Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekwiwalent urlop

 • 19.06.2020Test na koronawirusa nie jest przychodem dla pracownika
  Dostarczenie rodków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu si choroby, niweluje niepodan przez kadego pracodawc absencj pracowników i jest istotne dla terminowego wywizania si pracodawcy z zawartych kontraktów. W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika - wyjanio Ministerstwo Finansów.
  • 12.06.2020Rzd szykuje nowe wiadczenie motywacyjne dla mundurowych
   Funkcjonariusze sub mundurowych bd mogli liczy na specjalne wiadczenia motywacyjne, jeeli po upyniciu 25 lat suby nie zdecyduj si na przejcie na emerytur. Nowe wiadczenie ma wynie 1,5 lub 2,5 tys. z brutto miesicznie. Projekt ustawy w tej sprawie zosta ju przyjty przez rzd.
   • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
    Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
    • 05.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
     Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
     • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
      Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
      • 04.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
       Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
       • 27.05.2020WSA. Ulga B+R: Wynagrodzenia za urlop jako koszt kwalifikowany
        Mówic w kontekcie w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT o kosztach kwalifikowanych, w odniesieniu do wydatków pracowniczych, naley mie na wzgldzie wszystkie wydatki poniesione w tym zakresie na badania badawczo-rozwojowe, w tym take te, obejmujce koszty wynagrodze i ubezpiecze pracowników wypacane za czas przebywania na urlopie czy te czas ich niezdolnoci do pracy i czas sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak uzna Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
        • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
         Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
         • 17.04.2020Telefon subowy do celów prywatnych prywatnych. Jak rozliczy PIT?
          Spóka ponosi miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych przez pracownika pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej. Zasady korzystania z telefonów zostay okrelone w umowach o prac zawartych z pracownikami - . telefon subowy moe by wykorzystywany wycznie do celów subowych. Czy incydentalne korzystanie z telefonu dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy?
          • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
           Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
           • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
            W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
            • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
             W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
             • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
              W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
              • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
               Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
               • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                • 17.01.2020Odprawa pomiertna, wynagrodzenie i inne wiadczenia - obowizki patnika
                 Po mierci pracownika zatrudniajcy go przedsibiorca wypaca najczciej zalege wynagrodzenie ze stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odpraw pomiertn i ew. inne zalege wiadczenia, na rce osobie uprawnionej do renty rodzinnej po zmarym pracowniku. Jak pracodawca powinien ustali zaliczk na podatek dochodowy i czy powinno wystawia si informacj PIT-11?
                 • 15.01.2020Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT
                  Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
                  • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                   Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                   • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                    Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                    • 03.01.2020Posiki profilaktyczne obsugiwane przez zewntrzne firmy
                     W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów ywnociowych nie bdzie moliwoci nabycia towarów niemajcych charakteru posików profilaktycznych, warto finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych wynikajcego z przepisów o bezpieczestwie i higienie pracy – bdzie stanowia dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednake zwolniony od podatku dochodowego.
                     • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
                      Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
                      • 03.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                       Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                       • 02.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                        Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                        • 02.12.2019WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT
                         Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
                         • 22.11.2019Wynagrodzenia i wiadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo, optymalizacja
                          Wynagrodzenie pracowników to nie tylko pensja, lecz take rónego rodzaju elementy dodatkowe pac - wymagane przez przepisy lub wynikajce z umowy pomidzy pracownikiem i pracodawc: ekwiwalenty, wiadczenia dodatkowe, zasiki, wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy i za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, rekompensaty, dofinansowania itp. Cz ze skadników jest opodatkowana, cz wolna od podatku, cz zwiksza podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne, a cz nie. Pracodawcy musz rozstrzyga zagadnienia zwizane nie tylko z przychodami pracowników i zaliczaniem do nich poszczególnych rodzajów wypat i wiadcze niepieninych, ale równie z moliwoci zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Wszystko to powoduje, e zagadnienia zwizane z wynagrodzeniami s do zoone, ale jednoczenie nios ze sob spore rezerwy optymalizacyjne i oszczdnociowe. W poniedziaek koczymy przyjmowanie zapisów na e-kurs Wynagrodzenia i wiadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowo, optymalizacja. 
                          • 22.10.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                           Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                           • 18.10.2019Sposób postpowania przy stosowaniu kosztów 50% - nieregularne przychody z praw autorskich
                            Jeli praca jest przedmiotem prawa autorskiego, pracownik jest twórc w rozumieniu ustawy, uzyskiwanie przychodu przez pracownika wynika z korzystania przez twórc z tych praw lub rozporzdzania prawami, umowa o prac przewiduje zrónicowanie wynagrodzenia nalenego pracownikowi na kwot zwizan z korzystaniem z praw autorskich i kwot zwizan z wykonywaniem typowych obowizków pracowniczych, prowadzona jest odpowiednia dokumentacja, a przychody uzyskane przez pracownika zostay wymienione w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT, mona zastosowa norm 50% KUP.
                            • 16.09.2019PIT dla modych - KIS wyjania wtpliwoci zwizane z niektórymi skadnikami wypat
                             Krajowa Informacja Skarbowa opublikowaa odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania, zwizane z praktycznym stosowaniem zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku ycia. Wyjania w nich m.in. kwestie zwizane z wypatami zasików, momentu, w którym zwolnienie przestaje obowizywa czy stosowanie zwolnienia w odniesieniu do nierezydentów.
                             • 13.09.2019PIT dla modych - KIS wyjania wtpliwoci zwizane z niektórymi skadnikami wypat
                              Krajowa Informacja Skarbowa opublikowaa odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania, zwizane z praktycznym stosowaniem zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku ycia. Wyjania w nich m.in. kwestie zwizane z wypatami zasików, momentu, w którym zwolnienie przestaje obowizywa czy stosowanie zwolnienia w odniesieniu do nierezydentów.
                              • 10.09.2019Napoje z automatu nie s przychodem pracownika
                               Pytanie: Wnioskodawca planuje ustawi na terenie swojego zakadu automat samosprzedajcy gorce napoje. Pracownikom Wnioskodawcy zostan wydane klucze chipowe, które umoliwi pobieranie napojów gorcych z zainstalowanego automatu. Ww. klucze bd uprawniay do pobrania z automatu wycznie gorcych napojów, które nie s napojami o charakterze profilaktycznym. Czy warto doadowania miesicznego na karcie chipowej wydanej pracownikowi stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy korzystajcy ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT?
                               • 09.09.2019WSA. Przychody pracownika: Ryczat samochodowy za jazdy lokalne z PIT
                                Z uzasadnienia: Zwrot kosztów uywania pojazdu prywatnego do celów subowych w jazdach lokalnych przyznany pracownikowi Spóki na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mieci si w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) Ryczat wypacany pracownikom z tytuu uywania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów subowych stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który winien by opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.
                                • 09.09.2019Obowizki patnika w zwizku ze zwrotem kandydatom kosztów rekrutacji
                                 Wypacony pracownikom zwrot kosztów zwizanych z uczestnictwem w rekrutacji, dotyczcych okresu sprzed zatrudnienia, stanowi dla tych osób przychód z innych róde. W konsekwencji, na pracodawcy nie ciy obowizek pobrania zaliczki na podatek lub zryczatowanego podatku dochodowego od dokonanego zwrotu ww. kosztów. Natomiast obowizany jest do sporzdzenia kandydatom informacji wedug ustalonego wzoru (PIT-11) - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                 • 03.09.2019Firmowe gadety z logo pracodawcy nie s przychodem pracownika
                                  Pytanie: Czy przekazanie pracownikom gadetów z logo i nazw firmy, których koszt nie przekracza 100 z naley uzna za przychód stanowicy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Chodzi o dobrowolne, nieodpatne wydanie pracownikom firmy gadetów z logo i nazw firmy w postaci np. kubków termicznych, rczników, toreb wakacyjnych itp. Czy takie zdarzenie naley zaliczy po stronie pracownika do przychodów z tytuu nieodpatnych wiadcze, czy te moe skorzysta ze zwolnienia, gdy nie mona zakada, e pracownik dokonaby zakupu tych przedmiotów we wasnym zakresie?
                                  • 27.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego
                                   Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog skadników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, o dodatek za sta pracy. Ma to zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty ksztat minimalnego wynagrodzenia za prac oraz poprawi sytuacj pracowników otrzymujcych wynagrodzenie na najniszym poziomie.
                                   • 27.08.2019Wyprawka dla dziecka pracownika bez PIT
                                    Pytanie: Spóka jako firma prorodzinna przekazuje podarunki dla swoich pracowników z okazji narodzin dziecka, których koszt pokrywany jest ze rodków obrotowych. Czy przekazana wyprawka z okazji narodzin dziecka na rzecz pracowników stanowi nieodpatne wiadczenie z tytuu stosunku pracy i jest opodatkowana na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zwizku z tym czy na Spóce ci obowizki patnika wynikajce z art. 31 ww. ustawy?
                                    • 26.08.2019Prawo pracy 2020: Minimalne wynagrodzenie bez dodatku staowego
                                     Od 1 stycznia 2020 r. rozszerzony zostanie katalog skadników wynagrodzenia, które nie s uwzgldniane przy obliczaniu wysokoci wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac, o dodatek za sta pracy. Ma to zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty ksztat minimalnego wynagrodzenia za prac oraz poprawi sytuacj pracowników otrzymujcych wynagrodzenie na najniszym poziomie.
                                     • 20.08.2019Wycieczka z ZFS nie jest przychodem pracownika
                                      Pytanie: Wnioskodawca organizuje wycieczk dla pracowników, dofinansowan ze rodków ZFS. Celem wyjazdu ma by integracja pracowników. Udzia w wycieczce jest dobrowolny i dostpny dla wszystkich. Wysoko dofinansowania zaley od sytuacji materialnej danego pracownika. Znana bdzie liczba osób biorcych udzia w wyjedzie i jego koszt ogólny. Koszt jednostkowy mona bdzie ustali jako iloraz kosztu ogólnego i liczby uczestników. Czy ww. dofinansowanie wycieczki bdzie dla pracowników przychodem?
                                      • 15.07.2019PIT pracownika: Korzystanie z telefonu subowego do celów prywatnych
                                       Pytanie: Wnioskodawca postanowi, e udostpni swoim pracownikom subowe telefony komórkowe. Wnioskodawca ponosi bdzie miesiczn, sta opat za abonament, pozostajc bez zalenoci od iloci wykonanych pocze, wysanych sms-ów lub mms-ów, a take uytych danych sieci komórkowej.Czy incydentalne korzystanie z telefonu subowego dla celów prywatnych powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, a tym samym obowizek pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?
                                       • 01.07.2019PIT. Bon ywnociowy zamiast posiku i napoju. A co z PIT?
                                        Pytanie: Czy przekazywane pracownikom, celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych oraz napojów, bony ywieniowe s traktowane jako inne dowody uprawniajce do uzyskania na ich podstawie posików, artykuów spoywczych lub napojów bezalkoholowych okrelone art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym warto finansowanych przez Wnioskodawc ze rodków obrotowych bonów, bdzie stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?
                                        • 25.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                         Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                         • 25.06.2019Od nieoprocentowanej poyczki dla pracownika nie trzeba paci PIT
                                          Pytanie: W Spóce obowizuje regulamin udzielania poyczek pracownikom. Regulamin daje pracownikom moliwo ubiegania si o poyczk od Spóki. Poyczki s finansowane ze rodków obrotowych Spóki. Czy w zwizku z udzielaniem pracownikom poyczek nieoprocentowanych, na zasadach opisanych w regulaminie, po stronie pracowników powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze, a w konsekwencji Spóka ma obowizek pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                          • 24.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                           Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                           • 24.06.2019Ryczat za samochód subowy obejmuje take koszt paliwa - kolejny korzystny wyrok NSA
                                            Z uzasadnienia:  Przepisy ustanawiajce ryczatowy przychód wskazuj na czynno "wykorzystania" samochodu subowego, a nie na "prawo do wykorzystywania. Tylko wówczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie, jeeli samochód jest w peni przygotowany do eksploatacji. Odmienne rozwizanie, wskazujce na wyczenie paliwa z wydatków zwizanych z uytkowaniem samochodu subowego, tj. wskazujce na jego odrbno w konsekwencji stanowioby dalsze skomplikowanie w zakresie prowadzenia niezbdnych ewidencji.
                                            • 19.06.2019Posiek pracownika pracujcego w nadgodzinach nie jest jego przychodem
                                             Sfinansowanie posików pracownikom wykonujcym prac w wymiarze nadliczbowym, nie generuje po stronie tych pracowników przychodu do opodatkowania. Wydatki te ponoszone bd bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymaj od niego jakiegokolwiek przysporzenia majtkowego, poniewa wiadczenia te pozostaj w zwizku z prac w godzinach nadliczbowych - wyjani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                                             • 12.06.2019Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                                              Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                                              • 05.06.2019WSA. Koszty twórców: Honorarium mona ustala na podstawie czasu pracy
                                               Z uzasadnienia: Art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie ustala wymogów co do sposobu okrelenia wynagrodzenia autorskiego. Ustawodawca pozostawi w tym zakresie swobod stronom stosunku pracy, co jest ze wszech miar uzasadnione z uwagi na przedmiot prac twórczych, ich wynik, czas wykonania utworu, a take organizacj wewntrzn pracodawcy. Kalkulacja wynagrodzenia autorskiego moe zosta oparta take na czasie powiconym przez pracownika na stworzenie utworu pracowniczego, ustalonego np. w oparciu o prowadzon przez pracodawc ewidencj.
                                               • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
                                                Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
                                                • 31.05.2019Podstawa wymiaru zasików pracowników za granic oraz pracowników tymczasowych
                                                 Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Dzisiaj ustalanie podstawy wymiaru dla szczególnych grup pracowników - pracujcych za granic oraz dla pracowników tymczasowych.
                                                 • 24.05.2019Jak prawidowo ustali podstaw wymiaru zasiku chorobowego - cz. 2
                                                  Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Kontynuujemy publikacj ilustrowanej przykadami czci, powiconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiku chorobowego i pozostaych zasików dla pracowników.
                                                  • 30.04.2019Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                                   Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 17 ] nastpna strona »