Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwartalne deklaracje

 • 19.02.2014Terminy. Zaliczka na PIT i CIT oraz wybór formy opłacania zaliczek
  Przypominamy, że jutro mija termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń 2014 r. 20-tego lutego to także ostateczny termin na złożenie zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz zawiadomienia o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników. Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz obowiązków podatkowych, których termin upływa 20 lutego 2014 r.:
  • 12.02.2014Korekta faktur zawierających zapis „metoda kasowa”
   Pytanie podatnika: Czy konieczne jest, aby wszystkie wystawione faktury sprzedaży z wyrazami „metoda kasowa”, wystawione przez Spółkę nie będącą małym podatnikiem w okresie styczeń-wrzesień 2013, skorygować tak aby wyeliminować wyrazy „metoda kasowa”?
   • 20.01.2014Podatki 2014: MF zmieni zapisy ws. momentu powstania nadpłaty w VAT
    Ministerstwo Finansów planuje doprecyzować przepisy dotyczące momentu powstania nadpłaty dla podatników podatku od towarów i usług (VAT). Jak wskazano w założeniach do projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, obecne brzmienie zapisów nie jest wystarczająco jasne. Nowela powinna wejść w życie jeszcze w 2014 r.
    • 02.12.2013Uchwała NSA: Ewidencja WDT w przypadku braku dowodów na dostarczenie towarów
     W świetle obowiązujących od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów art. 42 ust. 12, ust. 12a i ust 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik podatku od towarów i usług, który dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, lecz nie posiada jeszcze wszystkich wymaganych dowodów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy, ma obowiązek wykazania dostawy towarów ze stawką krajową w ewidencji i wykazania kwoty podatku w deklaracji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
     • 04.11.2013Podatki 2013: Kwartalne okresy rozliczeniowe także dla akcyzy na węgiel
      Z początkiem listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, które umożliwia podatnikom stosowanie kwartalnych okresów rozliczeniowych również w przypadku akcyzy na węgiel. Zmianie uległ też wzór deklaracji AKC-WW.
      • 30.10.2013Zaliczki na podatek VAT przy kwartalnych rozliczeniach
       Zapytanie nr 5131 do ministra finansów w sprawie zaliczek przy kwartalnym rozliczeniu VAT
       • 09.10.2013Zmiany w VAT: Częstotliwość składania deklaracji VAT
        Głównym celem nowelizacji ustawy o VAT, która w odniesieniu do większości przepisów weszła w życie 1 października 2013 r., jest ochrona budżetu państwa przed stratami wynikającymi z przestępczej działalności podmiotów dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (dalej towary te nazwane są towarami wrażliwymi). Ustawodawca postanowił zapobiec coraz większym stratom podatkowym wynikającym z niepłacenia VAT od dokonanych dostaw towarów wrażliwych, poprzez przeniesienie na nabywców odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawców tych towarów.
        • 03.09.2013Limit przychodów dla małego podatnika
         Interpelacja nr 18790 do ministra finansów w sprawie limitu wartości sprzedaży klasyfikującego przedsiębiorcę jako tzw. małego podatnika
         • 09.07.2013Prawo do korekty VAT z tytułu zakupów dokonanych przed rejestracją
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą 1 marca 2012 r., w tym czasie dokonał zakupów związanych z przyszłą działalnością opodatkowaną (maszyny i urządzenia do przyszłej działalności) nie korzystając z odliczenia VAT, gdyż nie zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. 24 września 2012 r. złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, dokonując rejestracji jako podatnik VAT czynny od dnia 1 października 2012 r. Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych w okresie przed zgłoszeniem jako podatnik VAT czynny, w okresie od marca do września?
          • 19.06.2013Ulga dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy a składka zdrowotna
           W sytuacji, gdy osoba mająca orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uzyskuje przychody jedynie z tytułu tej działalności, może opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - wyjaśnił ZUS.
           • 30.04.2013Ruszyła akcja ,,Polska bez PIT". Jakie mogą być korzyści?
            Z początkiem tygodnia zainaugurowano powstanie koalicji „Polska bez PIT”. Organizatorzy akcji – m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Fundacja Republikańska – zapowiadają złożenie obywatelskiego projektu ustawy o likwidacji ustawy o PIT i wprowadzeniu na jego miejsce podatku od funduszu płac.
            • 16.04.2013Termin złożenia deklaracji VAT-7
             Pytanie podatnika: Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił przyjęcia deklaracji VAT-7 za okres 12M09 złożonej elektronicznie 27 września 2012 r. i zwrócił się do podatnika o wycofanie i ponowne złożenie deklaracji 3 października 2012 r. Według interpretacji Urzędu Skarbowego najwcześniejszy, możliwy termin złożenia deklaracji, to pierwszy dzień po zakończeniu miesiąca za jaki została złożona deklaracja VAT-7. Czy podatnik musi czekać do zakończenia miesiąca, aby móc złożyć deklarację VAT-7 za dany miesiąc? Jaki jest najwcześniejszy, możliwy termin złożenia deklaracji VAT-7?
             • 21.03.2013Ustalenie statusu małego podatnika w VAT
              Pytanie podatnika: Czy Spółka postąpiła właściwie przyjmując do określenia małego podatnika wartości sprzedaży z CIT-8 a nie obrót deklarowany do rozliczenia podatku od towarów i usług wynikający z deklaracji VAT-7 oraz że będzie składała począwszy od trzeciego kwartału 2012 r. deklaracje od podatku od towarów i usług na druku VAT-7D a nie VAT-7K?
              • 20.03.2013Kurs euro a limity podatkowe
               Interpelacja nr 13880 do ministra finansów w sprawie utraty preferencji podatkowych przez przedsiębiorców w związku z kursem euro
               • 30.01.2013Odliczanie VAT w przypadku deklaracji kwartalnych
                Pytanie podatnika: Czy w sytuacji, gdy Spółka wybierze metodę rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne i nie dokona obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za kwartał, w którym powstało prawo do odliczenia na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych kwartałów kalendarzowych (tj. okresów rozliczeniowych), na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT?
                • 22.01.2013Termin zapłaty podatku od towarów i usług
                 Interpelacja nr 10883 do ministra finansów w sprawie projektowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
                 • 02.01.2013Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej
                  Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
                  • 24.12.2012Podatki 2013: Najważniejsze zmiany w podatku VAT
                   Od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie zmiany zarówno przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, jak i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z:
                   • 23.10.2012Nakłady inwestycyjne w deklaracji VAT-7
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza rozpocząć adaptację istniejących budynków gospodarczych na przebudowę własnego warsztatu samochodowego. Po ukończeniu inwestycji, będzie ona zaewidencjonowana w ewidencji środków trwałych, amortyzowana i będzie służyć wyłącznie czynnością opodatkowanym. Wnioskodawca nie planuje wykonywania usług zwolnionych z VAT. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć koszty w podatku od towarów i usług - czy na bieżąco Wnioskodawca rozlicza faktury dotyczące inwestycji w deklaracji VAT-7 w kolumnie „nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych”?
                    • 19.06.2012Oprocentowanie nadpłaty w opłacie targowej
                     Podatnikowi, który dokonał nadpłaty podatku niepodlegającego systemowi deklarowania, np. w opłacie targowej, także przysługuje, wbrew literalnej treści art. 78 § 3 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej, żądanie naliczenia oprocentowania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
                     • 04.01.2012Podatki 2012: Zmiany w ustawie o PIT
                      Początek roku to okres w którym wchodzi w życie najwięcej nowelizacji ustaw podatkowych. Jednak w przeciwieństwie do ostatnich lat zmiany, które weszły w życie 1 stycznia br., w ustawie o podatku dochodowym nie są duże i dotyczą one głownie osób prowadzących działalność gospodarczą. Mowa tu przede wszystkim o likwidacji obowiązku zapłaty podwójnych zaliczek oraz zmianie zasad rozliczania różnic kursowych. Inne zmiany to przede wszystkim zmiana w zakresie zwolnienia podatkowego dla świadczeń związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej oraz świadczeń dla osób usamodzielnianych. Wprowadzono również ulgę dla oszczędzających na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ponadto, w ustawie o PIT określono zasady naliczania i poboru podatku od świadczeń z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz osób, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona (anonimowy podatnik).
                      • 17.11.2011Obowiązek składania informacji podsumowujących
                       Pytanie podatnika: Czy na Spółce jako zarejestrowanym od kwietnia 2010 r. podatniku VAT UE spoczywał obowiązek składania informacji podsumowujących w terminach ustawowych za okres od miesiąca lipca 2010 r. do miesiąca lutego 2011 r., w którym to okresie Spółka nie dokonywała jakichkolwiek nabyć ani też dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz czy fakt niezłożenia przez Spółkę przez sześć kolejnych miesięcy informacji podsumowujących skutkuje, iż z dniem 31 grudnia 2010 r. Spółka utraciła status podatnika VAT UE?
                       • 25.07.2011Konsekwencje podatkowe niezłożenia deklaracji VAT
                        Podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT muszą pamiętać o składaniu deklaracji podatkowych w terminie. Niezłożenie przez podatnika deklaracji lub oświadczenia w terminie jest wykroczeniem skarbowym.
                        • 13.04.2011Kolejne zmiany w VAT już w lipcu 2011
                         Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. Zmiany zawarte w projekcie mają na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia z dnia 15 marca 2011 r., które będzie stosowane od 1 lipca 2011 r. Ponadto, nowela przewiduje zmiany w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 grudnia 2010 r. znak C-438/09 Dankowski dotyczącym prawa do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT. W projekcie zaproponowano również uproszczoną rejestrację dla przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski.
                         • 03.01.2011Zmiany w opodatkowaniu okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza Polską
                          Od 1 stycznia 2011 r. usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium Polski, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na ogólnych zasadach. Przedsiębiorcy świadczący te usługi, muszą ponadto być zarejestrowani w Polsce jako podatnicy VAT i posiadać potwierdzenie od naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście – poinformowało Ministerstwo Finansów.
                          • 09.12.2010Kasy fiskalne 2011 - Zwrot części kwot wydatkowanych na zakup kasy
                           Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.
                           • 28.06.2010Orzecznictwo: Za wcześnie naliczony i zapłacony VAT a odsetki za zwłokę
                            Z uzasadnienia: "Dokonanie tego rodzaju wykładni prowadzi do wniosku, że w okresie od 01.09.2005 do 31.12.2008 r. stosowanie art. 53 § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej w kontekście brzmienia art. 73 § 1 pkt 6 tej ustawy wymaga, aby podatnik, który przedwcześnie rozliczył podatek od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy wykazując podatek należny z tytułu czynności, odnośnie których obowiązek podatkowy powstał w następnych okresach rozliczeniowych, w wyniku czego w tychże kolejnych okresach rozliczeniowych popadł w zaległość podatkową w tym podatku – nie był obciążany odsetkami za zwłokę od tychże zaległości do wysokości odsetek, które byłby należne od kwoty nadpłaconej."  
                            • 26.05.2010Zmiana deklaracji VAT 7 – nie tylko pole na adnotacje
                             Interpelacja nr 15181 do ministra finansów w sprawie utrzymania stosowanych dotychczas druków VAT-7: Deklaracja dla podatku od towarów i usług
                             • 13.05.2010VAT po zmianach: Jak prawidłowo wypełniać deklaracje VAT-7
                              Wraz z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.) zmianie uległy wzory deklaracji, które podatnicy winni składać celem rozliczenia się z fiskusem (w szczególności deklaracji VAT-7, deklaracji VAT-7K oraz deklaracji VAT-7D). Przypomnijmy, że deklaracje VAT-7 składają podatnicy VAT czynni, obowiązani do składania deklaracji za okresy miesięczne. Deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7K składają mali podatnicy rozliczający podatek za okresy kwartalne. Od początku 2009 r. obowiązuje również trzeci wzór deklaracji, a mianowicie deklaracja VAT-7D – składana przez podatników (innych niż mali), którzy wybrali kwartalny okres dokonywania rozliczeń z tegoż tytułu.
                              • 25.02.2010Główne zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
                               Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504) wprowadziła do polskiego prawa przepisy dyrektyw unijnych zmieniające m.in. przepisy regulujące kwestie: a) miejsca świadczenia usług, b) składania informacji podsumowujących. Przepisy ustawy weszły w życie co do zasady z dniem 1 stycznia 2010 r.  Wprowadzone zmiany istotnie zmieniają obowiązki w podatku od towarów i usług podatników dokonujących transakcji z zagranicą.
                               • 22.07.2009Odliczenie części kwot wydanych na zakup kas rejestrujących
                                Wprowadzając obowiązek rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, ustawodawca wprowadził jednocześnie rozwiązanie, którego celem jest zmniejszenie obciążeń podatników. Rozwiązanie to polega na zwrocie podatnikom (lub odliczeniu od podatku należnego) części kwot wydatkowanych na zakup kas – pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie o VAT i w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
                                • 10.04.2009Orzecznictwo podatkowe: Zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług
                                 Kwota 45.700 zł uprawniająca do zwolnienia od podatku od towarów i usług w roku 2004 dotyczyła przewidywanej przez podatnika wartości sprzedaży, liczonej w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży. Natomiast, kwota ta (wynosząca już 50.000 zł), począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., dotyczy przewidywanej przez podatnika wartości sprzedaży, liczonej w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym. A zatem, dopiero z dniem 1 stycznia 2009 r. kwotę tę liczyć należy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, a nie do okresu prowadzonej sprzedaży.
                                 • 12.02.2009Podatek VAT 2009 – Kwartalne deklaracje podatkowe w VAT
                                  Od 2009 r. wszyscy podatnicy VAT, również ci, którzy nie posiadają statusu małego podatnika (na marginesie: zmienił się też próg, który wyznacza status małego podatnika – wcześniejsza kwota 800 000 euro została podwyższona o połowę i obecnie wynosi 1 200 000 euro), mogą wybrać kwartał jako okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług.
                                  • 08.10.2008Ostatnie miejsca na konferencję: Problemy podatkowe 2008/2009
                                   Już w poniedziałek i wtorek (13 i 14.10.2008 r.) w warszawskim hotelu Polonia Palace odbędzie się współorganizowana przez MDDP Akademia Biznesu i www.podatki.biz konferencja „Problemy podatkowe 2008/2009 ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o podatku VAT”.  
                                   • 03.09.2008Konferencja: Podatki 2008/2009 - Warszawa
                                    W dniach 13.10 i 14.10.2008 r. w Warszawie, w Hotelu Mercure odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez MDDP Akademia i www.podatki.biz. Tematem konferencji będą bieżące problemy podatkowe i planowane zmiany w VAT, CIT i PIT, które omówią zaproszeni do uczestnictwa w konferencji znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                                    • 07.08.2008Nawet jeśli nie powstał obowiązek podatkowy składaj deklarację VAT
                                     Interpelacja nr 3104 do ministra finansów w sprawie kręgu podmiotów kwalifikowanych jako podatnicy i związanych z tym obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług
                                     • 06.08.2008Kasowa metoda rozliczania VAT
                                      Kasowa metoda rozliczania podatku od towarów i usług stanowi wyjątek od ogólnej reguły dotyczącej zasad określania obowiązku podatkowego wynikających z art. 19 ustawy z o VAT. Metoda ta przewidziana jest tylko dla pewnej grupy podmiotów, określanych na gruncie ustawy jako „mali podatnicy”.
                                      • 16.07.2008Rozpoczęcie ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej
                                       Podatnik, który ma zamiar rozpocząć ewidencję kwot osiąganych przychodów oraz kwot należnego podatku od towarów i usług za pomocą kasy rejestrującej powinien mieć na uwadze konieczność powiadomienia o tym fakcie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Powinien go także zawiadomić o fiskalizacji kasy. Są to także warunki konieczne do uzyskania ulgi wynikającej z zakupu kasy.
                                       • 01.02.2008Transakcje z rolnikami ryczałtowymi
                                        Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm., dalej: VAT), rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tym odrębnymi przepisami jest ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zgodnie z którą, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają m.in. osoby fizyczne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO. Wynika z tego, że na potrzeby podatku od towarów i usług rolnicy podzieleni są na dwie kategorie:
                                        • 16.01.2008Ulga z tytułu nabycia kasy rejestrującej
                                         Pytanie podatnika: W którym momencie można dokonać odliczenia podatku od towarów i usług w kwocie wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w wysokości 50% jej ceny netto (nie więcej niż 2.500 zł)? Czy w przypadku fiskalizacji sprzedaży, o której mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, jednocześnie zachowa Ona prawo do odliczenia wydatków związanych z nabyciem kas rejestrujących po dokonaniu fiskalizacji całej sprzedaży po dniu 30 czerwca 2007 r.?
                                         • 19.04.2007Taksówkarze mogą rozliczać VAT ryczałtem
                                          Interpelacja nr 6203 do ministra finansów w sprawie podwyższenia limitu przychodów nieobjętych podatkiem VAT dla taksówkarzy
                                          • 13.03.2007Sprowadzenie używanego samochodu z zagranicy
                                           Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego za granicą przede wszystkim wiąże się z obowiązkami w zakresie dwóch podatków: akcyzowego oraz VAT. Niniejsze opracowanie prezentuje procedurę zakupu samochodu używanego na terytorium Wspólnoty od czynnego podatnika podatku VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Cechą znamienną takiej sytuacji jest to, że zakup samochodu rozliczany jest tak, jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
                                           • 08.03.2007Stanowisko ZUS w sprawie artykułu "Rzeczpospolitej"
                                            Opublikowany w "Rzeczpospolitej" z 6 marca artykuł red. Agnieszki Rosy pt: "System ZUS nie radzi sobie z danymi o składkach" zawiera szereg informacji stawiających Zakład Ubezpieczeń Społecznych w złym świetle. Oto stanowisko Zakładu w tej sprawie:
                                            • 06.12.2006Zaliczki i deklaracje osób prowadzących działalność w 2007 r.
                                             Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą w dużym stopniu deklarowania dochodów osiąganych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz opłacania zaliczek na podatek dochodowy.
                                             • 07.06.2006Deklaracja VAT
                                              W przypadku podatku VAT obowiązuje zasada samoobliczenia podatku przez podatnika. Zgodnie z art. 99 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535) podatnicy VAT zobowiązani są co do zasady składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25-ego dnia miesiąca, następującego po każdym kolejnym miesiącu.
                                              • 19.04.2006Mały podatnik i kasowa metoda rozliczania podatku VAT
                                               Zgodnie z art. 2 pkt 25 Ustawy z 11 marca 2004 r. małym podatnikiem będzie podatnik VAT: - u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty w złotych odpowiadającej 800 tys. euro, - prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.
                                               • 29.03.2006Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących od 1 kwietnia 2006 r.
                                                Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, które obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2006 r. nie zmienia stanu dotychczas obowiązującego w kwestiach związanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. Jednak ponieważ zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących będzie z pewnością więcej, przypomnimy, jakie obowiązują zasady.
                                                • 12.03.2006Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych
                                                 MF udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie ureguluje kwestie związane z obowiązkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu, wstrzymując się z jego analizą do czasu opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegają w trakcie uzgodnień międzyresortowych mniejszym lub większym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatników, którzy dostarczają nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.
                                                 • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                                                  W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] następna strona »