Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nabycie gruntów

 • 18.06.2007Nabycie nieruchomości w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności
  Pytanie podatnika: Czy nabycie - w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - nieruchomości odpowiadającej wielkością udziałowi posiadanemu przed zniesieniem współwłasności tej nieruchomości powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
  • 15.06.2007Czy sprzedaż środków trwałych powoduje obowiązek dokonania korekty VAT?
   Sprzedaż środków trwałych, które były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, nie powoduje obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu, niezależnie od tego, czy ta sprzedaż jest opodatkowana, czy też zwolniona od podatku — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
   • 30.05.2007Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na prywatne potrzeby przedsiębiorcy i podatek dochodowy
    Wczoraj pisaliśmy o skutkach w podatku VAT przekazania na potrzeby osobiste podatnika samochodu będącego składnikiem majątku firmy (artykuł - Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na prywatne potrzeby przedsiębiorcy i podatek VAT). Przekazanie takiego samochodu znajdzie również oddźwięk w podatku dochodowym.  
    • 29.05.2007Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na prywatne potrzeby przedsiębiorcy i podatek VAT
     Zarówno przekazywanie prywatnego majątku przedsiębiorcy na potrzeby firmy, jak i przekazywanie firmowego majątku na potrzeby własne są czynnościami często spotykanymi w praktyce gospodarczej. Tego typu rozwiązanie można zaobserwować szczególnie wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Rozpoczynając, czy też już prowadząc firmę, podatnicy decydują się często na wprowadzenie do majątku przedsiębiorstwa swojego prywatnego samochodu. Podobnie podatnik może wycofać z majątku firmy pojazd i przeznaczyć go na swoje prywatne potrzeby. Podatnik ma prawo wycofać z prowadzonej działalności zarówno prywatne samochody uprzednio przekazane na potrzeby przedsiębiorstwa, jak i auta firmowe nabyte w trakcie prowadzenia działalności.
     • 11.05.2007Przyspieszony zwrot różnicy podatku VAT
      Pytanie podatnika: Czy faktury i dokumenty celne powinny być zapłacone w całości na dzień złożenia deklaracji VAT-7, czy tez opłacenie należności z tytułu faktur zakupu i dokumentów celnych musi nastąpić najpóźniej w dniu upływu 25-dniowego terminu do dokonania przyspieszonego zwrotu różnicy podatku?
      • 02.05.2007Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
       Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?
       • 24.04.2007Ulga meldunkowa przy sprzedaży mieszkania
        Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz ewentualnego zastosowania "ulgi meldunkowej".
        • 17.04.2007Zbycie prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład majątku wspólnego
         Pytanie podatnika: Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z udziałem wynikającym z aktu zamiany nieruchomości?
         • 05.04.2007Sprzedaż nieruchomości obejmującej grunty orne
          Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne.
          • 28.03.2007Zwolnienie od podatku zamiast ulgi odsetkowej
           Pytanie: Czy korekta zeznania rocznego, w której zrezygnowałam z ulgi odsetkowej pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
           • 23.03.2007Sprzedaż nieruchomości nabytej w 2006 r.
            Pytanie: Jestem właścicielką budynku mieszkalnego. Udział 1/2 części w tej nieruchomości nabyłam na własność w dniu 07.08.1995 r., natomiast pozostałą część udziału 1/2 części otrzymałam w drodze darowizny w dniu 23.06.2006 r. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży tego budynku będzie opodatkowany zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
            • 21.03.2007Zwolnienie od pcc sprzedaży działek rolnych
             Pytanie: Jestem właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 4,57 ha położonych w gminie A. Obecnie mam zamiar dokupić dwie odrębne działki o pow. 743 m2 i 451 m2 położone w gminie B. Nabywane działki objęte są podatkiem rolnym. Czy nabycie tych działek będzie zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?
             • 16.03.2007Wydatek na zakup roweru w koszty
              Pytanie: Czy wydatek poniesiony na zakup roweru, którym będę dojeżdżał na szkolenia (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą) stanowi koszt uzyskania przychodu? Dodam, że koszt brutto zakupionego roweru wynosi ok. 2 000 zł.
              • 28.02.2007Rząd znowelizował rozporządzenie ws. udzielania wsparcia z Funduszu Strefowego
               Na posiedzeniu w dniu 27 lutego br. Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, przedłożone przez ministra gospodarki. Zmienią się zasady udzielania pomocy regionalnej przeznaczonej na realizację nowych inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
               • 01.02.2007Stosowanie znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
                Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629)
                • 31.01.2007Nabycie mieszkania w wyniku podziału majątku wspólnego
                 Pytanie: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nabycie mieszkania z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?
                 • 11.01.2007Podatek VAT przy zbyciu firmowego samochodu
                  Pytanie podatnika: dotyczy opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego Ford Focus (środek trwały) oraz kwestia obowiązku korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 91 ust. 2-7 ustawy o podatku od towarów i usług.
                  • 21.12.2006Inwestycja w obcym środku trwałym a korekta podatku naliczonego
                   Pytanie podatnika: Czy w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych należy je traktować jako oddzielny środek trwały, a co za tym idzie czy okres korekty, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy tylko tych nakładów i biegnie od daty oddania ich do użytku, oraz czy prawo do korekty dotyczy zarówno podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z nabyciem towarów i usług przed 1 maja 2004 r., jak i po tej dacie, jeżeli zostały one wliczone do wartości tych środków trwałych po 1 maja 2004 r. i są wykorzystywane do działalności opodatkowanej lub zostaną sprzedane?
                   • 14.12.2006Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska pracy a możliwość odliczenia VAT
                    Pytanie: Czy podatek naliczony VAT od zakupionych środków trwałych częściowo refundowanych w kwocie brutto przez Fundusz Pracy podlega odliczeniu od podatku należnego? Dodam, że nabyte środki przeznaczone są na doposażenie stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego i służą pośrednio do wytworzenia towarów i usług opodatkowanych podatkiem VAT.
                    • 10.12.2006Nabycie gospodarstwa rolnego na podstawie umowy przedwstępnej
                     Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 20 listopada 2006 r. znak PL-832-22/MW/06/255 do Urzędu Gminy (...) w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego na podstawie umowy przedwstępnej
                     • 07.12.2006Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej na rzecz współwłaściciela
                      Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż udziału w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości na rzecz drugiego współwłaściciela?
                      • 04.12.2006Przepisy ustawy o pdof, dotyczące amortyzacji, w wersji obowiązującej od 1.1.2007 r.
                       W tekście wytłuszczoną czcionką zaznaczone są dodane lub zmienione przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2007 r. Przepisy obowiązujące dotychczas bez wyróżnień.
                       • 06.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (3)
                        Kontynuujemy omawianie zmian w ustawie o pdof. Dzisiaj opodatkowanie podatkiem jednolitym 19% i opodatkowanie sprzedaży (zamiany) nieruchomości, dokonywane poza prowadzoną działalnością gospodarczą.
                        • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
                         Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
                         • 29.10.2006Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
                          Pytanie podatnika: Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę w całości zaciągniętego, przed dokonaniem zakupu tego lokalu, kredytu w PKO BP?
                          • 26.10.2006Nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
                           Pytanie podatnika: Czy nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele nieruchomości zawierają umowę odpłatnego ustanowienia odrębnej własności 5 lokali na rzecz tylko jednego ze współwłaścicieli, a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesłanki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 31.12.2002 r.?
                           • 25.10.2006Likwidacja zwolnienia wyeliminuje problem z definicją
                            Interpelacja nr 3986 do ministra finansów w sprawie braku definicji remontu na gruncie ustaw podatkowych
                            • 19.10.2006Dotacje a VAT
                             Otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu VAT, gdy bezpośrednio obniżają cenę towaru lub świadczonej usługi. Tak przynajmniej wynika z art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT.Podstawą opodatkowania jest bowiem obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 Ustawy o VAT. Obrót jest rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zarazem obrót ten zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.Nie każda jednak dotacja zwiększy podstawę opodatkowania, a więc tym samym będzie objęta podatkiem VAT.
                             • 17.10.2006Mieszkanie kupione taniej i sprzedane drożej a podatek dochodowy
                              Pytanie: Kupiłem mieszkanie w 2004 roku, za kwotę 80 000 zł. Przeprowadziłem w mieszkaniu różnego rodzaju remonty i mam możliwość jego sprzedaży za kwotę 180 000 zł. Ponieważ przeprowadzam się do innej miejscowości, kupię tam mieszkanie, za które zapłacę około 100 000 zł. Czy będę musiał zapłacić jakiś podatek? Czy mogę odliczyć wartość dokonanych remontów?
                              • 10.10.2006Przeniesienie własności nieruchomości w drodze umowy o dożywocie przed upływem pięciu lat od jej nabycia
                               Pytanie: Zamierzam zawrzeć z osobą obcą umowę o dożywocie. W zamian za dożywocie przeniesione zostanie na tę osobę prawo własności do lokalu mieszkalnego. W mieszkaniu tym mieszkam od 1967 r., jednak dopiero w dniu 23.11.2005 r. nabyłam prawo własności do wspomnianego lokalu mieszkalnego. Czy przeniesienie własności nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia w drodze umowy o dożywocie spowoduje powstanie obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?
                               • 05.10.2006Ewidencja przebiegu pojazdów samochodów dzierżawionych i koszty uzyskania
                                Pytanie podatnika: Czy ewidencja przebiegu pojazdów jest konieczna, aby zaliczyć koszty związane z wydzierżawionymi samochodami do kosztów uzyskania przychodów?
                                • 10.09.2006Odpłatne zbycie nieruchomości
                                 Pytanie podatnika: dotyczy sprzedaży działek budowlanych uzyskanych z przekształcenia gruntów rolnych.
                                 • 24.07.2006Zasady zwrotu podatku od towarów i usług czynnym podatnikom VAT
                                  Przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług1) przewidują, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi tego podatku przysługuje prawo do:a) obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (zwrot pośredni) lub b) zwrotu różnicy na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni)2).