Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dochody zwolnione

 • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzeday na podstawie umowy o prac. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyywienie, zwracane s przez pracodawc. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majtku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowi jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
  • 12.10.2016Spata kredytu zacignitego na remont nieruchomoci jako wydatek na cele mieszkaniowe
   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni nabya na podstawie umowy darowizny nieruchomo, któr nastpnie sprzedaa. Sprzedajc niniejsz nieruchomo Wnioskodawczyni spacia kredyt hipoteczny z przeznaczeniem na remont zbywanej nieruchomoci. Czy zacignity kredyt mieci si w wydatkach okrelonych w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o PIT, z uwagi na to e jest to kredyt zacignity przez Wnioskodawczyni przed uzyskaniem przychodu ze sprzeday?
   • 04.10.2016Ulga mieszkaniowa w PIT. Samo nabycie gruntu pod budow nie wystarczy
    Pytanie podatnika: Czy zakup dodatkowych kilku arw dziaki budowlanej od matki, ktre powiksz teren wok domu, mieci si w wydatkach na wasne cele mieszkaniowe, okrelonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i czy zakup dziaki budowlanej w innym odlegym miejscu ni stoi budowany dom, kupionej od obcej osoby, rwnie mona zakwalifikowa jako rodki wydatkowane na wasne cele mieszkaniowe?
    • 26.09.2016Podatek od nieujawnionych dochodw dotyczy tylko Polski
     Z uzasadnienia: Podatek od dochodw nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodw (przychodw) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powoana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodw ukrytych, a osignitych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczdnociach. Jeli ustawodawca nie obj podatkiem od dochodw nieujawnionych korzyci majcych rda poza terytorium Polski, jednake uzyskanych przez podatnikw majcych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie bd miay zastosowania, wynikajce z umw midzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwjnego opodatkowania, poniewa w ogle nie pojawia si tu problem podwjnego opodatkowania tych samych dochodw.
     • 20.09.2016Rozliczenia z byym pracownikiem. Brak moliwoci potrcenia zaliczki na PIT
      Pytanie podatnika: Czy w przypadku braku moliwoci pobrania zaliczki na podatek dochodowy, wynikajcej z braku jakichkolwiek wypat pieninych na rzecz byego pracownika wystarczajce bdzie, jeeli patnik wykae wartoci wiadczenia/wiadcze w naturze na deklaracji podatkowej pracownika jako przychd oraz wpisze warto „0”, jako warto przekazanego podatku? Czy bdzie to wystarczajcym wywizaniem si pracodawcy z roli patnika okrelonej w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
      • 16.09.2016Zwolnienie z PIT przychodw z wynajmu domkw turystycznych
       Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mem wybudowaa dwa mae domki turystyczne, ktre zamierza wynajmowa turystom. Kady domek ma jedn kuchni, jeden salonik i azienk oraz po dwie sypialnie na pitrze. cznie pokoi sypialnych w domkach jest 4, ale w domkach jest jeszcze salonik, ktry spenia funkcj pokoju dziennego (nie sypialni) i malutka kuchnia, azienka oraz cigi komunikacyjne. Czy zostay spenione przesanki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w myl art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
       • 25.08.2016wiadczenia z programu Erasmus+ a podatek dochodowy
        Pytanie podatnika: Czy przy wypacie wiadczenia znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT i w konsekwencji Wnioskodawca moe uzna, e wiadczenie jest zwolnione od opodatkowania PIT w Polsce? Czy powstaje obowizek zoenia informacji IFT-1 lub IFT-1R i wykazywania w tej informacji kwoty wiadczenia, jeli jest ono objte zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT?
        • 11.08.2016Obliczanie podatku dochodowego wsplnoty mieszkaniowej
         Dochody wsplnot mieszkaniowych mog by zwolnione z opodatkowania. Musz jednak speni dwa warunki: musz by uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i musz by przeznaczone na utrzymanie zasobw mieszkaniowych. Zobaczmy, co to oznacza w praktyce.
         • 02.08.2016Spata na rzecz maonka jako wydatek mieszkaniowy
          Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni, przy tak przedstawionym stanie faktycznym moe skorzysta z prawa wynikajcego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, a spat moe traktowa jako prawo nabycia spdzielczego prawa do lokalu?
          • 25.07.2016Sprzeda nieruchomoci a PIT. Dla kogo ulga mieszkaniowa?
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi mieszkaniowej na wasne cele mieszkaniowe kupujc dwie nieruchomoci jedn w Wielkiej Brytanii, drug w Polsce?
           • 15.07.2016WSA. Zakup kilku dziaek pod budow domu daje prawo do ulgi
            Z uzasadnienia: Zwolnienie, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jest zwolnieniem z mocy prawa i przysuguje podatnikowi bez decyzyjnej ingerencji organw podatkowych, jeeli speni on okrelone przepisami warunki. Warunkami tymi s: wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe i dokonanie tej czynnoci przed upywem terminu dwuletniego. Spenienie tych warunkw cznie powoduje nabycie i zrealizowanie zwolnienia podatkowego. Ustawodawca nie zastrzeg, aby warunkiem skorzystania ze zwolnienia byo wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzeday wycznie na jeden cel mieszkaniowy. Std nabycie kilku gruntw pod budow budynku mieszkalnego skutkuje rwnie zastosowaniem zwolnienia od podatku.
            • 14.07.2016Subowe mieszkanie a przychd pracownika
             Z uzasadnienia: Majc na uwadze realia niniejszej sprawy organy podatkowe przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny w szczeglnoci rozpatrzy - przyjmujc wskazane przez Trybuna Konstytucyjny kryteria oceny - czy ponoszenie przez pracodawc wydatkw w celu zapewnienia pracownikowi miejsca zamieszkania (tu kwatera tymczasowa) jest wiadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy (poniewa przykadowo to jemu przynosi konkretn i wymiern korzy w postaci prawidowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy), czy te jest to wiadczenie poniesione tylko w interesie pracownika.
             • 04.07.2016Podatki na wiecie: Baleary z nowym podatkiem turystycznym
              Z pocztkiem lipca w czci Hiszpanii wprowadzono nowy podatek turystyczny. Dodatkowa danina dotyczy najpopularniejszych wysp archipelagu Balearw, w tym m.in. Ibizy i Majorki. Wysoko opat jest cile uzaleniona od dugoci pobytu oraz warunkw zakwaterowania. Wpywy z podatku bd przeznaczane na ochron rodowiska.
              • 23.06.2016Specjalne strefy ekonomiczne a zwolnienie z CIT
               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe wybra moment, od ktrego rozpocznie korzystanie ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osb prawnych?
               • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzie o podatkach, cle i wartociach dewizowych
                Podczas wakacji rzadziej ni zwykle mylimy o sprawach podatkowych czy obowizujcych przepisach celnych. Tymczasem trzeba mie wiadomo, e wyjedajc za granic nie wszystko moemy przywie do kraju. Podobnie podejmujc pierwsze zatrudnienie musimy pamita o podatkowych obowizkach. Co zatem na pewno powinnimy wiedzie? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
                • 20.06.2016Szkolenia lekarzy i dentystw a podatek dochodowy
                 Interpelacja nr 3603 w sprawie zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych wiadcze uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystw, w zwizku z uczestniczeniem w nieodpatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorzdu zawodowego.
                 • 17.06.2016Skutki w PIT postawienia do dyspozycji wiadcze po zmarym pracowniku
                  Pytanie podatnika: Zmara pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytuu stosunku pracy po mierci pracownicy pozosta zasiek chorobowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop, a nadto odprawa pomiertna. Czy wobec braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby uprawnionej do odbioru ww. wiadcze prawidowym byo wyodrbnienie tyche nalenoci z majtku spki i postawienie ich do dyspozycji uprawnionego? Czy naley od ww. wiadcze obliczy, pobra i wpaci zaliczki na PIT? Jak przy braku danych identyfikacyjnych i kontaktowych podatnika wypeni PIT-11? Czy nalenoci te mona zaliczy do kosztw uzyskania przychodw?
                  • 16.06.2016Pakiety medyczne dla pracownikw i inne wiadczenia. Skutki podatkowe i rozliczenie skadek
                   Interpelacja nr 3066 w sprawie opodatkowania oraz objcia skadkami na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne przychodu pracownikw z tytuu wykupionych przez pracodawcw pakietw medycznych i innych wiadcze niepieninych.
                   • 09.06.2016Dochd u podatnikw prowadzcych podatkow ksig przychodw i rozchodw
                    Dochodem ze rda przychodw, jeeli przepisy ustawy nie stanowi inaczej, jest nadwyka sumy przychodw z tego rda nad kosztami ich uzyskania osignita w roku podatkowym. Jeeli koszty uzyskania przekraczaj sum przychodw, rnica jest strat ze rda przychodw.  U podatnikw osigajcych dochody z dziaalnoci gospodarczej i prowadzcych ksig przychodw i rozchodw - dochodem z dziaalnoci stanowicym podstaw obliczenia zaliczki (podatku) jest rnica pomidzy wynikajcym z ksig przychodem z dziaalnoci gospodarczej, a kosztami uzyskania przychodu ustalanymi zgodnie z zasadami wynikajcymi z ustawy, z uwzgldnieniem rnic remanentowych.
                    • 08.06.2016Dochd u podatnikw prowadzcych podatkow ksig przychodw i rozchodw
                     Dochodem ze rda przychodw, jeeli przepisy ustawy nie stanowi inaczej, jest nadwyka sumy przychodw z tego rda nad kosztami ich uzyskania osignita w roku podatkowym. Jeeli koszty uzyskania przekraczaj sum przychodw, rnica jest strat ze rda przychodw.  U podatnikw osigajcych dochody z dziaalnoci gospodarczej i prowadzcych ksig przychodw i rozchodw - dochodem z dziaalnoci stanowicym podstaw obliczenia zaliczki (podatku) jest rnica pomidzy wynikajcym z ksig przychodem z dziaalnoci gospodarczej, a kosztami uzyskania przychodu ustalanymi zgodnie z zasadami wynikajcymi z ustawy, z uwzgldnieniem rnic remanentowych.
                     • 30.05.2016Podatki a rachunkowo. Ujcie rnic kursowych „per saldo”
                      Pytanie podatnika: Czy rozliczajc rnice kursowe dla celw podatkowych, na podstawie przepisw ustawy o rachunkowoci, Spka bdzie uprawiona do wykazania w przychodach podatkowych lub w kosztach podatkowych odpowiednio nadwyki dodatnich rnic kursowych nad ujemnymi rnicami kursowymi lub nadwyki ujemnych rnic kursowych nad dodatnimi rnicami kursowymi, wykazanej za dany okres, poprzez tzw. ujcie rnic kursowych „per saldo”?
                      • 20.05.2016Obowizki patnika: wiadczenia dla pracownika bdcego na urlopie bezpatnym czy wychowawczym
                       Pytanie: Pracodawca w okresie trwania urlopw bezpatnych oraz urlopw wychowawczych zapewnia pracownikom wiadczenia w naturze, do ktrych nale m.in.: pakiet opieki medycznej, karta sportowa, ubezpieczenie na ycie. Czy w przypadku braku moliwoci dokonania potrcenia zaliczki na podatek dochodowy wynikajcej z braku jakichkolwiek wypat pieninych na rzecz pracownika wystarczajce bdzie jeeli patnik wykae wartoci wiadczenia/wiadcze w naturze na deklaracji podatkowej pracownika jako przychd oraz wpisze warto „0”, jako warto przekazanego podatku?
                       • 17.05.2016Opodatkowanie dziaalnoci kantorowej
                        Dziaalno kantorowa – stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 826, z pn. zm.) – jest dziaalnoci regulowan w rozumieniu przepisw ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru dziaalnoci kantorowej.
                        • 16.05.2016Ulga rehabilitacyjna dla niepenosprawnych do zmiany?
                         Interpelacja nr 2662 w sprawie moliwoci uzyskania zwrotu wydatkw za czci zakupionego samochodu, ktre umoliwi osobie niepenosprawnej poruszanie si pojazdem oraz wydatkw na zakup nowego samochodu fabrycznie przystosowanego do potrzeb osoby niepenosprawnej
                         • 13.05.2016Alimenty od byego ma. Skutki podatkowe w PIT
                          Aby skorzysta ze zwolnienia, wysoko zasdzonych alimentw przez sd nie moe by wysza ni 700 z na miesic. Naley zaznaczy, e zwolnienie obowizuje take wwczas, gdy alimenty wypacane s jednorazowo za kilka miesicy bd lat. Bez znaczenia dla celw podatkowych jest fakt skumulowania ich wypaty, bowiem podstaw opodatkowania dochodu z tego tytuu stanowi nadwyka nalenych za kady miesic alimentw ponad kwot 700 z - wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2016 r., nr ILPB2/4511-1-434/16-2/DJ.
                          • 12.05.2016Odliczenie przez spadkobierc wydatkw poniesionych przez spadkodawc na cele mieszkaniowe
                           Pytanie podatkowe: Czy w wietle przedstawionych faktw Wnioskodawczyni moe skorzysta ze zwolnienia przedmiotowego i dokona odliczenia wydatkw poniesionych na wasne cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                           • 12.05.2016Alimenty od byego ma. Skutki podatkowe w PIT
                            Pytanie podatnika: Czy naleny jest podatek dochodowy od jednorazowej spaty zaduenia alimentacyjnego od byego ma na rzecz Wnioskodawczyni za okres 2002-2015 r., jeli zasdzona kwota alimentw wynosia 700 i 550 z miesicznie.
                            • 09.05.2016Wasne cele mieszkaniowe. Zwolnienie z PIT dochodu ze sprzeday nieruchomoci
                             Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z nabyciem i remontem lokalu mieszkalnego stanowi wydatki, ktre umoliwiaj skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania PIT dochodu ze sprzeday mieszkania?
                             • 06.05.2016Podre subowe. Zwrot kosztw paliwa do wynajtego samochodu a przychd pracownika
                              Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw paliwa w przypadku wynajmu samochodu subowego podczas podry subowej stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                              • 02.05.2016Rozliczenie straty dla celw podatkowych. Wyrok NSA
                               Z uzasadnienia: Wystpienie straty w znaczeniu ekonomicznym, tj. wydatkowanie przez podatnika wikszej iloci rodkw, ni faktycznie uzyskane z tytuu prowadzonej dziaalnoci w danym okresie rozliczeniowym, nie moe, w wietle przywoanych definicji dochodu i straty, przekada na strat podatkow, ktrej wielko determinuj przychody nie objte zwolnieniami oraz wydatki zaliczane do kosztw uzyskania przychodw. Innymi sowy poniesiona strata na dziaalnoci statutowej nie moe obnia dochodw z dziaalnoci pozostaej - opodatkowanej.
                               • 29.04.2016Ulga rehabilitacyjna: Leki i dojazd samochodem na zabiegi. Czas na zmiany?
                                Interpelacja nr 2415 do ministra finansw w sprawie koniecznoci zmian przepisw dotyczcych ulgi rehabilitacyjnej
                                • 25.04.2016Skutki w PIT rekompensaty z tytuu rozwizania umowy o prac
                                 Pytanie podatnika: Czy wypacona rekompensata z tytuu rozwizania umowy o prac na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odej dla pracownikw Spki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                 • 22.04.2016Podatki 2017: Nowe zasady opodatkowania sprzeday ywnoci przez rolnikw
                                  Przepisy podatkowe odnoszce si do sprzeday przez rolnikw ywnoci wyprodukowanej z wasnej uprawy albo hodowli bd doprecyzowane i bardziej przyjazne rolnikom – wynika z przygotowanego przez resort rolnictwa i rozwoju wsi projektu nowej ustawy o zmianie niektrych ustaw w celu uatwienia sprzeday ywnoci przez rolnikw. Nowe regulacje wejd w ycie 1 stycznia 2017 r.
                                  • 20.04.2016Podatki 2017: Nowe zasady opodatkowania sprzeday ywnoci przez rolnikw
                                   Przepisy podatkowe odnoszce si do sprzeday przez rolnikw ywnoci wyprodukowanej z wasnej uprawy albo hodowli bd doprecyzowane i bardziej przyjazne rolnikom – wynika z przygotowanego przez resort rolnictwa i rozwoju wsi projektu nowej ustawy o zmianie niektrych ustaw w celu uatwienia sprzeday ywnoci przez rolnikw. Nowe regulacje wejd w ycie 1 stycznia 2017 r.
                                   • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatkw za nocleg a przychd pracownika
                                    Z uzasadnienia: Zwrot wydatkw poniesionych przez pracownika w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.
                                    • 06.04.2016Ulga mieszkaniowa w PIT. Remont mieszkania uytkowanego na podstawie nieodpatnej suebnoci
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca chciaby skorzysta z moliwoci przeznaczenia pienidzy ze sprzeday dziaek na wasne cele mieszkaniowe. Chce je wykorzysta na remont i modernizacj domu, w ktrym mieszka i jest zameldowany od blisko 40 lat. Wacicielem domu jest syn Wnioskodawcy, ale w akcie notarialnym jest zapis o nieodpatnej suebnoci doywotniej wobec Wnioskodawcy. Czy Wnioskodawca moe ww. wydatki zna za wydatkowanie pienidzy na wasne cele mieszkaniowe i skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od uzyskanego przychodu ze sprzeday nieruchomoci?
                                     • 25.03.2016NSA. Karty podarunkowe dla pracownikw a zwolnienie z PIT
                                      Z uzasadnienia: Wszelkie znaki wydawane przez pracodawc z puli wiadcze socjalnych, za ktre pracownik moe naby towary wg swego uznania, nie s zwolnione od podatku dochodowego od osb fizycznych i warto tych znakw czona jest z wynagrodzeniami za prac. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik towary te moe naby u pracodawcy, czy te u osoby trzeciej. Dla przepisu ma bowiem znaczenie czy pracownik otrzymuje paczk "stworzon" przez pracodawc, czy te pracownik sam j tworzy z produktw na ten cel przeznaczonych.
                                      • 24.03.2016Dziaalno zwolniona i opodatkowana. Jak rozlicza koszty podatkowe?
                                       Koszty przypisane do dziaalnoci zwolnionej i opodatkowanej to koszty, ktre na podstawie dokumentw rdowych mona w caoci przypisa odpowiednio tym dziaalnociom. Wyjtkowo, tylko w odniesieniu do kosztw, co do ktrych podatnik nie jest w stanie dokona takiego podziau, poniewa s to koszty wsplne, mona zastosowa zasad proporcjonalnego ich rozliczenia.
                                       • 24.03.2016Sprzeda mieszkania bez PIT. Wane cele mieszkaniowe
                                        Z uzasadnienia: Reasumujc w ocenie Sdu poniesienie na wasne cele mieszkaniowe wydatkw w okresie dwch lat, o ktrych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., uzasadnia zastosowanie zwolnienia podatkowego wskazanego w tym przepisie, rwnie wtedy gdy faktyczne nabycie wasnoci lub prawa realizujcego wasne cele mieszkaniowe nastpio po tym terminie.
                                        • 14.03.2016Rozliczenie PIT oraz terminy na zoenie deklaracji za 2015 rok
                                         Od 1 stycznia 2016 r. pewnym modyfikacjom ulegy wzory deklaracji, ktre bd przekazywane przez patnikw oraz podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych. Podatnicy powinni zwrci szczegln uwag zarwno na zmiany w rozliczaniu podatku, jak i w samej procedurze jego rozliczania.
                                         • 11.03.2016Rozliczenie PIT oraz terminy na zoenie deklaracji za 2015 rok
                                          Od 1 stycznia 2016 r. pewnym modyfikacjom ulegy wzory deklaracji, ktre bd przekazywane przez patnikw oraz podatnikw podatku dochodowego od osb fizycznych. Podatnicy powinni zwrci szczegln uwag zarwno na zmiany w rozliczaniu podatku, jak i w samej procedurze jego rozliczania.
                                          • 11.03.2016Pogorszenie wzroku pracownika a zwolnienie z PIT zwrotu kosztw zakupu szkie
                                           Pytanie podatnika: Czy poniesiony przez pracodawc koszt dodatkowego badania okulistycznego oraz koszt zakupu szkie korekcyjnych udokumentowany zawiadczeniem lekarskim o koniecznoci ich wymiany stanowi dla pracownika przychd, od ktrego naley naliczy i odprowadzi podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                           • 29.02.2016PIT za 2015: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                                            Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osb fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do ktrych zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, ktrego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                            • 26.02.2016PIT za 2015: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                                             Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osb fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do ktrych zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, ktrego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                             • 26.02.2016Opodatkowanie PIT zabezpieczenia alimentw na czas procesu rozwodowego
                                              Pytanie podatnika: Czy kwoty 1200 z miesicznie otrzymywane przez Wnioskodawczyni od ma na Jej rzecz od dnia 13 lutego 2013 r. w sytuacji, kiedy cay czas s maestwem, a rozwd nie zosta jeszcze orzeczony, s wiadczeniami na zaspokojenie potrzeb rodziny, o ktrych mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuczego, objtych wsplnoci majtkow maesk i w zwizku z tym wyczonych z zakresu stosowania ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w myl art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy, a wic nieopodatkowane?
                                              • 23.02.2016Dochody wsplnoty mieszkaniowej. Zwolnione czy opodatkowane CIT?
                                               Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT), aby dochd wsplnot mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia, musz by spenione dwa warunki. Zobaczmy jakie.
                                               • 22.02.2016Dochody wsplnoty mieszkaniowej. Zwolnione czy opodatkowane CIT?
                                                Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z pn. zm., dalej: ustawa o CIT), aby dochd wsplnot mieszkaniowych korzysta ze zwolnienia, musz by spenione dwa warunki. Zobaczmy jakie.
                                                • 19.02.2016Uchwaa NSA. Moment korekty kosztw po otrzymaniu dotacji
                                                 W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztw uzyskania przychodw wydatkw (kosztw) poniesionych w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw, ktre nastpnie zostay zrefundowane ze rodkw stanowicych dochody (przychody) zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i pkt 52 ustawy o CIT, podatnik - stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 58 - zobowizany jest do zmniejszenia zrefundowanych kosztw uzyskania przychodw w miesicu otrzymania dofinansowania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 17.02.2016Ulga mieszkaniowa w PIT. Sprzeda udziaw we wsplnym pomieszczeniu gospodarczym
                                                  Pytanie podatnika: Czy pienidze uzyskane z odpatnego zbycia udziaw we wsplnym pomieszczeniu gospodarczym w caoci przeznaczone na remont posiadanego udziau we wsplnej czci budynku (klatki schodowej), czyli wydatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych podlegaj zwolnieniu z podatku w zwizku z art. 21 ust. 25 ww. ustawy?
                                                  • 15.02.2016PIT za 2015: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                                                   Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodw, ktrego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 15 ] nastpna strona »