Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasy fiskalne zwolnienie

 • 14.04.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT i kasy fiskalne - jest ju interpretacja oglna MF
  9 kwietnia 2015 r. Minister Finansw wyda interpretacj ogln w zakresie stosowania tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych, wobec podmiotw wykonujcych m.in. usugi zwizane z obsug rachunkowo-ksigow. Interpretacja ta zostaa wydana w zwizku z wtpliwociami oraz rozbienociami interpretacyjnymi jakie pojawiy si po nowelizacji przepisw ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym dokonanej ustaw z dnia 9 maja 2014 r. o uatwieniu dostpu do wykonywania niektrych zawodw regulowanych.
  • 13.04.2015Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT i kasy fiskalne - jest ju interpretacja ogólna MF
   W dniu 9 kwietnia 2015 r., Minister Finansów wyda na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa interpretacj ogóln w zakresie stosowania tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych, wobec podmiotów wykonujcych m.in. usugi zwizane z obsug rachunkowo-ksigow.
   • 30.03.2015Czy weterynarz musi mie kas fiskaln?
    Pytanie podatnika: Czy w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz (PKD - 75.00.Z dziaalno weterynaryjna, PKD - 71.20. A wykonywanie bada i analiz zwizanych z jakoci ywnoci, wczajc badania zwierzt rzenych przed ubojem i misa po uboju) Wnioskodawca jest zobowizany do prowadzenia ewidencji sprzeday za pomoc kasy fiskalnej w zwizku z wejciem w ycie nowego rozporzdzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnie z obowizków prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych z dnia 7 listopada 2014 r. (§ 4 pkt 2f)?
    • 25.03.2015Kasa fiskalna w warsztacie samochodowym
     wiadczenie usug w zakresie prowadzenia elektromechaniki pojazdw, polegajcych na naprawie urzdze i instalacji elektrycznych w samochodach, wykonywane na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej lub na rzecz rolnikw ryczatowych objte jest bezwzgldnym obowizkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujcych.
     • 24.03.2015Kasa fiskalna w warsztacie samochodowym
      wiadczenie usug w zakresie prowadzenia elektromechaniki pojazdów, polegajcych na naprawie urzdze i instalacji elektrycznych w samochodach, wykonywane na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej lub na rzecz rolników ryczatowych objte jest bezwzgldnym obowizkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujcych.
      • 23.03.2015Sprzeda przez internet a kasy rejestrujce
       Obowizek stosowania kas rejestrujcych co do zasady dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonuj sprzeday na rzecz okrelonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych. Sprzedajc przez internet, mona jednak nie wydawa paragonów. Zobaczmy w jakich sytuacjach.
       • 05.03.2015Kiedy ksigowy i doradca podatkowy musz mie kas fiskaln?
        Pytanie podatnika: Czy w wietle powyej przedstawionego stanu faktycznego, prawidowym bdzie korzystanie przez Wnioskodawc ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego w danym roku podatkowym nie duej ni do 31 grudnia 2016 r. przy zastosowaniu kas rejestrujcych?
        • 27.02.2015Utrata zwolnienia z kas fiskalnych
         Kasy fiskalne od 1 marca br. bd dla wikszoci firm, niezalenie od osignitego obrotu, obowizkowym wyposaeniem. Obowizek ten wynika z nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. Odnonie natomiast przepisw dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, w ktrym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
         • 26.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
          Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
          • 26.02.2015Utrata zwolnienia z kas fiskalnych
           Kasy fiskalne od 1 marca br. bd dla wikszoci firm, niezalenie od osignitego obrotu, obowizkowym wyposaeniem. Obowizek ten wynika z nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak ju pisalimy, rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie ("Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?"). Odnonie natomiast przepisów dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwóch miesicy nastpujcych po miesicu, w którym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
           • 25.02.2015Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?
            Zgodnie z nowym rozporzdzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, obowizujcym od 1 stycznia br., obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotw, zostali objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdw silnikowych oraz motorowerw. Co oznacza, e najpniej z dniem 1 marca 2015 r. nowe grupy podatnikw, ktre do tej pory korzystay ze zwolnienia i nie miay obowizku posiadania kasy fiskalnej bd musieli j zainstalowa.
            • 25.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
             Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
             • 24.02.2015Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?
              Zgodnie z nowym rozporzdzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, obowizujcym od 1 stycznia br., obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotów, zostali objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Co oznacza, e najpóniej z dniem 1 marca 2015 r. nowe grupy podatników, które do tej pory korzystay ze zwolnienia i nie miay obowizku posiadania kasy fiskalnej bd musieli j zainstalowa.
              • 24.02.2015Ewidencja sprzeday na kasie po mierci wspólnika
               Pytanie podatnika: Czy naleny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po mierci wspólnika (zakoczenie bytu prawnego spóki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowizkowi zapaty do Urzdu Skarbowego?
               • 11.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
                Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy ktrych ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest rwnie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                • 10.02.2015Ewidencjonowanie sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej
                 Kasy rejestrujce - potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urzdzenia przy pomocy których ewidencjonuje si obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kasy rejestrujcej realizowane jest równie prawo konsumenta do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierajcego podstawowe dane o majcej miejsce transakcji, w tym dane o strukturze ceny (wysokoci uwzgldnionego w niej podatku VAT).
                 • 30.01.2015Kasy fiskalne 2015. Rozpoczcie dodatkowej dziaalnoci a zwolnienie z kas
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej wiadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci usugi w zakresie pielgnacji zwierzt. Dotychczas osignity przez Wnioskodawc obrót nie przekroczy kwoty 20.000 z. Wnioskodawca zamierza rozpoczcie wiadczenia usug taksówkarskich, które podlegaj ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Czy przychody z pielgnacji zwierzt równie musz by ewidencjonowane przy zastosowaniu kasy w momencie rozpoczcia dziaalnoci w zakresie usug taksówkarskich, czy z chwil przekroczenia obrotu w wysokoci 20.000 z?
                  • 16.01.2015Najem prywatny a kasa rejestrujca
                   Zgodnie z ustaw o VAT podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci. Czy zatem osoba prywatnie wynajmujca mieszkanie musi posiada kas fiskaln?
                   • 16.01.2015Kasy fiskalne 2015: Zapaty dokonywane przelewem a zwolnienie z kas
                    Pytanie podatnika: W 2013 r. przychody z dziaalnoci na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci wynosiy 130 000 z. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z zacznika do rozporzdzenia ws. kas - poz. 37. W 2014 r. przychody z tytuu sprzeday na rzecz ww. osób wyniosy 1200 z. Wszystkie wpaty wpywaj na rachunek bankowy firmy w caoci z dokadnym opisem czego dotyczy wpata. Czy Wnioskodawca nadal moe korzysta ze zwolnienia (poz. 37 zacznika) w roku 2014 i 2015?
                    • 15.01.2015Najem prywatny a kasa rejestrujca
                     Zgodnie z ustaw o VAT podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci. Czy zatem osoba prywatnie wynajmujca mieszkanie musi posiada kas fiskaln?
                     • 29.12.2014VAT 2015: Parametry, wskaniki, limity
                      Podatek od towarw i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorcw i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarw, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupw, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrw i wskanikw podatku od towarw i usug.
                      • 24.12.2014VAT 2015: Parametry, wskaniki, limity
                       Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                       • 23.12.2014Najem prywatny lokali przez podatnika VAT a dane sprzedawcy na fakturze
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadzc dziaalno i jest podatnikiem VAT. Do swego prywatnego majtku Wnioskodawca zamierza zakupi kilka lokali mieszkalnych i czerpa dochody z ich wynajmu. Przychody te zamierza dokumentowa faktur, jednak w pozycji wystawcy faktury wpisze swoje imi i nazwisko oraz adres domowy, a nie dane dotyczce dziaalnoci. Czy faktura dokumentujca najem bdzie wystawiona prawidowo?
                        • 22.12.2014Czy trzeba rejestrowa na kasie wpaty od pacjentów?
                         Pytanie podatnika: Czy wpaty za pobyt pacjenta w ZOL wnoszone na konto bankowe oraz gotówk do kasy przez osoby fizyczne nieprowadzce dziaalnoci gospodarczej naley rejestrowa przy uyciu kasy fiskalnej? Czy istnieje obowizek ewidencjonowania wpat dokonywanych przez ZUS i KRUS na kasie fiskalnej?
                         • 01.12.2014Kasy fiskalne zawsze i wszdzie?
                          Od nowego roku kolejna grupa podatnikw bdzie musiaa kupi kasy fiskalne. Zwolnienie z obowizku ich stosowania obejmuje coraz mniejsz liczb podatnikw. Czy obecno kasy naprawd uszczelni system i czemu pomoe? Nie chodzi jednak o samo istnienie kasy.
                          • 01.12.2014Kasy fiskalne dla kadego?
                           Od nowego roku kolejna grupa podatników bdzie musiaa kupi kasy fiskalne. Zwolnienie z obowizku ich stosowania obejmuje coraz mniejsz liczb podatników. Czy obecno kasy naprawd uszczelni system i czemu pomoe? Nie chodzi jednak o samo istnienie kasy.
                           • 28.11.2014Podatki 2015/2016: Utrata zwolnienia z kas
                            Od stycznia 2015 r. obowizywa bdzie nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak ju pisalimy, rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorcw). Odnonie natomiast przepisw dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, w ktrym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
                            • 28.11.2014Podatki 2015/2016: Utrata zwolnienia z kas
                             Od stycznia 2015 r. obowizywa bdzie nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Jak ju pisalimy, rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorców). Odnonie natomiast przepisów dotyczcych utraty prawa do zwolnienia z ewidencjonowania to generalnie utrzymano zasad, e utrata zwolnienia z kas nastpuje po upywie dwóch miesicy nastpujcych po miesicu, w którym wystpio zdarzenie uniemoliwiajce korzystanie z danego tytuu zwolnieniowego.
                             • 21.11.2014Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowizku stosowania kas fiskalnych
                              W latach 2015-2016 bdzie obowizywao nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w przyszym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy tydzie temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorcw). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                              • 21.11.2014Podatki 2015/2016: Zwolnienia z obowizku stosowania kas fiskalnych
                               W latach 2015-2016 bdzie obowizywao nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w przyszym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy tydzie temu (Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorców). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                               • 14.11.2014Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorcw
                                Zgodnie z nowym rozporzdzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, ktre zostao ogoszone w Dzienniku Ustaw 7 listopada br. (poz. 1544), od przyszego roku kolejni podatnicy bd musieli liczy si z zakupem kas. I tak, obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotw, maj zosta objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdw silnikowych oraz motorowerw. Rozporzdzenie bdzie obowizywa w 2015 r. i 2016 r.
                                • 14.11.2014Kasy fiskalne 2015/2016: Mniej zwolnie dla przedsibiorców
                                 Zgodnie z nowym rozporzdzeniem w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych, które zostao ogoszone w Dzienniku Ustaw 7 listopada br. (poz. 1544), od przyszego roku kolejni podatnicy bd musieli liczy si z zakupem kas. I tak, obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotów, maj zosta objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów. Rozporzdzenie bdzie obowizywa w 2015 r. i 2016 r.
                                 • 14.11.2014Kasa fiskalna przy sprzeday przez Internet
                                  Pytanie podatnika: Czy ewidencjonowanie za porednictwem kas fiskalnych jest konieczne w sytuacji, gdy caa sprzeda opiera si na przelewach bankowych a dostawa towarów nastpuje w systemie wysykowym (poczt lub przesykami kurierskimi) dodatkowo z ewidencji i dowodów dokumentujcych transakcj jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapata dotyczya i na czyj rzecz zostaa dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) i Spóka nie dokonuje dostaw towarów usug okrelonych w § 4 rozporzdzenia? Czy ewentualne zmiany systemu rejestracji s moliwe w trakcie roku podatkowego?
                                  • 03.11.2014Obowizek dokonania odczytu pamici kasy rejestrujcej
                                   Pytanie podatnika: Czy w zwizku z rezygnacj dziaalnoci pod wzgldem podatku VAT powinien Pan dokona odczytu moduu pamici kasy fiskalnej?
                                   • 24.10.2014Obcienie pracownika kosztami prywatnego przejazdu taksówk a VAT
                                    Pytanie podatnika: Spóka zawara z korporacj taksówkarsk umow na obsug przejazdów subowych dla swoich pracowników. W ramach takiej usugi, wybrana korporacja taksówkarska wiadczy usugi taksówkarskie na rzecz spóki, za które obcia spók nalenym wynagrodzeniem. Zdarzaj si sytuacje, e faktury wystawione na spók dokumentuj prywatne przejazdy pracowników. Czy obcienie pracownika kosztami prywatnego przejazdu taksówk podlegao opodatkowaniu VAT po stronie spóki?
                                    • 08.10.2014Sprzeda na serwisach zakupów grupowych a zwolnienia z kas fiskalnych
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca sprzedaje usugi na portalach zakupów grupowych (internetowych). Usugi wiadczone s na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Patnoci s gromadzone na kontach portali zakupów grupowych, a nastpnie wpacane na konto bankowe Wnioskodawcy. Czy po ewentualnym przekroczeniu w przyszoci limitu zobowizujcego do zaprowadzeniu ewidencji sprzeday przy uyciu kasy fiskalnej Wnioskodawca bdzie móg skorzysta ze zwolnienia z tego obowizku?
                                     • 25.09.2014Kasy fiskalne 2015/2016: Kogo czeka utrata zwolnienia?
                                      Ministerstwo Finansw przedstawio projekt nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych. Rozporzdzenie ma obowizywa w 2015 r. i 2016 r. Jak wynika z niego, od przyszego roku kolejni podatnicy bd musieli liczy si z zakupem kas. I tak, obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotw, maj zosta objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdw samochodowych.
                                      • 24.09.2014Kasy fiskalne 2015/2016: Kogo czeka utrata zwolnienia?
                                       Ministerstwo Finansów przedstawio projekt nowego rozporzdzenia w sprawie zwolnienia z kas fiskalnych. Rozporzdzenie ma obowizywa w 2015 r. i 2016 r. Jak wynika z niego, od przyszego roku kolejni podatnicy bd musieli liczy si z zakupem kas. I tak, obowizkiem stosowania kas, bez wzgldu na wysoko osiganych obrotów, maj zosta objci przedsibiorcy wiadczcy m.in. usugi prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne oraz napraw pojazdów samochodowych.
                                       • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
                                        Projekt rozporzdzenia okrelajcy zakres zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych na lata 2015-2016 zosta skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnie oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporzdzenia przewiduje racjonalizacj zwolnie oraz objcie niektrych dziaalnoci obowizkiem stosowania kas bez wzgldu na osigane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas objoby te rodzaje dziaalnoci, w ktrych wykonuje si usugi w przewaajcej czci na rzecz konsumentw, czsto o duej wartoci - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacje poselsk.
                                        • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: Bdzie wyszy limit zwolnienia?
                                         Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie koniecznoci zwikszenia kwoty obrotu uprawniajcej do uzyskania zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
                                         • 22.09.2014Sprzeda towarów dla osoby fizycznej zamieszkaej na terytorium kraju trzeciego a kasa fiskalna
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca sporadycznie dokonuje sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej zamieszkaych w krajach poza terytorium Unii Europejskiej. Wówczas na podstawie dokumentów potwierdzajcych eksport wystawia faktur ze stawk 0% lub ze stawk krajow w zalenoci od daty otrzymania dokumentów speniajcych warunki eksportu. Czy sprzeda towarów dla osoby fizycznej zamieszkaej na terytorium kraju trzeciego powinna by dokumentowana za pomoc kasy fiskalnej?
                                          • 10.09.2014PayPal a zwolnienie z kas
                                           Pytanie podatnika: Czy posiadajc dokumentacj patnoci z systemu P. podatnik moe skorzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania tych czynnoci wynikajcego z pkt II pozycja 37 zacznika do rozporzdzenia Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych?
                                           • 09.09.2014Przychody z wynajmu a limit obrotów do wprowadzenia kasy rejestrujcej
                                            Pytanie podatnika: Czy wystawiajc faktury z VAT-em zwolnionym osobom fizycznym i prowadzcym dziaalno gospodarcz za wynajem lokalu do celów mieszkaniowych i prowadzc jednoczenie jednoosobow dziaalno gospodarcz (podatnik VAT czynny) przychody z wynajmu i dziaalnoci osigane od osób fizycznych naley zsumowa do limitu posiadania kasy fiskalnej do kwoty 20.000z (lub proporcjonalnie do okresu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej jeeli dziaalno rozpoczta jest w trakcie roku)?
                                            • 01.08.2014Kasy fiskalne 2015: Nowe przepisy ws. zwolnie z obowizku ewidencji
                                             Z pocztkiem 2015 r. znacznie ograniczony zostanie zakres zwolnie z obowizku ewidencjonowania za pomoc kas fiskalnych – wynika z przygotowanego przez resort finansw projektu nowego rozporzdzenia ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Projektodawca liczy na wzrost wpyww podatkowych o ok. 125 mln z w skali roku.
                                             • 01.08.2014Kasy fiskalne 2015: Nowe przepisy ws. zwolnie z obowizku ewidencji
                                              Z pocztkiem 2015 r. znacznie ograniczony zostanie zakres zwolnie z obowizku ewidencjonowania za pomoc kas fiskalnych – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowego rozporzdzenia ws. zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Projektodawca liczy na wzrost wpywów podatkowych o ok. 125 mln z w skali roku.
                                              • 18.07.2014Uatwienie wykonywania dziaalnoci gospodarczej: Zmiany w PIT i CIT
                                               Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca b.r. odbdzie si pierwsze czytanie przyjtego przez Rad Ministrów w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunków prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W zakresie podatków dochodowych projekt przewiduje nastpujce zmiany:
                                               • 27.06.2014Prawo do zwolnienia z prowadzenia ewidencji po wyrejestrowaniu kasy fiskalnej
                                                Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi drukark fiskaln. Przysugiwao mu wówczas zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej - poniewa sprzeda na rzecz osób indywidualnych, prowadzi wycznie przez internet i wszystkie transakcje maj odzwierciedlenie w aukcjach oraz przelewach bankowych. Kupujc i rejestrujc kas fiskaln Wnioskodawca nie skorzysta z tego zwolnienia. W tym roku chciaby wyrejestrowa kas i zaprzesta z jej korzystania. Czy po wyrejestrowaniu kasy fiskalnej Wnioskodawca bdzie móg skorzysta ze zwolnienia z jej posiadania i fiskalnego ewidencjonowania?
                                                • 17.06.2014Refaktura za media a kasa rejestrujca
                                                 Pytanie: Czy wiadczc (odsprzeda na zasadzie refakturowania) usugi w zakresie dostawy wody i energii dla osoby fizycznej, mog skorzysta ze zwolnienia dot. energii i wody w zaczniku do zwolnie z kas fiskalnych? Czy te zwolnienie to nie dotyczy refaktur? Syszaam opini, e wiadczenie usug, których przedmiotem jest energia, woda, jest zwolnione z ewidencjonowania przy pomocy kasy, ale dotyczy tylko producentów energii, czyli zakadów energetycznych, i dostawców wody, czyli zakadów wodocigowych. Jak jest naprawd?