Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualny

 • 20.12.2016Podatki 2017: Nowe rozporządzenie ws. testu dla doradców podatkowych
  Za niecałe dwa tygodnie wejdzie w życie nowe rozporządzenie ws. testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Przepisy te dotyczą osób, które nabyły kwalifikacje zawodowe w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
 • 19.12.2016Podatki 2017: Solidarna odpowiedzialność zostanie ograniczona
  W Sejmie rozpoczęto prace nad projektem, który zakłada ograniczenie zasady solidarnej odpowiedzialności. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy jeden albo kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub też podatku od nieruchomości. Projekt przygotowała sejmowa komisja ds. petycji.
 • 05.12.2016Jak opodatkować VAT odsprzedaż samochodu?
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może odsprzedać auto wystawiając fakturę VAT- marża czy musi wystawić pełną fakturę VAT 23%?
 • 24.11.2016Przedłużenie terminu zwrotu różnicy VAT można zaskarżyć?
  Tezy: Przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w przypadku, gdy weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana jest w ramach kontroli podatkowej (lub postępowania podatkowego, lub postępowania kontrolnego) następuje w formie zaskarżalnego zażaleniem postanowienia naczelnika urzędu skarbowego, przewidzianego w art. 274b w związku z art. 277 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).
 • 23.11.2016Kodeks pracy 2017: Mniej obciążeń dla małych firm
  Małe przedsiębiorstwa, czyli podmioty zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników, będą mogły liczyć na łagodniejsze wymogi prawa pracy – wynika z projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Większość zmian wejdzie w życie już 1 stycznia 2017 r.
 • 22.11.2016Ryczałt od samochodów służbowych nie uwzględnia paliwa
  Pytanie podatnika: Czy wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu (udostępnienie samochodu oraz koszty jego eksploatacji do celów prywatnych pracownika, w szczególności koszty paliwa) i w rezultacie Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest zobowiązana rozpoznać po stronie pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wyłącznie przychód w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
 • 22.11.2016Kodeks pracy 2017: Mniej obciążeń dla małych firm
  Małe przedsiębiorstwa, czyli podmioty zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników, będą mogły liczyć na łagodniejsze wymogi prawa pracy – wynika z projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Większość zmian wejdzie w życie już 1 stycznia 2017 r.
 • 21.11.2016Remont jako koszt uzyskania przychodów
  Pytanie podatnika: Czy poniesione koszty związane z remontem można zaliczyć w całości w koszty prowadzonej działalności gospodarczej, w momencie ich poniesienia?
 • 17.11.2016Nadal naciągają na "wpis do CEIDG": MR ostrzega, Prokuratura milczy
  Interpelacja nr 6715 do ministra rozwoju w sprawie rozpowszechniania ofert handlowych, które działają na niekorzyść konsumenta
 • 16.11.2016Podatki 2017: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z wyższym limitem
  W przyszłym roku limit przychodów, który uprawnia do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wzrośnie z aktualnych 150 do 250 tys. euro – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Na podwyższeniu limitu skorzystać może ponad 87 tys. podatników.
 • 15.11.2016Podatki 2017: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z wyższym limitem
  W przyszłym roku limit przychodów, który uprawnia do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wzrośnie z aktualnych 150 do 250 tys. euro – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Na podwyższeniu limitu skorzystać może ponad 87 tys. podatników.
 • 14.11.2016Podatki 2016: Podatek od nieruchomości coraz bardziej problematyczny
  Podatek od nieruchomości to dla gmin bardzo ważna danina, która stanowi aż 83 proc. całości ich wpływów z tytułu podatków lokalnych - wynika z nowego raportu firmy doradczej PwC pn. „Podatek od nieruchomości - 25 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”. Jak oceniają eksperci, obecne przepisy są niejasne i sprawiają podatnikom coraz więcej problemów.
 • 09.11.2016Wydatki na odbudowę hal zniszczonych w pożarze w kosztach podatkowych
  Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na odbudowę hal, które przed pożarem stanowiły środki trwałe należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, czy też będą one rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne po zakończeniu prowadzonych prac?
 • 09.11.2016Podatki 2016: Podatek od nieruchomości coraz bardziej problematyczny
  Podatek od nieruchomości to dla gmin bardzo ważna danina, która stanowi aż 83 proc. całości ich wpływów z tytułu podatków lokalnych - wynika z nowego raportu firmy doradczej PwC pn. „Podatek od nieruchomości - 25 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”. Jak oceniają eksperci, obecne przepisy są niejasne i sprawiają podatnikom coraz więcej problemów.
 • 08.11.2016NSA. Interpretacja podatkowa nie może „zmieniać” treści ustaw
  Z uzasadnienia: Nie można zaakceptować sytuacji, w której w celu zapewnienia szczelności systemu podatkowego organy podatkowe w drodze wykładni prawa dokonują za ustawodawcę korekty unormowań podatkowych. Działania takie - zgodnie z art. 217 Konstytucji RP - należą do sfery wyłącznej kompetencji organów władzy ustawodawczej.
 • 07.11.2016Opodatkowanie obrotu wirtualną walutą
  Interpelacja nr 6655 do ministra finansów w sprawie Bitcoina
 • 04.11.2016Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku obrotowego
  Ustawa o rachunkowości nie zawiera ograniczeń w zakresie dokonywania zmian systemu finansowo-księgowego (FK) w ciągu roku obrotowego. Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzone zmiany spowodują jednak konieczność odpowiedniego przetestowania danych systemu FK oraz zapewnienia porównywalności danych dostarczanych przez zmieniony system FK oraz danych pochodzących z dotychczas stosowanego systemu. 
 • 03.11.2016Zmiana systemu finansowo-księgowego w trakcie roku obrotowego
  Ustawa o rachunkowości nie zawiera ograniczeń w zakresie dokonywania zmian systemu finansowo-księgowego (FK) w ciągu roku obrotowego. Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzone zmiany spowodują jednak konieczność odpowiedniego przetestowania danych systemu FK oraz zapewnienia porównywalności danych dostarczanych przez zmieniony system FK oraz danych pochodzących z dotychczas stosowanego systemu. 
 • 25.10.2016Podatki 2016: Nowe przepisy ws. znaków akcyzy
  Za dwa tygodnie wejdą w życie nowe przepisy dotyczące oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. W opublikowanym już w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu przewidziano m.in. wprowadzenie dodatkowej metody oznaczania jednostkowych opakowań tytoniu do palenia. Zmiany mają ułatwić branży tytoniowej dostosowanie się do nowych wymogów dotyczących ostrzeżeń zdrowotnych.
 • 20.10.2016Kodeks postępowania administracyjnego do zmiany
  Interpelacja nr 5660 w sprawie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego
 • 14.10.2016MF nie rezygnuje ze zwiększenia kwoty wolnej
  Ministerstwo Finansów nie zamierza rezygnować ze zwiększenia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym PIT – wynika z odpowiedzi udzielonej przez resort rzecznikowi praw obywatelskich. Aktualnie w Sejmie trwają prace nad dwoma projektami przewidującymi wykonanie ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwoty wolnej.
 • 14.10.2016Podatki 2017: Zwolnienie podmiotowe VAT z wyższym limitem
  Od nowego roku limit zwolnienia podmiotowego dla podatku od towarów i usług (VAT) ma zostać podwyższony z aktualnych 150 do 200 tys. zł wartości sprzedaży – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Podwyższenie limitu wymagać będzie wcześniejszej zgody Komisji Europejskiej.
 • 13.10.2016Podatki na świecie: Norwegia zmniejszy CIT do 23 proc.
  Rząd Norwegii zamierza wyraźnie zmniejszyć podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). W ciągu dwóch kolejnych lat CIT ma spaść z obecnych 26 do 23 proc. Równocześnie z nowymi obciążeniami podatkowymi liczyć będzie musiała się branża finansowa. Zmiany będą wprowadzane już od 2017 r.
 • 13.10.2016MF nie rezygnuje ze zwiększenia kwoty wolnej
  Ministerstwo Finansów nie zamierza rezygnować ze zwiększenia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym PIT – wynika z odpowiedzi udzielonej przez resort rzecznikowi praw obywatelskich. Aktualnie w Sejmie trwają prace nad dwoma projektami przewidującymi wykonanie ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kwoty wolnej.
 • 13.10.2016Podatki 2017: Zwolnienie podmiotowe VAT z wyższym limitem
  Od nowego roku limit zwolnienia podmiotowego dla podatku od towarów i usług (VAT) ma zostać podwyższony z aktualnych 150 do 200 tys. zł wartości sprzedaży – wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Podwyższenie limitu wymagać będzie wcześniejszej zgody Komisji Europejskiej.
 • 03.10.2016NSA. Obietnica przyznania opcji na akcje nie powoduje powstania przychodu
  Z uzasadnienia: Skoro skarżący na razie jest tylko uczestnikiem programu i zgodnie z zasadami programu ma dopiero obietnicę, iż po upływie określonego czasu, będzie miał możliwość realizacji opcji przez objęcie/nabycie akcji spółki fińskiej, bądź możliwość sprzedaży samych opcji, to nie budzi wątpliwości, że nie jest to ani przychód w postaci pieniędzy lub wartości pieniężnych, który powstaje w momencie otrzymania ich przez podatnika lub w momencie postawienia ich do dyspozycji podatnika, ani też przychód w postaci wartości świadczeń rzeczowych lub innych świadczeń nieodpłatnych, który powstaje z chwilą otrzymania świadczenia przez podatnika czy też wykonania świadczenia na rzecz podatnika.
 • 03.10.2016Janosikowe bez korekty przez kolejne lata
  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST). W efekcie na kolejne 3 lata wydłużone zostanie obowiązywanie obecnego systemu finansowania samorządów, obejmującego opłaty korekcyjno-wyrównawcze (tzw. janosikowe). Nowy system zostanie wprowadzony najwcześniej w 2020 r.
 • 21.09.2016Składki OC i AC. KNF sprawdzi zasadność podwyżek?
  Interpelacja nr 5379 do ministra finansów w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpieczeń OC i AC
 • 20.09.2016Czy będzie pomoc dla frankowiczów?
  Interpelacja nr 5370 do ministra finansów w sprawie pomocy osobom, które zaciągnęły kredyty we frankach
 • 19.09.2016MF powołało Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
  W czwartek Ministerstwo Finansów powołało Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, która będzie zajmować się wydawaniem opinii dotyczących stosowania nowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Do Rady weszło 9 ekspertów, w tym m.in. przedstawiciele szkół wyższych, samorządu zawodowego doradców podatkowych oraz resortów finansów i sprawiedliwości. 
 • 16.09.2016MF powołało Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
  W czwartek Ministerstwo Finansów powołało Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, która będzie zajmować się wydawaniem opinii dotyczących stosowania nowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Do Rady weszło 9 ekspertów, w tym m.in. przedstawiciele szkół wyższych, samorządu zawodowego doradców podatkowych oraz resortów finansów i sprawiedliwości. 
 • 15.09.2016Medycyna pracy do zmiany?
  Aktualny model medycyny pracy nie jest dostosowany do potrzeb współczesnego rynku i nie wspiera odpowiednio pracodawców oraz pracowników – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 12 tys. działających w Polsce przedsiębiorstw. 
 • 14.09.2016Medycyna pracy do zmiany? 
  Aktualny model medycyny pracy nie jest dostosowany do potrzeb współczesnego rynku i nie wspiera odpowiednio pracodawców oraz pracowników – twierdzą Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 12 tys. działających w Polsce przedsiębiorstw. 
 • 14.09.2016Wydatki osobiste nie mogą stanowić kosztów podatkowych
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, polegające na prowadzeniu zajęć trenera personalnego. Będzie ponosił wydatki na zakup suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, sprzętu sportowego, wstęp na basen, siłownie, udział w zawodach, korzystanie z porad trenerów personalnych, korzystanie z usług masażystów i dietetyków sportowych. Czy ww. wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
 • 12.09.2016Zatrudnianie cudzoziemców – NIK apeluje o zmiany w prawie 
  Obecne przepisy dotyczące kontrolowania i monitorowania procesu zatrudniania cudzoziemców w Polsce wymagają zmian – twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, która wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy przeprowadziła na Podkarpaciu kontrole odnoszące się do warunków zatrudniania oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Jak stwierdzono w raporcie pokontrolnym, aktualny system szkodzi interesom gospodarczym kraju i Unii Europejskiej. 
 • 12.09.2016Zasiłek pielęgnacyjny będzie wyższy?
  Interpelacja nr 5378 w sprawie waloryzacji i wysokości zasiłku pielęgnacyjnego.
 • 06.09.2016Podatki 2017: Normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców zostaną obniżone 
  W 2017 r. obniżone zostaną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Na niższych stawkach skorzysta w sumie nawet ok. 32 tys. rolników oraz hodowców zwierząt. 
 • 01.09.2016Jaki jest tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad?
  Prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), zwanej dalej ustawą emerytalną.
 • 01.09.2016Podwyżka minimalnego wynagrodzenia a Program 500+
  Interpelacja nr 4953 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie "Programu 500+" po podwyższeniu od 2017 r. płacy minimalnej
 • 01.09.2016Szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych a opodatkowanie VAT 
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca organizując szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych w myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie organizowania przedmiotowych szkoleń? 
 • 31.08.2016Jaki jest tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad?
  Prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), zwanej dalej ustawą emerytalną.
 • 31.08.2016Podwyżka minimalnego wynagrodzenia a Program 500+
  Interpelacja nr 4953 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie "Programu 500+" po podwyższeniu od 2017 r. płacy minimalnej
 • 26.08.2016ZUS 2016. Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami
  Przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 1066 i poz. 1735) wprowadziły od 1 stycznia 2016 r. zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami.
 • 25.08.2016Opodatkowanie sprzedaży samochodu w systemie VAT-marża
  Pytanie podatnika: Czy przy dokonaniu dostawy środka trwałego zakupionego bez prawa do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca ma prawo opodatkować go wg procedury przewidzianej dla towarów używanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług?
 • 19.08.2016Wysokie ceny za wodę i odprowadzanie ścieków – NIK krytycznie o samorządach
  Samorządy nie potrafią skutecznie wykorzystywać swoich uprawnień i chronić mieszkańców przed stałym wzrostem cen za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. W czasie ostatnich ośmiu lat ceny wzrosły o przeszło 60 proc., a wzrost wyraźnie odbiegał od poziomu inflacji.
 • 19.08.2016Podatki 2016: Ważne obwieszczenia Ministerstwa Finansów
  W Monitorze Polskim opublikowano dwa nowe obwieszczenia resortu finansów, które dotyczą wysokości kwot wymienionych w Ordynacji podatkowej. W 2017 r. kara porządkowa pozostanie na dotychczasowym poziomie i wynosić będzie wciąż nawet 2800 zł. Zmianie nie ulegnie też wysokość kwoty odnoszącej się do zastawu skarbowego.
 • 18.08.2016Podatki 2016: Ważne obwieszczenia Ministerstwa Finansów
  W Monitorze Polskim opublikowano dwa nowe obwieszczenia resortu finansów, które dotyczą wysokości kwot wymienionych w Ordynacji podatkowej. W 2017 r. kara porządkowa pozostanie na dotychczasowym poziomie i wynosić będzie wciąż do 2800 zł. Zmianie nie ulegnie też wysokość kwoty odnoszącej się do zastawu skarbowego.
 • 10.08.2016Prosta spółka akcyjna już na etapie konsultacji
  Ministerstwo Rozwoju na początku sierpnia rozpoczęło cykl spotkań z ekspertami, które dotyczą przedstawionej niedawno koncepcji utworzenia tzw. prostej spółki akcyjnej (PSA), czyli trzeciego typu spółki kapitałowej. Wstępne założenia przewidują połączenie w nowej formie zalet obecnych spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.).
 • 09.08.2016Dodatek pielęgnacyjny będzie wyższy?
  Interpelacja nr 4814 w sprawie podwyższenia dodatku pielęgnacyjnego na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • 05.08.2016Kodeks pracy 2016: Nowe przepisy ws. pracy kobiet
  W środę weszła w życie nowelizacja Kodeksu pacy, która dostosowała polskie przepisy do unijnych regulacji ws. równego traktowania na rynku pracy kobiet i mężczyzn. Nowe przepisy przewidują, że kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą wykonywać pracy uciążliwej, niebezpiecznej albo szkodliwej dla zdrowia.

« poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] ... [ 26 ] następna strona »