Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

mieszkanie sprzedaż podatki

 • 02.10.2008Opodatkowanie przychodu z tytułu najmu
  Pytania podatnika: 1. W jaki sposób z takich dochodów (czynszu, odstępnego) Wnioskodawczyni powinna rozliczać się z urzędem skarbowym? 2. Czy wydatki poniesione w związku z remontami i inwestycjami mogą być odliczone od dochodu?
  • 07.08.2008Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze zamiany
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zbyć przedmiotowe mieszkanie, w związku z czym prosi o określenie poniesionych kosztów, w celu osiągnięcia przychodu z ewentualnego zbycia przedmiotowego lokalu.
   • 05.08.2008Zbycie mieszkania objętego umową rozszerzającą wspólność majątkową małżeńską
    Pytanie podatnika: Czy sprzedaż ww. mieszkania spowoduje konieczność zapłacenia 10 % podatku od 50 % wartości mieszkania?
    • 29.07.2008Podatnik VAT
     Od dnia wejścia w życie ustawy o VAT problemem budzącym najwięcej kontrowersji jest pojęcie podatnika podatku od towarów i usług. Przepisy regulujące zakres podmiotowy ustawy były także jednymi z częściej zmienianych regulacji. W kwestii tej wypowiadały się wielokroć sądy, organy podatkowe oraz doktryna. Wydawać by się mogło, że odnośnie zakresu podmiotowego ustawy o VAT nie powinny pojawiać się już żadne wątpliwości – nic bardziej mylnego.
     • 14.07.2008Stawka podatku VAT na miejsca parkingowe sprzedawane wraz z lokalami mieszkalnymi
      Interpelacja nr 2653 do ministra finansów w sprawie urzędowej wykładni przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatku VAT zmierzającej do wyeliminowania wątpliwości związanych z zasadami opodatkowania garaży i miejsc postojowych sprzedawanych wraz z lokalami mieszkalnymi
      • 18.06.2008Z podatku zwalnia także meldunek sprzed lat
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni sprzedając nieruchomość przed 14.02.2009 r. będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej bez konieczności płacenia 19 % podatku od zbycia nieruchomości zaliczając jako ulgę meldunkową 12-miesięczny okres zameldowania w tej nieruchomości na pobyt stały z okresu od 01.06.1991 r. do 25.02.2004?
       • 10.06.2008Ulga meldunkowa – wątpliwości wyjaśnione
        Z dniem 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady opodatkowania przychodu (dochodu) uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Do końca 2006 r. sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia podlegała opodatkowaniu 10% podatkiem ryczałtowym, płatnym w ciągu 14 dni od zbycia nieruchomości. Podstawą opodatkowania był przychód uzyskany ze sprzedaży. Zwolnieniu od podatku podlegały przychody, które w ciągu 2 lat od dnia sprzedaży zostały wydatkowane na inne cele mieszkaniowe (nabycie mieszkania, lokalu, gruntu, budowę, rozbudowę, adaptację budynku mieszkalnego).
        • 09.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż komórek lokatorskich
         Opodatkowanie stawką 22% komórek lokatorskich sprzedawanych razem z lokalem mieszkalnym i stanowiącym jego część składową nie znajduje oparcia w art. 146 par. 1 pkt. 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
         • 04.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Konsekwencje niezłożenia deklaracji podatkowej
          Zgodnie z powołanym art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej, już sam fakt niezłożenia deklaracji – jeżeli taki obowiązek ciąży na podatniku z mocy stosownego przepisu prawa podatkowego – rodzi po stronie organu podatkowego obowiązek wszczęcia postępowania podatkowego i wydania w następstwie tego postępowania decyzji, w której określa on wysokość zobowiązania podatkowego. Nie stanowi natomiast o bezprzedmiotowości tego postępowania fakt uiszczenia przez podatnika należnego podatku bez złożenia wymaganej deklaracji, czy też samo złożenie deklaracji bez uiszczenia należnej kwoty podatku.
          • 23.04.20081000 pytań o podatki – Najem a opodatkowanie podatkiem VAT
           Wynajmuję mieszkanie spółce z o.o. Czy po przekroczeniu w roku podatkowym obrotu z tytułu najmu tego lokalu kwoty 50 000 zł tracę prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT?
           • 01.04.2008Sprzedaż nieruchomości a długi spadkowe
            Pytanie podatnika: Czy długi obciążające spadek, które musi Pani spłacić po śmierci spadkodawcy, stanowią koszt uzyskania przychodu podlegające odliczeniu?
            • 28.03.2008Sprzedaż używanego lokalu użytkowego bez VAT
             Pytanie podatnika: Czy sprzedaż budynku (kamienicy), w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne (zamieszkałe), jak i lokal użytkowy jest zwolniona z podatku od towarów i usług?
             • 19.03.20081000 pytań o podatki – Sprzedaż mieszkania spadkowego a zgoda naczelnika US
              Odziedziczyłam mieszkanie własnościowe, które zamierzam teraz sprzedać. Czy muszę najpierw zapłacić podatek od spadków i darowizn?
              • 14.03.20081000 pytań o podatki – Sprzedaż nieruchomości spadkowej
               Czy sprzedaż mieszkania, które otrzymałem w spadku, jest opodatkowana?
               • 14.12.2007Do skorzystania z ulgi wystarczy meldunek jednego z małżonków
                Pytanie podatnika: Czy, aby zostać zwolnionym z podatku, należy być zameldowanym wraz z małżonkiem na pobyt stały przez 12 miesięcy od daty sprzedaży, czy ten obowiązek może dotyczyć jednego z małżonków?
                • 27.11.2007Orzecznictwo - Od kiedy okres zameldowania dla celów ulgi meldunkowej
                 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim postanowieniem z dnia 22 lutego 2007 r. Nr PBM/415-3/2007, dokonując na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 ze zm.) interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.), w oparciu o stan faktyczny zawarty we wniosku z dnia 5 lutego 2007 r., złożonym przez Bernarda B, uznał przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko za niezgodne prawem.
                 • 13.11.2007Opodatkowanie kar umownych od deweloperów
                  Interpelacja nr 9084 do ministra finansów w sprawie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
                  • 07.11.2007Orzecznictwo: Nie można w drodze interpretacji przepisu tworzyć dodatkowego warunku uprawniającego do ulgi meldunkowej
                   Teza: 1. Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące uzyskanego przychodu ze zbycia określonych nieruchomości i innych ww. praw majątkowych, ma zastosowanie do nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) po dniu 31 grudnia 2006 r., a nadto warunkiem umożliwiającym zastosowanie tego zwolnienia jest, oprócz powyższego, zameldowanie podatnika w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
                   • 01.08.2007Opodatkowanie sprzedaży mieszkań w pytaniach i odpowiedziach – część I
                    Zmiana właściciela nieruchomości a podatki Poniżej prezentujemy cykl pytań i odpowiedzi, w którym postaramy się wyjaśnić różnorodne kwestie związane z opodatkowaniem przeniesienia własności nieruchomości, dokonywanej poza działalnością gospodarczą. Od 1 stycznia 2007 r. wprowadzonych zostało w tej kwestii wiele istotnych zmian, które postaramy się przybliżyć. Zaczniemy od pytań podstawowych, które pozwolą stworzyć bazę dla odpowiedzi na pytania szczegółowe.