Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

handel elektroniczny

 • 29.04.2020Handlujcy w internecie sprztem elektrycznym bez prawa do zwolnienia z VAT
  Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno - handel przez Internet, za porednictwem kilku platform internetowych, przedmiotami uywanymi. Chciaby rozszerzy sprzedawany asortyment o artykuy elektryczne i artykuy gospodarstwa domowego. Z uwagi na zwolnienie podmiotowe z VAT sprzeda wysykowa nie jest moliwa. Czy zatem jeli przedsibiorca rozpocznie sprzeda przez Internet z odbiorem osobistym ww. artykuów to bdzie przysugiwa mu nadal zwolnienie podmiotowe z VAT?
  • 13.01.2020Prosta spóka akcyjna (PSA) – nowe moliwoci od 1.03.2020 r.
   Od 1 marca 2020 r. bdzie mona skorzysta z nowej formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. To prosta spóka akcyjna (PSA). Bdzie j atwiej zaoy i prowadzi ni klasyczn spók akcyjn, atwiej bdzie te j rozwiza.
   • 10.01.2020Prosta spóka akcyjna (PSA) – nowe moliwoci od 1.03.2020 r.
    Od 1 marca 2020 r. bdzie mona skorzysta z nowej formy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. To prosta spóka akcyjna (PSA). Bdzie j atwiej zaoy i prowadzi ni klasyczn spók akcyjn, atwiej bdzie te j rozwiza.
    • 23.09.2019E-kurs: Podatki przy sprzeday towarów i usug przez Internet
     Warto transakcji przeprowadzanych przez Internet ronie wykadniczo. Dla tego rodzaju przedsibiorczoci bariera wejcia jest stosunkowo niska. Coraz wicej przedsibiorców zauwaa zalety dropshippingu, specjalnego modelu porednictwa, umoliwiajcego zaoferowanie towarów i usug, dostarczanych przez innych. Coraz wicej osób wiadczy take przez Internet usugi lub po prostu znajduje klientów dla innych przedsibiorców. Za tym gwatownym rozwojem rynku transakcji przeprowadzanych za porednictwem elektronicznych rodków komunikacji powinna poda wiadomo obowizujcych ram podatkowych. Przedstawiamy Pastwu e-kurs: Podatki przy sprzeday towarów i usug przez Internet.
     • 27.08.2019Handel kosztami wci ma si dobrze
      W Internecie trwa proceder tzw. handlu kosztami, który polega na oferowaniu sprzeday nierzetelnych faktur w celu udokumentowania zawyonych i nierzeczywistych kosztów uzyskania przychodu przez przedsibiorców w rozliczeniach z urzdem skarbowym lub te w celu udokumentowania prawa do zwrotu podatku od towarów i usug. Co prawda administracja skarbowa twierdzi, e w 2019 roku zlikwidowaa 2500 stron internetowych, na których moliwy by zakup tzw. pustych faktur, jednake strony takie wci istniej i ich adresy s bez problemu dostpne w sieci.
      • 22.05.2019Podatki 2019: Obligatoryjny split payment bdzie budzi wtpliwoci
       Planowane przez resort finansów wprowadzenie dla czci bran obowizku stosowania mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment) moe budzi pewne wtpliwoci interpretacyjne – oceniaj eksperci firmy doradczej PwC. Obecne zastrzeenia do projektu nowelizacji dotycz gównie wysokich sankcji oraz braku doprecyzowania szczegóowych przepisów.
       • 21.05.2019Podatki 2019: Obligatoryjny split payment bdzie budzi wtpliwoci
        Planowane przez resort finansów wprowadzenie dla czci bran obowizku stosowania mechanizmu podzielonej patnoci (tzw. split payment) moe budzi pewne wtpliwoci interpretacyjne – oceniaj eksperci firmy doradczej PwC. Obecne zastrzeenia do projektu nowelizacji dotycz gównie wysokich sankcji oraz braku doprecyzowania szczegóowych przepisów.
        • 27.02.2019NSA. Sprzeda wasnych ksiek a przychody z praw majtkowych
         Z uzasadnienia: Poczenie ról twórcy i wydawcy powoduje sytuacj, w której wydawca nie musi nabywa praw autorskich do wydawanego utworu, gdy ju je posiada jako jego twórca. Tytuem do uzyskania przychodów nie jest wic rozporzdzenie prawami autorskimi, ale dziaalno wydawnicza, w tym handel egzemplarzami utworu. Skoro zatem skarcy nie uzyskiwa przychodów z praw majtkowych (...) do przychodów tych nie ma zastosowanie wyczenie przewidziane w art. 5a pkt 6 in fine ustawy o PIT w postaci wyczenia moliwoci zaliczenia ich do róda w postaci pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
         • 30.01.2019Transgraniczny handel elektroniczny – UE szykuje pakiet nowych uatwie
          Rada UE i Parlament Europejski osigny we wtorek wstpne porozumienie ws. uatwienia sprzeday towarów oraz dostarczania treci i usug cyfrowych na terenie Unii Europejskiej. Zmiany maj by korzystne zarówno dla konsumentów, jak i przedsibiorców.
          • 25.10.2018NSA: Naleyta staranno i karuzela VAT - istotny dla poredników wyrok NSA
           Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadzc faktyczn dziaalno gospodarcz dochowa naleytej starannoci kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie mia oraz nie móg mie wiadomoci uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie moe zosta pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujcych nabycie towarów.
           • 01.10.2018WSA. Jak udokumentowa koszty przy handlu kryptowalut?
            Z uzasadnienia: Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu moliwe jest w kady sposób dopuszczalny w postpowaniu podatkowym (...) Jeeli w istocie specyfika transakcji dokonywanych za porednictwem giedy kryptowalut uniemoliwia pozyskanie dokumentów okrelonych w przepisach rozporzdzenia o PKPiR, a posiadane przez skarcego dokumenty jednoznacznie bd potwierdza zakup kryptowaluty (ilo, cen, itp.), dokumenty te mog stanowi podstaw do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
            • 22.11.2017Podatki 2018: Bd zmiany zasad rozliczania VAT w handlu internetowym?
             Sprzeda towarów za porednictwem internetu rozwija si ywioowo. Decyduje o tym wygoda polegajca na braku ogranicze czasowych i miejscowych w dokonywaniu zakupów w ten sposób. Jest ona niemoliwa do osignicia przy tradycyjnym sposobie sprzeday. Brak ogranicze miejscowych polega na tym, e jest to handel globalny, podobnie jak sam internet.
             • 21.11.2017Podatki 2018: Bd zmiany zasad rozliczania VAT w handlu internetowym?
              Sprzeda towarów za porednictwem internetu rozwija si ywioowo. Decyduje o tym wygoda polegajca na braku ogranicze czasowych i miejscowych w dokonywaniu zakupów w ten sposób. Jest ona niemoliwa do osignicia przy tradycyjnym sposobie sprzeday. Brak ogranicze miejscowych polega na tym, e jest to handel globalny, podobnie jak sam internet.
              • 08.11.2017Zakup i sprzeda kryptowalut w PKPiR
               Pytanie: Czy poprawne jest stosowanie metody FIFO dla ksigowania transakcji obrotu kryptowalutami? Czy zapis do PKPiR moe dotyczy kosztu zakupu kryptowalut odpowiadajcej liczby jednostek sprzedanej kryptowaluty i by dokonany z dat sprzeday i w okresie rozliczeniowym, w którym nastpia ta sprzeda? Czy zapis takiego kosztu w PKPiR powinien by dokonywany w kolumnie 10?
               • 04.04.2017System monitorowania przewozu towarów – zmiany coraz bliej
                Prezydent Andrzej Duda podpisa now ustaw o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Jak przekonuj ustawodawcy, nowy system ma chroni legalny handel tzw. towarami wraliwymi i doprowadzi do ograniczenia uszczuple w podatkach. Ustawa zostaa ju opublikowana w Dzienniku Ustaw.
                • 05.12.2016Podatek VAT i e-handel – Bruksela szykuje powane zmiany
                 Komisja Europejska przedstawia w ubiegym tygodniu kolejny pakiet propozycji dotyczcych podatków. Jak przekonuje Bruksela, nowe rozwizania maj wesprze handel elektroniczny oraz przedsibiorstwa internetowe w Unii Europejskiej. Wprowadzony zostanie m.in. ogólnounijny portal ds. patnoci podatku VAT przez internet.
                 • 02.12.2016Podatek VAT i e-handel – Bruksela szykuje powane zmiany
                  Komisja Europejska przedstawia w tym tygodniu kolejny pakiet propozycji dotyczcych podatków. Jak przekonuje Bruksela, nowe rozwizania maj wesprze handel elektroniczny oraz przedsibiorstwa internetowe w Unii Europejskiej. Wprowadzony zostanie m.in. ogólnounijny portal ds. patnoci podatku VAT przez internet.
                  • 27.05.2016Handel elektroniczny w UE – Bruksela proponuje nowe zasady
                   Komisja Europejska przedstawia pakiet nowych rodkw, ktre maj umoliwi konsumentom i firmom atwiejsze i jednoczenie bezpieczniejsze zakupy oraz sprzeda produktw/usug przez internet. Rozwj e-handlu w Unii Europejskiej ma opiera si na kilku podstawowych zaoeniach dotyczcych m.in. kosztw oraz budowy zaufania konsumentw.
                   • 14.03.2016Szara strefa siga ju 19,7 proc. polskiego PKB
                    W 2016 r. ok. 19,7 proc. polskiego PKB zostanie wytworzone w tzw. szarej strefie – szacuje Instytut Bada nad Gospodark Rynkow (IBnGR). W porwnaniu do 2015 r. rozmiary szarej strefy maj zwikszy si o 0,5 pkt proc. Jej liczona w zotwkach warto wzronie z 368 do 399 mld z.
                    • 31.12.2015Powane zmiany w przepisach celnych
                     Przyszy rok przyniesie wane zmiany w przepisach celnych, do ktrych bd musieli przygotowa si m.in. przedsibiorcy zaangaowani w handel zagraniczny. Ju z pocztkiem maja 2016 r. w ycie wej ma bowiem Unijny Kodeks Celny (UKC). Jak wskazuj eksperci firmy doradczej EY, aktualnie nie ma jeszcze wszystkich wymaganych aktw prawnych. 
                     • 17.12.2015Zmiany w prawie celnym od maja 2016 r.
                      1 maja 2016 r. ma wej w ycie Unijny Kodeks Celny (UKC). Oznacza to istotne zmiany dla przedsibiorcw zaangaowanych w handel zagraniczny oraz dla producentw korzystajcych z procedur celnych, np. uszlachetniania. Chocia ww. termin jest bliski, otoczenie regulacyjne nowego systemu celnego wci pozostawia uczestnikw przyszego systemu w duej niepewnoci. 
                      • 10.11.2015Dokumentowanie zakupw na aukcjach internetowych
                       Pytanie podatnika: Czy dokonujc zakupu towarw od osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, za porednictwem internetowego serwisu aukcyjnego, mona zaliczy w poczet kosztw uzyskania przychodu wydatki na zakup tego towaru w oparciu o dowody rdowe w postaci wydruku z systemu sprzeday serwisu, dokumentu potwierdzenia przelewu zapaty za towar lub wydruku potwierdzenia dokonania transakcji z usugi PayU albo potwierdzenia zapaty za przesyk pobraniow oraz Regulaminu?
                       • 26.08.2014Ministerstwo Finansw ostrzega podatnikw
                        Ministerstwo Finansw i Ministerstwo Gospodarki informuj o zagroeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie elektronik.
                        • 21.08.2014Eksport poredni a stawka VAT
                         Pytanie podatnika: Czy opisana powyej sprzeda na rzecz nabywcy stanowi eksport poredni w rozumieniu art. 2 pkt 8 lit. b ustawy o VAT? Czy dokumentowanie wywozu towarw poza terytorium UE za pomoc komunikatw IE-599 pozwala na stosowanie na fakturach wystawianych przez Spk na rzecz nabywcy 0% stawki VAT?
                         • 16.05.2014Uchwaa NSA: E-mail nie zastpi papieru
                          W aktualnym stanie prawnym w postpowaniu sdowoadministracyjnym - z uwagi na tre art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi - nie jest dopuszczalne wniesienie do sdu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym, w tym take za porednictwem organu administracji publicznej, za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 24.04.2014Rejestracja firmy w wirtualnym biurze. Wyjanienie MF
                           Interpelacja nr 24698 w sprawie przypadkw odmawiania przez organy podatkowe nadania NIP podmiotom rejestrujcym dziaalno pod adresem tzw. biur wirtualnych.
                           • 14.02.2014Smartfony i tablety zdominuj bankowo
                            Ju za ok. 5-6 lat bankowo mobilna bdzie miaa wikszy od bankowoci internetowej udzia w rynku – przewiduj eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak twierdz w raporcie „Digital Trends 2013”, w 2015 r. globalna warto patnoci mobilnych zbliy si do 500 mld dolarw.
                            • 14.02.2014Coraz lepsze perspektywy dla e-handlu w Polsce
                             E-handel to nadal jedna z najlepiej rozwijajcych si gazi polskiej gospodarki. W biecym roku udzia handlu internetowego w caoci handlu detalicznego przekroczy ma poziom 5 proc. W kolejnych latach rynek bdzie dostosowywa swoje kanay sprzeday do urzdze mobilnych. Na znaczeniu zyska maj take sklepy wyspecjalizowane w cile okrelonych kategoriach towarw oraz usug.
                             • 28.03.2013Okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzeda w 17 punktach sprzeday detalicznej. Sprzeda jest ewidencjonowana za pomoc kas fiskalnych. W zwizku z posiadaniem kilkunastu punktów handlu detalicznego, Wnioskodawca posiada bardzo du ilo kopii paragonów fiskalnych. Paragony fiskalne przechowuje od 2004 r. do chwili obecnej, co stanowi duy problem techniczny zwizany z archiwizacj. Jak dugo Wnioskodawca ma obowizek przechowywa kopie paragonów (tzw. rolek)?
                              • 14.02.2013Patnoci za pomoc systemu PayPal a obowizek instalacji kasy fiskalnej
                               Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz, przedmiotem dziaalnoci jest handel gotowych produktów, gównie bielizny damskiej. Sprzeday Wnioskodawca dokonuje jedynie za porednictwem wasnych sklepów internetowych, a take za porednictwem amerykaskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane s za porednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a nastpnie wszystkie patnoci trafiaj bezporednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane s za pomoc faktur VAT. Czy zwaywszy na powysze okolicznoci Wnioskodawca musi zaoy kas fiskaln?
                               • 29.01.2013Podatki 2013: E-handel i kasy fiskalne
                                Interpelacja nr 12720 do ministra finansów w sprawie warunków zwolnienia sklepów internetowych i wysykowych z prowadzenia ewidencji przy uyciu kas rejestrujcych
                                • 10.01.2013Przechowywanie faktur papierowych w postaci elektronicznej
                                 Pytanie podatnika: Spka zamierza zawrze umow z zagranicznym kontrahentem, dotyczc m.in. przechowywania faktur VAT wystawianych na spk w formie papierowej. Zgodnie z zawart umow faktury VAT otrzymywane przez spk w formie papierowej przechowywane bd w wersji elektronicznej. Czy ww. procedura przechowywania faktur VAT spenia warunki przewidziane w przepisach prawa podatkowego? Czy spce bdzie przysugiwao prawo do odliczenia VAT naliczonego w momencie otrzymania faktur VAT przez spk, ktre bd niszczone po uprzednim wprowadzeniu do elektronicznej bazy danych faktur VAT?
                                 • 07.07.2011Bd uatwienia dla handlu w Internecie
                                  W najbliszych dniach Polska przedstawi projekt Europejskiego Prawa Umw, opracowany przez resort sprawiedliwoci – projekt ma uatwi obywatelom Unii Europejskiej handel w Internecie. Plany zmian maj szerokie poparcie przedsibiorcw, ktrzy od duszego czasu opowiadaj si za koniecznoci wprowadzenia nowych regulacji dotyczcych transakcji online. Istniej spore szanse na to, by dokument zosta przyjty.
                                  • 14.03.2011Skuteczniejsza ochrona konsumentw w UE
                                   W 2010 r. nastpia poprawa sytuacji konsumentw w prawie wszystkich pastwach UE w porwnaniu z 2009 r. - uznaa Komisja Europejska. Roczny indeks sytuacji konsumentw mierzy si na podstawie zaufania konsumentw do wadz, organizacji pozarzdowych i sprzedawcw detalicznych oraz skutecznoci w rozstrzyganiu sporw. Tablica wynikw dla rynkw konsumenckich potwierdza take rosnc przepa midzy krajowym a transgranicznym handlem elektronicznym, pomimo moliwoci, jakie oferuj zakupy za granic pod wzgldem wyboru i oszczdnoci.  
                                   • 03.02.2011Prawa konsumentw – trwaj prace nad now dyrektyw UE
                                    Komisja Rynku Wewntrznego Parlamentu Europejskiego przyja projekt nowej dyrektywy w sprawie praw konsumentw. Europosowie wci jednak spieraj si o zakres harmonizacji prawa obejmujcego nie tylko zakupy internetowe, ale take te dokonywane w tradycyjnych sklepach. Europosowie od trzech lat pracuj nad nowymi przepisami - chc w jednej dyrektywie zawrze to, co do tej pory obejmoway cztery.  
                                    • 29.11.2010MF: Handel internetowy pod kontrol
                                     Interpelacja nr 18785 do ministra finansw w sprawie braku opodatkowania handlu internetowego
                                     • 01.10.2010E-handel pod lup NIK
                                      Skarb Pastwa traci codziennie ogromne kwoty na szarej strefie handlu i usug wiadczonych w Internecie – ocenia Najwysza Izba Kontroli. Wedug ustale NIK, wielu internetowych przedsibiorcw unika opodatkowania, poniewa Ministerstwo Finansw oraz podlege mu urzdy skarbowe i celne nie wypracoway wsplnej metody kontrolowania internetowej dziaalnoci gospodarczej. Nie ma systemu wyznaczania i monitorowania obszarw potencjalnych naduy.
                                      • 01.04.2010Ubezpieczenie wypadkowe: Od 1 kwietnia br. jedna tabela dla wszystkich patnikw skadek
                                       Z dniem dzisiejszym wchodzi w ycie rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rnicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych w zalenoci od zagroe zawodowych i ich skutkw (Dz. U. Nr 50, poz. 304). Rozporzdzenie to dostosowuje przepisy do Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD) wprowadzonej rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).
                                       • 23.10.200960 proc. niezrealizowanych transgranicznych zamwie zoonych przez Internet
                                        Jak wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej, konsumenci pragncy dokona zakupu przez Internet w innym pastwie czonkowskim UE napotykaj na powszechny problem odmowy realizacji zamwienia. 60 proc. transgranicznych transakcji nie mogo zosta zrealizowanych przez konsumentw, poniewa sprzedawca nie prowadzi wysyki produktu do ich kraju lub nie oferowa odpowiednich moliwoci dokonania patnoci transgranicznej.
                                        • 07.04.2009Zmiany w administracji podatkowej i skarbowej
                                         Interpelacja nr 7462 do ministra finansw w sprawie strategii i planw rozwoju administracji podatkowej i skarbowej oraz jej roli w zwalczaniu szarej strefy gospodarczej
                                         • 06.03.2009Handel internetowy coraz popularniejszy w UE
                                          Jak wynika z najnowszego raportu na temat przeszkd dla handlu elektronicznego (Barriers to E-commerce), przedstawionego przez unijn komisarz ds. konsumentw Meglen Kunew, handel internetowy staje si coraz popularniejszy w Unii Europejskiej, ale jego rozwj ograniczaj bariery dla handlu transgranicznego.
                                          • 01.08.2008PKPP Lewiatan krytykuje projekty przepisw dotyczcych recyklingu
                                           Projekty nowelizacji trzech ustaw dotyczcych gospodarki odpadami autorstwa Ministerstwa rodowiska budz wtpliwoci Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan. Wedug przedsibiorcw wejcie nowych regulacji w ycie zaszkodzi dziaalnoci wszystkich uczestnikw systemw gospodarowania odpadami.
                                           • 10.03.2008Europejski Dzie Konsumenta
                                            Konsumenci w krajach Wsplnoty zbyt czsto dziaaj po omacku, podejmujc decyzje o zakupach towarw i usug – ocenia Europejskie Centrum Konsumenckie. W poniedziaek 10 marca w caej Europie rozpoczynaj si obchody zwizane z Europejskim Dniem Konsumenta. Z tej okazji Komisja Europejska rozpocza kampani promujca prawa konsumenta.
                                            • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
                                             W marcu ubiegego roku mogem w materiale „Co nam skontroluj” przedstawi zagadnienia, pozostajce w obszarze szczeglnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostpnio na swoich stronach zestawienie tych tematw, ktre bd przedmiotem zainteresowania kontrolujcych w roku 2007.