Kasy fiskalne: Ewidencjonowanie sprzeday w systemie VAT-mara
     Kasy rejestrujce nie maj moliwoci odrbnego zidentyfikowania sprzeday towarw opodatkowanych tylko od mary, (dla ktrych nie wyodrbnia si kwoty podatku od towarw i usug).W jaki zatem sposb ewidencjonowa na kasie rejestrujcej dostaw towarw opodatkowanych w systemie "VAT-mara"?
     • 05.01.2012Obowizek stosowania kasy fiskalnej przy sprzeday wysykowej
      Pytanie: Od maja 2011 r. prowadz dziaalno polegajc na sprzeday wysykowej odziey i dodatkw odzieowych. Nie prowadz innej dziaalnoci. Wysyka towaru odbywa si tylko za porednictwem poczty lub firm kurierskich. Wszystkie wpaty za wysyany towar wpywaj na moje konto bankowe. Kady dowd wpaty jednoznacznie wskazuje osob (wraz z adresem), na rzecz ktrej sprzeda zostaa dokonana oraz okrela przedmiot sprzeday. Czy mam obowizek prowadzenia ewidencji sprzeday za pomoc kasy fiskalnej?
      • 02.01.2012Ulga na zakup kasy rejestrujcej
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca kilka lat temu prowadzi dziaalno TAXI. Przy wprowadzeniu przepisw dotyczcych rejestracji obrotu przy pomocy kasy fiskalnej Zainteresowany zainstalowa takie urzdzenie, korzystajc z ulgi na jego zakup. Jednake swoje przedsibiorstwo Wnioskodawca prowadzi jeszcze tylko rok. W zwizku z czym zgosi si do urzdu skarbowego i ulg ow zwrci w caoci. Zainteresowany wskaza, i upyno pi lat, straci on prac i znw zasiad za kierownic takswki, wyrobi licencj i zakupi kas. Czy Wnioskodawca moe tylko raz skorzysta z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
       • 11.08.2011Zwolnienie z obowizku stosowania kasy fiskalnej
        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, dokonujcy wycznie sprzeday usug wiadczonych drog elektroniczn na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz takich osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz dla ktrych nabywanie usug wiadczonych przez podatnika nie bdzie zwizane z prowadzon dziaalnoci w sytuacji, gdy zapata za te usugi nastpuje w ten sposb, e nabywcy usug najpierw deponuj na rachunku bankowym podatnika okrelon kwot, nastpnie za z tej kwoty przelewane jest na inny rachunek bankowy wynagrodzenie Wnioskodawcy stanowice jego cakowity przychd z tytuu uwiadczonych usug, jest zwolniony z obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych?
        • 21.07.2011Nawet przy duych obrotach mona unikn kasy
         Podatnik, po przekroczeniu kwoty obrotw w wysokoci 40 tys. z ze wiadczenia usug na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, moe unikn koniecznoci stosowania kasy fiskalnej, gdy zadba o to by liczba przeprowadzonych przez niego transakcji w roku podatkowym nie przekroczya 50 i by byy one przeprowadzone na rzecz nie wicej ni 20 klientw, a dodatkowo kada sprzeda bya udokumentowana faktur VAT.
         • 18.04.2011Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne dla nowych grup podatnikw
          Ju od 1 maja br. nowe grupy podatnikw, m.in. rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze, lekarze i prawnicy, bd musiay kupi i stosowa w swojej dziaalnoci gospodarczej kasy fiskalne. Rwnie podatnicy rozliczajcy podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej bd musieli kupi kas, gdy ich roczne obroty przekrocz 40 tys. z. Powysze wynika z rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. Nr 138, poz. 930), ktre weszo w ycie z dniem 1 stycznia tego roku.
          • 11.04.2011Ministerstwo Finansw o zmianach w VAT od dnia 1 kwietnia 2011 r.
           W dniu 18 marca 2011 r. Sejm uchwali ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy - Prawo o miarach. Ustawa ta zostaa opublikowana w dniu 28 marca 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod poz. 332. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. wesza w ycie, co do zasady, z dniem 1 kwietnia 2011 r., z tym e: - z dniem 1 wrzenia 2011 r. wchodz w ycie przepisy w zakresie kas rejestrujcych, - z dniem 1 stycznia 2012 r. zostaje wprowadzona podstawowa stawka podatku na ubranka dla niemowlt i obuwie dla dzieci. Wiele z wprowadzonych ww. ustaw uregulowa ma istotny wpyw na zasady rozliczania podatku przez podatnikw. Do zmian tych dostosowano przepisy wykonawcze zawarte w rozporzdzeniach Ministra Finansw z dnia 28 marca 2011 r.:
           • 11.04.2011WSA: Podatnik zwolniony z VAT rwnie musi mie kas fiskaln
            Rezultatem wykadni gramatycznej, systemowej wewntrznej, celowociowej i historycznej art. 111 ust. 1 i ust. 5 ustawy o VAT jest konstatacja, i obowizkiem prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrujcej obcieni s nie tylko podatnicy czynni, ale take zwolnieni od podatku od towarw i usug ze wzgldu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujcy czynnoci (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).
            • 04.04.2011Faktura nie moe zastpi kasy fiskalnej
             Pytanie podatnika: Czy Zainteresowany jest zobowizany do prowadzenia ewidencji obrotu kwot podatku przy pomocy kas rejestrujcych, w odniesieniu do sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej i rolnikw ryczatowych, nie objtej zwolnieniem zgodnie z Rozporzdzeniem, w sytuacji kadorazowego udokumentowania sprzeday, we wskazanym zakresie, faktur VAT?
             • 29.03.2011Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.
              Zapewne nie kademu z nas udao si zapozna z obowizujcym od stycznia brzmieniem ustawy o VAT. Co istotne, wci brak jest odpowiedzi na szereg wtpliwoci interpretacyjnych. Ustawodawca wydaje si jednak nie do koca tym przejmowa, bo wanie uchwalono kolejn nowelizacj ustawy o podatku od towarw i usug.
              • 25.02.2011Kasa fiskalna przy sprzeday wysykowej i bezporedniej
               Pytania podatnika: 1. Czy wpaty za towar w sprzeday wysykowej, dokonane na rachunek bankowy firmy lub za porednictwem poczty, przewonika kurierskiego powinny by ewidencjonowane na kasie rejestrujcej? 2. Czy firma prawidowo postpuje rejestrujc na kasie fiskalnej tylko sprzeda dla osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, ktrzy zakupuj towar w punkcie sprzeday bezporedniej (za gotwk)?
               • 10.02.2011Kasy fiskalne 2011: Jedno zwolnienie wygasa, ale drugie obowizuje
                Pytanie podatnika: Czy w zwizku z faktem, i moje usugi nie s wymienione w zaczniku do nowego rozporzdzenia w sprawie kas fiskalnych, a byy wymienione w starym, bd zobowizana do instalacji kasy rejestrujcej 1.05.2011 roku, mimo i moje przychody na rzecz osb fizycznych bd wynosiy w caym roku ok. 30 000 z? (w zeszym wyniosy ok. 25 000 z). Otrzymuj w tej sprawie sprzeczne wyjanienia.
                • 24.01.2011Kasy fiskalne 2011: Zmiana przepisw nie jest powodem do skorzystania z ulgi przy zakupie kas
                 Od 2007 roku Spka jest czynnym podatnikiem podatku od towarw i usug, wykonujcym czynnoci usug medycznych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug oraz czynnoci sprzeday wyrobw farmaceutycznych w aptekach, ktre s w caoci sprzeda opodatkowan podatkiem od towarw i usug. Sprzeda wyrobw farmaceutycznych jest prowadzona od 5 stycznia 2009 roku i od tego dnia Spka prowadzi sprzeda dla osb fizycznych w aptekach przy uyciu kas fiskalnych, ktrych ilo i miejsce uytkowania zostay zgodnie z obowizujcymi przepisami, zgoszone przed zainstalowaniem do urzdu skarbowego oraz po ich fiskalizacji. Sprzeda usug medycznych dla osb fizycznych w 2010 roku przekroczya 40.000 zotych. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2a rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych, od dnia 1 maja 2011 roku Spka bdzie zobowizana do rejestracji sprzeday usug medycznych dla osb fizycznych przy pomocy kas rejestrujcych.
                 • 10.01.2011NSA: Opodatkowanie VAT usug budowlano-montaowych
                  Monta i wzniesienie budynku z prefabrykatw na indywidualne zamwienie osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej nie jest dostaw towaru, lecz usug budowlan (PKWiU 45) w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, co powoduje, e do 30 czerwca 2007 r. na podstawie § 2 pkt 1 w zw. z poz. 44 zacznika do rozporzdzenia Ministra Finansw z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujcych zaplata na poczet tej usugi na rachunek bankowy podatnika (usugodawcy), zwalniaa go od ewidencjonowania tego obrotu za pomoc kasy rejestrujcej pod warunkiem, e z ewidencji i dowodw dokumentujcych transakcj jednoznacznie wynikao, jakiej konkretnie transakcji zapata dotyczya.
                  • 04.01.2011Kasa fiskalna przy sprzeday wysykowej
                   Pytanie podatnika: 1. Czy do limitu obrotw 40 000 z naley wliczy sprzeda dokonywan w systemie wysykowym jako zwolnienie przedmiotowe z ewidencjonowania na kasie fiskalnej wynikajce z zacznika do rozporzdzenia Ministra Finansw z 23 grudnia 2009 r. poz. 37? 2. Czy w przypadku przekroczenia obrotw 40 000 z z powodu wczenia do limitu sprzeday w systemie wysykowym, sprzeda na rzecz rolnikw ryczatowych i sprzeda usug dostawy towarw winny by ewidencjonowane na kasie fiskalnej a sprzeda w systemie wysykowym zwolniona z tej ewidencji? 3. Czy w przypadku przekroczenia obrotw 40 000 z z powodu wczenia do limitu sprzeday w systemie wysykowym, sprzeda na rzecz rolnikw ryczatowych, sprzeda usug dostawy towarw i sprzeda towarw w systemie wysykowym winny by ewidencjonowane przy uyciu kas fiskalnych?
                   • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Kasy rejestrujce (fiskalne)
                    Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzi w ycie nowe rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz.U. Nr 138, poz. 930). Regulacja ta w znaczny sposb zawzia w stosunku do rozwiza stosowanych w 2010 r. zakres moliwych do wykorzystania przez podatnikw zwolnie od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas. Przedmiotowe rozporzdzenie wprowadza okres przejciowy, w ktrym zwolnienia przedmiotowe wystpujce w roku 2010 r. zachowuj swoj moc do 30 kwietnia 2011r.
                    • 20.12.2010Prawa i obowizki podatnika rozpoczynajcego ewidencjonowanie za pomoc kasy rejestrujcej
                     I. WSTP – oglnie o kasach rejestrujcych Kasy rejestrujce pojawiy si, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdroeniem zasad funkcjonowania podatku od wartoci dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarw i usug). Miay by urzdzeniami przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas miano rwnie realizowa prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                     • 07.12.2010Kasy fiskalne 2011 – Zmiana rozporzdzenia w sprawie warunkw stosowania kas rejestrujcych
                      W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansw pojawi si projekt Rozporzdzenia Ministra Finansw zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie kryteriw i warunkw technicznych, ktrym musz odpowiada kasy rejestrujce oraz warunkw ich stosowania. Wedug uzasadnienia zmiana ta ma zwizek z przewidzian zmian stawek podatku VAT. Jednoczenie w uzasadnieniu ministerstwo stwierdza, e nie jest wykluczona dalsza podwyka stawek VAT w latach nastpnych – taki zapis bowiem znajduje si w Wieloletnim Planie Finansowym Pastwa.
                      • 03.12.2010Kasy fiskalne 2011 – Zwolnienia
                       Zasady zwolnienia na czas okrelony niektrych grup podatnikw i niektrych czynnoci z obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych, oraz warunki korzystania z tych zwolnie okrela od 1.01.2011 roku Rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych, opublikowane w Dz.U. Nr 138, poz. 930.
                       • 03.12.2010Zwolnienie podmiotowe nie wyklucza koniecznoci posiadania kasy
                        Pytanie podatnika: Od dnia 23 lutego 2009 r. Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie handlu detalicznego artykuami dla zwierzt. W roku 2009 nie przekroczya obrotu 20.000 z (zgodnie z art. 111 ustawy o VAT obrt dla osb nie prowadzcych dziaalnoci wynosi 16.153,45 z). Wnioskodawczyni nadal korzysta ze zwolnienia od podatku od towarw i usug na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy - tzw. zwolnienie podmiotowe. Nie majc do tej pory obowizku nie wprowadzia rejestracji sprzeday przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Wnioskodawczyni chciaa wiedzie kiedy bdzie miaa taki obowizek?
                        • 02.12.2010Kasy fiskalne 2011: zmiana przepisw od 1.01.2011 r.
                         Od nowego roku zmieni si przepisy rozporzdzenia Ministra Finansw dotyczce obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Rozszerzy si katalog podmiotw zobowizanych do zainstalowania kas fiskalnych.
                         • 01.12.2010Zwrot za wyywienie podczas podry subowej bez PIT
                          Pytania podatnika: 1. Czy nadwyka kwoty przysugujcej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyywienie podczas podry subowej ponad kwot diety okrelonej w przepisach powoanego wyej rozporzdzenia, jest zwolniona z opodatkowania w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy wystarczajcym dokumentem potwierdzajcym wydatek obok faktury wystawionej na spk jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentw owiadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
                          • 06.10.2010WSA: Wydanych nagrd nie trzeba ewidencjonowa w kasie fiskalnej
                           Z uzasadnienia: W wietle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku od towarw i usug - w brzmieniu obowizujcym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarw nalecych do jego przedsibiorstwa, na cele wice si z tym przedsibiorstwem, nawet jeeli podatnikowi przysugiwao prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego w zwizku z nabyciem tych towarw. Zatem, czynno nieodpatnego wydania nagrd przez spk uczestnikom programu lojalnociowego nie stanowi dostaw towarw i nie ma obowizku ewidencjonowania jej za pomoc kas rejestrujcych.
                           • 21.09.2010Ewidencja obrotw na kasie fiskalnej a obowizek prowadzenia odrbnej ewidencji VAT
                            Pytanie podatnika: Czy pomimo prowadzenia szczegowej ewidencji caego obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kasy fiskalnej (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT) musz jeszcze prowadzi dodatkow, szczegow ewidencj na mocy art. 109 ust. 3, pomimo e w kasie fiskalnej mam wprowadzony podzia obrotu o ktrym mowa w art. 120 ust. 15 i mog sporzdzi deklaracj podatkow?
                            • 09.09.2010Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug z dnia 9 wrzenia 2010 r. – wykaz zmian (cz III)
                             Do spisu treci wykazu zmian 21. Zwrot podatku dla podmiotw zagranicznych (nie)zarejestrowanych na potrzeby podatku VAT Zaproponowana zmiana art. 89 polega na usuniciu zapisu, zgodnie z ktrym zwrot podatku dla podmiotw zagranicznych w trybie przewidzianym tym przepisem dotyczy wycznie podmiotw niezarejestrowanych na potrzeby podatku. Celem tej zmiany jest bardziej precyzyjne odzwierciedlenie przepisw dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r., ktra to dyrektywa nie wie prawa do zwrotu z brakiem rejestracji podmiotu zagranicznego dla celw podatku w pastwie czonkowskim, w ktrym podmiot ten wystpuje o zwrot. W tym zakresie dyrektywa wskazuje na spenienie warunku niedokonywania przez podmiot zagraniczny sprzeday w tym pastwie czonkowskim.
                             • 21.06.2010Ewidencja sprzeday na rzecz pracownikw przy zastosowaniu kasy rejestrujcej
                              Pytanie podatnika: Czy Spka moe korzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na rzecz swoich pracownikw na kasie rejestrujcej na podstawie rozporzdzenia z dnia 23 grudnia 2009 r.?
                              • 14.05.2010Zwolnienia z kas fiskalnych: Wykaz projektowanych zmian zacznika
                               Przedstawiony poniej wykaz zawiera porwnanie treci zacznika („Czynnoci zwolnione z obowizku ewidencjonowania”) obowizujcego obecnie rozporzdzenia ministra finansw z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. Nr 224, poz. 1797) z treci wykazu zwolnie przedmiotowych zawartego w projekcie rozporzdzenia z 11 maja 2010 r.
                               • 01.04.2010Obowizek zakupu kasy fiskalnej
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zaoy firm, ktra bdzie si zajmowa przewozem osb niepenosprawnych. Wnioskodawca bdzie wiadczy usugi wycznie na rzecz firm, a wic przedsibiorstw, nie dla osb fizycznych. Wnioskodawca jest przekonany, e nie przekroczy limitw uprawniajcych do zwolnienia. Sprzeda miesiczna ani w roku 2009, ani w 2010 nie przekroczy 3.000,00 PLN. Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zakupu kasy fiskalnej oraz czy konieczno zakupu kasy jest rwnoznaczna z koniecznoci rejestracji na potrzeby VAT?
                                • 09.03.2010Ulgi i zwolnienia podatkowe dla bankw: Ministerstwo Finansw o szczeglnym traktowaniu sektora bankowego
                                 Interpelacja nr 13845 do ministra finansw w sprawie wysokoci pomocy pastwa udzielonej bankom
                                 • 08.02.2010Dokumentowanie opat za korzystanie z samochodu subowego do celw prywatnych
                                  Pytanie podatnika: Czy dokumentowanie opat za korzystanie przez pracownika z samochodu subowego do celw prywatnych fakturami VAT (dokumentami wewntrznymi jeli pracownik nie zada wystawienia faktury) i opodatkowanie VAT wynagrodzenia Spki z tego tytuu stawk 22% jest dziaaniem prawidowym?
                                  • 04.02.2010Ustawa o transporcie drogowym komplikuje dziaania fiskusa
                                   Interpelacja nr 13349 do ministra finansw w sprawie wadliwych przepisw ustawy o transporcie drogowym
                                   • 22.12.2009Warunki skorzystania ze zwolnienia z kas fiskalnych
                                    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe do dnia 31 grudnia 2009 r. korzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                    • 13.11.2009MF o oszustwach fiskalnych
                                     Interpelacja nr 11610 do ministra finansw w sprawie naduy finansowych dokonywanych przy stosowaniu kas fiskalnych
                                     • 10.11.2009Rozporzdzenie dotyczce kas fiskalnych wedug nowych zasad?
                                      Wytyczne do rozporzdzenia zwalniajcego z obowizku stosowania kas fiskalnych w 2010 r. wraz z projektem aktu wykonawczego znalazy si w projekcie ustawy o VAT, ktry trafi do Sejmu. Konfederacja Pracodawcw Polskich obawia si jednak, e nowelizacja nie wejdzie w ycie przed kocem tego roku.
                                      • 09.11.2009Podatnik ma prawo skorzysta z ulgi na zakup kasy fiskalnej dwa razy
                                       Podatnicy dokonujcy sprzeday towarw i usug na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej (i rolnikw ryczatowych) maj obowizek rejestracji obrotu za pomoc kas fiskalnych. Podatnicy, ktrzy ewidencjonuj obrt za pomoc kas fiskalnych, mog odliczy od tego podatku cz kwoty wydatkowanej na zakup kas zgoszonych na dzie powstania obowizku rejestrowania. Oznacza to, e podatnik ma wic prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas za kadym razem, gdy powstanie obowizek ewidencji sprzeday okrelonych towarw i usug – orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                       • 08.07.2009Obowizki podatnikw rejestrujcych sprzeda przy uyciu urzdze fiskalnych (3) – paragony fiskalne
                                        Zwieczeniem sprzeday rejestrowanej przy uyciu kasy fiskalnej powinno by wydrukowanie i wydanie klientowi dokumentu fiskalnego, na ktrym powinny znale si informacje szczegowo okrelone w rozporzdzeniu. Okrela ono nie tylko rodzaj informacji, jakie musz znale si na paragonie, ale rwnie ich kolejno, a take w niektrych przypadkach rozmieszczenie i minimalne wymiary.
                                        • 16.06.2009Kasy fiskalne przy zarzdzaniu nieruchomociami
                                         Zapytanie nr 3378 do ministra finansw w sprawie obowizku posiadania kas fiskalnych zgodnie z rozporzdzeniem ministra finansw
                                         • 18.05.2009Ewidencja obrotw i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych
                                          Pytane podatnika: Czy w sytuacji, gdy Przedsibiorstwo w wybranych punktach bdzie prowadzio ewidencj obrotw i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych w szerszym ni wskazany w § 4 Rozporzdzenia MF zakresie, nie spowoduje to utraty zwolnienia podmiotowego, z ktrego obecnie korzysta Przedsibiorstwo?
                                          • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
                                           Pytanie: Zamierzam poszerzy dziaalno gospodarcz o handel samochodami nabytymi w kraju. Prosz o informacje, jakie s zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
                                           • 21.11.2008Czy ulga na zakup kasy fiskalnej przysuguje kilka razy?
                                            Obowizek prowadzenia ewidencji sprzeday za pomoc kas rejestrujcych powstaje dla podatnika tylko raz. Z uwagi na to ulga przewidziana przy zakupie kas rejestrujcych, zgoszonych na dzie powstania obowizku ewidencjonowania, take przysuguje podatnikowi jednorazowo. W konsekwencji kolejne kasy nabywane po dniu powstania obowizku ewidencjonowania nie s objte prawem do ulgi — orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                            • 16.07.2008Rozpoczcie ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej
                                             Podatnik, ktry ma zamiar rozpocz ewidencj kwot osiganych przychodw oraz kwot nalenego podatku od towarw i usug za pomoc kasy rejestrujcej powinien mie na uwadze konieczno powiadomienia o tym fakcie Naczelnika waciwego Urzdu Skarbowego. Powinien go take zawiadomi o fiskalizacji kasy. S to take warunki konieczne do uzyskania ulgi wynikajcej z zakupu kasy.
                                             • 30.05.2008Kasy fiskalne dla lekarzy
                                              Interpelacja nr 2281 do ministra finansw w sprawie prac nad ustaw wprowadzajc kasy fiskalne w gabinetach lekarskich
                                              • 25.04.2008Obowizek ewidencjonowania obrotw przy zastosowaniu kasy rejestrujcej przez nastpc prawnego
                                               Pytanie podatnika: Czy z dniem poczenia jednostka przejmujca, niezobowizana dotychczas do instalacji kas rejestrujcych ze wzgldu na zwolnienie przedmiotowe z uwagi na struktur obrotw, zobowizana bdzie do jej instalacji z powodu wczenia do niej innej jednostki, ktra w przeszoci utracia prawo do takiego zwolnienia ze wzgldu na swoj struktur obrotw?
                                               • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpatne przekazanie towarw i kasa fiskalna
                                                Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwrcia si o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisw prawa podatkowego. Przedstawiajc stan faktyczny skarca wskazaa, i dokonuje nieodpatnie dostaw towarw w ramach prowadzonych dziaa promocyjnych. Skarca prowadzia programy lojalnociowe dla podmiotw korzystajcych z jej usug i w ramach tych programw przekazywaa nieodpatnie swoim klientom prezenty. Korzystajc z prawa wynikajcego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarca obniaa kwot podatku nalenego o kwot podatku naliczonego zwizanego z nabyciem towarw przeznaczonych do nieodpatnego przekazania, gdy przekazanie miao na celu zwikszenie wartoci obrotu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od towarw i usug.
                                                • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnociowy i VAT
                                                 Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spka P. S.A. (zwana dalej „Spk” lub „Skarc”) wystpia o udzielenie pisemnej interpretacji przepisw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, pz. 535 z pn. zm.), powoywanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujcych (Dz. U. Nr 51, pz. 375 ze sprost.), powoywanego dalej jako „rozporzdzenie” w zakresie dotyczcym obowizku stosowania kas rejestrujcych.