Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obrót gruntami

 • 18.04.2019NSA: Ważny wyrok dla gmin zbywających nieruchomości nabyte nieodpłatnie
  Z uzasadnienia: Dla kwalifikowania skarżącej jako wykonującej działalność gospodarczą istotne znaczenie ma bowiem to, że skarżąca jest gminą, która jest podatnikiem VAT w zakresie obrotu nieruchomościami i której aktywność na gruncie obrotu nieruchomościami nie tylko ma wpływ na przysparzanie skarżącej stałych dochodów ale również w istotny sposób kształtuje rynek obrotu nieruchomościami.
  • 22.04.2015Sprzedaż nieruchomości: Wyprzedaż mienia osobistego czy działalność gospodarcza?
   Brak podstaw kwalifikowania do pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podejmowanych przez podatnika czynności mieszczących się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, tzn. mających na celu prawidłowe gospodarowanie tym majątkiem oraz zaspokajanie potrzeb rodziny. Działań z zachowaniem - normalnych w takich przypadkach - reguł gospodarności nie należy z gruntu utożsamiać z działalnością gospodarczą - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 21.02.2011PE o cenach żywności
    Potrzebne jest podjęcie natychmiastowych działań, m.in. wzmocnienie Wspólnej Polityki Rolnej, w celu zwalczania manipulacji cenami żywności i utrzymania produkcji w Unii Europejskiej - uznał Parlament Europejski. Europosłowie chcą też ograniczenia obrotu finansowymi instrumentami pochodnymi związanymi z podstawowymi towarami żywnościowymi do inwestorów, którzy są bezpośrednio związani z rynkami rolnymi.  
    • 07.02.2008KPP popiera rządową pomoc dla miast - gospodarzy Euro 2012
     Zapowiedź finansowego wsparcia budowy stadionów z budżetu państwa spotkała się z uznaniem ze strony Konfederacji Pracodawców Polskich. Organizacja zwraca jednak uwagę na bariery dla inwestycji wynikające z niedoskonałego prawa budowlanego, braku planów zagospodarowania czy niechęci do partnerstwa publiczno-prywatnego.
     • 04.12.2007Sprzedaż nieruchomości niezwiązanej z działalnością gospodarczą a VAT
      Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług determinują dwa czynniki: przedmiotowy i podmiotowy. Opodatkowaniu (zakres przedmiotowy), zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt. 6 ustawy. Zgodnie z nim przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, zgodnie z art. 2 pkt 6 cyt. ustawy. Powyższe oznacza, iż dostawa gruntów co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
      • 04.10.2007Wątpliwości w sprawie stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości
       Interpelacja nr 8381 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od sprzedaży nieruchomości zabudowanych
       • 27.09.2007Orzecznictwo — Opodatkowanie VAT opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
        Postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt I FSK 27/06) Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 października 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 1953/05) wydanego w sprawie ze skargi Starosty Powiatowego w G. na decyzję wyżej wskazanego Dyrektora z dnia 16 maja 2005 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustalonej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów należących do Skarbu Państwa, przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.