Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

postępowanie upominawcze

 • 04.09.2019Odpowiedzialność solidarna za długi mieszkaniowe do zmiany
  Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace legislacyjne mające na celu faktyczne ujednolicenie sytuacji prawnej wszystkich pełnoletnich osób mieszkających i pozostających jeszcze na utrzymaniu swoich wstępnych. Projektowane jest w tym zakresie wprowadzenie uregulowania, zgodnie z którym także w przypadku najmu lokalu mieszkalnego pełnoletnie osoby wspólnie zamieszkujące z najemcą nie będą ponosić faktycznej odpowiedzialności za czynsz i inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu, jeśli pozostają jeszcze na utrzymaniu najemcy.
  • 20.05.2019Samodzielna windykacja: Postępowanie uproszczone - podstawowe informacje (1)
   Postępowanie uproszczone jest stosowane w przypadku spraw drobnych, rozpoznawanych przez sądy rejonowe, przy wykorzystaniu uproszczonego postępowania dowodowego oraz konieczności posługiwania się przez strony przy składaniu pism procesowych w toku postępowania specjalnymi urzędowymi formularzami według określonych wzorów. W Kodeksie postępowania cywilnego postępowanie uproszczone jako procedura szczególna uregulowane zostało w art. 505 ze zn. 1 k.p.c. do art. 505 ze zn. 14 k.p.c. (Postępowanie uproszczone).
   • 17.05.2019Samodzielna windykacja: Postępowanie uproszczone - podstawowe informacje (1)
    Postępowanie uproszczone jest stosowane w przypadku spraw drobnych, rozpoznawanych przez sądy rejonowe, przy wykorzystaniu uproszczonego postępowania dowodowego oraz konieczności posługiwania się przez strony przy składaniu pism procesowych w toku postępowania specjalnymi urzędowymi formularzami według określonych wzorów. W Kodeksie postępowania cywilnego postępowanie uproszczone jako procedura szczególna uregulowane zostało w art. 505 ze zn. 1 k.p.c. do art. 505 ze zn. 14 k.p.c. (Postępowanie uproszczone).
    • 25.04.201926.04.2019: Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce
     Każdy przedsiębiorca udzielający kredytu kupieckiego prędzej czy później trafi na kontrahenta, który nie chce (z różnych powodów) zapłacić należności za usługę. Często w takich sytuacjach rezygnujemy z windykacji, sądząc, że procedura będzie kosztowna i czasochłonna, a rezultat niepewny. W części przypadków rzeczywiście tak jest - jeśli jednak transakcja jest dobrze udokumentowana, z pomocą przychodzi jedno z tzw. postępowań odrębnych - procedura pozwalająca na egzekucję długu w prosty sposób. Co istotne, po przeszkoleniu każdy przedsiębiorca lub wyznaczony przez niego pracownik może w oczywistych sprawach sporządzić odpowiednią dokumentację, co znacząco obniża koszty i ryzyko - wydatki na koszty zastępstwa procesowego zostają bowiem wyeliminowane lub mocno obniżone. Zapraszamy na e-kurs: Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze - szybka i skuteczna windykacja w praktyce. 
     • 05.04.2019Elektroniczne postępowanie upominawcze - jak się bronić przed skutkami wadliwego nakazu
      W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd może rozpoznać każdą sprawę, w której powód dochodzi roszczenia pieniężnego. Istota tego postępowania polega na tym, że na podstawie treści pozwu, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego i bez wysłuchania pozwanego, w oparciu jedynie o dokonaną ocenę wiarygodności przytoczonych okoliczności i dowodów, wydawany jest nakaz zapłaty.
      • 25.08.2017Elektroniczne postępowanie upominawcze: Jak się bronić w przypadku niedoręczenia nakazu?
       W elektronicznym postępowaniu upominawczym w przypadku doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty do rąk własnych, ma on możliwość podjęcia obrony swoich interesów poprzez wniesienie sprzeciwu, natomiast w przypadku przesłania nakazu zapłaty na adres, pod którym pozwany nie zamieszkuje, może on, wnosząc sprzeciw po powzięciu wiadomości o wydaniu nakazu, jednocześnie wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia - przypomniało Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację poselską.
       • 24.06.2014Elektroniczne postępowanie upominawcze. Kłopotliwe przerwy techniczne
        Interpelacja nr 26090 do ministra sprawiedliwości w sprawie usprawnienia funkcjonalności systemu obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze w ramach tzw. e-sądu
        • 23.10.2012Biurokracja wciąż blokuje rozwój przedsiębiorczości
         Polska awansowała o siedem pozycji w nowej edycji rankingu „Doing Business”, przygotowywanego corocznie przez Bank Światowy. – Nie popadajmy w euforię. W rankingu oceniającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej, nawet po awansie, zajmujemy dopiero 55. miejsce. Przed nami są Litwa i Kazachstan – komentuje Krzysztof Kajda, ekspert PKPP Lewiatan.
         • 17.10.2012Elektroniczne postępowanie upominawcze
          Na podstawie ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 26, poz. 156) do Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.) został dodany dział VIII zatytułowany Postępowania elektroniczne. Nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z zapowiedziami ministra finansów ustanowienie tego rodzaju postępowania miało na celu wzmocnienie ochrony wierzycieli oraz zmniejszenie wymiaru czasowego dochodzenia roszczeń. Należy również zauważyć, że jest to także swoisty wyłom w jednej z podstawowych zasad procesu cywilnego, a mianowicie – w zasadzie pisemności.
          • 24.09.2012Będą kolejne zmiany w e-sądzie
           Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza znowelizować przepisy dotyczące elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Nowe regulacje mają zachęcić do szerszego wykorzystywania EPU.
           • 30.12.2009KPP: Sąd wyda orzeczenie za pomocą internetu
            Od najbliższego piątku zacznie obowiązywać tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze. – Każde usprawnienie polskiego sądownictwa jest ze wszech miar godne pochwały – mówią eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich.
            • 26.10.2009Orzecznictwo: Przedawnienie zaległości wobec ZUS
             Z uzasadnienia: Oznacza to, że do przedawnienia zaległości podatkowych z tytułu składek za kwiecień 2000 r. miały zastosowanie przepisy art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym w 2000 r. oraz z mocy art. 31 tej ustawy art. 118 § 1 i 2 ord. pod. Zgodnie z treścią art. 118 ord. pod. ale w brzmieniu obowiązującym także w 2000 r. co wynika z art. 21 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387) - a nie w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 marca 2003 r. jak przyjął Sąd pierwszej instancji. Z art. 118 ord. pod. wynika, że nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej (ubezpieczeniowej) osoby trzeciej, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa (ubezpieczeniowa), upłynęło 5 lat. Oznacza to, że w przypadku powstania zaległości ubezpieczeniowej w 2000 r., decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej można wydać do dnia 31 grudnia 2005 r.  
             • 16.07.2008E-sąd nad dłużnikami
              Nową formę dochodzenia roszczeń pieniężnych – elektroniczne postępowanie upominawcze – zaproponowano w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przyjętym przez Radę Ministrów. Resort sprawiedliwości, który opracował projekt, przekonuje, że nowe rozwiązanie jest nowoczesne, tańsze od tradycyjnego, a przede wszystkim szybsze.
              • 07.05.2008Elektroniczne postępowanie upominawcze
               Dołączenie do katalogu postępowań upominawczych elektronicznej formy rozstrzygania sporów przyczyni się do sprawniejszego rozpoznawania prostych spraw – uważa Krajowa Izba Gospodarcza. KIG opowiada się za wprowadzeniem do Kodeksu Postępowania Cywilnego elektronicznego postępowania upominawczego, co proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
               • 30.03.2006Postępowanie uproszczone.
                Postępowanie uproszczone zostało wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego, aby przeciwdziałać przedłużającym się okresom załatwiania spraw. Chodzi tu o szybkie załatwienie spraw drobnych i prostych w postępowaniu maksymalnie odformalizowanym.
                • 29.03.2006RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
                 Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28.03.2006 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Nowelizacja ustawy usprawnia i racjonalizuje przebieg postępowania cywilnego, a zwłaszcza postępowania w sprawach gospodarczych. Umożliwią to rozwiązania legislacyjne, które zmierzają w trzech dopełniających się kierunkach. Pierwszy polega na zmodyfikowaniu i udoskonaleniu już istniejących instytucji procesowych. Drugi zmierza do ograniczenia obszaru sporów i wątpliwości interpretacyjnych, wpływających na sprawność całego postępowania. Trzeci, polega na rozszerzeniu kompetencji referendarza sadowego w zakresie czynności procesowych w postępowaniu cywilnym. Odciąży to sędziów od dokonywania w toku postępowania wielu czynności o mniej skomplikowanym i bardziej formalnym charakterze.
                 • 27.03.2006Postępowanie upominawcze
                  Bardzo podobny przebieg do postępowania nakazowego ma postępowanie upominawcze. Podobnie jak postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze stanowi postępowanie odrębne, jest postępowaniem przyspieszonym w stosunku do postępowania zwykłego. Specyfika tego postępowania polega na tym, że podobnie jak przy postępowaniu nakazowym, na podstawie pozwu i dołączonych do niego dokumentów, organ sądowy wyda bez rozprawy i bez wysłuchania pozwanego nakaz zapłaty, w którym poleca pozwanemu spełnienie świadczenia. Z punktu widzenia szybkości zaspokojenia się powoda jest to postępowanie dużo korzystniejsze niż postępowanie zwykłe.
                  • 26.03.2006Postępowanie nakazowe.
                   Przedsiębiorca chcąc uzyskać zaspokojenie w drodze postępowania nakazowego powinien jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądową zebrać wymagane dokumenty, na podstawie których sąd może oprzeć wydanie nakazu zapłaty.