Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktywność

 • 26.11.2009Orzecznictwo NSA: Sprzedaż majątku osobistego nie podlega VAT
  Tylko taka aktywność handlowa obywatela jego majątkiem czyni go podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar ich dłuższej kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną. Sprzedaż kilku działek budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę, wskazująca na ograniczony ilościowo zakres realizacji tej sprzedaży, a tym samym jej okazjonalność, a nie zamiar częstotliwego realizowania takiej działalności, nie może być kwalifikowana jako prowadzenie handlowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.
 • 23.11.2009Orzecznictwo WSA: Nieaktualne dane w VIES a prawo do 0-proc. stawki VAT
  1. Podatnik, któremu na wniosek złożony w trybie art. 97 ust 17 ustawy o podatku od towarów i usług biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzędu skarbowego potwierdziło, na ściśle wskazaną we wniosku datę, zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na piśmie, faksem lub telefonicznie albo pocztą elektroniczną (ust 19), zachowuje nadal prawo do rozliczenia dostawy towarów jak wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu, na zasadach określonych w art. 42 ust 1 ustawy o VAT, nawet wówczas, gdy w wyniku dokonania późniejszego zaktualizowania danych w europejskim systemie - VAT Exchange Information System (VIES) okaże się, iż w rzeczywistości podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy nie posiadającego już wówczas ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. 2. Warunkiem do skorzystania z tego prawa jest jednakże wykazanie, że dokonując dostawy, podatnik działał w dobrej wierze, czyli nie był w posiadaniu wiedzy o nieaktualności informacji udzielonej mu przez organy o zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, lub też nie mógł z łatwością przy istnieniu powiązań personalnych, kapitałowych czy osobistych, wiedzą taką dysponować.
 • 17.11.2009Fikcyjne zatrudnienie pozwala uniknąć płacenia składek ZUS
  Interpelacja nr 11761 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa systemu świadczeń społecznych poprzez proceder polegający na rejestracji firmy za granicą w sytuacji wykonywania pracy w Polsce
 • 16.10.2009Orzecznictwo SN: Obowiązki płatnika składek powinny obciążać pracodawcę
  Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy (art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).
 • 08.10.2009Opodatkowanie fotografów (1) – kontrowersyjna interpretacja i jej analiza
  Podatek dochodowy od osób fizycznych to podatek bezpośredni, któremu podlegają dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Generalnie przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym stanowi dochód, rozumiany jako dodatnia różnica pomiędzy nadwyżką sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięty w roku podatkowym (w pewnych sytuacjach ustawodawca opodatkował jedynie przychód). Do zakresu przedmiotowego tego podatku należą wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów, które zostały zakwalifikowane przez ustawodawcę do kategorii dochodów zwolnionych z opodatkowania. Opodatkowaniu podlega zatem suma dochodów z poszczególnych źródeł przychodów. Niestety, prawidłowa kwalifikacja przychodów stanowi przedmiot licznych sporów toczonych z organami podatkowymi. Kolejnym przykładem kontrowersyjnego stanowiska organów podatkowych jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 września 2009 r. dotycząca opodatkowania osób fizycznych sprzedających prawa do wykorzystania swoich prac za pośrednictwem firm, które oferują je w tzw. bankach zdjęć.
 • 02.10.2009Lewiatan: Polska wchodzi w okres stagnacji
  Zdaniem ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, pogarszające się wyniki handlu zagranicznego, symptomy załamywania się krajowego popytu oraz mało prawdopodobna przy silniejszej złotówce poprawa eksportu netto mogą sprawić, że w najbliższych kilku kwartałach będzie się w Polsce utrzymywała gospodarcza stagnacja. Uniknięcie tego scenariusza będzie możliwe, jeśli ożywienie w światowej gospodarce przyniesie wzrost popytu zagranicznego.
 • 25.09.2009KPP wzywa do debaty na temat wieku emerytalnego
  Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich należy jak najszybciej rozpocząć społeczną debatę o wydłużeniu ustawowego wieku emerytalnego i jego zrównaniu dla kobiet i mężczyzn. – Musimy mieć świadomość, że będziemy jako społeczeństwo znacznie starsi niż obecnie. Spowoduje to spadek liczby potencjalnych pracowników, co ograniczy możliwość finansowania systemów emerytalnych – przestrzega ekspert KPP Henryk Michałowicz.
 • 23.09.2009Nie można zatrzymać prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 5 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej jest niezgodny z konstytucją. TK rozpoznał pytanie prawne III Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi dotyczące zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.
 • 18.09.2009NIK: Polska mogłaby lepiej wykorzystywać środki z UE
  NIK zaprezentowała raport podsumowujący wyniki 70 kontroli dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach polityki spójności gospodarczej i społecznej. Kontrole obejmowały wykorzystanie funduszy na lata 2004 - 2006 i początek wykorzystania alokacji 2007 -2013. Według ustaleń Izby, Polska plasuje się w środku stawki państw Wspólnoty Europejskiej pod względem wykorzystania pieniędzy z budżetu UE z perspektywy finansowej 2004 - 2006. Niski jest - jak dotąd - poziom wydatkowania Funduszy UE z perspektywy 2007 - 2013. Mimo doświadczeń pierwszego okresu administracja publiczna powtórzyła niektóre błędy, przygotowując się do zarządzania funduszami w drugim okresie.
 • 16.09.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie VAT zbycia działki rolnej po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego
  Producentem w rozumieniu VAT jest ten kto samodzielnie produkuje, wytwarza określony towar. Chodzi zatem o samodzielne działanie podmiotu celem wytworzenia nowego towaru. Takie zaś działanie ze swej istoty nie dotyczy gruntu. Grunt nigdy nie jest dobrem materialnym, które powstaje jako wynik procesu produkcji. Ponadto trudno przypisać skarżącemu charakter producenta albowiem produkcją nie jest przedkładanie wniosków do organów administracji publicznej czy też innych podmiotów w celu podziału nieruchomości czy dokonania stosownych przyłączy. A przecież są to jedyne czynności, które w tej sprawie podatnik dokonuje samodzielnie.
 • 08.09.2009KPP chwali plan PIP na 2010 rok: Więcej informacji dla pracodawców
  Zdaniem Henryka Michałowicza, eksperta Konfederacji Pracodawców Polskich, Państwowa Inspekcja Pracy w coraz większym stopniu angażuje się w działania o charakterze profilaktycznym i informacyjnym. KPP oceniamy tę aktywność bardzo pozytywnie, ponieważ zdaniem organizacji nieprzestrzeganie praw pracowniczych wynika często z ich nieznajomości, a także zawiłości i niestabilności przepisów.
 • 21.08.2009Dlaczego pracujący emeryci płacą nadal składki na ubezpieczenie rentowe?
  Interpelacja nr 9663 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
 • 05.08.2009Deloitte: Możliwe intensywniejsze kontrole skarbowe
  Eksperci firmy doradczej Deloitte przewidują, że pod presją napiętego budżetu państwa władze skarbowe wzmogą kontrole w firmach. Według ich szacunków, w tym roku z podatku od dochodów firm (CIT) wpłynie do budżetu ok. 24 mld zł, czyli o 8-9 mld zł mniej, niż zakładano przed jego nowelizacją. Przedsiębiorcy powinni znać swoje prawa w zakresie kontroli skarbowej i nie bać się ich egzekwować – podkreśla Deloitte.
 • 31.07.2009Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego
  Interpelacja nr 9394 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę powróciły do pracy i przepracowały powyżej 30 miesięcy
 • 29.07.2009Opodatkowanie VAT usług świadczonych w ramach programu partnerskiego
  Nie stanowią wzajemnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych, których celem jest zachęcenie ich klientów do dokonania zakupów towaru u jednego z nich przy wykorzystaniu produktu drugiego. Przy ustalaniu, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przedmiotu opodatkowania świadczenia usług o złożonym charakterze jakie stanowią umowy kooperacyjne należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania poszczególnych czynności służących realizacji tego celu dla potrzeb podatkowych w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
 • 24.07.2009MF o możliwości wykonywania przez komornika obowiązków płatnika VAT
  Interpelacja nr 9951 do ministra finansów w sprawie niejednolitego stosowania przez organy podatkowe art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nakładane są na komorników sądowych obowiązki płatnika w związku z dokonywaną egzekucją z nieruchomości będącej własnością dłużnika
 • 13.07.2009Sposób na kryzys – MG szuka przykładów dla Polski
  Ministerstwo Gospodarki - z myślą o wyborze najlepszych rozwiązań dla Polski - zebrało informacje o pakietach antykryzysowych realizowanych w wybranych krajach świata. Wzmacnianie popytu wewnętrznego, wprowadzanie oszczędności budżetowych oraz wspieranie małych i średnich firm, m.in. poprzez ułatwienia w dostępie do kredytów – to przykłady działań, na które zwrócił uwagę resort.
 • 25.06.2009Spadek inflacji i wolniejszy wzrost PKB – powody obniżki stóp procentowych
  Rada Polityki Pieniężnej, uzasadniając decyzję o obniżeniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, podkreśliła w środę, że na sytuację w polskiej gospodarce wciąż mają wpływ czynniki, które ograniczają wzrost. Zdaniem RPP, do osłabienia aktywności w Polsce przyczynia się przede wszystkim recesja w światowej gospodarce. W połączeniu z malejącą inflacją sytuacja ta stwarza warunki dla obniżki stóp.
 • 23.06.2009Orzecznictwo: Sprawdź, czy nie jesteś podatnikiem VAT
  Skarżący wywodził, iż podatnikiem nie był, a swoje przekonanie w tej kwestii opierał na tym, iż pomimo zarejestrowania działalności gospodarczej w branży remontowo - budowlanej nie świadczył on usług w tym zakresie, a skoro zatem co podkreślał firma ta istniała jedynie "na papierze" nie ciążył też na nim obowiązek rejestracji tej działalności na użytek podatku od towarów i usług w urzędzie skarbowym, jak również nie miał obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji, a co za tym idzie obliczania i odprowadzania podatku należnego od osiągniętego obrotu. Ponadto co podkreślał, nabywanie samochodów używanych na terenie państw Wspólnoty Europejskiej, ich import do kraju, a następnie sprzedaż, nawet wielokrotna, jako że nie mieści się w zakresie działalności remontowo - budowlanej, nie może być uznana za czynności podlegające opodatkowaniu, albowiem nie zostały dokonane w ramach profesjonalnej (formalnie zarejestrowanej) działalności handlowej.
 • 17.06.2009Prawie 64 tys. nowych mieszkań po 5 miesiącach
  Według wstępnych danych, w okresie styczeń-maj 2009 r. nadal obserwowano przyrost nowych zasobów mieszkaniowych. W ciągu pięciu miesięcy tego roku oddano do użytkowania 63,7 tys. mieszkań, tj. o 8,2 proc. więcej niż przed rokiem i o 44,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. Inwestorzy działający na rynku mieszkaniowym ograniczyli swoją aktywność w obszarze nowych inwestycji mieszkaniowych. W ciągu pięciu miesięcy br. rozpoczęli budowę 52,6 tys. mieszkań, tj. o 31,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku, natomiast liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się do 75 tys., tj. o 18,5 proc.
 • 17.06.2009Rząd ogłasza raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”
  Polska potrzebuje nowego projektu cywilizacyjnego, nowej busoli rozwoju kraju – przekonuje rząd. W odpowiedzi na tę potrzebę zespół doradców strategicznych premiera opracował raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, którego ogłoszenie zaplanowano na 17 czerwca. Dokument zostanie udostępniony m.in. na stronie www.Polska2030.pl.
 • 05.06.2009Polskie Forum Inwestycyjne
  Roadshow Polska, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w dniach 3 i 4 czerwca zorganizowały w Warszawie Pierwsze Polskie Forum Inwestycyjne. Zdaniem uczestników konferencji, najbliższe lata to najlepszy moment na inwestowanie w polskie budownictwo mieszkaniowe i związaną z nim infrastrukturę, sektor elektroniczny oraz szeroko rozumianą energetykę.
 • 02.06.2009BCC: Najważniejsza dostępność kredytów
  – Dobry wynik w ciężkich czasach – tak prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, skomentował podaną w ubiegłym tygodniu przez GUS informację, że PKB Polski wzrósł w I kwartale tego roku o 0,8 proc. w ujęciu rocznym. BCC ponowił apel do władz NBP, KNF i do rządu o silniejsze i szybsze działania na rzecz podtrzymania dostępności kredytów.
 • 28.05.2009RPP: Inflacja będzie spadać
  Narodowy Bank Polski opublikował uzasadnienie środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Wynika z niego, że Rada nie obawia się wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP szef banku centralnego Sławomir Skrzypek powiedział, że Rada jest nastawiona na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej.
 • 25.05.2009Mniejsze zapotrzebowanie europejskich banków na powierzchnie biurowe
  Według raportu „European Banking Briefing” opracowanego przez firmę doradczą Cushman & Wakefield (C&W), światowy kryzys gospodarczy spowodował w pierwszym kwartale 2009 spadek popytu banków na powierzchnie biurowe o 80 proc. w stosunku do długoterminowej średniej kwartalnej. Najdotkliwiej spadki te odczuły rynki w Londynie, Moskwie i Warszawie.
 • 20.05.2009Sposób na kryzys w budownictwie - hotel zamiast apartamentowca
  Jak donosi Cushman & Wakefield, globalna firma doradcza świadcząca usługi na rynku nieruchomości, polscy deweloperzy oraz inwestorzy coraz częściej rozpatrują możliwość zmiany funkcji planowanych bądź rozpoczętych inwestycji z mieszkaniowej lub biurowej na hotelową. Wpływ na to ma fakt, że rynek nieruchomości hotelowych w Polsce pozostaje wciąż niedoinwestowany i dobry projekt hotelowy w odpowiedniej lokalizacji może być w dłuższym okresie stabilną inwestycją.
 • 08.05.2009Znaczące wzmocnienie kontroli skarbowej – e-handel pod specjalnym nadzorem
  W Sejmie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o kontroli skarbowej. Kierunek zmian jest jasny – znaczące wzmocnienie uprawnień, możliwości i pozycji organów kontrolnych. Prezentując proponowane przez rząd zmiany, rozpoczynamy od przewidywanych w projekcie nowych przepisów, które ułatwią organom kontroli skarbowej dotarcie do informacji o osobach, które prowadzą działalność, nie ujawniając tego lub zaniżając podstawy opodatkowania.
 • 04.02.2009Wzmocnienie funduszy poręczeniowych dla MSP
  Z obecnych 888,5 mln zł do około 1,8 mld zł w 2013 r. wzrosnąć ma kapitał funduszy pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, a z 589 mln zł do ok. 1 mld zł podniesiony zostanie kapitał funduszy poręczeniowych – zdecydował rząd. Rada Ministrów przyjęła dokument „Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009 – 2013”, przedłożony przez ministra gospodarki.
 • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
  Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • 13.01.2009Wsparcie dla aniołów biznesu
  Ponad 14 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan na wsparcie rozwoju rynku aniołów biznesu. Dzięki temu przygotowanie firm i specjalistów z tej branży, a także ich aktywność na rynku ma osiągnąć europejski poziom.
 • 08.12.2008Aby przekazać 1 proc. podatku, należy rozliczyć się samodzielnie
  Interpelacja nr 4898 do ministra finansów w sprawie możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników rozliczających się za pośrednictwem płatników (zakłady pracy, organy rentowe)
 • 05.12.2008Miejsce prowadzenia działalności przez podatnika a prawidłowe doręczanie decyzji organów podatkowych
  Miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 151 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa należy ustalać w każdym przypadku na podstawie okoliczności faktycznych, biorąc pod uwagę miejsce (określone adresem), w którym skupia się w sposób zorganizowany aktywność danego podmiotu w zakresie czynności składających się na przedmiot jego działalności — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
 • 20.11.2008KPP chce uproszczenia przepisów o czasie pracy
  Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia aktywność Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie adresowanych do pracodawców działań prewencyjnych i szkoleń dotyczących prawidłowego rozliczania czasu pracy. Zdaniem przedsiębiorców mogą się one jednak okazać niewystarczające, jeżeli nie zostaną uproszczone przepisy. Obecne regulacje w tej dziedzinie są skomplikowane, co powoduje problemy w ich poprawnym stosowaniu — przekonuje KPP.
 • 19.11.2008Rząd przyjął Krajowy Program Reform do 2011 r.
  Stworzenie w Polsce najlepszych w Europie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości rozwoju oraz wysokiego standardu życia mieszkańcom to główne zadania Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej (KPR), przyjętego przez Radę Ministrów.
 • 17.10.2008MPiPS: Opłacanie składki od wynagrodzenia wszystkich pracowników jest wyrazem solidaryzmu społecznego
  Interpelacja nr 4252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób pracujących zawodowo
 • 15.10.2008Podleganie ubezpieczeniom społecznym podczas wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG i Szwajcarii
  Wraz z wejściem Polski z dniem 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej, powstały nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na obszarze innych państw członkowskich. Jednakże swoboda ta stwarza również zagrożenia dla osób, które przed wyjazdem nie zapoznały się z przepisami unijnymi obowiązującymi w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Często zdarza się, że dopiero w sytuacji kierowania roszczenia do ZUS o wypłatę jakiegoś świadczenia okazuje się, że składki były odprowadzane do niewłaściwego systemu, ponieważ zainteresowany powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym w innym państwie. Z naszej praktyki wynika, że zwłaszcza pracownicy nie interesują się tą kwestią, chociaż takie przypadki nie są rzadkie także wśród pracodawców i osób prowadzących działalność na własny rachunek.
 • 03.10.2008GPW opublikowała listę uczestników Programu Wspierania Płynności
  Już 62 spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych przystąpiły do Programu Wspierania Płynności. Program jest adresowany nie tylko do spółek, które z uwagi na niewysoką płynność obrotu mogą trafić do Strefy Niższej Płynności, ale również do wszystkich emitentów, którzy wykazują zainteresowanie zwiększaniem aktywności związanej z obecnością na rynku regulowanym.
 • 11.09.2008Kiedy można pracować w drugiej firmie
  Pytanie: Czy można w umowie o pracę zawrzeć zapis, zgodnie z którym pracownik nie może wykonywać w okresie zatrudnienia jakiejkolwiek dodatkowej pracy w innej firmie?
 • 30.07.2008Orzecznictwo podatkowe: Brak dokumentów nie stanowi podstawy do zakwestionowania kosztów
  1. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają generalnej klauzuli, zgodnie z którą w przypadku braku dowodów księgowych na okoliczność poniesionych kosztów uzyskania przychodów lub też ich wadliwości, poniesione wydatki nie stanowią kosztów w rozumieniu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. 2. Przepisy regulujące instrumentalne obowiązki podatkowe, w tym również dotyczące dokumentowania transakcji, co do zasady, nie mogą zmieniać reguł zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów, chyba że taki skutek wynika wyraźnie z przepisów prawa.
 • 22.07.2008Elektrownie wiatrowe pozostaną opodatkowane
  Interpelacja nr 2806 do ministra finansów w sprawie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących nieruchomości, w tym elektrowni wiatrowych
 • 10.07.2008Emeryci płacąc składki rentowe realizują zasadę solidaryzmu społecznego
  Interpelacja nr 2517 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie opłacania składki na ubezpieczenie rentowe przez emerytów i rencistów, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie objęte obowiązkiem ubezpieczeń społecznych
 • 09.07.2008Nieważność umowy może prowadzić do powstania przychodu do opodatkowania
  Nieważność umowy jako czynności prawnej nie przesądza o braku przychodu i niemożności opodatkowania. Nieważność umowy zbycia udziałów powoduje obowiązek zapłaty podatku z tytułu nieodpłatnego świadczenia, które stanowią dla podatnika odsetki od pieniędzy uzyskanych ze zbycia tych udziałów – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 09.07.2008Problemów z refundacją składek z PFRON c.d.
  Interpelacja nr 2526 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uregulowań prawnych oraz praktyki stosowania zasad refundacji składek wpłacanych ZUS przez PFRON
 • 30.06.2008Zatrudnianie osób niepełnosprawnych posiadających ustalone prawo do emerytury
  Interpelacja nr 2367 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie skutków wejścia w życie nowelizacji art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • 19.06.2008Wyniki gorsze od oczekiwań? To efekt długich weekendów
  Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że mimo spowolnienia tempa wzrostu produkcji przemysłowej w maju wzrost PKB w drugim kwartale może osiągnąć 5,5-6 proc. Zdaniem analityków resortu wzrost produkcji powinien przyspieszyć w czerwcu, a majowe spowolnienie to m.in. efekt długich weekendów.
 • 09.06.2008Składki rentowe emerytów
  Interpelacja nr 2427 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niewłaściwości dotyczących obciążania składką rentową emerytów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • 24.04.2008Aktywność reklamowa ubezpieczycieli w I kwartale
  Jak informuje TNS OBOP, w pierwszym kwartale 2008 roku towarzystwa ubezpieczeniowe, oferujące produkty komunikacyjne oraz ubezpieczenia na życie, wydały niemal 61 mln zł na kampanie reklamowe.
 • 18.04.2008Ćwierć miliarda Europejczyków regularnie korzysta z Internetu
  Ponad połowa mieszkańców Europy regularnie korzysta z Internetu, 80 proc. z nich posiada łącze szerokopasmowe, a 60 proc. usług publicznych w UE jest w pełni dostępnych w sieci. Szybkim połączeniem z Internetem dysponuje dwie trzecie szkół i połowa lekarzy. Dane te pochodzą z przedstawionego przez Komisję sprawozdania na temat dotychczasowych wyników realizacji unijnej strategii „i2010” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, obejmującej obszar technologii teleinformatycznych.
 • 05.03.20081000 pytań o podatki – nowy cykl www.podatki.biz
  Śledząc aktywność na naszym forum internetowym, przeglądając grupy dyskusyjne i fora innych serwisów poświęconych tematyce podatkowej zauważyliśmy, że jest grupa tematów, która pojawia się nieustannie w pytaniach Użytkowników. Na podstawie analizy tych zapytań można pokusić się o wyselekcjonowanie problemów, które najczęściej sprawiają kłopot podatnikom. Postanowiliśmy spróbować, rozpoczynając na naszej witrynie nowy cykl, który nazwaliśmy: 1000 pytań o podatki.
 • 21.02.2008Lewiatan o stu dniach rządu
  – Czy po 100 dniach rządów nowej koalicji można dostrzec działania, które potwierdzają nadejście nowego klimatu dla gospodarki? – pyta Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W odpowiedzi wylicza decyzje nowej ekipy, które zostały pozytywnie przyjęte przez przedsiębiorców, przedstawia też jednak listę niespełnionych zapowiedzi.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] następna strona »