Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencja zatrudnienia

 • 18.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
  Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
  • 17.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
   Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
   • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
    Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
    • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
     [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
     • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
      [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
      • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
       • 13.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
        Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
        • 12.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
         Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
         • 01.10.2019WSA. 50% koszty take przy premiach dla pracowników
          Z uzasadnienia: Premia moe stanowi dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich przez pracownika-twórc (lub za nabycie tych praw przez pracodawc). Oznacza to, e do zastosowania kosztów w zryczatowanej wysokoci z art. 22 ust. 3 pkt 9 u.p.d.o.f. konieczne bdzie jedynie wykazanie zwizku pomidzy przychodem a korzystaniem z praw autorskich (pokrewnych) lub rozporzdzaniem tymi prawami (...) sposób przyznawania premii nie moe decydowa, czy premia pozostaje w zwizku z utworem.
          • 28.08.2019Podatki 2019: Kto i kiedy musi prowadzi ewidencj wyposaenia?
           Obowizek prowadzenia ewidencji wyposaenia okrelaj przepisy rozporzdzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów. Zgodnie z brzmieniem § 4 tego rozporzdzenia osoby fizyczne, spóki cywilne osób fizycznych, spóki jawne osób fizycznych oraz spóki partnerskie wykonujce dziaalno gospodarcz, które maj obowizek prowadzenia ksigi przychodów i rozchodów, maj równie obowizek prowadzi ewidencj rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych oraz ewidencj wyposaenia.
           • 27.08.2019Podatki 2019: Kto i kiedy musi prowadzi ewidencj wyposaenia?
            Obowizek prowadzenia ewidencji wyposaenia okrelaj przepisy rozporzdzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów. Zgodnie z brzmieniem § 4 tego rozporzdzenia osoby fizyczne, spóki cywilne osób fizycznych, spóki jawne osób fizycznych oraz spóki partnerskie wykonujce dziaalno gospodarcz, które maj obowizek prowadzenia ksigi przychodów i rozchodów, maj równie obowizek prowadzi ewidencj rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych oraz ewidencj wyposaenia.
            • 22.08.2019Amortyzacja podatkowa i bilansowa to nie to samo
             Nie ma koniecznoci stosowania stawek amortyzacyjnych dla celów podatkowych w wysokoci powizanej z faktycznym okresem ekonomicznej uytecznoci rodków trwaych. Stawki amortyzacyjne stosowane przez przedsibiorców mog by ksztatowane na dowolnym, uznanym przez nich za odpowiedni poziomie, z jednym istotnym warunkiem - nie mog przekracza stawek okrelonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowicym zacznik do ustawy.
             • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
              • 28.02.2019Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy - rozpoczynamy w najbliszy pitek
               Przy zatrudnianiu pracowników czsto pojawiaj si problemy ze skadkami, zasikami, urlopami, umowami, ewidencjami, delegacjami itp. Liczba zagadnie, które musi pozna i opanowa pracodawca, jest ogromna - dlatego w podatki.biz stworzylimy e-kurs "Zrozumie ZUS, zrozumie prawo pracy." Uczestniczcy w kursie przejd drog od nowicjusza do eksperta w zakresie zagadnie z ubezpiecze spoecznych i prawa pracy. W pitek rozpoczynamy kolejn edycj - zapraszamy do zapoznania si z programem.
               • 08.10.2018Podatki 2019: Nowy projekt zakada ograniczenie obowizków informacyjnych
                Podatnicy bd obcieni mniejsz liczb obowizków – wynika z przygotowanego w resorcie przedsibiorczoci i technologii projektu nowelizacji. W przekazanym do Sejmu projekcie przewidziano m.in. likwidacj obowizków informacyjnych o okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej i o prowadzeniu ksigi przychodów i rozchodów.
                • 05.10.2018Podatki 2019: Nowy projekt zakada ograniczenie obowizków informacyjnych
                 Podatnicy bd obcieni mniejsz liczb obowizków – wynika z przygotowanego w resorcie przedsibiorczoci i technologii projektu nowelizacji. W przekazanym do Sejmu projekcie przewidziano m.in. likwidacj obowizków informacyjnych o okresie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej i o prowadzeniu ksigi przychodów i rozchodów.
                 • 21.09.2018Kontrola czasu pracy kierowców w pojazdach o DMC do 3,5 tony
                  W zwizku z brakiem tachografów w pojazdach o DMC do 3,5 tony lub pojazdach sucych do przewozu nie wicej ni 9 osób cznie z kierowc, pracodawca, który je wykorzystuje musi wprowadzi w swojej firmie specjalne procedury, które zapewni mu wiedz na temat aktywnoci jego pracowników.
                  • 07.06.2018NSA: Trener sportowy jako podatnik VAT
                   Teza: Istota zawodu trenera sportowego - w opozycji do warunków znamionujcych stosunek pracy w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - opiera si na powierzeniu mu - z uwagi na jego wiedz specjalistyczn w tym przedmiocie - zada w zakresie m.in. kompletacji druyny, jej szkolenia i prowadzenia w zawodach sportowych oraz uzalenieniu wynagrodzenia i dugoci kontraktu od efektów jego pracy, co wie si z duym zakresem samodzielnoci w realizacji jego zada, za wyniki której podnosi odpowiedzialno w postaci ryzyka utraty swojego zatrudnienia.
                   • 17.05.2018Emerytury: Nieustajce problemy z dokumentowaniem zatrudnienia
                    Zawiadczenie stwierdzajce wysoko osiganych wynagrodze lub dochodu powinno by wystawione przez pracodawc lub prawnego nastpc pracodawcy na podstawie dokumentacji pacowej. Jeeli jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza si moliwo, by zawiadczenie o wysokoci osignitych wynagrodze pracodawca lub nastpca prawny pracodawcy wyda na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o prac, pismach o powoaniu, mianowaniu oraz w innych pismach, okrelajcych wynagrodzenie danej osoby.
                    • 06.02.2018Podatki 2018: 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców na etacie
                     Nowelizacja ustawy PIT w zakresie stosowania 50% kup wskazuje dziedziny o charakterze twórczym objte 50% kup. Koszty te bd miay zastosowanie m.in. do przychodów z tytuu dziaalnoci badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. Pozostae regulacje ustawy PIT w tym zakresie nie ulegy zmianie i w konsekwencji istota regulacji, jej przedmiot i cel pozostaj aktualne. Zmiany, poczwszy od 2018 r., nie oznaczaj utraty prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych pracowników, którzy w ramach stosunku pracy tworz dziea objte ochron praw autorskich we wskazanych dziedzinach - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                     • 17.01.2018Podatki 2018: JPK mikroprzedsibiorcy wynajmujcego prywatnie nieruchomo
                      Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z pón. zm.), podatnicy VAT, prowadzcy ewidencj, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón. zm.) przy uyciu programów komputerowych, maj obowizek co miesic przekazywa za pomoc rodków komunikacji elektronicznej informacj o prowadzonej ewidencji (JPK_VAT). Jednoczenie, od 1 stycznia br., zgodnie z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, ww. ewidencja moe by prowadzona tylko w formie elektronicznej przy uyciu programów komputerowych, co oznacza, e od 2018 r. obowizek skadania JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT.
                      • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
                       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                       • 16.01.2018Podatki 2018: JPK mikroprzedsibiorcy wynajmujcego prywatnie nieruchomo
                        Zgodnie z art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z pón. zm.), podatnicy VAT, prowadzcy ewidencj, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z pón. zm.) przy uyciu programów komputerowych, maj obowizek co miesic przekazywa za pomoc rodków komunikacji elektronicznej informacj o prowadzonej ewidencji (JPK_VAT). Jednoczenie, od 1 stycznia br., zgodnie z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, ww. ewidencja moe by prowadzona tylko w formie elektronicznej przy uyciu programów komputerowych, co oznacza, e od 2018 r. obowizek skadania JPK_VAT dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT.
                        • 09.01.2018Sprzeda w ramach dropshippingu w PKPiR
                         Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w oparciu o model logistyczny sprzeday aukcyjnej odziey dziecicej przez internet tzw. dropshipping. Czy podstawa zapisów przychodów w ksidze przychodów i rozchodów dokonana w oparciu o dzienne zestawienie zrealizowanych transakcji wraz z zaczonymi rachunkami moe by uznana za wystarczajc podstaw do wyliczenia podatku? Czy mona potraktowa ponoszone koszty przejazdów prywatnym samochodem, koszty zatrudnienia dodatkowego pracownika, koszty postpowania reklamacyjnego za koszty uzyskania przychodu?
                         • 22.05.2017Ulga podatkowa na dziaalno badawczo-rozwojow - MF wyjania
                          Ministerstwo Finansów wyjania zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach dziaalnoci badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obnia wysoko podatków dochodowych paconych przez podatników prowadzcych dziaalno badawczo-rozwojow. Popularno ulgi B+R ronie wraz ze wzrostem limitów odlicze. 
                          • 10.05.2017PFRON. Sposób rozliczenia i ewidencja ksigowa
                           Obowizkowi dokonywania miesicznych wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych podlegaj jednostki zatrudniajce wicej ni 25 osób. Mimo spenienia tego warunku cz pracodawców moe jednak skorzysta z ulg. Kto jest do tego uprawniony oraz jak uj wpaty na PFRON w ksigach rachunkowych?
                           • 28.04.2017PFRON. Sposób rozliczenia i ewidencja ksigowa
                            Obowizkowi dokonywania miesicznych wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych podlegaj jednostki zatrudniajce wicej ni 25 osób. Mimo spenienia tego warunku cz pracodawców moe jednak skorzysta z ulg. Kto jest do tego uprawniony oraz jak uj wpaty na PFRON w ksigach rachunkowych?
                            • 28.03.2017Optymalizacja podatkowa. Zmiana umowy z pracownikiem: Samozatrudnienie
                             Oszczdnoci podatkowe moe przynie zastpienie stosunku pracy innymi formami wykonywania pracy: samozatrudnieniem, umowami cywilnoprawnymi. Najwiksze korzyci pod tym wzgldem daje samozatrudnienie, czyli wiadczenie usug dla „pracodawcy” w ramach jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Korzyci dla samozatrudnionego to nisze skadki na ubezpieczenia, moliwo skorzystania z liniowej zamiast progresywnej stawki podatku oraz moliwo zastosowania rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu.
                             • 06.02.2017Rozliczenie straty w CIT
                              Pytanie podatnika: Czy strata, która powstaje na dziaalnoci opodatkowanej bdzie moga zosta rozliczona na zasadach okrelonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodami uzyskiwanymi przez Spók podlegajcymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
                              • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
                               Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                               • 04.01.2017Czy spis z natury ma by robiony co miesic?
                                Pytanie podatnika: Czy sporzdzanie w przedsibiorstwie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o warto niezuytych materiaów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczajce dla prawidowego ustalania miesicznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jego jako waciciela?
                                • 07.12.2016WSA: Pracodawca nie ma obowizku prowadzenia ewidencji prac twórczych
                                 Z uzasadnienia: Ustawa o PIT nie zawiera adnych uregulowa dotyczcych sposobu dokumentowania czci wynagrodzenia nalenego za prac o charakterze twórczym, co do której mog mie zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w zwizku z osigniciem przychodu z tytuu praw autorskich. Organowi podatkowemu nie wolno wic nakada na patnika obowizku prowadzenia "ewidencji czasu prac o charakterze twórczym" bdcych w istocie ksigami podatkowymi nieznanymi polskiemu prawu podatkowemu.
                                 • 02.09.2016JPK VAT. Nowy obowizek informacyjny w zakresie VAT
                                  1 lipca 2016 r. weszy w ycie przepisy wprowadzajce comiesiczny obowizek w zakresie elektronicznego raportowania danych o prowadzonej ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (tzw. JPK VAT). 
                                  • 01.09.2016JPK VAT. Nowy obowizek informacyjny w zakresie VAT
                                   1 lipca 2016 r. weszy w ycie przepisy wprowadzajce comiesiczny obowizek w zakresie elektronicznego raportowania danych o prowadzonej ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (tzw. JPK VAT). 
                                   • 15.07.2016Refundacja z urzdu pracy powoduje korekt kosztw wynagrodze?
                                    Pytanie podatnika: Spka zawara umow z Powiatowym Urzdem Pracy, ktrej przedmiotem jest okrelenie szczegowych warunkw refundacji czci kosztw poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz skadki na ubezpieczenia spoeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku ycia. Czy przychd z tyt. zwrotu czci wynagrodzenia nie stanowi przychodu w podatku dochodowym, a jednoczenie naliczone wynagrodzenie pracownika ujte w ksigach rachunkowych w kwocie wynikajcej ze stosunku pracy, pomimo, e refundacja nie pokrywa caej kwoty, zalicza si do podatkowych kosztw uzyskania przychodu?
                                    • 23.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja oglna MF
                                     Do podmiotw niemajcych statusu przedsibiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, prowadzcych ksigi podatkowe przy uyciu programw komputerowych, naley odpowiednio zastosowa okres przejciowy, jaki zosta przewidziany w art. 29 ustawy nowelizujcej z dnia 10 wrzenia 2015 r. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorcw - wyjani Minister Finansw.
                                     • 22.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja oglna MF
                                      Do podmiotw niemajcych statusu przedsibiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, prowadzcych ksigi podatkowe przy uyciu programw komputerowych, naley odpowiednio zastosowa okres przejciowy, jaki zosta przewidziany w art. 29 ustawy nowelizujcej z dnia 10 wrzenia 2015 r. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorcw - wyjani Minister Finansw.
                                      • 23.12.2015Parametry i wskaniki 2016: Pracownik
                                       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                                       • 08.05.2015Naliczenie i ewidencja ksigowa odpisu na ZFS w roku 2015
                                        Kwot naliczonego na dany rok odpisu naley przekaza na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS: do 31 maja - 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 wrzenia - pozostae 25% naliczonego odpisu.
                                        • 07.05.2015Naliczenie i ewidencja ksigowa odpisu na ZFS w roku 2015
                                         Kwot naliczonego na dany rok odpisu naley przekaza na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS: do 31 maja – 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 wrzenia – pozostae 25% naliczonego odpisu.
                                         • 29.04.2015WSA: Zwrot VAT. Czynno pozorna nie zasuguje na ochron
                                          W sprawie, gdzie dochodzi do dokonania czynnoci pozornej poprzez pozorny zakup towaru celem uzyskania nieuprawnionej korzyci podatkowej w postaci zwrotu podatku naliczonego, uzna trzeba, e dziaalno tego rodzaju nie zasuguje na ochron, poniewa jej jedynym prawdopodobnym celem jest uzyskanie korzyci kosztem Skarbu Pastwa bez podstawy prawnej i podwaenie zaoe samego systemu podatku od towarw i usug - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
                                          • 12.01.2015PIT. Ryczat ewidencjonowany na usugi transportowe
                                           Pytanie podatnika: wedug jakiej stawki ryczatu ewidencjonowanego opodatkowa uzyskane przychody z usug transportowych pojazdem poniej i powyej 2 ton adownoci?
                                           • 24.12.2014Parametry i wskaniki 2015: Pracownik
                                            Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                                            • 23.12.2014Parametry i wskaniki 2015: Pracownik
                                             Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                                             • 28.08.2014Prawo do odliczenia VAT z faktur zakupowych
                                              Z uzasadnienia: W przypadku faktur niepotwierdzajcych ani dostawy towarw bd usug, ani otrzymania nalenoci, charakter kwoty wykazanej w fakturze jako podatek naleny w istocie niebdcej podatkiem nalenym w rozumieniu u.p.t.u., jest okolicznoci niepozwalajc na objcie tej kwoty systemem rozlicze dokonywanym przez podatnika w deklaracji VAT-7 w ramach podstawowego mechanizmu opodatkowania podatkiem od towarw i usug: naliczenie podatku nalenego - odliczenie podatku naliczonego.
                                              • 18.07.2014Uatwienie wykonywania dziaalnoci gospodarczej: Zmiany w PIT i CIT
                                               Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca b.r. odbdzie si pierwsze czytanie przyjtego przez Rad Ministrw w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunkw prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W zakresie podatkw dochodowych projekt przewiduje nastpujce zmiany:
                                               • 18.07.2014Uatwienie wykonywania dziaalnoci gospodarczej: Zmiany w PIT i CIT
                                                Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca b.r. odbdzie si pierwsze czytanie przyjtego przez Rad Ministrów w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunków prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. W zakresie podatków dochodowych projekt przewiduje nastpujce zmiany:
                                                • 15.05.2014Rozliczenie kosztw autorskich od programw komputerowych
                                                 Pytanie podatnika: Czy opisane powyej zdarzenie jest wystarczajc przesank do zastosowania 50% kosztw uzyskania przychodw w roku 2014? Czy jest wymagane prowadzenie ewidencji prac programistw-twrcw? Czy 50% koszty uzyskania przychodw oblicza si od wynagrodzenia pomniejszonego o czas przerw na posiek, urlopu wypoczynkowego?
                                                 • 26.02.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
                                                  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                                                  • 24.01.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
                                                   Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »