Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nabycie gruntów

 • 05.04.2007Sprzedaż nieruchomości obejmującej grunty orne
  Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne.
  • 28.03.2007Zwolnienie od podatku zamiast ulgi odsetkowej
   Pytanie: Czy korekta zeznania rocznego, w której zrezygnowałam z ulgi odsetkowej pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   • 23.03.2007Sprzedaż nieruchomości nabytej w 2006 r.
    Pytanie: Jestem właścicielką budynku mieszkalnego. Udział 1/2 części w tej nieruchomości nabyłam na własność w dniu 07.08.1995 r., natomiast pozostałą część udziału 1/2 części otrzymałam w drodze darowizny w dniu 23.06.2006 r. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży tego budynku będzie opodatkowany zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
    • 21.03.2007Zwolnienie od pcc sprzedaży działek rolnych
     Pytanie: Jestem właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 4,57 ha położonych w gminie A. Obecnie mam zamiar dokupić dwie odrębne działki o pow. 743 m2 i 451 m2 położone w gminie B. Nabywane działki objęte są podatkiem rolnym. Czy nabycie tych działek będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?
     • 16.03.2007Wydatek na zakup roweru w koszty
      Pytanie: Czy wydatek poniesiony na zakup roweru, którym będę dojeżdżał na szkolenia (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) stanowi koszt uzyskania przychodu? Dodam, że koszt brutto zakupionego roweru wynosi ok. 2 000 zł.
      • 28.02.2007Rząd znowelizował rozporządzenie ws. udzielania wsparcia z Funduszu Strefowego
       Na posiedzeniu w dniu 27 lutego br. Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, przedłożone przez ministra gospodarki. Zmienią się zasady udzielania pomocy regionalnej przeznaczonej na realizację nowych inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
       • 01.02.2007Stosowanie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
        Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629)
        • 31.01.2007Nabycie mieszkania w wyniku podziału majątku wspólnego
         Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nabycie mieszkania z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?
         • 11.01.2007Podatek VAT przy zbyciu firmowego samochodu
          Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego Ford Focus (środek trwały) oraz kwestia obowiązku korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2-7 ustawy o podatku od towarów i usług.
          • 21.12.2006Inwestycja w obcym środku trwałym a korekta podatku naliczonego
           Pytanie podatnika: Czy w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych należy je traktować jako oddzielny środek trwały, a co za tym idzie czy okres korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy tylko tych nakładów i biegnie od daty oddania ich do użytku, oraz czy prawo do korekty dotyczy zarówno podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z nabyciem towarów i usług przed 1 maja 2004 r., jak i po tej dacie, jeżeli zostały one wliczone do wartości tych środków trwałych po 1 maja 2004 r. i są wykorzystywane do działalności opodatkowanej lub zostaną sprzedane?
           • 14.12.2006Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy a możliwość odliczenia VAT
            Pytanie: Czy podatek naliczony VAT od zakupionych środków trwałych częściowo refundowanych w kwocie brutto przez Fundusz Pracy podlega odliczeniu od podatku należnego? Dodam, że nabyte środki przeznaczone są na doposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego i służą pośrednio do wytworzenia towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT.
            • 10.12.2006Nabycie gospodarstwa rolnego na podstawie umowy przedwstępnej
             Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 20 listopada 2006 r. znak PL-832-22/MW/06/255 do Urzędu Gminy (...) w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego na podstawie umowy przedwstępnej
             • 07.12.2006Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej na rzecz współwłaściciela
              Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż udziału w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości na rzecz drugiego współwłaściciela?
              • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczące amortyzacji, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r.
               W tekście wytłuszczoną czcionką zaznaczone są dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2007 r. Przepisy obowiązujące dotychczas bez wyróżnień.
               • 06.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (3)
                Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. Dzisiaj opodatkowanie podatkiem jednolitym 19% i opodatkowanie sprzedaży (zamiany) nieruchomości, dokonywane poza prowadzoną działalnością gospodarczą.
                • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
                 Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
                 • 29.10.2006Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
                  Pytanie podatnika: Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę w całości zaciągniętego, przed dokonaniem zakupu tego lokalu, kredytu w PKO BP?
                  • 26.10.2006Nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
                   Pytanie podatnika: Czy nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele nieruchomości zawierają umowę odpłatnego ustanowienia odrębnej własności 5 lokali na rzecz tylko jednego ze współwłaścicieli, a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesłanki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 31.12.2002 r.?
                   • 25.10.2006Likwidacja zwolnienia wyeliminuje problem z definicją
                    Interpelacja nr 3986 do ministra finansów w sprawie braku definicji remontu na gruncie ustaw podatkowych
                    • 19.10.2006Dotacje a VAT
                     Otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu VAT, gdy bezpośrednio obniżają cenę towaru lub świadczonej usługi. Tak przynajmniej wynika z art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT.Podstawą opodatkowania jest bowiem obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 Ustawy o VAT. Obrót jest rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zarazem obrót ten zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.Nie każda jednak dotacja zwiększy podstawę opodatkowania, a więc tym samym będzie objęta podatkiem VAT.
                     • 17.10.2006Mieszkanie kupione taniej i sprzedane drożej a podatek dochodowy
                      Pytanie: Kupiłem mieszkanie w 2004 roku, za kwotę 80 000 zł. Przeprowadziłem w mieszkaniu różnego rodzaju remonty i mam możliwość jego sprzedaży za kwotę 180 000 zł. Ponieważ przeprowadzam się do innej miejscowości, kupię tam mieszkanie, za które zapłacę około 100 000 zł. Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek? Czy mogę odliczyć wartość dokonanych remontów?
                      • 10.10.2006Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie przed upływem pięciu lat od jej nabycia
                       Pytanie: Zamierzam zawrzeć z osobą obcą umowę o dożywocie. W zamian za dożywocie przeniesione zostanie na tę osobę prawo własności do lokalu mieszkalnego. W mieszkaniu tym mieszkam od 1967 r., jednak dopiero w dniu 23.11.2005 r. nabyłam prawo własności do wspomnianego lokalu mieszkalnego. Czy przeniesienie własności nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia w drodze umowy o dożywocie spowoduje powstanie obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
                       • 05.10.2006Ewidencja przebiegu pojazdów samochodów dzierżawionych i koszty uzyskania
                        Pytanie podatnika: Czy ewidencja przebiegu pojazdów jest konieczna, aby zaliczyć koszty związane z wydzierżawionymi samochodami do kosztów uzyskania przychodów?
                        • 10.09.2006Odpłatne zbycie nieruchomości
                         Pytanie podatnika: dotyczy sprzedaży działek budowlanych uzyskanych z przekształcenia gruntów rolnych.
                         • 24.07.2006Zasady zwrotu podatku od towarów i usług czynnym podatnikom VAT
                          Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług1) przewidują, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi tego podatku przysługuje prawo do:a) obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (zwrot pośredni) lub b) zwrotu różnicy na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni)2).
                          • 17.07.2006Przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego na podstawie spadku i działu spadku
                           Pytanie: W listopadzie 2005 r., na podstawie postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku, zostałam współwłaścicielem mieszkania. Natomiast w maju 2006 r. sąd wydał postanowienie dokonując działu spadku o przyznaniu mi na wyłączną własność ww. lokal bez obowiązku spłat na rzecz pozostałych spadkobierców. W najbliższym czasie zamierzam sprzedać to mieszkanie. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w części w drodze spadku, a w części w drodze działu spadku będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania?
                           • 05.07.2006Zwrot podatku VAT
                            Pytanie: Jakie warunki muszę spełnić, by otrzymać zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy w terminie 25 dni?
                            • 26.06.2006Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy towarów używanych
                             W każdym przedsiębiorstwie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pojawia się konieczność dokonania dostawy towarów używanych. Czasami są nimi towary użytkowane w ramach prowadzonej działalności takie jak zapasy czy maszyny, a czasem są to towary nabyte od osób trzecich. W tym momencie u każdego przedsiębiorcy będącego podatnikiem podatku od towarów i usług pojawia się pytanie – jak opodatkować te czynności.
                             • 21.06.2006Koszty bieżącej eksploatacji zakupionego, ale jeszcze nie oddanego do użytkowania lokalu stanowią część ceny nabycia lokalu
                              Pytanie podatnika: Czy wydatki na eksploatację lokalu (jeszcze nie oddanego do używania), opłaty za CO, wywóz nieczystości i abonament za wodomierz udokumentowane fakturą VAT wystawioną na małżonków, w przypadku gdy działalność gospodarczą prowadzi tylko jedno z nich, stanowią koszt uzyskania przychodów?
                              • 05.06.2006Spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS a kwota wydatków mieszkaniowych umniejszających przychód ze sprzedaży nieruchomości
                               Pytanie: W dniu 03.06.2002 r. zakupiłem mieszkanie, które następnie w dniu 15.02.2006 r. zostało sprzedane. Po podpisaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowy na wybudowanie domu, a przed sprzedażą mieszkania, w dniu 14.11.2005 roku zaciągnąłem pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otrzymana pożyczka podlegała spłacie w jednej racie do dnia 15.05.2006 r. W dniu 21.11.2005 r. wpłaciłem na konto powyższej spółdzielni zadatek na budowę domu, wykorzystując przy tym kwotę otrzymanej pożyczki. Natomiast pożyczka z ZFŚS została spłacona środkami uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania. Czy kwota wydatkowana na spłatę pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS, dokonana ze środków otrzymanych ze sprzedaży mieszkania, stanowi wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe podlegający odliczeniu od przychodu?
                               • 21.05.2006Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i domu w budowie a podatek dochodowy
                                Pytanie podatnika: Czy od sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży domu w budowie, nabytych częściowo w wyniku podziału majątku, wystąpi podatek dochodowy?
                                • 26.03.2006Interpelacja nr 517 do ministra finansów w sprawie naliczania podatku VAT w wysokości 22% od sprzedaży nieruchomości gminnych oraz opodatkowania podatkiem VAT wymiany gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
                                 Uzasadnienie: Przy sprzedaży nieruchomości gminnych naliczany jest podatek VAT w wysokości 22%. Podatek ten obciąża nabywcę, w związku z powyższym ceny proponowane przez samorząd nie są konkurencyjne, zwłaszcza dla osób fizycznych, w stosunku do transakcji pomiędzy osobami fizycznymi.
                                 • 16.03.2006Interpretacja prawa podatkowego PP/443-160-2-BS/05/06 z dnia 15.02.2006 r. - Opolski Urząd Skarbowy
                                  Pytanie podatnika: Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                                  • 06.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Opolu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 31.01.2006 r., sygn. PF-I-41180/INT/1/NM/05
                                   Pytanie podatnika: Dotyczy kwestii opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego w stanie zamkniętym.
                                   • 14.02.2006Interpretacja POII-415/8/05/39 z dnia 06.10.2005 r. - Urząd Skarbowy w Międzychodzie
                                    Pytanie podatnika: Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na modernizację własnego budynku mieszkalnego oraz na zakup nowego budynku lub gruntu objęte są zwolnieniem przedmiotowym oraz czy pozostała nie wydatkowana część przychodu ze sprzedaży nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym?
                                    • 09.02.2006Interpretacja II US PB IB /415-54/294a/60/05/KSz z 14.10.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
                                     Pytanie podatnika: Czy od różnicy między ceną rynkową a ceną zakupu mieszkania zakładowego wraz z gruntem trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych i otrzymać informację PIT-8C od byłego zakładu pracy?;czy dochód ten należy łączyć z innymi dochodami w rozliczeniu rocznym?; czy poniesione przez podatnika dodatkowe koszty będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, które będzie można odliczyć od przychodu?
                                     • 25.01.2006Różnice w opodatkowaniu osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
                                      Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego powoduje powstanie obowiązków podatkowych samej spółki jak i jej wspólników. I tak, w zależności od rodzaju spółki, różny jest podmiot opodatkowania. Najwyraźniej uwidacznia się to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatków nie występują już takie różnice.
                                      • 04.01.2006Interpretacja US.PD/415/T-23/10/05 z dnia 18.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tychach
                                       Pytanie podatnika: Czy prawidłowym jest jednorazowe zaliczenie w ciężar kosztów uzyskania przychodów miesiąca grudnia 2004 r. opłaty za roczne użytkowanie oprogramowania firmy XXX, poniesionej w dniu 17.12.2004 w kwocie 1995 USD, z więc wydatku w kwocie netto 6390,18 zł (data wystawienia faktury: 31.12.2004, data otrzymania faktury: 17.01.2005)?
                                       • 01.12.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
                                        Sprzedaję czasami różne przedmioty na aukcjach internetowych. Są to rzeczy najczęściej używane i niepotrzebne, będące moją własnością. Czy w związku z tym powinnam płacić jakiś podatek? Co powinnam zrobić, gdybym chciała kupować takie rzeczy od kogoś (np. od znajomych) i sprzedawać na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba założyć działalność gospodarczą?
                                        • 04.10.2005Interpretacja US.IV-406/19/2005/VAT z dnia 23.05.2005 r. – Urząd Skarbowy w Puławach
                                         Pytanie podatnika: Spółka rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami budowlanymi. Zawarła z osobą fizyczną umowę użyczenia gruntu, na którym zamierza wybudować budynek przeznaczony na działalność gospodarczą, budynek ten będzie stanowił środek trwały. Zapytanie dotyczy wątpliwości, czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy materiałów budowlanych i usług związanych z budową budynku na cudzym gruncie?
                                         • 04.09.2005Interpretacja PP/443-7/ET/2005 z dnia 01.02.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu
                                          Pytanie podatnika: Podatnik zwrócił się o interpretację przepisu dotyczącego podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości.
                                          • 24.07.2005Wykaz składników podlegających amortyzacji
                                           Co amortyzujemy? I. Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 3) inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi.)
                                           • 09.06.2005Sprzedajemy mieszkanie
                                            Dla osoby fizycznej odpłatne zbycie a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowi źródło przychodów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.
                                            • 08.06.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
                                             Aukcje internetowe to bardzo ostatnio popularna forma handlu. Należy sądzić, że będzie się rozwijać - operatorzy serwisów aukcyjnych wprowadzają bowiem cały czas nowe mechanizmy, których możliwości pozwalają już na prowadzenie bardzo zaawansowanego handlu. Należy jednak pamiętać że aukcje takie mogą służyć zasadniczo do dwojakich celów: a) do sprzedaży rzeczy używanych, będących uprzednio naszą własnością, które nam są już niepotrzebne, albo które sprzedajemy, ponieważ akurat potrzebujemy gotówki; siłą rzeczy są to sprzedaże sporadyczne i nieczęstotliwe, chociaż czasami mogą przybrać dość spore natężenie - np. przy przeprowadzce; należy tu rozróżnić sprzedaż rzeczy używanych do 6 miesięcy i dłużej niż 6 miesięcy b) do sprzedaży rzeczy, które sprzedajemy z myślą o uzyskaniu marży (różnicy pomiędzy ceną zakupu a sprzedaży rzeczy); rzeczy takie kupujemy już z zamiarem sprzedaży, nie ma przy tym znaczenia, czy przy sprzedaży osiągniemy zysk czy nie

                                            « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ]