Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowe technologie

 • 08.07.2020Podatki 2021: Rzd wprowadzi podatek od morskich farm wiatrowych
  Od 2021 r. wytwórcy energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych bd obcieni nowym podatkiem – wynika z projektu ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, który przygotowao Ministerstwo Klimatu. Nowa danina ma niejako zastpi w takich przypadkach podatek od nieruchomoci, któremu nie podlegaj morskie farmy wiatrowe.
  • 06.03.2020Równouprawnienie pci – KE chce zmian dotyczcych firm i pac
   Komisja Europejska zapowiedziaa nowe rozwizania majce dziaa na rzecz równoci mczyzn i kobiet w Europie. Pakiet propozycji dotyczy m.in. równoci wynagrodze oraz reprezentacji kobiet w zarzdach spóek. Szczegóowe rozwizania maj zosta przedstawione ju w cigu najbliszych kilku miesicy.
   • 02.03.2020Dziay finansowe s sabo przygotowane na nowe technologie?
    Coraz wicej przedsibiorstw korzysta z technologii cyfrowych w obszarze finansów, ale jednoczenie firmy zbyt mao inwestuj w rozwój pracowników dziaów finansowych – wynika z badania przeprowadzonego przez Association of International Certified Professional Accountants. Eksperci tumacz, e cyfrowa transformacja wymaga od pracowników nowych kompetencji i konieczne moe by zwikszenie nakadów na rozwój.
    • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
     Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
     • 29.01.2020Firmy wyranie ograniczaj inwestycje
      rednie i due przedsibiorstwa wyranie zrewidoway swoje plany inwestycyjne – wynika z raportu pn. „Plany pracodawców na 2020 rok”, który przygotowaa firma audytorsko-doradcza Grant Thornton. Firmy nadal chc zwiksza inwestycje, ale ju w znacznie mniejszej skali ni jeszcze rok temu.
      • 10.12.2019Rzd zapowiada now polityk innowacyjn
       W nowej kadencji parlamentarnej rzdowa polityka innowacyjna bdzie opiera si na cyfryzacji 4.0, wsparciu kompetencji Polaków, zielonej gospodarce oraz start-upach i nowych technologiach – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. W ramach planowanych dziaa wprowadzona ma zosta m.in. nowa ulga podatkowa na automatyzacj.
       • 06.12.2019Zrónicowanie opat za wywóz mieci ma wiele przyczyn
        Ustawa o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach nie zawiera przepisów zakazujcych ewentualnego dofinansowania systemu z innych rodków wasnych. Gminne systemy gospodarki odpadami co do zasady powinny by odpowiednio zbilansowane, tak aby byy efektywne kosztowo i nie zachodzia potrzeba ich dodatkowego zasilania z innych rodków wasnych. Wysoko opat w poszczególnych gminach zaley jednak od wielu czynników.
        • 06.11.2019Bruksela ma nowe pomysy na polityk przemysow UE
         Komisja Europejska przedstawia nowe zalecenia dotyczce wspierania roli Europy w szeciu strategicznych obszarach dziaalnoci gospodarczej. Zalecenia dotycz m.in. ekologicznych pojazdów autonomicznych, technologii i systemów wodorowych, tzw. internetu rzeczy, a take inteligentnej opieki zdrowotnej.
         • 14.10.2019Jak nowe technologie wpyn na polski rynek pracy?
          Zdecydowana wikszo Polaków (97 proc.) uwaa, e innowacyjne rozwizania s potrzebne – wynika z nowego raportu pn. „Technologia w subie spoeczestwu. Czy Polacy zostan spoeczestwem 5.0?”, który opublikowaa Fundacja Digital Poland. Jednoczenie nadal pojawiaj si obawy dotyczce wpywu zmian technologicznych na miejsca pracy.
          • 13.06.2019NSA: Akcyza jest podatkiem konsumpcyjnym - nie powinna obejmowa towarów utraconych
           Z uzasadnienia: Polski ustawodawca rozwizania normatywne dotyczce wyczenia od opodatkowania ubytków naturalnych implementowa do krajowego porzdku prawnego w sposób wadliwy (niepeny), gdy w jej wyniku nie obj zwolnieniem podatkowym ubytków naturalnych wykraczajcych ponad ubytki naturalne wskazane w decyzji ustalajcej wielko ubytków zwolnionych od opodatkowania.
           • 04.06.201914 proc. zawodów jest zagroonych automatyzacj
            Obecnie ok. 14 proc. zawodów jest zagroonych automatyzacj – wynika z nowego raportu pn. „Future of Work 2019”, który przygotowaa Organizacja Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W przypadku niemal jednej trzeciej zawodów (32 proc.) innowacyjne technologie cyfrowe doprowadz z kolei do zdecydowanych zmian. Polsk zalicza si do grupy krajów o wysokim ryzyku automatyzacji miejsc pracy.
            • 15.11.2018Jak nowe technologie wpywaj na bran prawnicz?
             Postp technologiczny w coraz wikszym stopniu determinuje zmiany w brany prawniczej – wynika z raportu pn. „Nowe technologie w pracy prawników i transformacje dziaów prawnych”, który przygotowaa kancelaria PwC Legal. Ankietowani dyrektorzy dziaów prawnych firm wskazuj, e najwikszymi wyzwaniami s obecnie ograniczenia budetowe oraz brak technologii usprawniajcych prac.
             • 23.10.2018Przedsibiorstwa coraz rzadziej stawiaj na optymalizacj podatkow
              Coraz mniej firm zamierza wprowadza rozwizania dotyczce optymalizacji podatkowej. Z nowego badania firm Euler Hermes i Grant Thornton wynika, e tylko 25 proc. polskich dyrektorów finansowych (CFO) planuje takie dziaania. Jeszcze rok temu odsetek ten by wyranie wyszy i wynosi 46 proc.
              • 08.08.2018Nowe technologie coraz mocniej wpywaj na bran podatkow
               Rozwój technologii i wiatowe trendy dotyczce administracji maj coraz wikszy wpyw na zarzdzanie w obszarze podatków – oceniaj eksperci firmy doradczej PwC. Zdaniem analityków PwC, przedsibiorstwa powinny przykada wiksz wag do nadchodzcych zmian i mocniej zaangaowa si w tematyk podatkow.
               • 29.05.2018Bruksela szykuje aktualizacj przepisów dotyczcych akcyzy i alkoholu
                Unijne przepisy dotyczce podatku akcyzowego od alkoholu zostan najprawdopodobniej zmienione – zapowiedziaa w ostatnich dniach Komisja Europejska. Na zmianach zyska maj w szczególnoci mae przedsibiorstwa, które zajmuj si produkcj alkoholu. Takie firmy uzyskayby dostp do nowego systemu certyfikacji, potwierdzajcego prawo do niszych stawek celnych na terenie caej Unii Europejskiej.
                • 10.05.2018Rynek pracy czeka wiele zmian
                 W cigu kolejnych kilkunastu lat sytuacja na rynku pracy bdzie warunkowana gównie przez automatyzacj procesów i rozwizania oparte na tzw. sztucznej inteligencji – wynika z nowego raportu pn. „Rynek pracy przyszoci”, który przygotowali eksperci firmy doradczej PwC.
                 • 19.04.2018Koszty uzyskania przychodu: Know-how nabywane od podmiotów powizanych
                  Jeeli opaty jako bezporednio powizane z wytworzonym produktem przeznaczonym do sprzeday, s bezporednimi kosztami uzyskania przychodów, to powinny zosta uznane równie za bezporednie koszty wytworzenia produktów. Tym samym mog zosta uznane za koszt wytworzenia produktu, a ograniczenie w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów nie znajdzie zastosowania.
                  • 28.03.2018Firmy stawiaj na cicie kosztów
                   Najwaniejszymi priorytetami dziaów zakupów firm w Polsce i na wiecie s obecnie cicie kosztów i zarzdzanie ryzykiem acucha dostaw – wynika z nowego badania firmy doradczej Deloitte. Równoczenie jedynie 13 proc. polskich ankietowanych zadeklarowao, e w cigu ostatniego roku udao im si poprawi poziom oszczdnoci.
                   • 06.02.2018Podatki 2018: 50% koszty uzyskania przychodu dla twórców na etacie
                    Nowelizacja ustawy PIT w zakresie stosowania 50% kup wskazuje dziedziny o charakterze twórczym objte 50% kup. Koszty te bd miay zastosowanie m.in. do przychodów z tytuu dziaalnoci badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. Pozostae regulacje ustawy PIT w tym zakresie nie ulegy zmianie i w konsekwencji istota regulacji, jej przedmiot i cel pozostaj aktualne. Zmiany, poczwszy od 2018 r., nie oznaczaj utraty prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do tych pracowników, którzy w ramach stosunku pracy tworz dziea objte ochron praw autorskich we wskazanych dziedzinach - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                    • 15.01.2018Nowe technologie wiele zmieni w ksigowoci
                     Nowe technologie bd odgrywa coraz wiksz rol w przedsibiorstwach, a innowacyjne rozwizania pozwol ksigowym take na przewidywanie przyszych wyzwa podatkowych i ksigowych – wynika z nowego raportu pn. „Robot w subie ksigowoci”, który przygotowaa firma doradcza EY.
                     • 17.11.2017Bitcoin i inne kryptowaluty - profesjonalny obrót moe by opodatkowany podatkiem liniowym
                      Jeli nie zaistniej ustawowe przesanki wykluczajce opodatkowanie podatkiem liniowym, a podatnik z zachowaniem ustawowych terminów i procedur zoy wymagane przepisami owiadczenie, to dochody uzyskane z dziaalnoci gospodarczej polegajcej na obrocie kryptowalut moe opodatkowa jednolit 19% stawk podatku dochodowego.
                      • 20.09.2017CIT 2018: Limit kosztów usug niematerialnych jednak wyszy i z wyjtkami
                       Dc do wyeliminowania ryzyka wystpienia sytuacji, w której zmiany ukierunkowane na podmioty stosujce schematy unikania opodatkowania dotkn równie podatników niestosujcych takich dziaa, projekt ustawy zosta poddany bardzo szerokim konsultacjom publicznym. W efekcie, w nowej wersji projektu m.in. podwyszono do 3 mln z próg, do którego koszty usug niematerialnych oraz koszty opat i licencji podlega mog zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w caoci, bez odnoszenia ich wysokoci do wskanika (podatkowego) EBITDA - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                       • 24.04.2017Jak rozlicza ulg na dziaalno badawczo-rozwojow?
                        Pytanie podatnika: Czy Spóka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej dziaalnoci badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostay faktycznie poniesione, niezalenie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
                        • 13.01.2017Podatki 2017: Brana elektroniczna liczy na eliminacj podatkowych oszustów
                         W tym roku brana elektroniczna powinna ju odczu pierwsze pozytywne efekty walki rzdu z podatkowymi oszustami – przewiduje ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, czyli organizacja zrzeszajca przedsibiorstwa z brany RTV i IT. Pozytywne efekty przynie ma m.in. wprowadzenie z pocztkiem 2017 r. odwróconego obcienia podatkiem od towarów i usug (VAT) na transakcje procesorami.
                         • 23.09.2016NSA. Czy liniowcy mogli korzysta z ulgi na nowe technologie?
                          Ulga na nabycie nowych technologii, o ktrej stanowi art. 26c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych nie obejmuje podatnikw uzyskujcych przychody z prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, ktrzy wybrali sposb opodatkowania liniow stawk 19% na podstawie art. 30c ust. 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 31.05.2016Kilka sposobw na szukanie oszczdnoci w podatkach
                           Obecnie firmy prowadzce dziaalno w Polsce stoj przed faktem wzmoonej aktywnoci fiskusa na polu zwikszenia skutecznoci poboru nalenych podatkw. Przepisy podatkowe w dalszym cigu przewiduj jednak szereg rozwiza, ktre pozwalaj przedsibiorcom na racjonalizacj podatkw, co wymiernie wpywa na osignicie oszczdnoci.
                           • 30.05.2016Kilka sposobw na szukanie oszczdnoci w podatkach
                            Obecnie firmy prowadzce dziaalno w Polsce stoj przed faktem wzmoonej aktywnoci fiskusa na polu zwikszenia skutecznoci poboru nalenych podatkw. Przepisy podatkowe w dalszym cigu przewiduj jednak szereg rozwiza, ktre pozwalaj przedsibiorcom na racjonalizacj podatkw, co wymiernie wpywa na osignicie oszczdnoci.
                            • 08.03.2016Automatyzacja produkcji celem dla polskiej gospodarki
                             Polska powinna szerzej otworzy si na innowacje, ktrych bardzo istotn czci s robotyzacja i automatyzacja procesw produkcyjnych – twierdz eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak przy tym wskazuj, w tym celu potrzebne s inwestycje, a czynnikiem je wzmacniajcym mog by dotacje oraz zachty podatkowe.
                             • 04.03.2016Czas prowadzenia kontroli u przedsibiorcw
                              Interpelacja nr 882 do ministra finansw w sprawie kontroli przeprowadzanych przez urzdy skarbowe
                              • 29.01.2016Kiedy obnienie stawki CIT dla maych podatnikw?
                               Interpelacja nr 188 do prezesa Rady Ministrw w sprawie planowanego obnienia stawki podatku dochodowego od osb prawnych
                               • 23.10.2015Ulga na nowe technologie tylko do koca 2015 roku
                                Obecnie obowizujce przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych pozwalaj podatnikom na dodatkowe (oprcz amortyzacji) odliczenie dla celw podatkowych 50% kwoty wydatkw poniesionych na nabycie nowych technologii i tym samym odzyskanie 9,5% wydatkw poniesionych na inwestycj kwalifikujc si do ulgi, nawet jeeli w praktyce inwestycja polega tylko na zakupie oprogramowania czy nowych systemw informatycznych (w tym np. systemw klasy ERP).
                                • 22.10.2015Ulga na nowe technologie tylko do koca 2015 roku
                                 Obecnie obowizujce przepisy ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych pozwalaj podatnikom na dodatkowe (oprcz amortyzacji) odliczenie dla celw podatkowych 50% kwoty wydatkw poniesionych na nabycie nowych technologii i tym samym odzyskanie 9,5% wydatkw poniesionych na inwestycj kwalifikujc si do ulgi, nawet jeeli w praktyce inwestycja polega tylko na zakupie oprogramowania czy nowych systemw informatycznych (w tym np. systemw klasy ERP).
                                 • 17.08.2015Podatki na wiecie: Nowy raport OECD nt. administracji podatkowej
                                  Poprawa obsugi podatnikw, przy jednoczesnym utrudnianiu nieprzestrzegania prawa, pomaga organom administracji podatkowej w zwikszaniu wydajnoci – wynika z nowego raportu Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w ktrym przeanalizowano dziaanie podatkowej administracji w 56 krajach wiata.
                                  • 26.06.2015Ulgi podatkowe na B+R – Polska odstaje od innych krajw
                                   Polska i Europa mogyby przycign nowe inwestycje badawczo-rozwojowe (B+R), ale do tego potrzebny byby spjny system zacht podatkowych – wynika z nowego raportu EY „Atrakcyjno inwestycyjna Europy 2015". Jak si okazuje, system wsparcia preferencjami podatkowymi dziaa B+R w Polsce naley do najmniej atrakcyjnych w Europie.
                                   • 22.10.2014Podatek od nieruchomoci od przenonego pawilonu handlowego
                                    Z uzasadnienia: Budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisw prawa budowlanego, ktry jest m.in. trwale zwizany z gruntem. Wprawdzie pawilony handlowe posiadaj fundamenty, jednake cechuje je tymczasowo. Zostay posadowione na gruncie dla przemijajcego uytku, na co wskazuj tytuy uprawniajce do zajcia gruntu. Nie stanowi tym samym czci skadowych gruntu i nie s z nim trwale zwizane. W konsekwencji, w wietle przepisw ustawy o podatkach i opatach lokalnych nie stanowi one budynkw, lecz budowle.
                                    • 09.06.2014Opozycja proponuje kredyt na innowacje i zmiany w VAT
                                     Wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje (zamiast ulgi na nowe technologie) oraz cakowita likwidacja obecnych ogranicze w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodw – to dwie gwne propozycje niedawno zgoszone przez partie opozycyjne, odpowiednio Twj Ruch oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zakadajce zmiany projekty nowelizacji ustaw podatkowych zostay rozpatrzone w pitek przez Sejm.
                                     • 09.06.2014Opozycja proponuje kredyt na innowacje i zmiany w VAT
                                      Wprowadzenie tzw. kredytu na innowacje (zamiast ulgi na nowe technologie) oraz cakowita likwidacja obecnych ogranicze w odliczeniach podatku VAT od nabycia samochodw – to dwie gwne propozycje niedawno zgoszone przez partie opozycyjne, odpowiednio Twj Ruch oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Zakadajce zmiany projekty nowelizacji ustaw podatkowych zostay rozpatrzone w pitek przez Sejm.
                                      • 18.12.2013Rok 2013 by dobry dla gospodarki - twierdzi Piechociski
                                       To by dobry rok dla inwestorw i polskiej gospodarki – uwaa wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociski, wedug ktrego o poprawie sytuacji wiadcz m.in. wzrost eksportu oraz obecno w Polsce wielu midzynarodowych przedsibiorstw.
                                       • 10.12.2013Korekta VAT przy eksporcie towarw
                                        Pytanie podatnika: Czy prawo do korekty podatku VAT nalenego w deklaracji dla podatku VAT za okres w ktrym otrzymano potwierdzenie eksportu jest ograniczone czasowo?
                                        • 03.10.2013Ulga na nowe technologie. Rozliczenie wydatkw na zakup programw komputerowych
                                         Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup oprogramowania stanowi wydatki na nabycie nowych technologii? Czy wydatki na zakup, instalacj i wdroenie komputerowego systemu mog zosta odliczone od podstawy opodatkowania? Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatkw na nabycie nowej technologii Spka moe dokonywa odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej tej nowej technologii?
                                         • 29.08.2013Due firmy ju nie s odporne na kryzys
                                          Due przedsibiorstwa maj coraz wiksze problemy. W 2012 r. ich przychody wzrosy rednio tylko o 3,3 proc., czyli a o 6,5 pkt proc. mniej ni rok wczeniej – wynika z nowego raportu firmy doradczej Deloitte, ktra wzia pod lup wyniki finansowe najwikszych firm dziaajcych w regionie Europy rodkowo-Wschodniej.
                                          • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiay budowlane
                                           Interpelacja nr 18192 do ministra finansw w sprawie planw zniesienia moliwoci uzyskania zwrotu podatku VAT na materiay budowlane
                                           • 12.07.2013PO Polska Cyfrowa 2014-2020. Kto moe liczy na pienidze?
                                            Resort rozwoju regionalnego rozpocz konsultacje zaoe do nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Fundusze trafi na realizacj trzech gwnych zada: upowszechnienie dostpu do internetu, rozwj e-administracji oraz na e-integracj osb wykluczonych cyfrowo.
                                            • 11.01.2013Zacz dziaa nowy unijny urzd. Powalczy z cyberprzestpczoci
                                             Dzi rozpocz dziaalno nowy unijny urzd – Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestpczoci. Do jego gwnych zada nale ochrona obywateli i firm przed przestpczoci w Internecie. Biuro nowego centrum znajduje si przy siedzibie Europolu w Hadze.
                                             • 01.01.2013Broszura informacyjna do zacznika PIT/O skadanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
                                              Zacznik PIT/O jest przeznaczony dla podatnikw korzystajcych z odlicze od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjtkiem odlicze wydatkw mieszkaniowych. Zacznik PIT/O naley wypenia rwnoczenie z zeznaniem.
                                              • 23.08.2012Sponsorowane badania kliniczne a VAT
                                               Usugi wiadczone przez szpitale na rzecz sponsora bada klinicznych nie podlegaj zwolnieniu od podatku, gdy nie s usugami o jakich mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz.U. z 2011 r., Nr 77, poz. 1054 z pn. zm.).
                                               • 16.07.2012Elektrownie dostan bezpatne uprawnienia
                                                Polskie elektrownie otrzymaj bezpatne uprawnienia do emisji CO2. cznie ich ilo ma wynie ponad 400 mln w latach 2013-2019 – zdecydowaa Komisja Europejska. W zamian za bezpatne uprawnienia Polska zobowizaa si do zainwestowania ich rwnowartoci w infrastruktur energetyczn.
                                                • 26.04.2012Zmiany w PIT: Limit kosztw dla twrcw
                                                 Interpelacja nr 2973 do prezesa Rady Ministrw w sprawie rozpoczcia prac legislacyjnych nad likwidacj bd ograniczeniem prawa do 50% kosztw uzyskania przychodu dla twrcw
                                                 • 20.04.2012KE proponuje reform polityki zatrudnienia
                                                  Komisja Europejska wezwaa pastwa czonkowskie do podjcia szerszych dziaa w zakresie polityki zatrudnienia i reformowania rynku pracy. Przedstawiony w rod pakiet propozycji zawiera cay szereg zalece i rozwiza, ktre maj – wedug KE – oywi europejskie rynki pracy.
                                                  • 17.04.2012Ulga technologiczna przy nabyciu rodka trwaego
                                                   Z uzasadnienia: Premiujc, poprzez zmniejszenie obcienia podatkiem dochodowym, wprowadzanie przez przedsibiorcw nowych technologii, ustawodawca obj ulg specyficzn kategori wydatkw ponoszonych w celu zapewnienia sobie moliwoci skorzystania z tych technologii, a mianowicie te wydatki, ktre - najoglniej rzecz ujmujc - wi si z uzyskaniem dostpu oraz praw do wiedzy i rezultatw bada. Zatem, nie jest moliwe zaliczenie do kategorii wydatkw na nowe technologie kosztw nabycia urzdze umoliwiajcych wykorzystanie wiedzy technologicznej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »