Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ewidencja zatrudnienia

 • 25.02.2013Naliczenie i ewidencja ksigowa odpisu na ZFS w roku 2013
  Po wyliczeniu przecitnego zatrudnienia na dany rok przedsibiorca tworzcy zakadowy fundusz wiadcze socjalnych dokonuje naliczenia odpisu rocznego na ten fundusz. Zgodnie z art. 5 ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych (dalej: ustawa o zfs) odpis podstawowy naliczany jest jako procent kwoty bazowej, ktra w 2013 r. na podstawie art. 5b ww. ustawy odpowiada przecitnemu wynagrodzeniu miesicznemu w gospodarce narodowej w drugim proczu 2010 r. ogoszonemu przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego. Kwota ta wynosi 2917,14 z. Zgodnie z regulacjami ustawy odpis podstawowy (obowizkowy) naliczany jest w nastpujcy sposb:
  • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztw autorskich u pracownika
   Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztw uzyskania przychodu w wysokoci 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o prac rozrniono wynagrodzenia na cz zwizan z wykonywaniem obowizkw pracowniczych i cz honoracyjn zwizan z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dziea, nie jest natomiast wystarczajce rozrnienie - wyodrbnienie czasu pracy przeznaczonego na prac twrcz, bo z takiego rozrnienia nie wynika, czy utwr rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium, nie jest take dopuszczalne szacunkowe ustalanie iloci pracy "twrczej".
   • 12.10.2012Podwyszone koszty uzyskania przychodw twrcw i artystw
    Pytanie podatnika: Czy wykonujc zadania kierownika produkcji TV i bdc zatrudniona na tym stanowisku w latach 2006-2011, przysugiwao Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczatowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodw uzyskiwanych z tego tytuu?
    • 01.08.2012Parametry i wskaniki 2012: Pracownik
     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
     • 22.05.2012Odpis na ZFS – ujcie w ksigach rachunkowych
      Do 31 maja pracodawcy maj obowizek przekazania na odrbny rachunek bankowy ZFS kwot stanowic rwnowarto 75% odpisw podstawowych, naliczonych w stosunku do przecitnej liczby zatrudnionych pracownikw. Drug rat odpisw podstawowych oraz cao odpisw dobrowolnych naley przekaza do 30 wrzenia.
      • 28.11.2011Ubezpieczenie spoeczne i zdrowotne przedsibiorcy
       Poradnik ten jest skierowany do osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie przepisw o dziaalnoci gospodarczej lub innych przepisw szczeglnych. Zasady w nim opisane maj zastosowanie zarwno wobec osb wykonujcych tak dziaalno jednoosobowo, jak te wsplnikw spek cywilnych.
       • 11.08.2011wiadczenia urlopowe – ujcie podatkowe i rachunkowe
        Obowizek wypacania wiadcze urlopowych na rzecz pracownikw wynika z przepisw ustawy z 4 marca 1994 r. o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). wiadczenia te przysuguj wycznie pracownikom i s wypacane niezalenie od dugoci stau pracy czy sytuacji materialnej poszczeglnych osb.
        • 05.05.2011Szkolenia redakcji serwisu podatki.biz - biuletyn szkoleniowy
         Dzia szkole serwisu podatki.biz zaprasza Pastwa serdecznie na organizowane w najbliszym czasie szkolenia, ktrych list i opisy prezentujemy poniej. Pena oferta wszystkich naszych szkole znajduje si na stronie www.podatki.biz/szkolenia.  
         • 27.04.2011WSA: Zakup mieszkania w Polsce nie wpywa na rozliczenie PIT
          Z uzasadnienia: Wykupienie mieszkania w Polsce na preferencyjnych zasadach przysugujcych lokatorom, nie dowodzi jeszcze, e podatniczka zamierza na stae wrci do Polski, za mieszkanie to docelowo przeznaczya dla swoich dzieci. Podkreli naley przy tym, e nawet gdyby podatniczka chciaa to mieszkanie zatrzyma dla siebie, sam fakt, e jest wacicielk mieszkania w innym kraju, nie przesdza automatycznie o miejscu zamieszkania. Nie ma decydujcego znaczenia zatem, e dwa razy w roku zatrzymuje si tam, gdy przyjeda na wita.
          • 06.12.2010WSA: Sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia VAT
           Z uzasadnienia: Prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczy moe wycznie tych czynnoci, ktre faktycznie zostay dokonane; sama faktura bowiem nie tworzy prawa do odliczenia VAT na niej wykazanego. Wynikajce z przepisw VI Dyrektywy VAT Rady Unii Europejskiej prawo do odliczenia podatku naliczonego nie znajduje zastosowania do podatku, ktry jest naleny wycznie z tego powodu, e zosta wykazany na fakturze.
           • 14.12.2009ZUS domaga si od pracodawcw wnioskw o zwrot nadpaconych skadek
            Interpelacja nr 11691 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie realizacji przepisw dotyczcych naliczania skadek na Fundusz Pracy
            • 17.11.2009Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - projekt zmian
             tekst jednolity: Dz. U. z 29.04.2008 r. Nr 73, poz. 443, Nr 130, poz. 829 i Nr 180, poz. 1112, z 2009 r. Nr 166, poz. 1317 - od 22.10.2009 r. Zmiany wprowadzono na podstawie projektu z dnia 17 listopada 2009 r.: Ustawa o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektrych innych ustaw (projekt zosta opublikowany 7 grudnia br. w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansw)
             • 28.10.2009Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma skadek ZUS
              Niewypacone pracownikowi wynagrodzenie za prac nie stanowi podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne.
              • 29.06.2009Dokumentowanie 50-proc. kosztw uzyskania przychodu
               Pytanie: Jak naley udokumentowa zastosowanie 50-proc. kosztw uzyskania przychodu, aby w razie kontroli Urzd Skarbowy tego nie zakwestionowa?
               • 09.06.2009Orzecznictwo: Nadgodziny w woln sobot
                Praca w sobot stanowic dzie wolny od pracy wynikajcy z piciodniowego tygodnia pracy, wiadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokoci 50% wynagrodzenia.
                • 31.10.2008Dokumentowanie okresw zatrudnienia oraz wynagrodzenia
                 Przy wystpowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a take o ustalenie kapitau pocztkowego, wymagane s dokumenty potwierdzajce okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osigane w okresie zatrudnienia, zwaszcza przebytego przed 1999 r. Take przy wystpowaniu z wnioskiem o ustalenie wiadczenia przedemerytalnego wymagane s dokumenty potwierdzajce okresy zatrudnienia.
                 • 21.08.2008Orzecznictwo: Nieprawidowe dokumentowanie zakupw zomu od ludnoci
                  1. Wyrokiem z dnia 13 wrzenia 2006 r., sygn. I SA/Bd 416/06, Wojewdzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii Z... i Huberta Z... (dalej: podatnicy) na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2006 r., nr PB 2/4117-9/06, w przedmiocie wysokoci podatku dochodowego od osb fizycznych za 2000 r. - oddali skarg. Jako podstaw prawn wyroku podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej: P.p.s.a.).
                  • 14.07.2008Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecnoci moe by uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o prac
                   W zakadzie pracy, w ktrym nie ma obowizku wprowadzenia regulaminu pracy, ustalenie elementw organizacji i porzdku pracy, w tym sposobu potwierdzania obecnoci w pracy, nastpuje w drodze polece pracodawcy.
                   • 11.01.2007Przechowywanie dokumentacji podatkowej
                    Podatnicy dokonujcy rozlicze z fiskusem zobowizani s przez odpowiedni okres i w odpowiedni sposb przechowywa dokumentacj, na podstawie ktrej obliczany jest podatek. Czas, w jakim powinna by ona dostpna dla urzdu skarbowego upywa, zgodnie z ordynacj podatkow, wraz z upywem terminu przedawnienia zobowizania podatkowego. Wynosi on 5 lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym upyn termin patnoci podatku. W wypadkach przewidzianych w Ordynacji, bieg terminu przedawnienia moe nie rozpocz si, a rozpoczty ulec zawieszeniu bd przerwaniu, co wpynie na przeduenie okresu obowizkowego przechowywania dokumentacji.
                    • 03.09.2006Pena ksigowo (3) - Urzdzenia ksigowe
                     Dzisiejszy artyku ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat urzdze stosowanych w ksigowoci W naszej codziennej pracy coraz czciej posugujemy si komputerem i wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, e programy komputerowe wykorzystuj urzdzenia ksigowe.
                     • 02.03.2006Co nam skontroluj
                      Przegldajc strony internetowe MF natrafiem na ciekawy materia, dotyczcy wszystkich przedsibiorcw. Ten dokument to opracowanie „Podstawowe Zakresy Obszarw Kontroli Podatkowej na 2006r”, pochodzce z Departamentu Administracji Podatkowej. Moe okaza si bardzo przydatny dla podatnikw midzy innymi z tego powodu, e zawiera omwienie najczciej popenianych bdw i naduy w poszczeglnych obszarach tematycznych. Wiedza o tym, co jest najczciej kontrolowane pozwoli przeprowadzi skuteczn kontrol wewntrzn i unikn problemw podczas lub po kontroli przeprowadzonej przez fiskusa.
                      • 07.11.2005Kto moe zosta doradc podatkowym
                       Czynnoci doradztwa podatkowego obejmuj udzielanie podatnikom, patnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjanie z zakresu ich obowizkw podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatnikw, patnikw i inkasentw, ksig podatkowych i innych ewidencji do celw podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a take sporzdzanie, w imieniu i na rzecz podatnikw, patnikw i inkasentw, zezna i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

                      « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]